Návrh usnesení - B6-0521/2007Návrh usnesení
B6-0521/2007

NÁVRH USNESENÍ,

10. 12. 2007

který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock a Thijs Berman
za skupinu PSE,
u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Postup : 2007/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0521/2007
Předložené texty :
B6-0521/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0521/2007

Usnesení Evropského parlamentu u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, obzvláště na své usnesení o světě bez min ze dne 7. července 2005,

–  s ohledem na Ottawskou úmluvu z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení,

–  s ohledem na akční plán z Nairobi, který byl přijat v prosinci 2004,

–  s ohledem na osmou schůzku signatářských států Ottawské úmluvy, která proběhla v listopadu 2007 v Jordánsku, na jejich devátou schůzku plánovanou na rok 2008 a na první konferenci o přezkumu, která se má uskutečnit v roce 2009,

–  s ohledem na mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min, která probíhá ve více než sedmdesáti zemích po celém světě,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 a nařízení Rady (ES) č. 1725/2001,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že k listopadu 2007 měla Ottawská úmluva 156 signatářských států,

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i řada národních parlamentů zahájily iniciativy podporující pokračování akcí, jejichž cílem je podpora kontroly a zákazu nášlapných min,

C.  vzhledem k tomu, že protipěchotní nášlapné miny dosud vyrábí pouze několik zemí a že obchodování s nimi se prakticky zastavilo, vzhledem k tomu, že od roku 1999 bylo zničeno přibližně 41,8 milionů těchto min,

D.  vzhledem k tomu, že v letech 1999 až 2004 byly odstraněny 4 miliony protipěchotních nášlapných min a že nášlapné miny byly odstraněny ze zaminovaných oblastí o celkové rozloze přesahující 2 000 km² (rozloha Lucemburska),

E.  vzhledem k tomu, že podle odhadů se miny a nevybuchlá munice celosvětově vyskytují na území větším než 200 000 km² (což odpovídá rozloze Senegalu),

F.  vzhledem k tomu, že miny a nevybuchlá munice se tedy stále nacházejí ve více než 90 zemích, z nichž 56 se potýká s potížemi s protivozidlovými minami a přinejmenším 25 zemí řeší problémy související s nevybuchlou kazetovou municí,

G.  vzhledem k tomu, že počet hlášených obětí klesl z 11 700 (v roce 2002) na 5 751 (v roce 2006),

H.  vzhledem k tomu, že odhadovaný počet nehlášených obětí nášlapných min a nevybuchlé munice se nicméně stále pohybuje mezi 15 000 a 20 000 případy ročně,

I.  vzhledem k tomu, že poprvé se nyní více min odstraňuje než klade,

J.  vzhledem k tomu, že státní jednotky používají protipěchotní nášlapné miny méně s tím, že pouze vojska Myanmaru čili Barmy a Ruska miny stále kladou, a vzhledem k tomu, že využívání protipěchotních min či amatérsky vyrobených výbušných zařízení omezily i nestátní ozbrojené subjekty, ačkoliv přinejmenším v osmi zemích s nimi dosud operují,

K.  vzhledem k tomu, že v závazku o přistoupení k úplnému zákazu protipěchotních min a ke spolupráci při odminovávání pod záštitou Ženevské výzvy se 35 nestátních ozbrojených skupin zavázalo dodržovat od prosince 2007 úplný zákaz protipěchotních min,

L.  vzhledem k odhadům uvádějícím, že 78 zemí má stále v zásobě přibližně 250 milionů nášlapných min, a vzhledem k důkazům o tom, že zásoby protivozidlových min vlastní více než 15 zemí a že třináct států, které nejsou signatáři Ottawské úmluvy, dosud vyrábí nebo je oprávněno vyrábět protipěchotní nášlapné miny,

M.  vzhledem k tomu, že zásoby protipěchotních min musí být co nejdříve zničeny, a to pokud možno před koncem čtyřletého období stanoveného v Ottawské úmluvě,

N.  vzhledem k tomu, že devět ze zemí, které podepsaly Ottawskou úmluvu, dosud nezničilo své zásoby min, což musí učinit do čtyř let od podpisu úmluvy,

O.  vzhledem k tomu, že zemím, které k Ottawské úmluvě přistoupily, je zapotřebí poskytnout zvláštní podporu, a to s cílem vybídnout co největší počet signatářských států ke splnění jejich povinnosti odstranit do deseti let od podpisu úmluvy všechny miny,

P.  vzhledem k tomu, že od počátku 90. let přispělo mezinárodní společenství na programy boje proti minám (odminování a pomoc obětem) více než 3,4 miliardami dolarů; vzhledem k tomu, že Evropská unie za tímto účelem vynaložila přibližně 335 milionů eur,

Q.  vzhledem k tomu, že výdaje na tyto programy klesly v roce 2005 na 250 milionů eur, a ačkoliv v roce 2006 stouply na 316 milionů eur, proces financování je stále příliš pomalý,

R.  vzhledem k tomu, že s cílem dosáhnout univerzálního rozšíření a uplatňování úmluvy se Evropská unie zavázala k dlouhodobému vedení a financování boje proti minám,

S.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 vyčlenila Komise 33 milionů eur na boj proti minám v deseti zemích (v Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kambodži, na Kypru, v Etiopii, Guineji-Bissau, Jordánsku, Libanonu, Senegalu a Súdánu),

T.  vzhledem k tomu, že ve strategickém dokumentu na období 2005–2007 jsou zdůrazněny výhody zvláštní rozpočtové položky protipěchotních min, aby bylo možné zajistit dostatečné kapacity k „reakci na naléhavé a neplánované potřeby“, „k posílení a zvýšení účinnosti a účelnosti boje proti minám, který je veden v rámci dlouhodobých humanitárních a socioekonomických rozvojových programů“ v případech, kdy „činnosti související s protipěchotními minami nemohou být právně zakotveny ve strategických dokumentech pro jednotlivé země, národních orientačních programech ani v odpovídajících nástrojích, nebo v případech politicky citlivých či v případech, které jsou v zájmu ES“ a k podpoře nevládních organizací,

U.  vzhledem k tomu, že rozpočtová položka Komise určená na protipěchotní nášlapné miny byla koncem roku 2006 prostřednictvím nástroje stability zrušena a že strategie a programování ES boje proti minám letos končí a téměř celé programování budou provádět delegace ES na základě všeobecných směrů, které vypracuje Komise, a na základě začlenění boje proti minám do strategických dokumentů pro jednotlivé země a regionálních strategických dokumentů; vzhledem k tomu, že dále bude na partnerech ES potýkajících se s otázkou min, aby rozhodli o stupni důležitosti, který bude určité akci boje proti minám figurující na celkovém seznamu priorit pomoci přisouzen při podávání jejich žádostí o finanční pomoc Komise,

V.  vzhledem k tomu, že ačkoliv Komise je nadále pevně odhodlána k podpoře Ottawské úmluvy, mohou vzniknout a vyskytly se již obavy o výši finančních prostředků věnovaných ze strany ES na boj proti minám v budoucnosti,

W.  vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit pomoc obětem a socioekonomickou integraci obětí protipěchotních min, k níž vyzývá článek 6 Ottawské úmluvy; vzhledem k tomu, že počet žijících obětí na celém světě se odhaduje na 450 000 – 500 000 a že roste počet lidí, kteří přežili výbuch pozemní miny nebo nevybuchlé munice a potřebují péči a rehabilitaci; vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny zaznamenaných případů tvoří civilisté, a že 34 % těchto civilistů jsou děti,

X.  znovu potvrzuje potřebu posílit mezinárodní humanitární právo, jež má zavést skupina vládních expertů podle Úmluvy pro některé konvenční zbraně, aby se vztahovalo na protivozidlové miny, a zohlednit přitom, že protivozidlové miny, které jsou vybaveny citlivými rozbuškami a zařízeními proti manipulaci s nimi, jež mohou být člověkem nevědomě spuštěny, jsou již zakázány Ottawskou úmluvou, protože smrtelně ohrožují zranitelné komunity a humanitární pracovníky, i pracovníky provádějící odminování,

Y.  znepokojen skutečností, že 29 zemím, jimž v roce 2009 nebo 2010 uplyne smlouvou stanovená lhůta pro odminování, zbývá již málo času, a zdůrazňuje zejména, že jeden z členských států EU nedokázal ani zahájit odminovávání, přestože je podle smlouvy povinen dokončit odminování do roku 2009, a že jiný členský stát zahájil tyto operace teprve letos v říjnu,

Z.  znepokojen skutečností, že finanční prostředky na pomoc žijícím obětem představují pouze 1 % celkových finančních prostředků na boj proti minám a že nebylo dosaženo dostatečného pokroku v uspokojování potřeb a respektování práv žijících obětí, vzhledem k tomu, že nejméně 13 zemí naléhavě potřebuje nové nebo dodatečné vzdělávací programy informující o riziku min,

1.  naléhavě vyzývá všechny státy k ratifikaci Ottawské úmluvy a k přistoupení k ní, aby se úmluva stala celosvětovou a bylo dosaženo společného cíle, jímž je svět bez min;

2.  zdůrazňuje zejména, že je důležité, aby Ottawskou úmluvu podepsaly a ratifikovaly USA, Rusko, Čína, Pákistán a Indie;

3.  vybízí dva členské státy EU, které dosud k této smlouvě nepřistoupily nebo nedokončily ratifikační proces, aby tak učinily do příští konference o přezkumu Ottawské úmluvy, jež proběhne v roce 2009;

4.  naléhavě vyzývá všechny ozbrojené nestátní subjekty, aby ukázaly, že respektují humanitární normy stanovené v Ottawské úmluvě tím, že ukončí výrobu a používání protipěchotních nášlapných min a podepíší ženevskou výzvu k závazku o přistoupení;

5.  vyzývá Radu a členské státy EU, aby okamžitě zahájily přípravu na konferenci o přezkumu Ottawské úmluvy v roce 2009 a aby v této věci pokročily při přípravě společné akce;

6.  vyzývá signatářské státy, aby úplně a rychle splnily své povinnosti vyplývající z Ottawské úmluvy;

7.  naléhavě vyzývá všechny členské státy a smluvní strany Ottawské úmluvy, aby trvaly na tom, že jakákoli mina, která pravděpodobně vybuchne v přítomnosti nějaké osoby či v kontaktu s ní, je protipěchotní nášlapnou minou zakázanou podle úmluvy; poznamenává, že to především znamená, že nástražné dráty, vychylovače, nízkotlakového rozněcovače, zařízení proti manipulaci s minami a podobné rozbušky jsou v případě států, které jsou signatáři Úmluvy, zakázány;

8.  žádá, aby členské státy EU přijaly bezodkladně opatření, jež zajistí, že protivozidlové miny, které mohou vybuchnout v přítomnosti, blízkosti nebo při kontaktu osoby, budou zničeny podle ustanovení Ottawské úmluvy;

9.  naléhavě požaduje, aby vojenské jednotky EU za žádných okolností či podmínek nepoužívaly jakékoliv druhy nášlapných min a aby se nepodílely, ať již pod záštitou NATO nebo mimo tuto organizaci, na operacích, během nichž spojenci, kteří nejsou členskými státy EU, tento druh zbraní používají;

10.  vyzývá Komisi, aby plně zajistila své odhodlání a trvalé úsilí o finanční pomoc komunitám nebo jednotlivcům, jež jsou oběťmi nášlapných min, všemi dostupnými prostředky, a to i na územích pod kontrolou nebo vlivem ozbrojených nestátních subjektů, a vyzývá Komisi, aby na počátku roku 2008 vystoupila v Parlamentu s cílem objasnit, jak hodlá v této souvislosti postupovat;

11.  vyzývá Komisi, aby znovu zavedla zvláštní rozpočtovou položku na financování boje proti minám, pomoci obětem a požadavků na ničení zásob min signatářských států vyplývající z jejich závazků, což nemůže být financováno prostřednictvím nových finančních nástrojů; naléhavě žádá Evropskou komisi, aby zajistila, že po roce 2007 budou k dispozici dostatečné zdroje;

12.  vyzývá Komisi, aby udržovala dostatek pracovníků na zajištění toho, aby byla její politika zákazu protipěchotních min účinně prováděna, a aby zajistila, že boj proti minám bude výslovně začleněn do národních strategických dokumentů států potýkajících se s minami a do národních orientačních programů a aby celkové financování boje proti minám sledovala prostřednictvím různých nástrojů financování;

13.  vyzývá signatářské státy, a zejména členské státy EU, aby zajistily, že financování odminování přispěje k rozvoji odminovávacích kapacit daného státu, aby bylo zajištěno, že odminovávání bude pokračovat, dokud nebudou miny odstraněny ze všech známých nebo předpokládaných oblastí výskytu;

14.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly v podpoře úsilí o to, aby se k zákazu nášlapných min připojili rovněž ozbrojené nestátní subjekty; že to však neznamená podporu ozbrojených nestátních subjektů a jejich aktivit nebo uznání jejich legitimity;

15.  vyzývá země potýkající se s minami a mezinárodní dárce, aby více upřednostňovali fyzickou a ekonomickou rehabilitaci žijících obětí, protože jejich potřebám není věnována odpovídající pozornost;

16.  vyzývá příslušné výbory, aby pečlivě monitorovaly zasedání stran Úmluvy o použití některých konvenčních zbraní a účastnily se jich a aby podávaly zprávy o iniciativách členských států ohledně nášlapných min a o dalších mezinárodních opatřeních týkajících se těchto zbraní;

17.  znovu žádá, aby žádný signatářský stát Ottawské úmluvy nikdy a za žádných okolností a žádným způsobem nenapomáhal nikomu v žádné činnosti zakázané signatářům podle této úmluvy a nikoho k takovéto činnosti nepodněcoval či nenaváděl;

18.  žádá signatářské státy úmluvy, aby zajistily, že neumožní žádné finanční instituci působící na jejich území anebo podléhající jejím právním předpisům investovat do společností zabývajících se výrobou nášlapných min, jejich uskladňováním nebo přepravou;

19.  vyzývá EU a členské státy, aby soukromým nebo veřejným finančním institucím působícím na jejich území a/nebo podléhajícím jejich právním předpisům zakázaly jakkoli přímo či nepřímo finančně podporovat společnosti, které se zabývají výrobou, skladováním nebo přepravou pozemních min; tento zákaz musí být včleněn do evropských a vnitrostátních právních předpisů;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi OBSE, akční skupině „Landmine.de“ (Aktionsbündnis Landmine.de), Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, představitelům Mezinárodní kampaně za zákaz nášlapných min (ICBL), Ženevské výzvě, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, vládám Spojených států amerických, Ruské federace, Čínské lidové republiky, Izraele, Pákistánu a Indie a nastávajícímu předsedovi 9. schůzky signatářských států a první konference o přezkumu.