Návrh usnesení - B6-0518/2007Návrh usnesení
B6-0518/2007

NÁVRH USNESENÍ,

10. 12. 2007

který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda a Frithjof Schmidt,
za skupinu Verts/ALE
u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Postup : 2007/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0518/2007
Předložené texty :
B6-0518/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0518/2007

Usnesení Evropského parlamentu u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, obzvláště na své usnesení o světě bez min ze dne 7. července 2005,

–   s ohledem na Ottawskou úmluvu z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení,

–  s ohledem na akční plán z Nairobi, který byl přijat v prosinci 2004,

–  s ohledem na osmou schůzku signatářských států Ottawské úmluvy, která proběhla v listopadu 2007 v Jordánsku, na jejich devátou schůzku plánovanou na rok 2008 a na první konferenci o přezkumu, která se má uskutečnit v roce 2009,

–  s ohledem na mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min, která probíhá ve více než sedmdesáti zemích po celém světě,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 a nařízení Rady (ES) č. 1725/2001,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že k listopadu 2007 podepsalo Ottawskou úmluvu 156 států,

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i řada národních parlamentů zahájila iniciativy podporující pokračování akcí, jejichž cílem je zavedení kontroly a zákazu nášlapných min,

C.  vzhledem k tomu, že protipěchotní nášlapné miny dosud vyrábí pouze několik zemí a že obchodování s protipěchotními nášlapnými minami se prakticky zastavilo, a vzhledem k tomu, že od roku 1999 bylo přibližně 41,8 milionů těchto min zničeno,

D.  vzhledem k tomu, že v letech 1999 až 2004 byly odstraněny 4 miliony protipěchotních nášlapných min a že tyto miny byly odstraněny ze zaminovaných oblastí o celkové rozloze přesahující 2 000 km² (což odpovídá rozloze Lucemburska),

E.  vzhledem k tomu, že podle odhadů se však miny a nevybuchlá munice celosvětově vyskytují na území o rozloze více než 200 000 km² (což odpovídá rozloze Senegalu),

F.  vzhledem k tomu, že miny a nevybuchlá munice se tedy stále nacházejí ve více než 90 zemích, z nichž 56 se potýká s potížemi s protivozidlovými minami a přinejmenším 25 zemí řeší problémy související s nevybuchlou kazetovou municí,

G.  vzhledem k tomu, že počet hlášených obětí klesl z 11 700 (v roce 2002) na 5 751 (v roce 2006),

H.  vzhledem k tomu, že odhadovaný počet nehlášených obětí nášlapných min a nevybuchlé munice se nicméně stále pohybuje mezi 15 000 a 20 000 případů ročně,

I.  vzhledem k tomu, že poprvé se nyní více min odstraňuje než klade,

J.  vzhledem k tomu, že státní jednotky používají protipěchotní nášlapné miny méně s tím, že pouze vojska Myanmaru čili Barmy a Ruska miny stále kladou, a vzhledem k tomu, že využívání protipěchotních min či amatérsky vyrobených výbušných zařízení omezily i nestátní ozbrojené skupiny, ačkoliv přinejmenším v osmi státech s nimi dosud operují,

K.  vzhledem k tomu, že v závazku o přistoupení k úplnému zákazu protipěchotních min a ke spolupráci při odminovávání pod záštitou Ženevské výzvy se 35 ozbrojených nestátních subjektů zavázalo dodržovat od prosince 2007 úplný zákaz protipěchotních min,

L.  vzhledem k odhadům uvádějícím, že 78 zemí má stále v zásobě přibližně 250 milionů nášlapných min, a vzhledem k důkazům o tom, že zásoby protivozidlových min vlastní více než 15 zemí a že 13 států, které nejsou signatáři Ottawské úmluvy, dosud vyrábí nebo je oprávněno vyrábět protipěchotní miny,

M.  vzhledem k tomu, že zásoby protipěchotních min musí být co nejdříve zničeny, a to pokud možno před koncem čtyřletého období stanoveného v Ottawské úmluvě,

N.  vzhledem k tomu, že devět ze zemí, které podepsaly Ottawskou úmluvu, dosud nezničilo své zásoby min, což musí učinit do čtyř let od podpisu úmluvy,

O.  vzhledem k tomu, že signatářským státům Ottawské úmluvy je zapotřebí poskytnout zvláštní podporu, a to s cílem vybídnout co největší počet smluvních stran ke splnění jejich povinnosti odstranit do 10 let od přistoupení k úmluvě všechny miny,

P.  vzhledem k tomu, že od počátku 90. let přispělo mezinárodní společenství na akční programy boje proti minám (odminování a pomoc obětem) více než 3,4 miliardami dolarů a Evropská unie za tímto účelem vynaložila přibližně 335 milionů eur,

Q.  vzhledem k tomu, že výdaje na tyto programy klesly v roce 2005 na 250 milionů eur, a ačkoliv v roce 2006 stouply na 316 milionů eur, proces financování je stále příliš pomalý,

R.  vzhledem k tomu, že s cílem dosáhnout univerzálního rozšíření a uplatňování úmluvy se Evropská unie zavázala k dlouhodobému vedení a financování akcí boje proti minám,

S.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 vyčlenila Komise 33 milionů eur na akce boje proti minám v deseti zemích (v Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kambodži, na Kypru, v Etiopii, Guiney-Bissau, Jordánsku, Libanonu, Senegalu a Súdánu),

T.  vzhledem k tomu, že ve strategickém dokumentu na období 2005–2007 jsou zdůrazněny výhody zvláštní rozpočtové položky protipěchotních nášlapných min, aby bylo možné zajistit dostatečné kapacity k „reakci na naléhavé a neplánované potřeby“, „k posílení a zvýšení účinnosti a efektivity boje proti minám, který je veden v rámci dlouhodobých humanitárních a socioekonomických rozvojových programů“ v případech, kdy „činnosti související s protipěchotními nášlapnými minami nemohou být právně zakotveny ve strategických dokumentech pro jednotlivé země, národních orientačních programech ani v odpovídajících nástrojích, nebo v případech politicky citlivých či v případech, které jsou v zájmu ES“,

U.  vzhledem k tomu, že rozpočtová položka protipěchotních nášlapných min Komise byla koncem roku 2006 prostřednictvím nástroje stability zrušena a že strategie a programování ES boje proti minám letos končí a téměř celé programování budou provádět delegace ES na základě všeobecných směrů, které vypracuje Komise, a na základě začlenění boje proti minám do strategických dokumentů pro jednotlivé země a regionálních strategických dokumentů; vzhledem k tomu, že dále bude na partnerech ES, jichž se týká otázka min, aby rozhodli o stupni důležitosti, který bude určité akci boje proti minám figurující na celkovém seznamu priorit pomoci přisouzen při podávání jejich žádostí o finanční pomoc Komise,

V.  vzhledem k tomu, že ačkoliv Komise je nadále pevně odhodlána podporovat Ottawskou úmluvu, mohou se vyskytnout a již se také vyskytly obavy o výši finančních prostředků věnovaných ze strany ES na boj proti minám v budoucnosti,

W.  vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit pomoc obětem min a sociálně-ekonomické začlenění těchto obětí, jak k tomu vyzývá článek 6 Ottawské úmluvy; vzhledem k tomu, že počet žijících obětí na celém světě se odhaduje na 450 000–500 000 a že roste počet lidí, kteří přežili výbuch nášlapné miny nebo nevybuchlé munice a potřebují péči a rehabilitaci; vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny zaznamenaných případů tvoří civilisté a že 34 % těchto civilistů jsou děti,

X.  znovu potvrzuje potřebu posílit mezinárodní humanitární právo (IHL), aby se vztahovalo na miny proti vozidlům, jež má zavést skupiny vládních expertů podle Úmluvy pro některé konvenční zbraně, a zohlednit přitom, že miny určené k ničení vozidel jsou vybaveny citlivými rozbuškami a zařízeními proti manipulaci s nimi, které mohou být člověkem nevědomě spuštěny, jsou již zakázány Ottawskou úmluvou, protože smrtelně ohrožují zranitelné komunity a humanitární pracovníky, i pracovníky provádějící odminování,

Y.  znepokojen skutečností, že 29 zemím, jimž v roce 2009 nebo 2010 uplyne smlouvou stanovená lhůta pro odminování, zbývá již málo času, přičemž zejména zdůrazňuje, že jeden z členských států EU ještě odminování ani nezahájil, přestože je podle smlouvy povinen dokončit odminování do roku 2009; a že jiný členský stát zahájil tyto operace až letos v říjnu,

Z.  znepokojen skutečností, že finanční prostředky na pomoc žijícím obětem představují pouze 1 % celkových finančních prostředků na boj proti minám a že se v uspokojování potřeb a respektování práv žijících obětí dostatečně nepokročilo; vzhledem k tomu, že nejméně 13 zemí naléhavě potřebuje nové nebo dodatečné vzdělávací programy informující o riziku min,

1.  naléhavě vyzývá všechny státy, aby ratifikovaly Ottawskou úmluvu a přistoupily k ní, aby se tato úmluva stala celosvětovou a bylo dosaženo společného cíle, jímž je svět bez min;

2.  zdůrazňuje zejména, že je důležité, aby Ottawskou úmluvu podepsaly a ratifikovaly USA, Rusko, Čína, Pákistán a Indie;

3.  vybízí oba členské státy EU, které dosud k této úmluvě nepřistoupily nebo nedokončily ratifikační proces, aby tak učinily do příští konference o přezkumu Ottawské úmluvy, jež proběhne v roce 2009;

4.  naléhavě vyzývá všechny nestátní ozbrojené subjekty, aby respektovaly humanitární normy stanovené v Ottawské úmluvě tím, že ukončí výrobu a používání protipěchotních nášlapných min a podepíší ženevskou výzvu k závazku o přistoupení;

5.  vyzývá Radu a členské státy EU, aby okamžitě zahájily přípravu na konferenci o přezkumu Ottawské úmluvy v roce 2009 a aby v tomto ohledu předložily návrh plánovaných „společných kroků“;

6.  vyzývá signatářské státy, aby úplně a rychle splnily veškeré své povinnosti vyplývající z Ottawské úmluvy;

7.  naléhavě vyzývá všechny členské státy a smluvní strany Ottawské úmluvy, aby trvaly na tom, že jakákoli mina, která pravděpodobně vybuchne v přítomnosti nějaké osoby  či v kontaktu s ní, je protipěchotní minou zakázanou podle úmluvy; poznamenává, že to především znamená, že pro státy, jež jsou smluvními stranami úmluvy platí zákaz používat nástražné dráty, vychylovače, nízkotlakové rozněcovače, zařízení proti manipulaci s minami a podobné rozbušky;

8.  žádá, aby členské státy EU bezodkladně přijaly opatření, jež zajistí že protivozidlové miny, které mohou vybuchnout v přítomnosti, blízkosti nebo při kontaktu osoby, budou podle ustanovení Ottawské úmluvy zničeny;

9.  naléhavě žádá, aby vojenské jednotky zemí EU za žádných okolností nepoužívaly žádný typ nášlapných min a aby nespolupracovaly, ať už v rámci organizace NATO či mimo ni, při operacích, ve kterých spojenci, již nejsou členy EU, takové zbraně využívají;

10.  vyzývá Komisi, aby i nadále pokračovala ve svém odhodlání a trvalém úsilí o finanční pomoc komunitám nebo jednotlivcům, jež jsou oběťmi nášlapných min, všemi dostupnými prostředky, a to i na územích pod kontrolou nebo vlivem ozbrojených nestátních subjektů, a vyzývá Komisi, aby na počátku roku 2008 vystoupila v Parlamentu s cílem objasnit, jak hodlá v této souvislosti postupovat;

11.  vyzývá Komisi, aby znovu zavedla zvláštní rozpočtovou položku na financování boje proti protipěchotním minám, pomoci obětem a na ničení zásob min požadované po signatářských státech, které nemohou být financovány prostřednictvím nových finančních nástrojů; naléhavě vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že po roce 2007 budou k dispozici dostatečné zdroje;

12.  vyzývá Komisi, aby udržovala dostatek pracovníků, a zabezpečila tak účinné provádění své politiky zákazu protipěchotních min, a aby zajistila, že boj proti minám bude výslovně začleněn do národních strategických dokumentů signatářských států potýkajících se s minami a do národních orientačních programů, a aby pomocí různých nástrojů financování celkové financování boje proti minám sledovala;

13.  vyzývá signatářské státy úmluvy, a zejména členské státy EU, aby zajistily, že financování odminování z jejich strany přispěje k rozvoji odminovávacích kapacit daného státu, aby bylo zajištěno, že odminovávání bude pokračovat, dokud nebudou miny odstraněny ze všech známých nebo předpokládaných oblastí výskytu;

14.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly v podpoře úsilí o to, aby se k zákazu nášlapných min připojily rovněž ozbrojené nestátní subjekty; což však neznamená podporu ozbrojených nestátních subjektů a jejich aktivit nebo uznání jejich legitimity;

15.  vyzývá země, jež se potýkají s problémem min, a mezinárodní dárce, aby více upřednostňovali fyzickou a ekonomickou rehabilitaci žijících obětí, protože jejich potřebám se nevěnuje odpovídající pozornost;

16.  vyzývá příslušné výbory, aby pečlivě monitorovaly zasedání CCW a účastnily se jich a aby podávaly zprávy o iniciativách členských států ohledně nášlapných min a dále zprávy o dalších mezinárodních opatřeních týkajících se těchto zbraní;

17.  připomíná svůj požadavek, aby žádný stát Ottawské úmluvy nikdy, za žádných okolností a žádným způsobem nenapomáhal nikomu v činnosti zakázané signatářským státům této úmluvy a nikoho k takovéto činnosti nepodněcoval či nenaváděl;

18.  žádá státy úmluvy, aby zajistily, že neumožní žádné finanční instituci působící na jejich území a/nebo podléhající jejich právním předpisům investovat do společností, které se podílejí na výrobě, skladování nebo přepravě nášlapných min;

19.  vyzývá EU a členské státy, aby zakázaly jakoukoli přímou nebo nepřímou finanční podporu soukromých nebo veřejných finančních institucí, které působí na jejich území anebo podléhají jejich právním předpisům, poskytovanou společnostem, jež se podílejí na výrobě, skladování nebo přepravě nášlapných min; domnívá se, že tento zákaz by měl být začleněn do právních předpisů Společenství a do vnitrostátních právních předpisů;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi OBSE, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, představitelům Akční skupiny Landmine.de (Aktionsbündnis Landmine.de), Mezinárodní kampaně za zákaz nášlapných min (ICBL) a Ženevské výzvy, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, vládám Spojených států amerických, Ruské federace, Čínské lidové republiky, Pákistánu a Indie a nominovanému předsedovi 9. schůzky signatářských států úmluvy a první konference o přezkumu.