Návrh usnesení - B6-0522/2007Návrh usnesení
B6-0522/2007

NÁVRH USNESENÍ,

10. 12. 2007

který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer a André Brie
za skupinu GUE/NGL
u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Postup : 2007/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0522/2007
Předložené texty :
B6-0522/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6-0522/2007

Usnesení Evropského parlamentu u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, obzvláště na své usnesení o světě bez min ze dne 7. července 2005,

–  s ohledem na Ottawskou úmluvu z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení,

–  s ohledem na akční plán z Nairobi, který byl přijat v prosinci 2004,

–  s ohledem na osmou schůzku signatářských států Ottawské úmluvy, která proběhla v listopadu 2007 v Jordánsku, na jejich devátou schůzku plánovanou na rok 2008 a na první konferenci o přezkumu, která se má uskutečnit v roce 2009,

–  s ohledem na mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min, která probíhá ve více než sedmdesáti zemích po celém světě,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 a nařízení Rady (ES) č. 1725/2001,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že k listopadu 2007 podepsalo Ottawskou úmluvu 156 států,

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i řada národních parlamentů zahájila iniciativy podporující pokračování akcí, jejichž cílem je zavedení kontroly a zákazu nášlapných min,

C.  vzhledem k tomu, že protipěchotní nášlapné miny dosud vyrábí pouze několik zemí, obchodování s nimi se prakticky zastavilo a vzhledem k tomu, že od roku 1999 bylo zničeno přibližně 41,8 milionu protipěchotních min,

D.  vzhledem k tomu, že v letech 1999 až 2004 byly odstraněny 4 miliony APM a bylo vyčištěno více než 2 000 km² (což odpovídá rozloze Lucemburska) zaminovaného území,

E.  vzhledem k tomu, že podle odhadů se však miny a nevybuchlá munice celosvětově vyskytují na území o rozloze více než 200 000 km² (což odpovídá rozloze Senegalu),

F.  vzhledem k tomu, že miny a nevybuchlá munice se stále nacházejí ve více než 90 zemích, z nichž 56 se potýká s potížemi s protivozidlovými minami přinejmenším 25 zemí řeší problémy související s nevybuchlou kazetovou municí,

G.  vzhledem k tomu, že počet hlášených obětí klesl z 11 700 (v roce 2002) na 5 751 (v roce 2006),

H.  vzhledem k tomu, že odhadovaný počet nehlášených obětí nášlapných min a nevybuchlé munice se nicméně stále pohybuje mezi 15 000 a 20 000 případů ročně,

I.  vzhledem k tomu, že poprvé se nyní více min odstraňuje než klade,

J.  vzhledem k tomu, že používání protipěchotních nášlapných min ze strany států stále klesá s tím, že pouze vojska několika málo států miny stále kladou, a vzhledem k tomu, že využívání protipěchotních min či amatérsky vyrobených výbušných zařízení omezily i ozbrojené nestátní subjekty, ačkoliv přinejmenším v osmi státech je dosud využívají,

K.  vzhledem k tomu, že v závazku o přistoupení k úplnému zákazu protipěchotních nášlapných min a ke spolupráci v boji proti minám pod záštitou Ženevské výzvy se 35 ozbrojených nestátních subjektů zavázalo dodržovat od prosince 2007 úplný zákaz protipěchotních min,

L.  vzhledem k odhadům uvádějícím, že 78 zemí má stále v zásobě přibližně 250 milionů nášlapných min, a vzhledem k důkazům o tom, že zásoby protivozidlových min vlastní více než 15 zemí a že 13 států, které nejsou smluvními stranami Ottawské úmluvy, dosud protipěchotní nášlapné miny vyrábí nebo je oprávněno je vyrábět,

M.  vzhledem k tomu, že zásoby protipěchotních nášlapných min musí být co nejdříve zničeny, a to pokud možno před koncem čtyřletého období stanoveného v Ottawské úmluvě,

N.  vzhledem k tomu, že devět zemí, které podepsaly Ottawskou úmluvu, dosud nezničilo své zásoby min, což musí učinit do čtyř let od podpisu úmluvy,

O.  vzhledem k tomu, že zemím, které ke smlouvě přistoupily, je zapotřebí poskytnout zvláštní podporu, aby co největší počet signatářských států splnil svůj závazek odstranit všechny miny do deseti let od přistoupení k úmluvě,

P.  vzhledem k tomu, že od počátku 90. let přispělo mezinárodní společenství na akční programy boje proti minám (odminování a pomoc obětem) více než 3,4 miliardami dolarů a Evropská unie za tímto účelem vynaložila téměř 335 milionů eur,

Q.  vzhledem k tomu, že celosvětové výdaje na tyto programy klesly v roce 2005 na 250 milionů eur, a ačkoliv v roce 2006 stouply na 316 milionů eur, navyšování prostředků je stále příliš pomalé,

R.  vzhledem k tomu, že s cílem dosáhnout univerzálního rozšíření a uplatňování úmluvy se Evropská unie zavázala k dlouhodobému vedení a financování boje proti minám,

S.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 vyčlenila Komise 33 milionů eur na boj proti minám v deseti zemích (v Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kambodži, na Kypru, v Etiopii, Guineji-Bissau, Jordánsku, Libanonu, Senegalu a Súdánu),

T.  vzhledem k tomu, že ve strategickém dokumentu na období 2005–2007 jsou zdůrazněny výhody zvláštní rozpočtové položky protipěchotních nášlapných min, aby bylo možné zajistit dostatečné kapacity k „reakci na naléhavé a neplánované potřeby“, „k posílení a zvýšení účinnosti a efektivity boje proti minám, který je veden v rámci dlouhodobých humanitárních a socioekonomických rozvojových programů“ v případech, kdy „činnosti související s protipěchotními nášlapnými minami nemohou být právně zakotveny ve strategických dokumentech pro jednotlivé země, národních orientačních programech ani v odpovídajících nástrojích, nebo v případech politicky citlivých či v případech, které jsou v zájmu ES“,

U.  vzhledem k tomu, že rozpočtová položka protipěchotních nášlapných min Komise byla koncem roku 2006 prostřednictvím nástroje stability zrušena a že strategie a programování ES boje proti minám letos končí a téměř celé programování budou provádět delegace ES na základě všeobecných směrů, které vypracuje Komise, a na základě začlenění boje proti minám do strategických dokumentů pro jednotlivé země a regionálních strategických dokumentů; vzhledem k tomu, že dále bude na partnerech ES potýkajících se s otázkou min, aby rozhodli o stupni důležitosti, který bude určité akci boje proti minám figurující na celkovém seznamu priorit pomoci přisouzen při podávání jejich žádostí o finanční pomoc Komise,

V.  vzhledem k tomu, že ačkoliv je Komise nadále pevně odhodlána podporovat Ottawskou úmluvu, mohou se vyskytnout a již se také vyskytly obavy o výši finančních prostředků věnovaných ze strany ES na boj proti minám v budoucnosti,

W.  vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit pomoc obětem min a socioekonomické začlenění těchto obětí, jak k tomu vyzývá článek 6 Ottawské úmluvy; vzhledem k tomu, že počet žijících obětí na celém světě se odhaduje na 450 000–500 000 a že roste počet lidí, kteří přežili výbuch nášlapné miny nebo nevybuchlé munice a potřebují péči a rehabilitaci; vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny zaznamenaných případů tvoří civilisté a že 34 % těchto civilistů jsou děti,

X.  znovu potvrzuje potřebu posílit mezinárodní humanitární právo, aby se vztahovalo na protivozidlové miny, jež má zavést skupina vládních expertů podle Úmluvy pro některé konvenční zbraně, a zohlednit přitom, že protivozidlové miny, které jsou vybaveny citlivými rozbuškami a zařízeními proti manipulaci s nimi, jež mohou být člověkem nevědomě spuštěny, jsou již úmluvou zakázány, protože smrtelně ohrožují zranitelné komunity a humanitární pracovníky i pracovníky provádějící odminování,

Y.  znepokojen skutečností, že 29 zemím, jimž v roce 2009 nebo 2010 uplyne smlouvou stanovená lhůta pro odminování, zbývá již málo času, přičemž zejména zdůrazňuje, že jeden z členských států EU ještě odminování ani nezahájil, přestože je podle smlouvy povinen dokončit odminování do roku 2009; a že jiný členský stát zahájil tyto operace až letos v říjnu,

Z.  znepokojen skutečností, že finanční prostředky na pomoc žijícím obětem představují pouze 1 % celkových finančních prostředků na boj proti minám a že se v uspokojování potřeb a respektování práv žijících obětí dostatečně nepokročilo, vzhledem k tomu, že nejméně 13 zemí naléhavě potřebuje nové nebo dodatečné vzdělávací programy informující o riziku min,

1.  naléhavě vyzývá všechny státy, aby ratifikovaly Ottawskou úmluvu a přistoupily k ní, aby se tato úmluva stala celosvětovou a bylo dosaženo společného cíle, jímž je svět bez min;

2.  zdůrazňuje zejména, že je důležité, aby Ottawskou úmluvu podepsaly a ratifikovaly USA, Rusko, Čína, Pákistán a Indie;

3.  vybízí oba členské státy EU, které dosud k této úmluvě nepřistoupily nebo nedokončily ratifikační proces, aby tak učinily do příští konference o přezkumu Ottawské úmluvy, jež proběhne v roce 2009;

4.  vyzývá všechny státy, zejména členské státy EU, aby okamžitě ukončily výrobu nášlapných min;

5.  naléhavě vyzývá všechny nestátní ozbrojené subjekty, aby respektovaly humanitární normy stanovené v Ottawské úmluvě tím, že ukončí výrobu a používání protipěchotních nášlapných min a podepíší ženevskou výzvu „Deed of Commitment“;

6.  vyzývá Radu a členské státy EU, aby okamžitě zahájily přípravu na konferenci o přezkumu Ottawské úmluvy v roce 2009 a aby v tomto ohledu předložily návrh plánovaných „společné akce“;

7.  vyzývá signatářské státy, aby úplně a urychleně splnily veškeré své povinnosti vyplývající z Ottawské úmluvy;

8.  naléhavě vyzývá všechny členské státy a smluvní strany Ottawské úmluvy, aby trvaly na tom, že jakákoli mina, která pravděpodobně vybuchne v přítomnosti nějaké osoby  či v kontaktu s ní, je protipěchotní nášlapnou minou zakázanou podle úmluvy; konstatuje, že to konkrétně znamená, že pro státy, jež jsou smluvními stranami úmluvy platí zákaz používat nástražné dráty, vychylovače, nízkotlakové rozněcovače, zařízení proti manipulaci s minami a podobné rozbušky;

9.  žádá, aby členské státy bezodkladně přijaly opatření, jež zajistí že protivozidlové miny, které mohou vybuchnout v přítomnosti, blízkosti nebo při kontaktu osoby, budou podle ustanovení Ottawské úmluvy zničeny;

10.  opakuje svůj požadavek, aby jednotky EU za žádných okolností či podmínek nepoužívaly nášlapné miny jakéhokoliv druhu a aby nespolupracovaly v rámci NATO ani mimo něj na operacích, ve kterých spojenci, kteří nejsou členy EU, tyto zbraně používají;

11.  vyzývá Komisi, aby zcela pokračovala ve svém odhodlání a trvalém úsilí o finanční pomoc komunitám nebo jednotlivcům, jež jsou oběťmi nášlapných min, všemi dostupnými prostředky, a to i na územích pod kontrolou nebo vlivem ozbrojených nestátních subjektů, a vyzývá Komisi, aby na počátku roku 2008 vystoupila v Parlamentu s cílem objasnit, jak hodlá v této souvislosti postupovat;

12.  vyzývá Komisi, aby znovu zavedla zvláštní rozpočtovou položku na financování boje proti protipěchotním nášlapným minám, pomoci obětem a na ničení zásob min požadované po signatářských státech, které nemohou být financovány prostřednictvím nových finančních nástrojů; naléhavě vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že po roce 2007 budou k dispozici dostatečné zdroje;

13.  vyzývá Komisi, aby udržovala dostatek pracovníků, a zabezpečila tak účinné provádění své politiky zákazu protipěchotních nášlapných min, a aby zajistila, že boj proti minám bude výslovně začleněn do národních strategických dokumentů signatářských států potýkajících se s minami a do národních orientačních programů, a aby pomocí různých nástrojů financování celkové financování boje proti minám sledovala;

14.  vyzývá signatářské státy, a zejména členské státy EU, aby zajistily, že financování odminování z jejich strany přispěje k rozvoji odminovávacích kapacit daného státu, aby bylo zajištěno, že odminovávání bude pokračovat, dokud nebudou miny odstraněny ze všech známých nebo předpokládaných oblastí výskytu;

15.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby nadále podporovaly úsilí o to, aby se k zákazu nášlapných min připojily rovněž nestátní ozbrojené subjekty, což však neznamená podporu ozbrojených nestátních subjektů a jejich aktivit nebo uznání jejich legitimity;

16.  vyzývá země, jež se potýkají s problémem min, a mezinárodní dárce, aby více upřednostňovali fyzickou a ekonomickou rehabilitaci žijících obětí, protože jejich potřebám se nevěnuje odpovídající pozornost;

17.  vyzývá příslušné výbory, aby pečlivě monitorovaly zasedání stran Úmluvy pro některé konvenční zbraně a účastnily se jich a aby podávaly zprávy o iniciativách členských států ohledně protipěchotních nášlapných min a o dalších mezinárodních opatřeních týkajících se těchto zbraní;

18.  připomíná svůj požadavek, aby žádný signatářský stát Ottawské úmluvy nikdy, za žádných okolností a žádným způsobem nenapomáhal nikomu v činnosti zakázané signatářským státům této úmluvy a nikoho k takovéto činnosti nepodněcoval či nenaváděl;

19.  žádá signatářské státy, aby zajistily, že neumožní žádné finanční instituci působící na jejich území a/nebo podléhající jejich právním předpisům investovat do společností, které se podílejí na výrobě, skladování nebo přepravě nášlapných min;

20.  vyzývá EU a členské státy, aby zakázaly jakoukoli přímou nebo nepřímou finanční podporu soukromých nebo veřejných finančních institucí, které působí na jejich území a/nebo podléhají jejich právním předpisům, poskytovanou společnostem, jež se podílejí na výrobě, uskladňování nebo přepravě protipěchotních nášlapných min; domnívá se, že tento zákaz by měl být začleněn do právních předpisů Společenství a do vnitrostátních právních předpisů;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi OBSE, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, akční skupině Landmine.de (Aktionsbündnis Landmine.de), Mezinárodní kampani za zákaz nášlapných min, Ženevské výzvě, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, vládám Spojených států amerických, Ruské federace, Čínské lidové republiky, Izraele, Pákistánu a Indie a nominovanému předsedovi 9. schůzky signatářských států a první konference o přezkumu Ottavské úmluvy.