Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0514/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0514/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

6.12.2007

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0139/2007, B6‑0313/2007 ir B6‑0314/2007
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Jean-Marie Cavada
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
dėl kovos su terorizmu

Procedūra : 2007/2608(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0514/2007

B6‑0514/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su terorizmu

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 25-26 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, ypač į Europos Vadovų Tarybos 2004 m. kovo 25 d. deklaraciją dėl kovos su terorizmu, į kurią įtraukta solidarumo sąlyga,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 13 d. JT Generaliniam Sekretoriui pateiktą pranešimą „Civilizacijų aljansas“,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi:

 • terorizmas yra bendra grėsmė ES piliečių saugumui ir todėl jam turėtų būti tvirtai pasipriešinta, tuo pat metu skrupulingai gerbiant pagrindines teises,
 • remiantis ES sutarties 2 ir 6 straipsniais ES turėtų būti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė pagal demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsaugos principus, kuriais grindžiama ES, ir pagal šios sutarties 29 straipsnį „Sąjungos tikslas – suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą“, ypač užkertant kelią terorizmui ir kovojant su juo,
 • po 2001 m. rugsėjo 11 d., 2004 m. kovo 11 d. ir 2005 m. liepos 7 d. išpuolių, kai terorizmo grėsmė tampa pasauline ir dėl to kovoti su ja reikia tuo pačiu lygmeniu, ES tvirtai ketina įvertinti Europos Sąjungos kovos su terorizmu politikos rezultatus, ribas ir perspektyvas,
 • Europos Sąjunga yra įsipareigojusi kovoti su visomis terorizmo apraiškomis, nepaisant to, ar jis kyla ir pasireiškia Sąjungos viduje, ar už jos ribų, tačiau ji veikia teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms teisėms principų apibrėžtose ribose, ir kadangi būtent kovojant su terorizmu neturi būti sričių, kuriose negerbiamos pagrindinės teisės,
 • bet kokie pagrindinių teisių ir laisvių apribojimai dėl kovos su terorizmu privalo būti apibrėžti laiko ir taikymo srities požiūriu, numatyti įstatymais, jiems turi būti taikoma visiška demokratinė ir teisminė priežiūra ir demokratinėje visuomenėje jie turi būti būtini ir proporcingi;
 • terorizmo negalima panaikinti, bet mes galime sumažinti terorizmo grėsmę    pašalindami jo priežastis;

B.  apgailestaudamas, kad Europos institucijos į teroristinių išpuolių sukeltą didžiulį spaudimą sureagavo priimdamos aktus, kurie nebuvo nuodugniai aptarti su Europos ir nacionaliniais parlamentais ir kuriais buvo pažeistos teisės į teisingą teisminį procesą, duomenų apsaugą ar galimybės susipažinti su Europos institucijų dokumentais kovos su terorizmu tema, ir dėl šių priežasčių Europos Teisingumo Teismas juos teisingai panaikino,

C.  atsižvelgdamas visų pirma į terorizmo aukas ir jų skausmingą patirtį bei į poreikį pirmenybę teikti jų teisių išsaugojimui ir priemonėms, kuriomis jiems suteikiama apsauga ir pripažinimas, ir nuolat prisimindamas, kad teroristai pradeda atsitraukti, kai jų aukos atvirai išsako savo mintis, o visuomenė juos išklauso,

D.  susirūpinęs dėl rimtus padarinius galinčio sukelti didelių imigracijos ir prieglobsčio duomenų bazių naudojimo ES lygmeniu kovojant su terorizmu, ypač dėl valstybių narių policijos ir teisėsaugos institucijoms bei Europolui suteikiamos prieigos prie „Eurodac“ duomenų bazės, jiems vykdant savo pareigas, susijusias su teroristinių ir kitų rimtų baudžiamųjų nusikaltimų prevencija, atskleidimu ir tyrimu, kaip buvo pasiūlyta Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos 2007 m. birželio mėn. išvadose,

E.  todėl suprasdamas, kad kova su terorizmu yra labai sudėtingas uždavinys ir šiuo metu labiau negu bet kada reikia įvairius lygmenis ir įvairius aspektus apimančios strategijos, kaip jau numatyta tarptautiniu lygmeniu

 • 2006 m. rugsėjo 8 d. priimtoje JT kovos su terorizmu strategijoje ir Europos Tarybos konvencijoje dėl terorizmo prevencijos, dėl kurios buvo susitarta 2005 m. gegužės mėn.[2],
 • Europos Vadovų Taryboje, kuri 2005 m. gruodžio mėn. priėmė ES kovos su terorizmu strategiją[3], deja, į šį procesą iš esmės neįtraukdama Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų,
 • ir Komisijoje, kuri pristatė savo kovos su terorizmu paketą 2007 m. lapkričio 6 d.,

F.  atsižvelgdamas į tai, kad įgyvendinant kiekvieną Europos strategijos aspektą – prevenciją, apsaugą, persekiojimą, reagavimą – reikia visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus, jie turi būti išsamiai ir reguliariai informuoti perduodant Komisijos kas dvejus metus atliekamus įvertinimus ir jiems turi būti sudarytos sąlygos įvertinti tikrąjį priemonių, kurių buvo imtasi, efektyvumo poveikį, įskaitant poveikį pagrindinėms teisėms, realias iniciatyvų išlaidas ir tai, ar buvo įgyvendinti pradiniai tikslai,

G.  apgailestaudamas, kad labai trūksta skaidrumo, demokratinės priežiūros, atskaitomybės ir teisminės kontrolės, ir pažymėdamas, kad Europos institucijos ir agentūros, pvz., Europolas ir Eurojustas, tik pradeda sistemingiau rinkti informaciją, kurios joms reikia vykdant veiklą,

H.  yra sunerimęs dėl kai kurių Europos vyriausybių ir Tarybos atsisakymo atsakyti į kaltinimus dėl piktnaudžiavimo savo galiomis kaip pretekstą pateikiant kovą su terorizmu, ypač CŽV ypatingų perdavimų ir slaptų kalėjimų atvejais,

I.  mano, kad žvalgybos ir saugumo tarnybų tarpvalstybinis bendradarbiavimas turi būti nuodugniau ir sistemingiau tikrinamas,

J.  labai susirūpinęs dėl daugelio priemonių, kurių buvo imtasi neva siekiant kovoti su terorizmu, naudojimo kitais įvairiausiais tikslais;

K.  pabrėžia poreikį Europos kovos su terorizmu strategijoje skirti daug daugiau dėmesio terorizmo priežastims ir ES vaidmeniui sukeliant šias priežastis,

L.  primindamas, kad reformavus Sutartis turėtų būti įmanoma skaidriau, paprasčiau ir geriau užtikrinant atsakomybę apibrėžti Europos Sąjungos vaidmenį kovoje su terorizmu, stiprinti valstybių narių solidarumą ir įtraukti Europos Parlamentą bei nacionalinius parlamentus į politikos, susijusios su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, įvertinimą, nors ir apgailestaudamas, kad teisės aktams, priimtiems iki Reformų sutarties įsigaliojimo, Europos lygmeniu nebus taikoma visapusiška teisminė kontrolė,

1.  nuoširdžiai džiaugiasi naujosios Reformų sutarties priėmimu ir ragina valstybes nares ją ratifikuoti siekiant, kad Pagrindinių teisių chartija, kuri yra būtinas Europos kovos su terorizmu strategija priedas, taptų teisiškai privaloma,

Prevencijos klausimu

2.  mano, kad ES turėtų remti Europos, nacionaliniu ir vietos lygmeniu įgyvendinamus veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią aršiam radikalizmui, skatinant žmonių integraciją per tarpkultūrinį dialogą ir propaguojant demokratiją bei žmogaus teises, kaip universalias mūsų visuomenės vertybes, bei vengiant politinės atskirties; taip pat mano, kad būtina kovoti su aršiu radikalizmu, įskaitant ir kurstymą imtis smurto;

3.  be to, mano, kad svarbus terorizmo prevencijos elementas yra Europos Sąjungos ir valstybių narių vykdoma vystomosios pagalbos politika, kuri atlieka ir saugumo politikos vaidmenį; mano, kad pilietinės visuomenės skatinimas ir pagalba siekiant socialinės taikos ir klestėjimo yra tinkamos priemonės pademonstruoti žmonėms jų galimybes ir apriboti fundamentalistinės ideologijos sklaidą; todėl mano, kad vykdant vystomosios pagalbos politiką daug daugiau dėmesio nei anksčiau reikėtų skirti švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų plėtojimui šalyse, kurios dažnai įvardijamos kaip šalys, kuriose gimsta teroristinė veikla,

4.  mano, kad šiame kontekste Europos institucijos turėtų skatinti pažangiąją patirtį ir skleisti ją ES viduje, ir pažymi, kad Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pastabas, netrukus pateiks su tuo susijusias rekomendacijas;

5.  mano, kad tokie atvejai, kaip JAV Aukščiausiojo teismo atsisakymas nagrinėti Khalido Al-Masri skundą sustiprina įspūdį, ypač tarp musulmonų mažumų Europoje, kad kovos su terorizmu priemonėms taikomi dvigubi standartai; todėl ragina Europos Sąjungą aktyviau įsitraukti į kovą dėl teisinės valstybės principų gynimo ES ir tarptautiniu mastu, visų pirma ginant savo piliečius trečiosiose šalyse iškeltose baudžiamosiose bylose, kurios neproporcingai dažnai susijusios su musulmonų kilmės piliečiais;

6.  mano, kad siekiant užkirsti kelią terorizmui reikalinga ES užsienio politika, kuria skatinama demokratija, teisinės valstybės principai ir pagarba žmogaus teisėms kaimyninėse ir kitose šalyse;

7.  dar kartą pabrėžia policijos ir teisminio bendradarbiavimo ES lygmeniu svarbą, ypač keitimosi informacija ir tyrimų atvejais, ir ragina valstybes nares stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą koordinuojant ir remiant Europolui;

8.  mano, kad, siekdamos efektyviau kovoti su terorizmu, Komisija ir valstybės narės turėtų sukurti nuolatinį Europos kovos su terorizmu centrų keitimosi informacija tinklą;

9.  dar kartą patvirtina dalijimosi žvalgybos informacija ES lygmeniu ir tarp valstybių narių tarnybų svarbą ir dar kartą pabrėžia būtinybę sukurti vienodas ES lygmeniu taikomas taisykles reikiamai demokratinei ir parlamentinei kontrolei ir priežiūrai užtikrinti;

Apsaugos klausimu

10.  dar kartą patvirtina, kad svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu srityje, ir pažymi, kad JAV yra svarbi tokio bendradarbiavimo partnerė; mano, kad ES ir JAV, sudarydamos tarptautinį susitarimą, pagal kurį būtų užtikrinta tinkama demokratinė ir parlamentinė kontrolė nacionaliniu ir ES lygmeniu, turi nustatyti bendrą teismų ir policijos bendradarbiavimo ir pagrindinių teisių, ypač asmens duomenų, apsaugos teisinį pagrindą;

11  mano, kad siekiant apsaugoti piliečius, pagrindines teises, žmogaus teises, demokratiją ir infrastruktūrą bei mažinti ES pažeidžiamumą, įskaitant padidintą sienų, transporto ir būtinos infrastruktūros saugumą, ypač svarbu, kad ES:

 • a)bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis visoje Europoje sukurtų
  • išankstinio įspėjimo apie krizes sistemą, pagrįstą nacionalinės apsaugos sistemomis, kuria pasinaudojant būtų galima nustatyti gamtos arba žmonių sukeltas katastrofas, ir kuri veiktų visą parą 7 dienas per savaitę,
  • ypatingos svarbos ir strateginių infrastruktūrų ir tinklų žemėlapį, atsižvelgiant į būsimą ES direktyvą dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo,
  • veiksmingą valstybių narių solidarumo mechanizmą, kurio pagalba nedelsiant būtų galima pasinaudoti ribotais nacionaliniu lygmeniu prieinamais ištekliais (vadinamieji „assets“, pvz., vakcinos arba sudėtingos technologijos),
 • b)užtikrintų, kad visu pajėgumu pradėtų veikti SIS II ir VIS sistemos, įskaitant nuostatas dėl teisėsaugos institucijoms suteikiamos prieigos; pažymi, kad šių duomenų bazių pirminis tikslas nėra teisėsauga ir todėl prieiga teisėsaugos tikslais suteikiama tik ypatingais atvejais, kai demokratinėje visuomenėje tai yra būtina ir pagrįsta; mano, kad masinis asmens duomenų rinkimas ir duomenų tvarkymas, siekiant sukurti aprašus naudojant duomenų gavybos metodus, kaip numatyta neseniai pateiktame pasiūlyme dėl direktyvos dėl ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) sistemos, neleidžiami Europos lygmeniu;
 • c)padedama valstybių narių geriau koordinuotų žvalgybos tarnybų darbą, siekdama užtikrinti, kad esamos keitimosi informacija kliūtys, pvz., pasitikėjimo stoka, būtų greitai pašalintos, kadangi atskiros „informacijos salos“ ir nacionalinių žvalgybos tarnybų slepiama informacija prieštarauja Bendrijos kovos su terorizmu koncepcijai;
 • d)racionalizuotų kovos su terorizmu teisės aktus ir padidintų jų aiškumą, skaidrumą ir taikytinumą;

12.  pabrėžia, kad vykdant stebėseną internetu teroristinių išpuolių prevencijos tikslais jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti apribojama laisvė reikšti savo nuomonę, jei ja neketinama kurstyti teroristinių išpuolių ir jei pagrįstai manoma, kad ji pati savaime negali sukelti tokių veiksmų;

13.  primena Tarybai apie Parlamentui duotus pažadus ir ragina ją galų gale priimti pamatinį sprendimą dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, kuris užtikrintų tinkamą duomenų apsaugos lygį, ir pamatinį sprendimą dėl tam tikrų procesinių teisių baudžiamuosiuose procesuose visoje Europos Sąjungoje prieš imantis bet kokių kitų priemonių, skirtų kovai su terorizmu;

14.  primena, kad pagrindinis „Eurodac“, kaip pirmojo ramsčio duomenų bazės, tikslas – palengvinti Dublino II reglamento taikymą, kai siekiama nustatyti už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą atsakingą valstybę narę, ir vargu, ar bet kokie pasiūlymai pertvarkyti šią duomenų bazę į saugumo ir nusikaltimų tyrimo priemonę būtų teisėti pagal ES ir tarptautinės teisės nuostatas;

15.  susirūpinęs pažymi, kad teisėsaugos valdžios institucijoms ir Europolui suteikus prieigą prie sistemos „Eurodac“ duomenų bazės galėtų atsirasti prieglobsčio prašančių asmenų niekinimas, jų diskriminacija ir galbūt kitoks pavojus;

16.  mano, kad jokia kovos su terorizmu priemonių profiliavimo forma nepriimtina; mano, kad nereikėtų taikyti ES keleivių duomenų įrašų sistemos, kol neatliktas išsamus ES ir JAV ir ES ir Kanados PNR susitarimo vertinimas, ypač kol nenustatytas jų poveikis siekiant sumažinti grėsmę ir padidinti saugumą, taip pat poveikis privatumui ir pilietinėms laisvėms;

17.  susirūpinęs, kad teisėsaugos valdžios institucijų ir Europolo prieiga prie sistemos „Eurodac“ duomenų bazės galėtų sumenkinti pagrindinio „Eurodac“ duomenų bazės tikslo veiksmingumą;

Persekiojimo klausimu

18.  ragina valstybes nares atsikratyti dvejonių ir plėtoti teismų ir policijos bendradarbiavimą ES lygmeniu kovojant su terorizmu; prašo Parlamentą nedelsiant informuoti apie dabartinio bendradarbiavimo veiksmingumą ir pateikti rezultatus, gautus taikant valstybių narių ir Europos institucijų bendrą vertinimo mechanizmą;

19.  pabrėžia būtinybę didinti bendradarbiavimo ir vykdomosios veiklos vaidmenį, kuris tenka Eurojustui ir Europolui – pagrindinėms praktinio ir veiksmingo bendradarbiavimo priemonėms, taikomoms patraukiant baudžiamojon atsakomybėn ir baudžiamojo persekiojimo srityse ES lygmeniu; taip pat dar kartą patvirtina, kad reikia ES lygmeniu užtikrinti visišką demokratinę kontrolę;

20.  dar kartą primena, kad skubiai reikia priimti pamatinį sprendimą dėl duomenų, susijusių su trečiojo ramsčio klausimais, apsaugos siekiant ES piliečiams užtikrinti patikimas garantijas, kurių šiuo metu ES lygmeniu stokojama;

21.  Taigi prašo:

 • a)Komisijos iki metų pabaigos perduoti Parlamentui atsakymus į klausimynus dėl kovos su terorizmu įstatymų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu, ypač dėl pamatinio sprendimo dėl terorizmo ir dėl Europos arešto orderio, taip pat dėl direktyvos dėl duomenų saugojimo, ir jų poveikio pagrindinėms teisėms ir bet kokių įgyvendinimo valstybėse narėse skirtumų, kartu pateikiant vertinimą ir pasiūlymų, kaip galima užtikrinti, kad galiojantys kovos su terorizmu teisės aktai būtų geriau perkeliami į nacionalinę teisę ir taikomi;
 • b)Komisijos informuoti Parlamentą apie tai, ar valstybės narės įgyvendino visus priimtus kovos su terorizmu aktus, ir jei neįgyvendino, informuoti Parlamentą apie tai, kurios šalys atsilieka, ir nurodyti priežastis;
 • c)Komisijos atlikti bendrą kovos su terorizmu teisės aktų taikymo pasekmių vertinimą, nustatant teisės aktų veiksmingumą ir analizuojant teigiamą ir neigiamą šių teisės aktų poveikį saugumo ir piliečių teisių požiūriu;
 • d)Komisijos informuoti Parlamentą apie tai, ar visuose teisės aktuose, pagal kuriuos pažeidžiamos piliečių teisės, piliečiams suteikiama galimybė pataisyti savo duomenis, užginčyti faktus ir skųstis dėl priemonių neproporcingumo;
 • e)kovos su terorizmu koordinatorių iki 2008 m. birželio mėn. pranešti Parlamentui apie priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, Europolas ir Eurojustas, veiksmingumą; mano, kad taip pat labai svarbu ištirti, kokios priemonės labiau tiktų bendradarbiaujant ribotam skaičiui valstybių narių ir kokias priemones remdamosi solidarumo principu turėtų taikyti visos valstybės narės;
 • f)Tarybos imtis veiksmų, atsižvelgiant į Parlamento rekomendacijas dėl CŽV nusikaltėlių perdavimo programos;
 • g)Komisijos ir Tarybos pateikti apžvalgą, kurios ne kartą reikalavo Parlamentas, apie bendroves, kurias trečiosios šalys (ypač JAV) verčia pateikti valdžios institucijoms duomenis apie jų klientus;

22.  prašo Tarybos ir Komisijos bendradarbiauti kuriant grįžtamosios informacijos mechanizmą, skirtą atsiliepimams apie šios srities Europos ir nacionalinių priemonių veiksmingumą kaupti, palaipsniui nustatant neutralius terorizmo grėsmės ES augimo rodiklius (pvz., tyrimų ir teismų procesų skaičiaus statistika, galimų regioninių krizių analizė, sėkmingo ir nesėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiai ir t. t.) siekiant, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galėtų susidaryti bent jau aiškesnį vaizdą apie šių sričių viešosios politikos poveikį ir trūkumus ar teigiamas savybes;

23.  siūlo valstybėms narėms sutelkti policijos bendradarbiavimo srities išteklius ir, užuot toliau daugiausia dėmesio skyrus techniniam bendradarbiavimo aspektui, akcentuoti individualaus ir darbuotojų bendradarbiavimo svarbą, mano, kad šiuo požiūriu reikėtų labiau skatinti nacionalinių skubios pagalbos tarnybų mainus ir šalinti kliūtis, pvz., visų pirma, pašalinti kalbos barjerus rengiant kalbų kursus; be to, mano, kad policijos mokymo priemones reikia pritaikyti prie Europos visuomenės ypatumų, siekiant, kad, pvz., ateityje būtų supažindinama su islamo išpažinėjų ir musulmonų papročiais;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija priėmė naujas priemones, ypač susijusias su pakeitimu, kuriuo iš dalies keičiamas pamatinis sprendimas dėl terorizmo, ir su pasiūlymu dėl ES keleivių duomenų įrašų; pareiškia, kad nori kruopščiai išanalizuoti šias priemones, ir dar kartą primena susirūpinimą dėl pasiūlymo sukurti ES keleivių duomenų įrašų sistemą ir ypač dėl siūlomos priimti kaip pagrindą sistemos būtinybės ir proporcingumo;

25.  ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad būtų veiksmingiau naudojamos turimos valstybių narių tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonės, pvz., Europos arešto orderis;

26.  primena Komisijai apie tai, kad labai svarbu vykdyti įrodymais pagrįstą politiką; taigi ragina Komisiją užtikrinti, kad ateityje visi kovos su terorizmu pasiūlymai būtų pateikiami su tinkamu poveikio vertinimu ar vertinimu, kuriame būtų pagrįsta siūlomų priemonių būtinybė ir naudingumas;

27.  dar kartą patvirtina, kad svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu srityse, ir pažymi, kad JAV yra svarbi tokio bendradarbiavimo partnerė; mano, kad ES ir JAV, sudarydamos tarptautinį susitarimą, pagal kurį būtų užtikrinama tinkama demokratinė ir parlamentinė kontrolė nacionaliniu ir ES lygmenimis, turi nustatyti bendrą teismų ir policijos bendradarbiavimo teisinį pagrindą, pagal kurį išskirtinis dėmesys būtų skiriamas pagrindinių teisių apsaugai, ypač asmens duomenų apsaugai;

28.  yra susirūpinęs dėl nevalingos valstybių narių reakcijos rengiant kovos su terorizmu teisės aktus, kuriuose noras pateikti politinį požiūrį dažnai didesnis nei noras pateikti rimtą ir sąžiningą svarstymą apie galimų ir naudingų priemonių ribas ir į kuriuos įtraukiami vis netinkamesni teisinės valstybės principų, pvz., proporcingumo principo ir nekaltumo prezumpcijos, aptarimai;

Reagavimo klausimu

29.  mano, kad labai svarbu, jog teroristinio išpuolio atveju valstybės narės būtų iš tiesų solidarios reguliuodamos ir mažindamos teroristinių išpuolių pasekmes, ypač tose ES šalyse, kurios neturi pakankamai žmogiškųjų, finansinių ir technologinių išteklių, kad galėtų įveikti išpuolių pasekmes, koordinuoti reagavimą ir padėti aukoms;

30.  primena visų demokratinių jėgų vienybės kovojant su terorizmu svarbą;

31.  mano, kad pagrindinis reagavimo į teroristinį išpuolį elementas turėtų būti būtinų, veiksmingų ir proporcingų priemonių, skirtų visuotinei kovai su terorizmu remti, numatymas, ir mano, kad ne mažiau svarbu ginti visus teisinės valstybės aspektus, piliečių pilietines teises, užtikrinti įtariamiesiems teismų ir teisines garantijas ir visų Europos lygmeniu ir palaikant santykius su trečiosiomis šalimis taikomų teisės aktų demokratinę kontrolę bei priežiūrą;

32.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą siekiant užtikrinti bendros ir koordinuojamos žvalgybos veiklos ES lygmeniu parlamentinę kontrolę;

Terorizmo kilmės klausimu

33.  ragina Tarybą ir Komisiją parengti veiksmų planą, skirtą demokratijai pasaulyje skleisti ir ekonominiam ir politiniam bendradarbiavimui su islamo šalimis stiprinti šiomis priemonėmis:

 • a)remti demokratinius judėjimus vykdant studentų mainus ir pasitelkiant kitokių formų švietimą,
 • b)skatinti studentų mainus ir kitas švietimo formas,
 • c)finansuoti žiniasklaidos stotis, kurios skleidžia demokratines idėjas ir paviešina teroristinę veiklą bei jų rėmėjus,

34.  ragina Komisiją numatyti priemones siekiant terorizmo aukoms suteikti apsaugą ir jas paremti, įskaitant skatinimą keistis pažangiąja patirtimi ir visoje ES teikti vienodas garantijas;

Glaudesnio ir veiksmingesnio tarpparlamentinio bendradarbiavimo būtinybė kuriant naują kovos su terorizmu strategiją

35.  mano, kad jau pasirašę sutartis, kuriomis iš dalies keičiamos ankstesnės sutartys, Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų pradėti bendrai vykdyti Europos kovos su terorizmu strategijos vertinimą siekiant šioje srityje surengti naujos formos vadinamojo aukšto lygio dialogą, į kurį būtų įtraukti piliečių atstovai ES ir nacionaliniu lygmeniu;

Bendradarbiavimas su Komisija ir Taryba

36.  mano, turėdamas mintyje tai, kad tikimasi, jog Lisabonos sutartis įsigalios 2009 m., ir kad ES institucijos jau 2008 m. turėtų numatyti jos įsigaliojimo sąlygas, ir kad visi pasiūlymai, kurie bus pateikti pagal bendro sprendimo procedūrą, bet neužbaigti iki naujosios sutarties įsigaliojimo datos, 2008 m. turėtų būti laikomi pasiūlymais pagal tariamą bendro sprendimo procedūrą;

37.  atkreipia dėmesį į naują teisės aktų dėl terorizmo pasiūlymų paketą, į kurį įeina Tarybos pamatinis sprendimas dėl keleivių duomenų įrašų teisėsaugos tikslais, direktyva dėl sprogmenų ir pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu įgyvendinimo vertinimo pranešimas; yra pasiryžęs atlikti pasiūlymų vertinimą pagrindimo įrodymais aspektu;

38.  mano, kad ES kovos su terorizmu koordinatorius turėtų atlikti svarbų vaidmenį taikant Bendrijos metodą ir kad jo turimos pareigos nesuteikia jam galimybių tai daryti;

39.  tikisi, kad bendradarbiaujant su Parlamentu bus parengta ES kovos su terorizmu strategija, pagal kurią bus ne tik pateiktas vientisas požiūris ir pagrindinė tema, bet, visų pirma, bus nustatytos aiškios trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės priemonės;

***

40.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.