Предложение за резолюция - B6-0514/2007Предложение за резолюция
B6-0514/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

6.12.2007

внесено в следствие на на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0139/2007, B6‑0313/2007 и В60314/2007
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Jean-Marie Cavada
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно борбата срещу тероризма

Процедура : 2007/2608(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0514/2007
Внесени текстове :
B6-0514/2007
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0514/2007

Резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу тероризма

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

–  като взе предвид заключенията на заседанието на Европейския съвет, проведено в Брюксел на 25 и 26 март 2004 г., по-специално декларацията на Европейския съвет от 25 март относно борбата срещу тероризма, която включва клауза за солидарност,

–  като взе предвид доклада по инициативата „Алианс на цивилизациите”, представен на генералния секретар на ООН на 13 ноември 2006 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент, приета на 14 февруари 2007 г., относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници,

Европейският парламент,

А.  като има предвид, че

-  тероризмът представлява обща заплаха за сигурността на гражданите на ЕС и следователно срещу него следва да се води твърда борба, в рамките на най-стриктно спазване на основните права;

-   по силата на членове 2 и 6 от Договора за ЕС, Съюзът следва да бъде пространство на свобода, сигурност и правосъдие в съответствие с основополагащите принципи на ЕС за демокрация, правова държава и защита на основните права, а по силата на член 29 от този договор "целта на Съюза е да предоставя на гражданите високо равнище на закрила", по-специално чрез предотвратяване и борба срещу тероризма,

-  ЕС изразява твърдо желание да направи оценка на постиженията, ограниченията и перспективите на своята антитерористична политика след атаките от 11 септември 2001 г., 11 март 2004 г. и 7 юли 2005 г., във време, когато терористичната заплаха отново придоби глобални измерения и по тази причина изисква ответни действия на същото равнище,

-  Европейският съюз е решен да води борба срещу тероризма във всичките му измерения, без значение дали неговият източник или проявления се наблюдават в или извън границите на Съюза; като действа в рамките, определени от принципите на правовата държава и зачитането на основните права; по-специално в борбата срещу тероризма не трябва да има области, които не подлежат на спазване на основните права;

-  всяко ограничение на основните права и свободи за целите на борбата срещу тероризма трябва да бъде ограничено във времето и обхвата, предвидено от закона, подложено на цялостен демократичен и съдебен контрол, и да бъде необходимо и съразмерно в едно демократично общество,

-  тероризмът не може да бъде изкоренен, но може да се ограничи заплахата от тероризма като се поведе борба срещу причините за неговото възникване,

Б.  като изразява съжаление, че, в отговор на извънредно напрегнатата ситуация, възникнала в резултат на терористични атаки, европейските институции приеха актове, които не бяха подробно обсъдени с Европейския парламент и с националните парламенти и които бяха в нарушение на правото на справедлив процес, защита на данните или достъп до документи на Европейските институции, свързани с борбата срещу тероризма, и които след това бяха основателно отменени от Съда на Европейските общности,

В.  като има особено специално предвид жертвите на тероризма и техния болезнен опит и като осъзнава нуждата от даване на предимство на защитата на техните права и на предприемането на действия, необходими за тяхната закрила и признание, и като има непрестанно предвид, че терористите започват да претърпяват поражение в мига, когато жертвите започнат да разкриват своята истина и когато обществото ги изслушва,

Г.  загрижен за сериозните последствия от използването на широкообхватни бази данни, свързани с имиграцията и предоставянето на убежище, на равнище ЕС в борбата срещу тероризма, и по-специално относно предоставянето на достъп на полицейските и правоприлагащите органи на държавите-членки до базата данни „Евродак“, както и на Европол при изпълнение на техните задължения по предотвратяване, разкриване и разследване на терористични актове и други тежки престъпления, съгласно призива, съдържащ се в заключенията на Европейския съвет в сферата на правосъдието и вътрешните работи от м. юни 2007 г.,

Д.  следователно със съзнанието, че борбата срещу тероризма е много сложен въпрос и сега повече от всякога изисква многостепенна и мултидисциплинарна стратегия, както е предвидено на международно равнище,

-  от Всеобхватната антитерористична стратегия на Обединените нации, приета на 8 септември 2006 г.([1]) и Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, подписана през м. май 2005 г.([2])

-  от Европейския съвет, когато прие Стратегия за борба срещу тероризма ([3]) през м. декември 2005 г., за съжаление без съществено ангажиране от страна на Европейския и националните парламенти,

- и от Комисията, която представи своя пакет от антитерористични мерки на 6 ноември 2006 г.,

Е.  като счита, че всеки от аспектите на европейската стратегия - предотвратяване, защита, преследване, ответни действия - изисква активното участие на Европейския и националните парламенти, които следва да бъдат цялостно и своевременно информирани веднъж на всеки две години посредством оценка, изготвена от Европейската комисия, като им бъде дадена възможност да подложат на проверка реалния резултат от предприетите мерки, в това число въздействието върху основните права, изпълнението на първоначално поставените цели и действителните разходи за инициативите,

Ж.  като изразява съжаление, че е налице сериозна липса на прозрачност, демократичен контрол, отчетност и съдебен контрол и като отбелязва, че европейските институции и агенции, като например Европол и Евроюст, едва сега започват да прилагат по-структурирани методи за събиране на информацията, необходима за тяхната дейност,

З.  като изразява пълно недоумение от отказа на някои европейски правителства и Съвета да отговорят на твърденията относно злоупотреба с правомощия под претекста на антитерористична дейност, и по-специално в случая с практиката на ЦРУ за извънредно предаване и „черни обекти”,

И.  като изразява становището, че трансграничното сътрудничество на разузнавателните служби и на службите по сигурността трябва да бъде подложено на по-цялостен и систематичен контрол,

Й.  като изразява дълбока загриженост относно „функционалното пълзене” на множество мерки, въведени под етикета на антитерористична дейност, но всъщност използвани за широка гама от цели,

К.  като подчертава необходимостта в Европейската стратегия за борба срещу тероризма да се обърне значително по-голямо внимание на причините за възникване на тероризма и ролята на ЕС в това,

Л.  като припомня, че реформата на договорите следва да даде възможност ролята на Европейския съюз в борбата срещу тероризма да придобие прозрачни, прости и подлежащи на отчетност очертания, солидарността между държавите-членки да бъде укрепена, а Европейският и националните парламенти да бъдат приобщени към оценката на политиките във връзка с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, като същевременно изразява съжаление, че тези политики няма да подлежат на пълен съдебен контрол на европейско равнище по отношение на онези законови актове, приети преди влизането в сила на Договора за реформа,

1.  горещо приветства приемането на новия Договор за реформа и призовава държавите-членки да го ратифицират, така че Хартата за основните права, която е необходимо допълнение към европейската стратегия за борба срещу тероризма, да придобие задължителен характер,

Във връзка с „предотвратяването“:

2.  счита, че Европейският съюз следва да подкрепя действия на европейско, национално и местно равнище, насочени към предотвратяване на крайно радикализиране чрез насърчаване на интеграцията чрез диалог между различните култури, популяризиране на демокрацията и правата на човека като универсални ценности, които са в основата на нашето общество, и избягване на политическата изолация (заличаване); счита също така за необходима борбата срещу крайното радикализиране, включително и срещу подбудителството към извършване на насилие; счита в тази връзка, че европейските институции следва да насърчават най-добрите практики и да улесняват тяхното разпространение в рамките на ЕС, и отбелязва, че Европейският парламент скоро ще представи препоръки в тази област, като вземе предвид приноса на Съвета и Комисията;

3.  наред с това счита, че един от основните градивни елементи за предотвратяване на тероризма е политика на Европейския съюз и на държавите-членки за подпомагане на развитието, която също така да действа и като политика на сигурност; насърчаването на гражданското общество и приносът за постигане на граждански мир и благоденствие са подходящи средства за разширяване на кръгозора на хората по отношение на техните възможности и за ограничаване на разпространението на фундаменталистки идеологии; следователно е необходимо, в рамките на политиката за подпомагане на развитието, на изграждането на системи за образование, здравеопазване и обществена сигурност в страните, които многократно се посочват като източник на терористична дейност, да се даде много по-ясно предимство от преди;

4.  счита в тази връзка, че Европейският съюз следва да насърчава най-добрите практики и да улеснява тяхното разпространение в рамките на ЕС, и отбелязва, че Европейският парламент скоро ще представи препоръки в тази област, като вземе предвид приноса на Съвета и Комисията;

5.  изразява увереност, че случаите като неотдавнашния отказ на Върховния съд на САЩ да разгледа жалбата на Khalid Al-Masri засилват впечатлението, особено сред мюсюлманските малцинства в Европа, че мерките за борба срещу тероризма пораждат двойни стандарти; следователно призовава Европейския съюз да се ангажира по-енергично в борбата за защита на правовата държава в международен контекст, по-специално чрез защита на собствените си граждани в рамките на наказателноправните производства в трети страни, които в по-голямо съотношение засягат гражданите от мюсюлмански произход;

6.  счита, че предотвратяването на тероризма изисква една външна политика на ЕС, която насърчава демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека, както в нашите съседни страни, така и в по-далечни региони;

7.  потвърждава отново значението на полицейското и съдебно сътрудничество на равнище ЕС, и по-специално по отношение на обмена на информация и анализ, и приканва държавите-членки да засилят сътрудничеството помежду си посредством координацията и подкрепата от страна на Европол;

8.  счита, че с цел повишаване на нашата ефективност в борбата срещу тероризма, Комисията и държавите-членки следва да създадат постоянна мрежа за обмен на информация между европейските центрове за борба срещу тероризма;

9.  отново подчертава значението на обмена на разузнавателна информация, както на равнище ЕС, така и между службите на държавите-членки, и отново потвърждава необходимостта от единни правила на равнище ЕС с цел гарантиране на необходимия демократичен и парламентарен контрол и надзор;

Във връзка със „защитата“:

10.  потвърждава отново значението на сътрудничеството с трети страни при предотвратяването и борбата срещу тероризма и подчертава, че в тази сфера САЩ са основен партньор; счита, че между ЕС и САЩ следва да се създаде обща законова рамка за полицейско и съдебно сътрудничество и за защита на основните права, по-специално на личните данни, посредством международно споразумение, гарантиращо подходящия демократичен и парламентарен контрол;

11  счита, че, с оглед „закрилата на гражданите, основните права, правата на човека, демокрацията и инфраструктурата и намаляване на уязвимостта на ЕС при атаки, в т.ч. чрез увеличаване на сигурността по отношение на границите, транспорта и инфраструктурата с решаващо значение“, е съществено ЕС да:

а) разработи за територията на цяла Европа, в сътрудничество с държавите-членки,

-  система за установяване и оповестяване на кризи, въз основа на националните схеми за защита, която да работи 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието, за бедствия, предизвикани от природни явления или човешка дейност,

-  план на критичните и стратегическите инфраструктури и мрежи, като вземе предвид бъдещата Директива на ЕС относно определянето и обозначението на европейската критична инфраструктура и оценката за необходимостта от усъвършенстване на нейната защита,

-  ефективен механизъм на солидарност между държавите-членки, който може да предостави незабавен достъп до уникални ресурси, налични на национално равнище (т. нар. „предимства“ като ваксини или високоразвити технологии),

б)  да пусне в действие базите данни на Шенген ІІ и Визовата информационна система (ВИС), в това число разпоредби относно достъпа на правоприлагащите органи; припомня, че тези бази данни не притежават окончателния характер на първично прилагане на закона и че достъпът за целите на прилагането на закона е ограничен за специфични случаи, когато това е необходимо, и е съразмерен в едно демократично общество; счита, че масовото събиране на лични данни и обработването на данните с цел създаване на профили посредством техники за извличане на информация, както това е предвидено в неотдавнашното предложение за директива относно система за регистрация на пътници (PNR) на ЕС, не се допускат на европейско равнище (заличаване);

в)  координира по-добре, чрез своите държави-членки, работата на разузнавателните служби и да гарантира бързото отстраняване на съществуващите пречки, например недостатъчното доверие, които възпрепятстват обмена на получената информация, тъй като оформянето на отделни „острови на информацията” и информационната изолация от страна на националните разузнавателни служби противоречат на общностния подход в борбата срещу тероризма;

12.  подчертава, че всяка форма на контрол на Интернет с цел предотвратяване на терористични атаки не би следвало в никакъв случай да включва ограничения на свободата на словото, която няма за цел да подбужда към терористични актове и сама по себе си не би могла да води до подобни действия;

13.  припомня на Съвета за поетите от него ангажименти спрямо Европейския парламент и го приканва най-накрая да приеме рамковото решение относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, като осигурява адекватно ниво на защита на данните, и рамковото решение относно някои процедурни права в наказателното съдопроизводство в Европейския съюз, преди да въвежда по-нататъшни мерки в рамките на борбата срещу тероризма;

14.  припомня, че първоначалната цел на „Евродак“ в качеството й на база данни от първия стълб е да улеснява прилагането на Регламент "Дъблин II" с цел определяне на държава-членка, отговорна за разглеждането на молба за предоставяне на убежище, и че всяко предложение за нейното трансформиране в мярка за сигурност или в инструмент за наказателно разследване най-вероятно би било незаконно съгласно правото на ЕС и международното право;

15.  отбелязва със загриженост, че осъществяваният от правоприлагащите органи и Европол достъп до базата данни „Евродак” би могъл да доведе до стигматизиране, дискриминация и евентуална опасност за кандидати за убежище;

16.  рационализира и подобри антитерористичното си законодателство по отношение на неговата яснота, прозрачност и приложимост;

17.  счита, че всяка форма на „профилиране” в антитерористичните мерки е недопустима; счита за недопустимо желанието за разработване на система на ЕС за списъци с имена на пътници (PNR) без пълна оценка на споразумението между ЕС и САЩ и ЕС и Канада относно списъците с имена на пътници (PNR) , и по-специално тяхното въздействие върху намаляване на заплахите и повишаване на сигурността , както и въздействието им върху личния живот и гражданските свободи;

18.  изразява загриженост, че достъпът от страна на правоприлагащите органи и Европол до „Евродак”би могъл да намали ефективността на базата данни „Евродак” по отношение на нейната първоначална цел;

Във връзка с "преследването":

19.  настоятелно призовава държавите-членки да отхвърлят колебанията и да повишат съдебното и полицейско сътрудничество на равнище ЕС в борбата срещу тероризма; изисква да бъде незабавно уведомяван относно ефективността на текущото сътрудничество (заличаване) и какви са резултатите от механизма за взаимна оценка между държавите-членки и европейските институции;

20.  подчертава необходимостта от засилване на координацията и оперативната роля на Евроюст и Европол, които са основни инструменти за истинско и ефективно сътрудничество в наказателноправното преследване и разследването на равнище ЕС; в същото време потвърждава отново необходимостта от гарантиране на пълен демократичен контрол на равнище ЕС;

21.  твърдо подчертава спешната нужда от приемане на рамково решение относно защитата на личните данни в третия стълб, с цел предоставяне на висококачествени гаранции за гражданите на ЕС, аспект, който в момента отсъства на равнище ЕС;

22.  следователно изисква

а.  преди края на годината Комисията да представи доклад до Европейския парламент относно получените отговори на нейните въпросници относно прилагането на национално равнище на законодателството в областта на борбата срещу тероризма, и по-специално рамковото решение относно тероризма и относно Европейската заповед за задържане, както и директивата относно съхранение на данните, и отражението му върху основните права, както за евентуални различия в прилагането им в държавите-членки, заедно с оценка и евентуално предложения относно начините за гарантиране на по-добро въвеждане в националното законодателство и използването на вече съществуващото законодателство в борбата срещу тероризма;

б.  Комисията да уведоми Европейския парламент дали всички антитерористични закони се прилагат от държавите-членки, и ако това не е така, да уведомява Парламента относно това, кои страни изостават и защо;

в.  Комисията да извърши обща оценка относно последствията от антитерористичното законодателство, чрез измерване на ефективността на законодателството и чрез проучване на положителните и отрицателните въздействия на тези закони, както по отношение на сигурността, така и по отношение на правата на гражданите;

г.  Комисията да уведоми Европейския парламент дали всички закони, които ограничават правата на гражданите, предоставят на гражданите възможност за корекция на техните данни, за оспорване на фактите и за оплакване относно съразмерността на мерките;

д.  преди м. юни 2008 г. координаторът по въпросите на борбата срещу тероризма да представи доклад до Европейския парламент относно ефективността на мерките, предприети от държавите-членки, както и от Европол и Евроюст; счита, че също така е много важно да се проучи какви мерки биха били най-подходящи при сътрудничество между ограничен брой държави-членки и какви мерки следва да се приложат от всички държави-членки в съответствие с принципа на солидарността;

е.  Съветът да действа въз основа на препоръките на Европейския парламент по отношение на програмата на ЦРУ за извънредно предаване;

ж.  Комисията и Съветът да извършат многократно изисквания от Европейския парламент преглед на фирмите, които са били принудени от трети страни (по-специално САЩ) да предоставят на компетентните органи данни за своите клиенти;

23.  изисква от Съвета и Комисията да си сътрудничат при създаването на реален механизъм за обратна връзка по отношение на ефективността на европейските и националните мерки в тази област чрез постепенно определяне на неутрални показатели относно разрастването на терористичната заплаха в ЕС (напр. статистически данни за броя на разследванията и съдебните производства, анализ на вероятните регионални кризисни точки, данни относно успешно/неуспешно сътрудничество и т.н.), за да се предостави на Европейския парламент и на националните парламенти по-ясна картина най-малко относно ефективността и всякакви недостатъци на публичните политики в тези области;

24.  предлага държавите-членки да съсредоточат своите усилия в сферата на полицейското сътрудничество и вместо да прилагат предпочитания до настоящия момент технически подход, да подчертаят значението на индивидуалното сътрудничество и на сътрудничеството в рамките на персонала; в тази връзка, следва да има по-добри стимули за насърчаване на обмена между националните служби за кризисни ситуации и за отстраняване на пречките, например, като приоритет, премахването на езиковите бариери чрез курсове за езиково обучение; освен това, мерките за обучение на полицейски кадри следва да бъдат приспособени към реалностите на европейското общество, така че, например, придобиването на познания относно исляма и мюсюлманските обичаи да бъде включено в бъдещите учебни програми;

25.  отбелязва приемането от Комисията на нови мерки, свързани по-специално с изменение на рамковото решение относно тероризма и с предложение за създаването на система на ЕС за списъци с имена на пътници (PNR); изразява своето желание за внимателно проучване на тези мерки и отново подчертава своята загриженост относно предложението за система на ЕС за списъци с имена на пътници (PNR), и по-специално по отношение на необходимостта и съразмерността на предложената схема за профилиране, върху която тя очевидно се основава;

26.  призовава Комисията и Съвета да гарантират най-ефективното използване на вече съществуващите механизми за трансгранично сътрудничество между държавите-членки, като например Европейската заповед за арест;

27.  припомня на Комисията значението на създаване на политики, основани върху доказателства; следователно, изисква от Комисията всички бъдещи предложения, свързани с борбата срещу тероризма, да бъдат придружавани от сериозна оценка за тяхното въздействие или от оценка, която показва убедително необходимостта и ползата от мерките, които следва да бъдат предприети;

28.  потвърждава отново значението на сътрудничеството с трети страни по отношение на предотвратяването и борбата срещу тероризма и подчертава, че в тази област САЩ са съществен партньор; счита, че следва да се създаде обща законова рамка за полицейско и съдебно сътрудничество между ЕС и САЩ като се постави по-специално акцент върху защитата на основните права, по-специално на личните данни, посредством международно споразумение, гарантиращо подходящия демократичен и парламентарен контрол на национално равнище и на равнище ЕС,

29.  изразява загриженост относно болезнената реакция на държавите-членки по отношение на законодателството в областта на борбата срещу тероризма, когато желанието за изпращане на политическо послание често надделява над сериозното и съвестно обмисляне на границите на възможното и полезното; тук се включва и все по-недостатъчното зачитане на принципите на правовата държава, като например принципа на пропорционалност и презумпцията за невинност;

Във връзка с "ответните действия":

30.  счита, че е от изключително значение в случай на терористична атака държавите-членки да проявят истински дух на солидарност чрез управление и ограничаване на последиците от терористична атака особено що се отнася до страните от ЕС, които не разполагат с достатъчно човешки, финансови или технологични ресурси, за да се справят с последиците, да съгласуват ответните действия и да помогнат на жертвите;

31.  припомня значението на единството на всички демократични сили в борбата срещу тероризма;

32.  счита за ключов елемент на ответните действия при терористични атаки въвеждането на необходимите, ефективни и пропорционални инструменти за подпомагане на борбата срещу тероризма и счита за еднакво важна защитата на всички аспекти на правовата държава, на гражданските права на гражданите, на гарантираните съдебните и законови права на заподозрените лица и на демократичния контрол и надзор по отношение на въведеното законодателство, както на европейско равнище, така и в отношенията с трети страни;

33.  настоятелно призовава Комисията да представи предложение за гарантиране на парламентарен контрол върху съвместните и координирани разузнавателни дейности на равнище ЕС;

   Във връзка с „първопричините” на тероризма:

34.  призовава Съвета и Комисията да съставят план за действие за разпространяване на демокрацията по света и за засилване на икономическото и политическото сътрудничество с ислямските страни чрез:

а)  предоставяне на подкрепа за демократични движения, чрез студентски обмен и други форми на образование и чрез финансиране на медии, които разпространяват демократичните идеи, разкриват терористични дейности и лицата, които ги подкрепят,

б)  насърчаване на студентския обмен и други форми на образование,

в)  финансиране на медии, които разпространяват демократичните идеи и разкриват терористични дейности и лицата, които ги подкрепят,

35.  приканва Комисията да определи мерки за гарантиране на защита и подкрепа на жертвите на тероризма, и като насърчава обмена на най-добрите практики и чрез единен набор от гаранции на равнище ЕС;

   Необходимостта от по-засилено и по-ефективно междупарламентарно сътрудничество за новата антитерористична стратегия:

36.  счита, че след подписването на договорите за изменение, Европейският парламент и националните парламенти следва да започнат изготвянето на съвместна оценка на европейската антитерористична стратегия, за да подготвят нова форма на диалог на високо равнище в тази сфера, като обединят представителите на гражданите на равнище ЕС и на национално равнище;

   Сътрудничество с Комисията и Съвета

37.  като има предвид, че се очаква Договорът от Лисабон да влезе в сила през 2009 г. и че още през 2008 г. институциите на ЕС би следвало да създадат условията за неговото влизане в сила;

   счита, че предложенията, които попадат в обхвата на процедурата за съвместно вземане на решения и чието разглеждане няма да приключи преди влизането в сила на новия договор, следва да бъдат разглеждани през 2008 г. като квази-процедура на съвместно вземане на решения;

38.  отбелязва новия пакет от предложения за законодателство в областта на тероризма, свързани с рамковото решение на Съвета относно използването на списъците с имената на пътници (PNR) за целите на правоприлагането, директивата относно взривните вещества и относно доклада за оценка на изпълнението на Рамковото решение относно борбата срещу тероризма; изразява решимостта си да извърши оценка на предложенията въз основа на аргументи, които се основават на доказателства;

39.  счита, че координаторът на ЕС за борбата срещу тероризма следва да играе важна роля в подхода на Общността и че настоящите му правомощия не му предоставят необходимото приложно поле за целта;

40.  очаква в сътрудничество с Европейския парламент да бъде разработена стратегия относно политиката на ЕС за борба с тероризма, която не само да изложи цялостен подход и основна тема, но преди всичко да определи конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки;

***

41.  възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа и на правителствата и парламентите на държавите-членки.