Päätöslauselmaesitys - B6-0514/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0514/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

6.12.2007

suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0139/2007, B6-0313/2007 ja B6‑0314/2007 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jean-Marie Cavada
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
terrorismin torjunnasta

Menettely : 2007/2608(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0514/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0514/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0514/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma terrorismin torjunnasta,

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Brysselissä 25.–26. maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, erityisesti Eurooppa-neuvoston 25. maaliskuuta 2004 antaman julkilausuman terrorismin torjunnasta, johon sisältyi solidaarisuuslauseke,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerille 13. marraskuuta 2006 esitetyn kertomuksen kulttuurien liitosta,

–  ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • terrorismi on yhteinen uhka EU:n kansalaisten turvallisuudelle, ja siksi sitä olisi vastustettava tiukasti kunnioittaen samanaikaisesti mitä tunnollisimmin perusoikeuksia,
 • ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artiklan nojalla Euroopan unionin olisi oltava vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka perustuu kansanvallan, perusvapauksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteeseen, ja että kyseisen sopimuksen 29 artiklan nojalla "unionin tavoitteena on antaa kansalaisille korkeatasoinen suoja" erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia,
 • Euroopan unioni on halukas arvioimaan terrorismin torjuntaa koskevan politiikkansa saavutuksia, rajoituksia ja suunnitelmia 11. syyskuuta 2001, 11. maaliskuuta 2004 ja 7. heinäkuuta 2005 sattuneiden iskujen jälkeen, koska terrorismin uhka on saavuttanut maailmanlaajuisen ulottuvuuden, ja vaatii yhtä laajoja vastauksia,
 • Euroopan unioni on sitoutunut terrorismin torjuntaan sen kaikessa laajuudessa, olipa sen alkuperä tai tapahtuipa kyseinen toiminta unionin rajojen sisä- tai ulkopuolella, mutta toimii oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien kunnioittamisen mukaisesti, ja katsoo, että terrorismin torjunnassa ei ehdottomasti saa olla aloja, joilla perusoikeuksia ei kunnioiteta,
 • jos perusoikeuksia ja -vapauksia rajoitetaan terrorismin torjumiseksi, rajoitusten on oltava kestoltaan ja soveltamisalaltaan rajoitettuja, ne on mainittava laissa ja alistettava demokraattiseen ja oikeudelliseen valvontaan, ja niiden on oltava tarpeellisia ja oikeasuhteisia demokraattisessa yhteiskunnassa,
 • terrorismia ei voida kitkeä, mutta voimme vähentää terrorismin uhkaa puuttumalla sen syihin,

B.  pahoittelee, että EU:n toimielimet vastasivat terrori-iskuista aiheutuneisiin poikkeuksellisiin paineisiin hyväksymällä toimenpiteitä, joista ei keskusteltu perusteellisesti Euroopan parlamentissa eikä kansallisissa parlamenteissa ja joilla rikottiin oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin, tietosuojaan tai oikeuteen tutustua terrorismin torjuntaan liittyviin EU:n toimielimien asiakirjoihin ja jotka on näin ollen aivan oikein kumottu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa,

C.  ottaa huomioon etenkin terrorismin uhrit, heidän tuskallisen kokemuksensa ja tarpeen asettaa etusijalle uhrien oikeuksien suojelu ja toimet, jotka on suunnattu heidän suojeluunsa ja tunnustamiseen pitäen aina mielessä, että terroristien tappio alkaa silloin, kun uhrit kertovat tarinansa ja yhteiskunta kuuntelee heitä,

D.  on huolissaan EU:n tasolla terrorismin torjunnassa käytettävien laajamittaisten maahanmuutto- ja turvapaikkatietokantojen pitkälle ulottuvista seurauksista ja erityisesti siitä, että jäsenvaltioiden poliisi- ja lainvalvontaviranomaisten ja Europolin annetaan tutustua Eurodac-tietokantaan suorittaessaan tehtäviään, jotka liittyvät terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuntaan, havaitsemiseen ja tutkintaan, kuten oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmissä kehotettiin kesäkuussa 2007,

E.  on tästä syystä tietoinen terrorismin torjunnan vaikeudesta ja vaatii nyt, enemmän kuin koskaan, monentasoista ja monitieteellistä strategiaa, jollaista on kaavailtu kansainvälisellä tasolla seuraavien asiakirjojen välityksellä:

 • terrorismin vastainen YK:n strategia, joka on hyväksytty 8. syyskuuta 2006[2] ja terrorismin ehkäisemisestä Euroopan neuvoston antama eurooppalainen yleissopimus, joka on tehty toukokuussa 2005[3],
 • Eurooppa unionin terrorismin vastainen strategia[4], jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2005, valitettavasti ilman että Euroopan parlamentti tai kansalliset parlamentit osallistuivat siihen merkittävästi;
 • terrorismin vastainen lainsäädäntöpaketti, jonka komissio esitteli 6. marraskuuta 2007,

F.  katsoo, että kaikki eurooppalaisen strategian osa-alueet – ennaltaehkäisy, suojelu, seuranta, vastaukset – vaativat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kokonaisvaltaista osallistumista, ja näiden on saatava säännöllisesti kaiken kattavia tietoja komission kahden vuoden välein tekemien arviointien kautta, ja parlamenttien on voitava varmistaa toteutettujen toimenpiteiden todellinen tehokkuus, mukaan lukien vaikutus perusoikeuksiin, ja se, onko alkuperäiset tavoitteet pantu täytäntöön, sekä aloitteiden todelliset kustannukset,

G.  pahoittelee, että – kuten vuoden 2007 keskusteluista on selvästi käynyt ilmi – avoimuutta, demokraattista näkemystä ja vastuuvelvollisuutta ja juridista tarkastelua ei ole riittävästi, ja panee merkille, että Euroopan unionin toimielimet ja virastot, kuten Europol ja Eurojust, vasta alkavat kerätä toiminnassaan tarvittavia tietoja aikaisempaa jäsennellymmin,

H.  on tyrmistynyt siitä, että joidenkin EU-valtioiden hallitukset ja neuvosto kieltäytyivät vastaamasta väitteisiin, jotka koskivat toimivallan väärinkäyttöä terrorismin torjunnan verukkeella erityisesti CIA:n poikkeuksellisten luovutusten ja salaisten vankiloiden tapauksessa,

I.  katsoo, että rajat ylittävää tiedusteluyhteistyötä ja salaisten palvelujen välistä yhteistyötä on valvottava tarkemmin ja järjestelmällisemmin,

J.  on syvästi huolissaan tietojen käytöstä muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen, koska monia terrorismin torjunnan vuoksi käyttöön otettuja toimia käytetään todellisuudessa useisiin tarkoituksiin,

K.  korostaa tarvetta kiinnittää yhteisön terrorismin torjuntaa koskevassa strategiassa huomattavasti enemmän huomiota terrorismin syihin ja EU:n rooliin niiden yhteydessä,

L.  muistuttaa, että perussopimusuudistuksen myötä myös Euroopan unionin rooli terrorismin torjunnassa pitäisi voida määritellä avoimemmin, yksinkertaisemmin ja vastuullisemmin, jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta pitäisi voida lujittaa ja Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden parlamentit pitäisi voida ottaa mukaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen liittyvien menettelytapojen arviointiin, mutta pahoittelee samalla, että viiden vuoden ajaksi näiden menettelytapojen varalle niiden säädösten osalta, jotka hyväksytään ennen uudistussopimuksen voimaantuloa, ei ole Euroopan unionin tason kaiken kattavaa oikeudellista valvontaa,

1.  pitää uuden uudistussopimuksen hyväksymistä erittäin myönteisenä ja kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan sen, jotta perusoikeuskirjasta tulee sitova, koska se on tarvittava täydennys yhteisön terrorismin torjunnan strategiaan,

Ennaltaehkäisy:

2.  katsoo, että EU:n olisi tuettava yhteisön tasolla sekä kansallisella ja aluetasolla toteutettavia toimia, joilla pyritään estämään väkivaltainen radikalisoituminen suosimalla ihmisten integroimista kulttuurien välisen vuoropuhelun avulla ja edistämällä demokratiaa ja ihmisoikeuksia yhteiskuntamme perustana olevina yleismaailmallisina arvoina, välttämällä poliittista syrjäytymistä; pitää niin ikään välttämättömänä, että torjutaan väkivaltaista radikalisoitumista, myös väkivaltaisuuksiin yllyttämistä;

3.  on lisäksi vakuuttunut, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikka, joka toimii myös turvallisuuspolitiikkana, on terrorismin torjunnan oleellinen osa; katsoo, että tukemalla kansalaisyhteiskuntaa ja osallistumalla yhteiskuntarauhan ja hyvinvoinnin tukemiseen voidaan avata ihmisille tulevaisuudennäkymiä ja rajoittaa fundamentalististen ideologioiden leviämistä; katsoo tämän vuoksi, että kehitysyhteistyöpolitiikan yhteydessä on panostettava nykyistä enemmän muun muassa koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien rakentamiseen maissa, jotka on enenevässä määrin yksilöity terroristien toiminnan alkuperämaiksi;

4.  katsoo tässä yhteydessä, että Euroopan unionin olisi tuettava parhaita käytäntöjä ja niiden levittämistä Euroopan unionissa, ja toteaa, että parlamentti antaa piakkoin tätä alaa koskevia suosituksia ja ottaa huomioon neuvoston ja komission panoksen;

5.  katsoo, että sellaisilla tapauksilla kuin se, jossa Yhdysvaltojen korkein oikeus äskettäin kieltäytyi käsittelemästä Khalid Al-Masrin valitusta, on taipumusta lujittaa erityisesti Euroopan muslimivähemmistöjen keskuudessa käsitystä, että terrorismin vastaiset toimet johtavat eriarvoiseen kohteluun; kehottaa sen vuoksi Euroopan unionia sitoutumaan voimakkaammin toimiin oikeusvaltion periaatteen noudattamiseksi kansainvälisissä yhteyksissä, erityisesti puolustamalla omia kansalaisiaan kolmansissa maissa nostettujen syytteiden yhteydessä, joissa muslimisyntyisten henkilöiden osuus on suhteettoman suuri;

6.  katsoo, että terrorismin torjunta edellyttää EU:n ulkopolitiikkaa, jolla edistetään demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia sekä naapurimaissamme että kauempana;

7.  toistaa EU:n tasolla poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön merkityksen, erityisesti tietojen ja analyysien vaihdon suhteen, ja kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan yhteistyötään Europolin koordinoinnissa ja tukemisessa;

8.  katsoo, että terrorismin torjunnan tehostamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi perustettava pysyvä tietojenvaihtoverkosto Euroopan terrorismin torjunnasta vastaavien keskusten välille;

9.  toistaa, että on tärkeää jakaa tiedustelutietoa sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioiden yksiköiden kesken, ja korostaa yhtenäisten sääntöjen tarvetta EU:n tasolla tarvittavan demokraattisen ja parlamentaarisen valvonnan ja seurannan varmistamiseksi;

Suojelu:

10.  vahvistaa kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen terrorismin ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa ja korostaa, että Yhdysvallat on keskeinen kumppani tällä alalla; katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen kesken olisi määriteltävä yhteiset oikeudelliset puitteet poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä, erityisesti tietosuojaa, varten sellaisen kansainvälisen sopimuksen avulla, jolla varmistetaan asianmukainen demokraattinen ja parlamentaarinen valvonta kansallisella ja EU:n tasolla;

11.  katsoo, että jotta kansalaisia, perusoikeuksia, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja infrastruktuuria voitaisiin suojella ja vähentää Euroopan unionin haavoittuvuutta hyökkäyksille myös rajavalvonnan, liikenteen ja keskeisen infrastruktuurin parantamisen kautta, Euroopan unionin on varmistettava seuraavat seikat:

 • a)sen on luotava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan laajuinen,
  • kansallisiin pelastussuunnitelmiin perustuva kriisien hälytys- ja havaitsemisjärjestelmä, joka toimii seitsemänä päivänä viikossa kellon ympäri ja ilmoittaa ihmisen toiminnasta aiheutuneista katastrofeista,
  • keskeisiä ja strategisia infrastruktuureja ja verkkoja koskeva kartta, jossa otetaan huomioon tuleva EU:n direktiivi Euroopan keskeisten infrastruktuurien yksilöimisestä ja nimeämisestä ja niiden suojelun parantamisen tarpeen arvioinnista,
  • jäsenvaltioiden välinen tehokas solidaarisuusmekanismi, jonka avulla saadaan välittömästi käyttöön kansallisella tasolla saatavissa olevia harvinaisia resursseja ("pääomaa", kuten rokotteet tai kehittyneet tekniikat)
 • b)sen on tehtävä Schengen II-tietojärjestelmä ja viisumitietojärjestelmä täysin toimintakykyisiksi, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisten mahdollisuus tutustua järjestelmien tietoihin; huomauttaa, että lainvalvonta ei ole näiden tietokantojen tavoite, ja että mahdollisuus tutustua niihin lainvalvontatarkoituksissa on rajoitettu tiettyihin tapauksiin, joissa se on tarpeen ja oikeasuhteista demokraattisessa yhteiskunnassa; katsoo, että mittava henkilötietojen keruu ja tietojen käsittely profiilien luomiseksi tiedonlouhintatekniikan avulla, joita esitetään äskettäin annetussa ehdotuksessa direktiiviksi matkustajarekisteritietojärjestelmästä, eivät ole sallittuja Euroopan unionissa;
 • c)sen on koordinoitava jäsenvaltioiden välityksellä paremmin tiedustelupalvelujensa toimintaa varmistaakseen, että tietojenvaihdon nykyiset esteet, kuten luottamuksen puute, poistetaan ripeästi, koska yksittäiset ”tietosaarekkeet” ja tietojen salaaminen jäsenvaltioiden tiedustelupalveluissa haittaavat yhteisön lähestymistapaa terrorismin torjuntaan;
 • d)sen on rationalisoitava ja parannettava terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön selkeyttä, avoimuutta ja sovellettavuutta;

12.  korostaa, että Internetin seurantaan terrori-iskujen ehkäisemiseksi ei saisi missään tapauksessa liittyä sananvapauden rajoituksia, kun sen käyttöä ei ole tarkoitettu yllyttämään terroritekoihin eikä sen voida kohtuullisesti ajatella itsessään johtavan tällaisiin tekoihin;

13.  muistuttaa neuvostoa sen lupauksista parlamentille ja kehottaa sitä hyväksymään lopultakin asianmukaisen tietosuojan varmistaen puitepäätöksen rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta ja puitepäätöksen eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista, ennen kuin käyttöön otetaan mitään lisätoimenpiteitä terrorismin torjuntaan;

14.  palauttaa mieliin, että Eurodac-järjestelmän ensisijainen tarkoitus ensimmäisen pilarin tietokantana on helpottaa Dublin II -asetuksen soveltamista, jotta voidaan määritellä turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio, ja että mahdolliset ehdotukset sen muuttamiseksi turvallisuustoimeksi ja rikostutkinnan välineeksi eivät todennäköisesti olisi laillisia Euroopan unionin ja kansainvälisen lainsäädännön mukaan;

15.  toteaa huolestuneena, että lainvalvontaviranomaisten ja Europolin mahdollisuus tutustua Eurodac-järjestelmän tietoihin saattaa johtaa turvapaikanhakijoiden leimautumiseen ja syrjintään ja mahdollisesti heille aiheutuvaan vaaraan;

16.  katsoo, että minkäänlainen profilointi ei ole hyväksyttävää terrorismin vastaisissa toimissa; ei pidä hyväksyttävänä pyrkiä perustamaan Euroopan unionin matkustajarekisteritietojärjestelmää arvioimatta kattavasti EU:n ja Yhdysvaltojen ja EU:n ja Kanadan välisiä matkustajarekisteritiedoista tehtyjä sopimuksia ja erityisesti niiden vaikutuksia uhkien vähentämiseen ja turvallisuuden lisäämiseen sekä vaikutuksia yksityisyyteen ja kansalaisvapauksiin;

17.  ilmaisee huolensa siitä, että lainvalvontaviranomaisten ja Europolin mahdollisuus tutustua Eurodac-tietokantaan saattaa heikentää tietokannan ensisijaisen käyttötarkoituksen tehokkuutta;

Seuranta:

18.  kehottaa jäsenvaltioita toimimaan päättäväisesti ja tehostamaan oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä Euroopan unionin tasolla terrorismin torjunnan alalla; pyytää saada viipymättä tietoja nykyisen yhteistyön toimivuudesta ja siitä, millaisia tuloksia on saatu jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten välisistä keskinäisistä arviointimekanismeista;

19.  korostaa tarvetta lujittaa Eurojustin ja Europolin välistä koordinointia ja operatiivista roolia, koska ne ovat keskeiset välineet tehtäessä todellista ja tehokasta yhteistyötä tutkinnan ja syytteeseenpanon alalla Euroopan unionissa; vahvistaa samalla tarpeen varmistaa täysin demokraattinen valvonta EU:n tasolla;

20.  toistaa vakaasti, että on pikaisesti hyväksyttävä kolmannessa pilarissa puitepäätös tietosuojasta, jolla taataan EU:n kansalaisille korkea takeiden taso, jota nyt ei ole EU:n tasolla;

21.  Ehdottaa tämän vuoksi, että:

 • a)komissio toimittaa parlamentille vuoden loppuun mennessä vastaukset sen esittämiin kysymyksiin, jotka käsittelevät terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön, erityisesti terrorismia ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien puitepäätösten ja tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin, täytäntöönpanoa kansallisella tasolla, ja sen vaikutuksia perusoikeuksiin sekä eroja jäsenvaltioiden täytäntöönpanossa, yhdessä arvioinnin ja sellaisten ehdotusten kanssa, jotka koskevat sitä, miten nykyisen terrorisminvastaisen lainsäädännön parempi saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja käyttö voidaan taata;
 • b)komissio tiedottaa parlamentille, ovatko jäsenvaltiot panneet täytäntöön kaikki hyväksytyt terrorismin vastaiset toimenpiteet, ja jos eivät ole, tiedottaa parlamentille, mitkä valtiot laahaavat jälkijunassa ja miksi;
 • c)komissio laatii yleisarvioinnin terrorisminvastaisen lainsäädännön seurauksista mittaamalla lainsäädännön tehokkuuden ja tutkimalla näiden lakien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia turvallisuuden ja kansalaisten oikeuksien kannalta;
 • d)komissio tiedottaa Euroopan parlamentille, antavatko kaikki kansalaisten oikeuksia rikkovat lait mahdollisuuden korjata kansalaisten tietoja, asettaa tosiseikat kyseenalaisiksi ja valittaa toimenpiteiden suhteellisuudesta;
 • e)terrorismin torjunnasta vastaava koordinaattori toimittaa parlamentille ennen kesäkuuta 2008 tietoja jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin suorittamien toimenpiteiden tehokkuudesta; katsoo, että on välttämätöntä tutkia, millaiset toimenpiteet voisivat parhaiten sopia muutaman jäsenvaltion väliseen yhteistyöhön ja mitä toimenpiteitä kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava solidaarisuusperiaatteen mukaisesti;
 • f)neuvosto ryhtyy toimeen CIA:n luovutusohjelmaa koskevien Euroopan parlamentin suosituksien osalta;
 • g)komissio ja neuvosto tekevät parlamentin toistuvasti pyytämän yleiskatsauksen yrityksistä, joita kolmannet maat (etenkin Yhdysvallat) ovat pakottaneet välittämään asiakastietonsa viranomaisille;

22.  kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään yhteistyötä ja luomaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimenpiteiden tehokkuutta tällä alalla käsittelevän todellisen palautemekanismin määrittelemällä asteittain neutraaleja indikaattoreita Euroopan unionia koskevan terrorismin uhan muutoksista (tilastoja kyselyistä ja oikeudenkäynneistä, analyyseja mahdollisista paikallisista kriiseistä, todisteita onnistuneesta/epäonnistuneesta yhteistyöstä jne.), jotta Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden parlamenteille voitaisiin antaa selvempi kuva ainakin julkisten toimien tehokkuudesta ja mahdollisista puutteista tai myönteisistä puolista kyseisillä aloilla;

23.  ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi keskittyvä resursseihinsa poliisiyhteistyön alalla ja tähän saakka suositun teknisen lähestymistavan asemesta korostettava henkilöiden ja henkilökunnan yhteistyötä; katsoo tässä yhteydessä, että pitäisi pyrkiä voimakkaammin kannustamaan kansallisten pelastusyksiköiden väliseen vaihtoon ja esteiden poistamiseen, esimerkiksi kielellisten esteiden poistaminen kielikurssien avulla; katsoo lisäksi, että poliisin koulutustoimet olisi mukautettava eurooppalaisen yhteiskunnan todellisuuteen, jotta esimerkiksi islaminuskoa ja muslimien tapoja koskeva opetus sisällytettäisiin koulutukseen tulevaisuudessa;

24.  panee merkille, että komissio on hyväksynyt uusia toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti muutosta terrorismia koskevaan puitepäätökseen ja ehdotusta EU:n matkustajarekisteritietojärjestelmäksi; ilmaisee halunsa tutkia tarkkaavaisesti näitä toimenpiteitä ja toistaa olevansa huolissaan ehdotuksesta EU:n matkustajarekisteritietojärjestelmäksi, erityisesti mitä tulee ehdotetun profilointijärjestelmän, johon se näyttää perustuvan, tarpeeseen ja suhteellisuuteen;

25.  kehottaa komissiota ja neuvostoa takaamaan jäsenvaltioiden välistä rajatylittävää yhteistyötä koskevien mekanismien, kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen, tehokkaamman käytön;

26.  muistuttaa komissiota todisteisiin perustuvan politiikan suunnittelun tärkeydestä; kehottaa komissiota siksi liittämään kaikkiin tuleviin terrorisminvastaisiin ehdotuksiin vakavasti otettavan vaikutusarvioinnin, joka osoittaa toteutettavien toimenpiteiden tarpeellisuuden ja käyttökelpoisuuden;

27.  vahvistaa kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen terrorismin ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa ja huomauttaa, että Yhdysvallat on keskeinen kumppani tällä alalla; katsoo, että yhteinen oikeuskehys poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä perusoikeuksien, varsinkin henkilötietojen, suojelua erityisesti korostaen EU:n ja Yhdysvaltojen välillä olisi määriteltävä kansainvälisen sopimuksen kautta demokraattinen ja parlamentaarinen valvonta taaten kansallisella ja EU:n tasolla;

28.  on huolissaan jäsenvaltioiden refleksinomaisesta asenteesta terrorisminvastaisessa lainsäädännössä, jossa halu lähettää poliittinen sanoma on usein ensiarvoisessa asemassa mahdollisten ja käyttökelpoisten toimien vakavaan ja tarkkaan harkintaan nähden siten, että oikeusvaltion periaatteet, kuten suhteellisuusperiaate ja syyttömyysolettama, otetaan yhä riittämättömämmin huomioon;

Vastaukset:

29.  katsoo, että terrori-iskun sattuessa on kaikkein tärkeintä, että jäsenvaltiot osoittavat todellista solidaarisuushenkeä käsittelemällä ja minimoimalla terrori-iskun seurauksia etenkin niissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joilla ei ole riittäviä henkilöstövoimavaroja, rahoitusvaroja eikä teknisiä valmiuksia hoitaa jälkivaikutuksia, koordinoida vastauksia eikä auttaa uhreja;

30.  muistuttaa kaikkien demokraattisten voimien yksimielisyyden tärkeydestä terrorismin torjunnassa;

31.  katsoo, että terrori-iskuihin vastaamisen avaintekijä pitäisi olla, että luodaan tarpeelliset, tehokkaat ja suhteelliset välineet terrorismin yleisen torjunnan tukemisessa, ja pitää yhtä tärkeänä suojella oikeusvaltion periaatteen kaikkia näkökohtia, kansalaisten kansalaisoikeuksia, epäiltyjen turvaa oikeus- ja tuomioistuinkysymyksissä ja demokraattista seurantaa ja valvontaa kaikessa käyttöönotetussa lainsäädännössä sekä Euroopan tasolla että suhteissa kolmansiin maihin;

32.  vaatii komissiota esittämään ehdotuksen, jolla varmistetaan yhteisten ja koordinoitujen tiedustelutoimien parlamentaarinen valvonta EU:n tasolla;

Terrorismin syntyjuuret:

33.  kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan toimintasuunnitelman demokratian levittämiseksi maailmassa ja taloudellisen ja poliittisen yhteistyön vahvistamiseksi islamilaisten maiden kanssa

 • a)tukemalla demokraattisia liikkeitä opiskelijavaihdon ja muiden opetusmuotojen kautta,
 • b)edistämällä opiskelijanvaihtoa ja muita opetusmuotoja,
 • c)rahoittamalla tiedotusvälineitä, jotka levittävät demokraattisia ideoita ja tuovat päivänvaloon terroristitoimia ja niitä tukevia henkilöitä,

34.  kehottaa komissiota määrittämään toimenpiteitä, joilla taataan terrorismin uhrien suojelu ja tuki myös edistämällä parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja yhtenäisiä takeita EU:n tasolla;

Vahvemman ja tehokkaamman parlamenttien välisen yhteistyön tarve uutta terrorismin vastaista strategiaa varten

35.  katsoo, että jo uudistussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien olisi käynnistettävä terrorismin vastaisen eurooppalaisen strategian toteuttamisen yhteinen arviointi uuden "korkean tason keskustelun" valmistelemiseksi alalla ottamalla mukaan kansalaisten edustajat EU:n ja kansallisella tasolla;

Yhteistyö komission ja neuvoston kanssa

36.  katsoo, että koska Lissabonin sopimuksen odotetaan tulevan voimaan vuonna 2009 ja EU:n toimielinten pitäisi luoda jo vuonna 2008 edellytykset sen voimaantulolle, yhteispäätösmenettelyyn kuuluvia ehdotuksia, joista ei päätetä ennen uudistussopimuksen voimaantuloa, olisi kohdeltava vuonna 2008 lähes yhteispäätösmenettelyn lailla;

37.  panee merkille uuden terroristilainsäädäntöä koskevan ehdotuspaketin eli neuvoston puitepäätöksen matkustajarekisterin (PNR) käytöstä lainvalvontatarkoituksiin, direktiivin räjähdysaineista ja arviointikertomuksen puitepäätöksen terrorismin torjumiseksi täytäntöönpanosta; on päättänyt lujasti arvioida ehdotuksia todisteisiin perustuvien väitteiden pohjalta;

38.  uskoo, että terrorismin torjunnasta vastaavan EU:n koordinaattorin pitäisi olla tärkeässä roolissa yhteisön lähestymistavassa ja että hänen nykyiset toimivaltansa eivät tarjoa sitä varten riittävää toiminta-alaa;

39.  odottaa, että yhteistyössä parlamentin kanssa kehitetään EU:n terrorisminvastaisen politiikan strategiaa, jossa ei ainoastaan ilmaista olennaista lähestymistapaa ja keskeistä teemaa vaan ennen kaikkea vahvistetaan selvästi erotettavat lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet;

***

40.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.