Förslag till resolution - B6-0510/2007Förslag till resolution
B6-0510/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5.12.2007

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0382/2007
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite och Ilda Figueiredo
för GUE/NGL-gruppen
om textil och konfektion

Förfarande : 2007/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0510/2007
Ingivna texter :
B6-0510/2007
Antagna texter :

B6‑0510/2007

Europaparlamentets resolution om textil och konfektion

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av att samförståndsavtalet om export av vissa textil- och konfektionsvaror från Kina till länderna i Europeiska unionen löper ut den 31 december i år och att den totala avregleringen av textil- och konfektionshandeln fortsätter,

–  med beaktande av att dubbelkontrollsystemet av import från Kina, som ska genomföras 2008 av medlemsstaternas tullmyndigheter och kinesiska myndigheter, bara omfattar åtta av de tio kategorier som nämns i övervakningsavtalet,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Avskaffandet av kvoter i textil- och konfektionssektorn har fått stora samhälleliga konsekvenser, som främst drabbar områden där de flesta företag och arbetstagare (till övervägande del kvinnor) inom denna sektor finns, och där lönenivåerna är låga.

B.  De områden i EU som i störst utsträckning drabbats av nedskärningar i textil- och konfektionssektorn är missgynnade i flera avseenden, både i fråga om sysselsättning, produktion och socialt välbefinnande, och om man inte skyddar denna produktionssektor kommer områdenas samhällsekonomiska sårbarhet och skillnaderna mellan olika områden i EU att öka.

C.  De senaste 15 åren har ett stort antal företag i olika medlemsstater flyttat ut sin produktion till andra områden, framför allt till Nordafrika och Asien, och lämnat spår efter sig i form av arbetslöshet och en allvarlig samhällsekonomisk kris.

D.  Textil- och konfektionssektorn är en ganska heterogen sektor med förgreningar till andra sektorer. Den domineras av ett brett nätverk av små och medelstora företag, som många gånger är underleverantörer.

E.  Textil- och konfektionssektorn sysselsätter för närvarande mer än 2,6 miljoner personer och omsätter mer än 230 miljarder euro inom EU. I några medlemsstater, till exempel Portugal, står sektorn för en stor andel av BNP och sysselsättningen.

F.  Upphörandet av samförståndsavtalet mellan EU och folkrepubliken Kina kommer att få allvarliga konsekvenser för de mindre gynnade områdena och kan leda till att regionalt BNP per invånare minskar, vilket kräver lämpliga motåtgärder.

G.  Det finns visserligen stora företag med många anställda och stor omsättning, men sektorn domineras av mikroföretag och små företag som i vissa fall gjort stora investeringar i teknik.

H.  Inga effektiva åtgärder har vidtagits för att skydda textil- och konfektionssektorn från de konsekvenser som kunde förutses vid Kinas anslutning till WTO 2000, och inga åtgärder har heller vidtagits sedan dess för att stärka industrin och handeln inom denna sektor, vilket hade kunnat mildra konsekvenserna för textil- och konfektionssektorn i dag.

I.  Medlemsländerna i WTO kan till och med utgången av 2008 vidta skyddsåtgärder i form av kvantitativa begränsningar av export av varor från Kina, om det uppstår en snedvridning på marknaden.

1.   Europaparlamentet understryker att det ovannämnda dubbelkontrollsystemet bara är meningsfullt om det garanterar att den situation som uppstod 2005 med exponentiell ökning av import till EU inte upprepas.

2.   Europaparlamentet framhåller att förutom dubbelkontrollsystemet är det nödvändigt med nya skyddsåtgärder inom kategorier som medlemsstaterna ska ange, för att behålla och öka sysselsättningen och verksamheten i denna sektor i EU.

3.   Europaparlamentet understryker att vissa länder med en omfattande internationell handel med textil- och konfektionsvaror vidtar skyddsåtgärder som gäller till och med utgången av 2008, och därför är det svårt att förstå varför inte EU gör detsamma.

4.   Europaparlamentet uttrycker oro över kommissionens avsikter – som kommissionsledamot Peter Mandelson offentliggjort – att se över handelsskyddsinstrumenten med hänsyn till de företags intressen som flyttar ut sin produktion till länder där produktionskostnaderna är lägre tack vare lägre löner och lägre sociala och miljömässiga krav. Parlamentet understryker att handelsskyddsinstrumenten är av avgörande betydelse för att bekämpa illojal handel, särskilt i textil- och konfektionssektorn.

5.   Europaparlamentet understryker att detta är en strategisk sektor för EU med stor framtidspotential, som även kan bidra till ekonomisk och social sammanhållning.

6.   Europaparlamentet bekräftar på nytt att EU bör stödja sektorn som en industri – såväl på nationell nivå som på EU-nivå – utöver de åtgärder som vidtas i medlemsstaterna.

7.   Europaparlamentet anser att bland annat följande är nödvändigt för att slå vakt om arbetstillfällen och för att utveckla och modernisera textil- och konfektionssektorn:

  • Överge den modell som bygger på låga löner, låga kvalifikationer och otrygga anställningsförhållanden,
  • Förbättra utbildnings- och kvalifikationsnivåerna i sektorn,
  • Stödja de åtgärder som vidtas för att lösa de många problem och svårigheter som familjer står inför efter att ha drabbats av arbetslöshet till följd av nedskärningar eller på grund av att företag lagts ned eller flyttats ut.
  • Göra en bedömning av vilka områden och undersektor som står inför en omedelbar eller potentiell risk för nedläggning och därpå följande arbetslöshet, så att man kan vidta förebyggande åtgärder beroende på omständigheterna.
  • Öka och anpassa anslagen och finansieringsvillkoren efter de riktigt små, små och medelstora textilföretagens behov, särskilt de som står utan kapital och lider av strukturell obalans.

8.   Europaparlamentet begär att kommissionen ska inrikta sin politik inom ramen för internationella handelsförhandlingar på att möjliggöra överlevnad för och utveckling av EU:s industrier, utveckling av sysselsättningsskapande ekonomisk verksamhet, särskilt inom textil- och konfektionsindustrin, förbättring av arbetsvillkor, skydd och förbättring av sociala rättigheter och ett effektivt miljöskydd.

9.   Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste kunna vidta handelspolitiska åtgärder för att slå vakt om de sektorer som drabbas av ett ekonomiskt ogynnsamt konjunkturläge.

10.  Europaparlamentet understryker att textil- och konfektionssektorn i EU i sina moderniseringsåtgärder har stått inför ständiga utmaningar, och varit i behov av EU-stöd för att skapa ett mervärde, innovation inom mode och design samt produktkvalitet.

11.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt förslag till utarbetande av ett gemenskapsprogram – försett med lämpliga medel – för textil- och konfektionsindustrin, särskilt för de mest missgynnade regioner som är beroende av denna industri, som erbjuder stöd till forskning, innovation och yrkesutbildning samt stöd till små och medelstora företag. Parlamentet föreslår även att det ska utarbetas ett gemenskapsprogram som främjar märkesskapande åtgärder och extern marknadsföring av sektorns produkter, bl.a. på internationella mässor.

12.  Europaparlamentet understryker att stöd till modernisering och främjande av näringen borde betecknas som mål som sträcker sig över olika politikområden, inte minst EU:s strukturpolitik, och bör därför erhålla lämplig finansiering som står i proportion till dess betydelse.

13.  Europaparlamentet framhåller att för att textil- och konfektionssektorn ska moderniseras är det mycket viktigt att stimulera till forskning och innovation inom sektorn, genom stimulansåtgärder och särskilda stödprogram för att uppmuntra små och medelstora företag inom textil- och konfektionssektorn att investera i egna aktiviteter inom FoU och icke teknisk innovation.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling inriktas mer på små och medelstora företag och bidrar till att övervinna problemen med spridning av FoU till företagen, oavsett de berörda företagens storlek.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga undersöka följderna för textil- och konfektionssektorn av den nya politiken för kemikalier (REACH), särskilt dess inverkan på konkurrenskraften, och att därvid särskilt fokusera på små och medelstora företag, samt anpassa förslagen på sådant sätt att importerade varor inte gynnas jämfört med varor som produceras i EU.

16.  Europaparlamentet uppmanar regionala och nationella myndigheter att, i nära samarbete med ekonomiska och sociala aktörer, utarbeta lokala strategiska planer för områden som är centrum för textil- och konfektionssektorn.

17.  Europaparlamentet anser att man med hjälp av studier, projekt och investeringar bör attrahera andra industrier med anknytning till textil och konfektion, vilket skulle ge ett högre mervärde och mer teknik och innovation. Detta skulle möjliggöra en välbehövlig diversifiering i områden med mycket tekoindustri.

18.  Europaparlamentet understryker behovet av att skapa ett regelverk på EU-nivå som gör det mindre lönsamt att utlokalisera företag inom och utanför EU. Statligt stöd eller EU-stöd till företag bör bara beviljas om företagen gör långsiktiga åtaganden för regionalutveckling och sysselsättning. Stöd ska aldrig beviljas om det finns risk för att det används till att flytta ett företags verksamhet till annan ort. Arbetstagarnas representanter bör få en viktigare roll i bolagsstyrelser och när strukturella ledningsbeslut fattas.

19.  Europaparlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna avskaffar alla bidrag och allt stöd till företag som flyttar ut sin verksamhet till länder och att tillgripa en återbetalningsmekanism för stödet om företagen gör det.

20.  Parlamentet uppmanar även kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa piratkopiering av varumärken och smuggling och att införa tullkontroller för att identifiera produkter med falsk ursprungsbeteckning eller produkter som inte uppfyller bestämmelserna om varumärkesskydd.

21.  Europaparlamentet anser att import från länder utanför EU bör omfattas av bindande bestämmelser om att textil- och konfektionsvaror ska förses med ursprungsbeteckning. Parlamentet uppmanar rådet att anta förslaget till förordning om ”made in”-etiketter.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka konsekvenser eurons höga kurs har för exporten av textil och kläder från EU.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie av effekterna på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, i synnerhet i de minst gynnade regioner som är kraftigt beroende av denna industri, av den fortsatta avregleringen av industrin inom ramen för WTO.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur värdetillväxten fördelas mellan värdekedjans olika led, i synnerhet för importerade varor.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur sysselsättningen och samhällsekonomin i områden med mycket tekoindustri påverkas av att produktionen flyttas ut från EU till Nordafrika, och i synnerhet av inrättandet av den så kallade marknaden för EU och Medelhavsområdet.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.