Návrh uznesenia - B6-0518/2007Návrh uznesenia
B6-0518/2007

NÁVRH UZNESENIA

10.12.2007

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda a Frithjof Schmidt
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o 10. výročí Ottawského dohovoru o zákaze používania, skladovania, výroby a prevozu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997

Postup : 2007/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0518/2007
Predkladané texty :
B6-0518/2007
Prijaté texty :

B6‑0518/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o 10. výročí Ottawského dohovoru o zákaze používania, skladovania, výroby a prevozu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o pozemných mínach, a najmä na uznesenie zo 7. júla 2005 o svete bez mín,

–   so zreteľom na Ottawský dohovor o zákaze výroby, používania, skladovania a prevozu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997,

–  so zreteľom na nairobský akčný plán, ktorý bol prijatý v decembri 2004,

–  so zreteľom na ôsme stretnutie zmluvných strán Ottawského dohovoru, ktoré sa uskutočnilo v Jordánsku v novembri 2007, na deviate stretnutie zmluvných strán v roku 2008, a na prvú hodnotiacu konferenciu v roku 2009,

–  so zreteľom na Medzinárodnú kampaň za zákaz pozemných mín, ktorá operuje vo viac ako 70 krajinách sveta,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 a nariadenie Rady (ES) 1725/2001,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od novembra 2007 zmluvné strany Ottawského dohovoru tvorí 156 štátov,

B.  keďže niekoľko národných parlamentov a Európsky parlament začali iniciatívy na podporu ďalšieho rozvoja akcií s cieľom kontroly a zákaz pozemných mín,

C.  keďže iba málo krajín stále vyrába protipechotné míny (PPM) a obchod s PPM sa prakticky zastavil a keďže od roku 1999 bolo zničených približne 41,8 milióna PPM,

D.  keďže od roku 1999 do roku 2004 boli odstránené 4 milióny protipechotných mín, a z vyše 2,000 km² (veľkosť územia Luxemburska) kontaminovaného územia sa odstránili pozemné míny,

E.  keďže sa však odhaduje, že vyše 200 000 km² je stále kontaminovaných mínami a nevybuchnutou muníciou (čo zodpovedá veľkosti územia Senegalu);

F.  keďže to znamená, že viac ako 90 krajín je stále zaťažených mínami a nevybuchnutou muníciou, z ktorých 56 má problémy s protivozidlovými mínami a aspoň 25 má problémy s nevybuchnutou kazetovou muníciou,

G.  keďže počet zaznamenaných obetí klesol z 11 700 v roku 2002 na 5 751 v roku 2006,

H.  keďže počet nezaznamenaných obetí pozemných mín a nevybuchnutej munície je však stále v rozmedzí 15 000 až 20 000 ročne,

I.  keďže po prvý krát viac mín je zničených a odstránených ako položených,

J.  keďže využívanie protipechotným mín vládami ďalej klesalo s výnimkou Mjanmarska/Barmy a Ruska, ktoré naďalej kladú nové míny, a keďže ozbrojené neštátne zoskupenia znížili používanie protipechotných mín alebo improvizovaných výbušných zariadení, hoci sa stála používajú aspoň v ôsmich štátoch,

K.  keďže 35 ozbrojených neštátnych subjektov prijalo do decembra 2007 záväzok úplného zákazu protipechotných mín prostredníctvom záväzku v rámci Ženevskej výzvy na pristúpenie k úplnému zákazu protipechotných mín a na spoluprácu pri činnostiach v oblasti mín,

L.  keďže sa odhaduje, že 78 krajín má stále v zásobe asi 250 miliónov pozemných mín, a keďže existujú dôkazy, že vo viac ako 15 krajinách sú uskladnené protivozidlové míny a trinásť štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami, naďalej vyrába alebo si uchováva právo vyrábať protipechotné míny,

M.  keďže skladované protipechotné míny treba čo najskôr zničiť, najneskôr do konca štvorročného termínu stanoveného Ottawským dohovorom,

N.  keďže ešte deväť zmluvných strán Ottawského dohovoru musí do štyroch rokov od pristúpenia k dohovoru zničiť svoje zásoby mín,

O.  keďže osobitne treba podporovať zmluvné strany Ottawského dohovoru, aby sa stimuloval čo najväčší počet zmluvných strán na plnenie ich povinností odstrániť všetky míny do 10 rokov od pristúpenia k dohovoru,

P.  keďže medzinárodné spoločenstvo od začiatku deväťdesiatych rokov vyčlenilo vyše 3,4 miliardy dolárov na programy na činnosti zamerané proti mínam (odmínovanie a pomoc obetiam) a Európska únia uvoľnila takmer 335 miliónov EUR,

Q.  keďže však výdavky na tieto programy v celosvetovom meradle poklesli v roku 2005 na 250 miliónov EUR, aj keď v roku 2006 stúpli na 316 miliónov EUR, tento proces je príliš pomalý,

R.  keďže Európska únia sa zaviazala, že bude dlhodobo lídrom v činnostiach zameraných na odstraňovanie mín a pri ich financovaní s cieľom dosiahnuť plnú univerzalitu a zabezpečiť uplatňovanie dohovoru,

S.  keďže Komisia sa zaviazala na vyčlenenie 33 miliónov EUR v roku 2007 na činnosti zamerané proti mínam v desiatich krajinách (v Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Kambodži, na Cypre, v Etiópii, Guinei-Bissau, Jordánsku, Libanone, Senegale a Sudáne),

T.  keďže strategický dokument 2005 – 2007 zdôrazňuje výhody osobitnej rozpočtovej položky venovanej protipechotným mínam, aby sa zabezpečili kapacity na „reakciu na naliehavé a neplánované potreby“; „posilnenie účelnosti a účinnosti činností zameraných proti mínam realizovaných v rámci dlhodobých humanitárnych a sociálno-ekonomických rozvojových programov“ v prípadoch, keď „národné strategické dokumenty (CSP) alebo viacročné indikatívne programy (NIP) nemôžu právne podporovať činnosti súvisiace s protipechotnými mínami alebo v politicky citlivých prípadoch alebo prípadoch zaujímavých pre EK“ a na podporu mimovládnych organizácií,

U.  keďže rozpočtová položka Komisie venovaná protipechotným mínam bola zrušená prostredníctvom nástroja stability koncom roka 2006, stratégia a programovanie činností EK zameraných proti mínam sa skončia v tomto roku a programovanie budú takmer úplne vykonávať delegácie Európskej komisie na základe pokynov, ktoré navrhne Komisia, a formou zahrnutia činností zameraných proti mínam do národných a regionálnych strategických dokumentov; keďže ďalej bude závisieť od partnerov EÚ, ktorých územie je zasiahnuté mínami, aby rozhodli o stupni dôležitosti, ktorý sa má prideliť činnostiam zameraným proti mínam v celkovom zozname priorít pomoci v rámci ich požiadaviek na finančnú pomoc Komisie,

V.  keďže Komisia síce uviedla, že bude naďalej rozhodne podporovať Ottawský dohovor, ale môžu sa vyjadriť a už boli vyjadrené obavy o výšku budúcej finančnej podpory EK pre činnosti zamerané proti mínam,

W.  keďže pomoc obetiam a sociálno-ekonomické začleňovanie obetí mín, na čo vyzýva článok 6 Ottawského dohovoru, sa musí zlepšiť; keďže sa odhaduje, že vo svete je 450 000 až -500 000 ľudí, ktorí prežili výbuch pozemnej míny alebo mali úraz spôsobený nevybuchnutou muníciou a potrebujú starostlivosť a rehabilitáciu; keďže tri štvrtiny zaznamenaných obetí boli civilní obyvatelia a 34 % z nich boli deti,

X.  opätovne zdôrazňujúc potrebu posilnenia medzinárodného humanitárneho práva (MHP), pretože sa vzťahuje na protivozidlové míny, ktoré má vypracovať skupina vládnych odborníkov v rámci dohovoru o určitých konvenčných zbraniach (CCW), zohľadňujúc, že protivozidlové míny vybavené citlivým iniciačným zariadením a citlivým zariadením znemožňujúcim manipuláciu, ktoré môže človek náhodne aktivovať, sú už zakázané Ottawským dohovorom, pretože predstavujú životu nebezpečnú hrozbu pre slabšie spoločenstvá a pre humanitárnych pracovníkov, ako aj pre osoby, ktoré odstraňujú míny,

Y.  vyjadruje obavy nad tým, že pre 29 krajín sa kráti čas na odstránenie mín zmluvne stanovený na roky 2009 alebo 2010, a osobitne zdôrazňuje, že jeden členský štát EÚ dokonca nezačal s odmínovaním napriek zmluvnému záväzku dokončiť všetky činnosti odstraňovania mín do roku 2009 a ďalší členský štát začal túto činnosť až v októbri,

Z.  so znepokojením konštatuje, že financovanie pomoci tým, ktorí prežili výbuch mín, predstavuje iba 1 % celkového financovania činností na odstraňovanie mín, a že pokrok v uspokojovaní potrieb a dodržiavaní práv týchto osôb sa musí považovať za nedostatočný; keďže aspoň 13 krajín naliehavo potrebuje nové alebo doplnkové vzdelávacie programy o nebezpečenstve mín,

1.  naliehavo vyzýva všetky štáty, aby ratifikovali Ottawský dohovor a pristúpili k nemu s cieľom dosiahnuť univerzalitu tejto zmluvy a spoločný cieľ, ktorým je svet bez mín;

2.  osobitne zdôrazňuje význam toho, aby USA, Rusko, Čína, Pakistan a India podpísali a ratifikovali Ottawský dohovor;

3.  vyzýva dva členské štáty EÚ, ktoré ešte nepristúpili k dohovoru, prípadne neskončili ratifikačný proces, aby tak urobili pred nasledujúcou hodnotiacou konferenciou o Ottawskom dohovore v roku 2009;

4.  naliehavo vyzýva všetky ozbrojené neštátne zoskupenia, aby ukázali, že dodržiavajú humanitárnu normu ustanovenú Ottawským dohovorom tým, že prestanú vyrábať a používať protipechotné pozemné míny a podpíšu záväzok v rámci Ženevskej výzvy;

5.  vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby bezodkladne začali s prípravami hodnotiacej konferencie v roku 2009 o Ottawskom dohovore a aby v tejto súvislosti navrhli plánovaný spoločný postup;

6.  vyzýva všetky štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, aby v plnej miere a urýchlene splnili svoje záväzky, ktoré vyplývajú z Ottawského dohovoru;

7.  naliehavo vyzýva všetky členské štáty a zmluvné strany Ottawského dohovoru, aby trvali na to, že každá mína, ktorá môže vybuchnúť v prítomnosti, blízkosti alebo pri kontakte človeka, je protipechotnou mínou zakázanou dohovorom; konštatuje, že to konkrétne znamená, že nástražné drôty, tyčkové roznecovače, nízkotlakové roznecovače, zariadenia znemožňujúce manipuláciu a podobné roznecovače sú zakázané zmluvným štátom dohovoru;

8.   žiada členské štáty, aby bezodkladne prijali opatrenia na zabezpečenie, že protivozidlové míny, ktoré môžu explodovať v prítomnosti, blízkosti alebo pri kontakte človeka, sa zničia v súlade s ustanoveniami Ottawského dohovoru;

9.  naliehavo vyzýva, aby jednotky EÚ za žiadnych okolností a za žiadnych podmienok nepoužívali nijaké typy pozemných mín a aby sa jednotky EÚ nezapájali do operácií či už v rámci NATO, alebo mimo nej, v ktorých spojenci, ktorí nie sú členmi EÚ, používajú takéto zbrane;

10.  vyzýva Komisiu, aby plne zachovala svoje odhodlanie a kontinuitu úsilia o finančnú pomoc spoločenstvám a jednotlivcom postihnutým pozemnými mínami prostredníctvom všetkých dostupných nástrojov, a to aj na územiach pod kontrolou alebo vplyvom ozbrojených neštátnych zoskupení, vyzýva Komisiu, aby začiatkom roku 2008 predstúpila pred Parlament a objasnila svoju činnosť v tejto súvislosti;

11.  vyzýva Komisiu, aby znovu zaviedla osobitnú rozpočtovú položku pre protipechotné míny na financovanie činností zameraných proti mínam, na pomoc obetiam a požiadaviek na zničenie zásob mín, požadovaných zmluvnými stranami, čo nemožno financovať prostredníctvom nových finančných nástrojov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila sprístupnenie dostatočných zdrojov po roku 2007;

12.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočný počet pracovných miest s cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu politiky zákazu protipechotných mín, aby zabezpečila aj to, že činnosti zamerané proti mínam sa výslovne začlenia do strategických dokumentov a národných orientačných programov zmluvných štátov, v ktorých sa nachádzajú zamínované územia, a aby prostredníctvom rozličných finančných nástrojov v plnej miere zaručila financovanie činnosti zameraných proti mínam;

13.  vyzýva zmluvné štáty dohovoru, najmä členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že ich financovanie odstraňovania mín prispieva k rozvoju vnútroštátnych odmínovacích kapacít s cieľom zaručiť, že sa bude pokračovať v činnosti zameranej na odstraňovanie mín, kým sa neodmínujú všetky známe alebo podozrivé zamínované oblasti;

14.  naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby naďalej podporovali úsilie o pripojenie sa ozbrojených neštátnych zoskupení k zákazu pozemných mín; keďže to neznamená, že by sa vyjadrila podpora alebo uznanie legitimity ozbrojených neštátnych zoskupení alebo ich činností;

15.  vyzýva krajiny, v ktorých sa nachádzajú zamínované územia, a medzinárodných darcov, aby viac uprednostňovali fyzickú a hospodársku rehabilitáciu ľudí, ktorí prežili, pretože ich potreby sa primerane neriešia;

16.  vyzýva príslušné výbory, aby pozorne monitorovali schôdze dohovoru o určitých konvenčných zbraniach a zúčastňovali sa na nich s cieľom informovať o iniciatívach členských štátov v súvislosti s pozemnými mínami a podávať správy o iných medzinárodných opatreniach týkajúcich sa týchto zbraní;

17.  pripomína, že každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Ottawského dohovoru, sa zaväzuje, že za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom nebude podporovať, stimulovať ani podnecovať nikoho, aby sa zapájal do takej činnosti, ktorú zmluvnému štátu zakazuje tento dohovor;

18.  vyzýva štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby finančným inštitúciám pôsobiacim na ich území a/alebo spadajúcim pod ich právne predpisy nedovolili investovanie do podnikov zapojených do výroby pozemných mín, ich skladovania ani prevozu,

19.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby zakázali každý druh priamej alebo nepriamej finančnej podpory zo strany súkromných alebo verejných finančných inštitúcií, ktoré pôsobia na ich území a/alebo spadajú pod ich právne predpisy, podnikom zapojeným do výroby, skladovania alebo prevozu pozemných mín; tento zákaz by sa mal zapracovať do európskych a vnútroštátnych právnych predpisov;

20.  vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi OBSE, Medzinárodnému výboru Červeného kríža, akčnej skupine Landmine.de, Medzinárodnej kampani za zákaz pozemných mín, Ženevskej výzve, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, vládam Spojených štátov amerických, Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky, Pakistanu a Indie a dezignovanému predsedovi 9. stretnutia zmluvných štátov dohovoru a prvej hodnotiacej konferencie.