Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0521/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0521/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

10.12.2007

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock ir Thijs Berman
PSE frakcijos vardu,
dėl 1997 m. Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo 10-ųjų metinių

Procedūra : 2007/2676(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0521/2007
Pateikti tekstai :
B6-0521/2007
Priimti tekstai :

B6‑0521/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl 1997 m. Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo 10-ųjų metinių

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl sausumos minų, ypač į 2005 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl pasaulio be minų,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. priimtą Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio mėnesį patvirtintą Nairobio veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio mėn. Jordanijoje vykusį 8-ąjį Otavos konvenciją pasirašiusių valstybių susitikimą, į 2008 m. vyksiantį 9-ąjį šią konvenciją pasirašiusių valstybių susitikimą ir į 2009 m. vyksiančią pirmąją konvencijos peržiūros konferenciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinę kampaniją dėl sausumos minų uždraudimo, kuri veikia 70 įvairių pasaulio šalių,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1724/2001 ir į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1725/2001,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi iki 2007 m. lapkričio mėnesio prie Otavos konvencijos prisijungė 156 valstybės,

B.  kadangi Europos Parlamentas ir daugelis nacionalinių parlamentų ėmėsi iniciatyvų, kuriomis siekiama toliau plėtoti veiksmus, susijusius su sausumos minų naudojimo kontrole ir draudimu,

C.  kadangi tik kelios šalys vis dar gamina priešpėstines minas (angl. APM), o prekyba jomis iš esmės nutrūko, taip pat kadangi nuo 1999 m. sunaikinta apie 41,8 mln. priešpėstinių minų,

D.  kadangi 1999–2004 m. išminuota 4 mln. priešpėstinių minų ir sausumos minos pašalintos iš 2 000 km² užminuoto žemės ploto, dydžiu prilygstančio Liuksemburgui,

E.  kadangi, nepaisant to, manoma, kad daugiau kaip 200 000 km2 pasaulio teritorijos (Senegalui prilygstantis plotas) užminuota arba joje likę nesuveikusių sprogmenų,

F.  kadangi tai reiškia, kad daugiau kaip 90-yje šalių ir toliau esama problemų, susijusių su minomis ir nesuveikusiais sprogmenimis, 56-iose iš jų esama su prieštankinėmis minomis susijusių problemų, o 25-iose – problemų dėl nesuveikusių kasetinių bombų,

G.  kadangi aukų, apie kurias pranešta, skaičius sumažėjo nuo 11 700 (2002 m.) iki 5 751 (2006 m.),

H.  kadangi, nepaisant to, apytikris sausumos minų ir nesuveikusių sprogmenų aukų, apie kurias nepranešta, skaičius vis dar siekia 15 000–20 000 per metus,

I.  kadangi pirmą kartą daugiau minų sunaikinama ir išminuojama nei padedama,

J.  kadangi priešpėstines minas vis mažiau naudoja vyriausybės, išskyrus Birmą (Mianmarą) ir Rusiją, kurios vis dar vykdo minavimą, ir kadangi ginkluoti nevalstybiniai subjektai mažiau naudoja priešpėstinių minų ir savos gamybos sprogmenų, nors bent aštuoniose valstybėse vis dar naudoja,

K.  kadangi iki 2007 m. gruodžio mėnesio 35 nevalstybiniai ginkluoti subjektai įsipareigojo visiškai uždrausti priešpėstines minas pasirašydami Įsipareigojimą pagal Ženevos raginimą visiškai uždrausti priešpėstines minas ir bendradarbiauti kovojant su minomis,

L.  kadangi manoma, kad 78-iose valstybėse iki šiol saugoma apie 250 mln. sausumos minų, ir kadangi esama žinių apie prieštankinių minų atsargas, saugomas daugiau nei 15-oje valstybių, taip pat kadangi 13-a Otavos konvencijos nepasirašiusių valstybių tebegamina priešpėstines minas ar pasilieka teisę jas gaminti,

M.  kadangi sukauptas priešpėstines minas reikia kuo greičiau sunaikinti, ne vėliau kaip iki Otavos konvencijoje numatyto ketverių metų laikotarpio pabaigos,

N.  kadangi devynios Otavos konvenciją pasirašiusios valstybės per ketverius metus nuo prisijungimo prie konvencijos dar turi sunaikinti savo atsargas,

O.  kadangi Otavos konvenciją pasirašiusioms valstybėms būtina suteikti papildomą paramą, siekiant, kad kuo daugiau prie konvencijos prisijungusių valstybių vykdytų savo įsipareigojimus išminuoti visas minas per 10 metų nuo konvencijos pasirašymo,

P.  kadangi nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios tarptautinė bendruomenė kovos su minų naudojimu veiksmų programoms (išminavimo darbams ir pagalbai aukoms) skyrė daugiau kaip 3,4 mlrd. JAV dolerių, o Europos Sąjunga skyrė beveik 335 mln. eurų,

Q.  kadangi, nepaisant to, šioms programoms visame pasaulyje skiriamos išlaidos 2005 m. sumažėjo iki 250 mln. eurų ir kadangi, nors 2006 m. jos ir vėl padidėjo iki 316 mln. eurų, šis procesas pernelyg lėtas,

R.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama, kad konvencija būtų visuotinė ir įgyvendinama, įsipareigojo būti ilgalaikė kovos su minomis veiksmų lyderė ir juos finansuoti,

S.   kadangi 2007 m. Komisija skyrė iš viso 33 mln. eurų kovos su minų naudojimu veiksmams 10-yje šalių (Baltarusijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kambodžoje, Kipre, Etiopijoje, Bisau Gvinėjoje, Jordanijoje, Libane, Senegale ir Sudane),

T.   kadangi 2005–2007 m. strategijos dokumente pabrėžiama, kad būtų naudinga numatyti specialią biudžeto eilutę, skirta veiksmų, susijusių su priešpėstinėmis minomis, išlaidoms padengti, siekiant sudaryti galimybes reaguoti į neatidėliotinus ir neplanuotus poreikius, siekiant stiprinti ir didinti kovos su minomis veiksmų, kurių imtasi pagal ilgalaikes humanitarines ir socialines bei ekonomines vystymo programas, efektyvumą ir veiksmingumą tais atvejais, kai įgyvendinant bendrąją saugumo politiką, nacionalines orientacines programas ar atitinkamas priemones teisėtai negalima remti veiksmų, susijusių su priešpėstinėmis minomis arba EB politiškai jautriais ir svarbiais atvejais ir siekiant remti nevyriausybines organizacijas,

U.  kadangi vis dėlto Komisijos numatyta biudžeto eilutė, skirta veiksmų, susijusių su priešpėstinėmis minomis, išlaidoms padengti, 2006 m. pabaigoje buvo panaikinta pagal Stabilumo priemonę, o EB kovos su minomis veiksmų strategijos ir programų įgyvendinimo laikas baigiasi šiais metais, o programos pagal Komisijos paruoštas gaires bus įgyvendinamos beveik vien tik EB delegacijų ir integruojant kovos su minomis veiksmus į šalių ir regionų strateginius dokumentus; kadangi, be to, šalys, kurios yra EB partnerės ir kurios susiduria su minų problema, turės pačios spręsti dėl kovos su minų naudojimu veiksmų, kurie įtraukiami į jų bendrą pagalbos prioritetų sąrašą, pateikiamą Komisijai kartu su finansinės paramos prašymais, svarbos,

V.  kadangi, nors Komisija teigia, kad ji toliau tvirtai įsipareigojusi remti Otavos konvenciją, gali būti ir yra reiškiamas susirūpinimas dėl būsimo ES finansavimo, skiriamo kovos su minomis veiksmams, apimties,

W.  kadangi reikia pagerinti pagalbą minų aukoms ir jų socialinę ir ekonominę integraciją, numatytą Otavos konvencijos 6 straipsnyje; kadangi manoma, kad pasaulyje po nelaimingų atsitikimų, susijusių su minomis, išgyveno 450 000-500 000 žmonių ir kadangi daugėja žmonių, kurie išgyveno sprogus sausumos minoms ar anksčiau nesuveikusiems sprogmenims ir kuriems reikalinga priežiūra ir reabilitacija; kadangi tris ketvirtadaliai visų aukų, apie kurias pranešta, buvo civiliai asmenys, iš jų 34 proc. buvo vaikai,

X.  dar kartą pabrėždamas poreikį stiprinti su prieštankinėmis minomis susijusias tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas, kurias, remdamasi Jungtinių Tautų konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, ketina rengti Vyriausybių ekspertų grupė, atsižvelgiant į tai, kad prieštankinės minos, kuriose įtaisyti jautrūs sprogdikliai ir priešišmontavimo įtaisai ir kurios gali sprogti dėl netyčinio asmens veiksmo, pagal Otavos konvenciją jau uždraustos, nes kelia mirtiną pavojų pažeidžiamoms bendruomenėms, humanitarinės pagalbos darbuotojams ir išminuotojams,

Y.  susirūpinęs dėl to, kad 29-ioms šalims, kurioms pagal sutartį nustatyti išminavimo terminai baigiasi 2009 m. arba 2010 m., lieka nedaug laiko, ir ypač pabrėžia, kad viena ES valstybė narė nesugebėjo net pradėti išminavimo veiksmų, nors pagal sutartį visus išminavimo veiksmus buvo įsipareigojusi baigti iki 2009 m. o kita valstybė narė pradėjo išminavimo darbus šių metų spalio mėnesį,

Z.  susirūpinęs atkreipdamas dėmesį į tai, kad pagalbai išgyvenusiems asmenims skiriama tik 1 proc. bendro kovos su minomis veiksmų finansavimo ir pažangą, siekiant patenkinti išgyvenusiųjų poreikius ir teises, derėtų laikyti nepakankama; kadangi bent 13-oje šalių reikia skubiai numatyti naujas arba papildomas švietimo apie minų keliamą grėsmę programas,

1.  ragina visas valstybes pasirašyti Otavos konvenciją, kad ji būtų visuotinė, ir siekti bendro tikslo – pasaulio be minų;

2.  pabrėžia, jog ypač svarbu, kad JAV, Rusija, Kinija, Pakistanas ir Indija pasirašytų ir ratifikuotų Otavos konvenciją;

3.  ragina dvi ES valstybes nares, dar neprisijungusias prie konvencijos arba nebaigusios jos ratifikavimo proceso, tai atlikti iki kitos Otavos konvencijos peržiūros konferencijos, kuri įvyks 2009 m.;

4.  ragina visus ginkluotus nevalstybinius subjektus parodyti pagarbą humanitarinės teisės normoms, nustatytoms Otavos konvencijoje, ir nustoti gaminti bei naudoti priešpėstines sausumos minas ir pasirašyti Įsipareigojimą pagal Ženevos raginimą;

5.  ragina Tarybą ir ES valstybes nares nedelsiant pradėti rengtis 2009 m. Otavos konvencijos peržiūros konferencijai ir pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl planuojamus bendrų veiksmų;

6.  ragina visas prie konvencijos prisijungusias valstybes visapusiškai ir greitai įgyvendinti visus įsipareigojimus pagal Otavos konvenciją;

7.  ragina visas valstybes nares ir Otavos konvencijos šalis visas minas, kurios sprogsta žmogui prie jų artinantis, esant šalia jų arba jas liečiant, pripažinti pagal konvenciją draudžiamomis priešpėstinėmis minomis; atkreipia dėmesį, kad konkrečiai tai reiškia, jog konvenciją pasirašiusiose valstybėse draudžiami vieline atotampa, elektros impulsais valdomi sprogdikliai, horizontalūs sprogdikliai, žemo slėgio sprogdikliai, priešišmontavimo įtaisai ir panašaus tipo sprogdikliai;

8.   ragina valstybes nares nedelsiant imtis priemonių ir užtikrinti, kad, remiantis Otavos konvencijos nuostatomis, prieštankinės minos, kurios gali sprogti prie jų artinantis, esant šalia jų ar prie jų liečiantis, būtų sunaikintos;

9.  reikalauja, kad ES kariai jokiomis aplinkybėmis ar sąlygomis nenaudotų jokios rūšies sausumos minų ir nebendradarbiautų su kitų valstybių pajėgomis operacijose, kuriose ES nepriklausančios valstybės sąjungininkės naudoja tokius ginklus, neatsižvelgiant į tai, ar operacijos vykdomos NATO ar ne;

10.  ragina Komisiją visiškai užtikrinti pasiryžimą ir pastangų tęstinumą finansiškai padedant bendruomenėms ir asmenims, kurie nukentėjo nuo priešpėstinių minų, naudojantis visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant tas teritorijas, kurias valdo arba kuriose turi įtakos ginkluoti nevalstybiniai subjektai, taip pat ragina Komisiją 2008 m. pradžioje atvykti į Parlamentą ir paaiškinti savo veiksmus šioje srityje;

11.  ragina Komisiją iš naujo įrašyti specialią biudžeto eilutę, pagal kurią būtų finansuojami kovos su minų naudojimu veiksmai, pagalba aukoms ir minų atsargų naikinimas, kurį pagal konvencijos nuostatas privalo vykdyti prie jos prisijungusios valstybės ir kuris negali būti finansuojamas pagal naujas finansavimo priemones; ragina Komisiją užtikrinti, kad po 2007 m. tam būtų skirta pakankamai lėšų;

12.  ragina Komisiją išlaikyti pakankamai pareigybių, siekiant užtikrinti veiksmingą Komisijos priešpėstinių minų uždraudimo politikos įgyvendinimą, be kita ko, užtikrinti, kad kovos su minomis veiksmai būtų aiškiai įtraukti į konvenciją pasirašiusių valstybių, kuriose yra minų, šalių strateginius dokumentus ir nacionalines orientacines programas, taip pat stebėti visą, pagal skirtingas finansines priemones teikiamą kovos su minomis veiksmų finansavimą;

13.  ragina prie konvencijos prisijungusias valstybes, ypač ES nares, garantuoti, kad išminavimo finansavimas prisidėtų prie nacionalinių išminavimo gebėjimų, užtikrinant, kad išminavimo priemonės būtų taikomos, kol visos žinomos arba įtariamos užminuotos teritorijos bus išminuotos;

14.  ragina Tarybą ir Komisiją toliau remti pastangas, skirtas tam, kad nevalstybiniai ginkluoti subjektai prisiimtų sausumos minų draudimo įsipareigojimus; tačiau tai nereiškia paramos ginkluotiems nevalstybiniams subjektams arba jų veiklai ar jų teisėtumo pripažinimo;

15.  ragina valstybes, kuriose yra minų, ir tarptautinius rėmėjus teikti pirmenybę fizinei ir ekonominei aukų reabilitacijai, kadangi nepakankamai atsižvelgiama į jų poreikius;

16.  ragina atitinkamus komitetus atidžiai stebėti susitikimus konvencijos dėl įprastinių ginklų klausimams aptarti ir juose dalyvauti, rengti pranešimus apie valstybių narių iniciatyvas, kuriomis siekiama spręsti sausumos minų klausimus, ir apie kitas tarptautines priemones, susijusias su šiais ginklais;

17.  primena, kad visos Otavos konvenciją pasirašiusios šalys įsipareigojusios niekada ir jokiomis aplinkybėmis neremti, neskatinti ar neversti vykdyti jokios veiklos, kuri draudžiama konvenciją pasirašiusioms valstybėms;

18.  ragina konvenciją pasirašiusias valstybes užtikrinti, kad finansinėms institucijoms, kurios veikia jų teritorijoje ir (arba) kurioms taikomi jų teisės aktai, nebūtų leidžiama investuoti į įmones, dalyvaujančias gaminant, kaupiant arba perduodant sausumos minas;

19.  ragina ES ir valstybes nares uždrausti privačioms ar viešosioms finansinėms institucijos, kurios veikia jų teritorijoje ir (arba) kurioms taikomi jų teisės aktai, teikti bet kokią tiesioginę ar netiesioginę finansinę paramą įmonėms, dalyvaujančioms gaminant, kaupiant arba perduodant sausumos minas; mano, kad šis draudimas turėtų būti įtrauktas į Europos ir nacionalinius teisės aktus;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms, JT Generaliniam Sekretoriui, ESBO generaliniam sekretoriui, Tarptautiniam raudonojo kryžiaus komitetui, veiksmų grupei „Landmine.de“ (vok. „Aktionsbündnis Landmine.de“), tarptautinės kampanijos dėl sausumos minų uždraudimo atstovams, organizacijai „Geneva Call“, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos Federacijos, Kinijos Liaudies Respublikos, Izraelio, Pakistano ir Indijos Vyriausybėms, 9-ojo konvencijos šalių susitikimo ir paskirtajam pirmosios konvencijos peržiūros konferencijos pirmininkui.