Förslag till resolution - B6-0512/2007Förslag till resolution
B6-0512/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5.12.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis och Csaba Sándor Tabajdi
för PSE-gruppen
om kampen mot ökande extremism i Europa

Förfarande : 2007/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0512/2007
Ingivna texter :
B6-0512/2007
Antagna texter :

B6‑0512/2007

Europaparlamentets resolution om kampen mot ökande extremism i Europa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om rasism, främlingsfientlighet och extremism och framför allt resolutionerna av den 20 februari 1997 om rasism, främlingsfientlighet och extremhögern och av den 15 juni 2006 om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa (P6_TA(2006)0273),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om rådets rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen (Roure-betänkandet),

–  med beaktande av artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget och artikel 13 i EG-fördraget, som ålägger EU och dess medlemsstater att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och föreskriver gemenskapsåtgärder för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och diskriminering,

–  med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna och arbetsordningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter,

–  med beaktande av de internationella människorättsinstrument som förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, särskilt den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som båda undertecknats av samtliga EU‑medlemsstater och av ett stort antal tredjeländer,

–  med beaktande av rekommendation 1438 av den 25 januari 2000 från Europarådets parlamentariska församling om hotet mot demokratin från extremistiska partier och rörelser i Europa,

–  med beaktande av Europeiska unionens åtgärder för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och homofobi, i synnerhet direktiven mot diskriminering, det vill säga direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, samt förslaget till ramdirektiv om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet,

–  med beaktande av resolution 1344 av den 29 september 2003 från Europarådets parlamentariska församling om hotet mot demokratin från extremistiska partier och extremistiska rörelser i Europa,

–  med beaktande av betänkandet ”Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU in 2007” (rasism och främlingsfientlighet i medlemsstaterna 2007), som offentliggjorts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter,

–  med beaktande av OSSE:s dokument ”Challenges and responses to hate-motivated incidents in the OSCE region” (utmaningar och reaktioner på händelser med rasistiska förtecken i OSSE:s område), oktober 2006,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Extremistiska rörelser och extremistiska partier som grundar sin ideologi och sina politiska uttalanden, metoder och ageranden på intolerans, utestängning, främlingsfientlighet, antisemitism, romerfientlighet och ultranationalism håller återigen på att öka i antal.

B.  En sådan ideologi är oförenlig med demokrati och mänskliga rättigheter och med de principer och värderingar som EU grundar sig på.

C.  Ingen medlemsstat kan bortse från det faktiska hot som extremism utgör mot demokratin och därför måste hela Europa se det som en utmaning att bekämpa spridningen av främlingsfientlighet och av andra extremistiska politiska yttringar.

D.  Vissa politiska partier och politiska rörelser, varav en del vid makten i en del länder eller representerade på lokal, nationell eller EU-nivå, har helt medvetet fört upp intolerans grundad på ras, etniskt ursprung, nationalitet, religion eller sexuell läggning som huvudpunkter på dagordningen, vilket föranleder politiska ledare att uttrycka sig i ordalag som underblåser rasism och andra former av hatyttringar och ger näring år extremistiska strömningar i samhället.

E.  Nynazister och högerextremister riktar sitt våld mot ett stort antal utsatta människogrupper som invandrare, homosexuella, medborgarrättsaktivister, hemlösa och ungdomar som inte tillhör högerextremistiska subkulturer.

F.  Extremistiska paramilitära organisationers verksamhet i ett antal medlemsstater är oroväckande och väcker farhågor både i ifrågavarande länder och i grannländerna.

G.  I vissa medlemsstater finns det tendenser till att det demokratiska politiska systemet successivt undergrävs och att man förordar att traditionella politiska partier ska ersättas av populistiska rörelser som därmed banar vägen för extremistiska grupper.

H.  Vissa medier och det stora antalet hemsidor på nätet, som utgör den huvudsakliga informationsskällan om rasistiska grupper och grupper som förespråkar hat, angrepp mot demokratiska inrättningar och politisk stabilitet och förespråkar våld, väcker frågor om hur detta problem kan hanteras utan att yttrandefriheten kränks.

I.  Högerextremistiska grupper attraherar framför allt socialt isolerade, utslagna, utsatta, ekonomiskt sårbara och outbildade personer.

1.  Europaparlamentet fördömer bestämt alla rasistiska angrepp och uppmanar de nationella myndigheterna att göra sitt yttersta för att alla skyldiga straffas och för att bekämpa straffrihet i samband med sådana handlingar. Parlamentet uttalar sitt fulla stöd för alla som fallit offer för sådana angrepp och deras familjer.

2.  Europaparlamentet påpekar att extremistgrupper som förordar våld inom eller utanför politiska partier missbrukar ur politisk synpunkt föreningsfriheten. Åtgärder som är avsedda att begränsa dessa rörelsers handlingsförmåga bör stå i proportion till den fara de utgör och med likställdhet och frihet för alla som klara målsättningar.

3.  Europaparlamentet konstaterar att den tilltagande extremismen, det ökande antalet högerextremistiska och irredentismiska organisationer (ofta med antisemitiska och nyfascistiska förtecken) är ett utslag av försämrad social situation, arbetslöshet, allmän rädsla för globaliseringen, socialt utanförskap och misslyckad skolgång.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med de sociala och ekonomiska problemen som arbetslöshet, invandring och säkerhet, som extremistiska partier och grupper gjort till sina frågor, och utveckla strategier för utbildning om demokratiskt medborgarskap som grundar sig på medborgerliga rättigheter och skyldigheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att leda arbetet med att söka finna framför allt förebyggande politiska och juridiska lösningar och inte glömma bort viktiga frågor som utbildning av ungdomar och information till allmänheten, utbildning om totalitarism och sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för att därmed hålla vid minnet de handlingar och händelser som faktiskt inträffat i Europa.

6.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att kommissionen ser till att gällande lagstiftning som syftar till att förhindra politiskt våld, rasism och främlingsfientlighet verkligen tillämpas fullt ut och att denna lagstiftning utvidgas till att omfatta inte enbart enskilda personer utan även politiska partier, organisationer och grupper.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska krafter både på högerkanten och vänsterkanten att avstå från allt samarbete, vare sig direkt eller indirekt, med extremistiska grupper med rasistiska och främlingsfientliga tendenser och därmed även alla former av samröre med deras valda företrädare för att skapa majoritet som leder till politisk maktställning.

8.  Europaparlamentet uppmanar demokratiska medier att genom sin verksamhet främja och sprida värden och principer som gäller demokrati, jämlikhet och tolerans.

9.  Europaparlamentet välkomnar att den högerextremistiska politiska gruppen Identitet, tradition och suveränitet (ITS) upplösts och hoppas på att kraven för att kunna bilda politiska grupper inom parlamentet kommer att skärpas. Medlemsstaterna och Europaparlamentets politiska grupper uppmanas att inte stödja några initiativ från enskilda ledamöter eller politiska grupper som företräder åsiktsyttringar som strider mot de principer som ligger till grunden för Europeiska unionen.

10.  Inför valet till Europaparlamentet 2009 uppmärksammar parlamentet på risken för att extremistiska partier kan komma att ta plats i Europaparlamentet och uppmanar därför de politiska grupperna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att denna demokratiska inrättning inte kommer att användas som plattform för att finansiera och föra ut icke‑demokratiska budskap.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att åtminstone beakta möjligheten att dra in de statliga bidragen för de politiska partier som inte respekterar de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen, såsom de föreskrivs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar samtidigt de länder som redan har möjligheten att dra in de statliga bidragen, att utan dröjsmål göra det. Kommissionen uppmanas också att se till att inga EU-medel betalas till medier som används för att sprida rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska budskap.

12.  Kommissionen uppmanas att stödja de icke-statliga organisationer och organisationer inom det civila samhället som främjar demokratiska värderingar, solidaritet, social integrering, interkulturell dialog och social medvetenhet för att bekämpa radikalisering och våldsbenägen extremism.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att intensifiera de EU-program som syftar till att främja social integrering och utbildning i demokratiskt medborgarskap och ta itu med sociala och ekonomiska problem som otrygghet, arbetslöshet och utslagning. Kommissionen ombeds att uppmana kandidatländerna att lägga större vikt vid strategier som syftar till att minska fattigdomen och social utslagning och förbättra utbildningen i demokratiskt medborgarskap.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar samt till Europarådet.