Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0522/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0522/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

10.12.2007

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer és André Brie
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítésükről szóló 1997-es ottawai egyezmény 10. évfordulójáról

Eljárás : 2007/2676(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0522/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0522/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0522/2007

az Európai Parlament állásfoglalása a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítésükről szóló 1997-es ottawai egyezmény 10. évfordulójáról

Az Európai Parlament,

-   tekintettel a taposóaknákról szóló korábbi állásfoglalásaira, különös tekintettel az „aknáktól mentes világról” szóló 2005. július 7-i állásfoglalására,

-   tekintettel a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítésükről szóló 1997-es ottawai egyezményre,

-  tekintettel a 2004 decemberében elfogadott nairobi cselekvési tervre,

-   tekintettel az ottawai egyezmény részes államainak 2007 novemberében Jordániában tartott 8. ülésére, valamint a részes államok 2008-ban tartandó 9. ülésére, és a 2009-es első felülvizsgálati konferenciára,

-   tekintettel a taposóaknák betiltásáért küzdő, világszerte több mint 70 országban folytatott nemzetközi kampányra,

-   tekintettel az 1724/2001/EK és az 1725/2001/EK európai tanácsi rendeletekre,

-  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2007. novemberig 156 állam írta alá az ottawai egyezményt,

B.  mivel számos nemzeti parlament és az Európai Parlament is kezdeményezte a gyalogsági aknák felügyeletére és betiltására irányuló műveletek továbbfejlesztését,

C.  mivel csupán néhány ország gyárt a mai napig gyalogsági aknát, és a gyalogsági aknákkal való kereskedelem gyakorlatilag megszűnt; és mivel 1999 óta megközelítőleg 41,8 millió gyalogsági aknát semmisítettek meg,

D.  mivel 1999 és 2004 között négymillió gyalogsági aknát és egymillió jármű elleni aknát számoltak fel; és több mint 2000 km² (Luxemburg területének megfelelő) aláaknázott területet tisztítottak meg a taposóaknáktól,

E.  mivel azonban a becslések szerint világszerte több mint 200 000 km² (Szenegál méretének megfelelő) területen vannak aknák és fel nem robbant lőszerek,

F.  mivel ez azt jelenti, hogy több mint 90 ország szenved továbbra is az aknáktól és a fel nem robbant lőszerektől, és ebből 56 ország küzd jármű elleni aknákkal, legalább 25 pedig fel nem robbant kazettás bombákkal,

G.  mivel a bejelentett sérülések száma a 2002-es 11 700-ról 2006-ra 5 751-re csökkent,

H.  mivel azonban a gyalogsági aknák és fel nem robbant lőszerek miatt bekövetkező, be nem jelentett sérülések száma a becslések szerint még mindig 15 000 és 20 000 közé esik évente,

I.  mivel most először több aknát szednek fel és semmisítenek meg, mint amennyit telepítenek,

J.  mivel a gyalogsági aknák kormányok általi használata tovább csökkent, és ma már csak nagyon kevés ország telepít újabb aknákat, és mivel a fegyveres nem állami szereplők csökkentették a gyalogsági aknák és eseti robbanóeszközök használatát, bár azokat még mindig legalább nyolc államban használják,

K.   mivel a 2007 decemberig a gyalogsági taposóaknák teljes betiltásának betartásáról és az aknákkal kapcsolatos lépések terén történő együttműködésről szóló genfi felhívás kötelezettségvállalási nyilatkozatának aláírásával 35 fegyveres nem állami szereplő kötelezte el magát a gyalogsági aknák teljes betiltása mellett,

L.  mivel a becslések szerint még mindig 250 millió taposóakna van felhalmozva 78 országban, és mivel bizonyíthatóan több mint 15 országban tálható jármű elleni akna; és tizenhárom, a szerződéshez nem csatlakozott állam gyárt továbbra is gyalogsági aknát, vagy tart fenn jogot annak gyártására,

M.  mivel a felhalmozott gyalogsági aknákat mihamarabb fel kell számolni, lehetőség szerint még az ottawai egyezményben kiszabott négyéves határidő lejárta előtt,

N.  mivel még kilenc, az Aknatilalmi Szerződést aláíró államnak kell megsemmisítenie aknakészletét a szerződéshez való csatlakozástól számított négy éven belül,

O.  mivel a szerződéshez csatlakozott országok számára külön támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy minél több részes államot ösztönözzenek azon kötelezettségük betartására, mely szerint a szerződéshez való csatlakozástól számított 10 éven belül az összes aknát meg kell semmisíteni,

P.  mivel a kilencvenes évek eleje óta a nemzetközi közösség több mint 3,4 milliárd dollárt juttatott aknákkal kapcsolatos cselekvési programokra (aknafelszámolásra és az áldozatok megsegítésére); az Európai Unió pedig közel 335 millió eurót költött e célra,

Q.  mivel mindezek ellenére az ilyen programokra szánt kiadások 2005-ben 250 millió euróra csökkentek világszerte, és habár 316 millió euróra emelkedtek 2006-ban, a folyamat túlságosan lassú,

R.  mivel az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy hosszú távon vezető szerepet vállal az aknák elleni tevékenységben és annak támogatásában annak érdekében, hogy elérje az egyezmény teljes egyetemessé tételét és végrehajtását,

S.  mivel a Bizottság 2007-ben összesen 33 millió eurót szánt az aknák elleni tevékenységre 10 országban (Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Kambodzsa, Ciprus, Etiópia, Bissau-Guinea, Jordánia, Libanon, Szenegál és Szudán),

T.  mivel a 2005–2007-es stratégiai dokumentum hangsúlyozza a gyalogsági aknákra vonatkozó külön költségvetési tétel előnyeit „a sürgős és nem tervezett igényeknek való megfelelés”, illetve „a hosszú távú humanitárius és társadalmi-gazdasági fejlesztési programokon belül vállalt aknák elleni tevékenységek hatékonyságának és eredményességének erősítése” érdekében, olyan esetekben, amikor „az országstratégiai dokumentum (CSP), a nemzeti indikatív program (NIP) vagy az ezeknek megfelelő eszközök nem tudják törvényesen támogatni a gyalogsági aknákkal kapcsolatos tevékenységeket, vagy amennyiben az Európai Közösség számára politikai érzékenység vagy érdekeltség áll fenn”, valamint a nem kormányzati szervek támogatására,

U.  mivel mindezek ellenére a gyalogsági aknákra vonatkozó bizottsági költségvetési tételt 2006 végén a stabilitási eszköz visszavonta, és az EK aknákkal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó stratégia és program idén véget ér, és helyébe egy olyan program kerül, amelyet szinte teljes egészében az Európai Bizottság delegációi hajtanak majd végre a Bizottság által felvázolt útmutatások alapján, olyan módon, hogy az aknákkal kapcsolatos tevékenységeket belefoglalják az országos és regionális stratégiai dokumentumokba, mivel továbbá az EK aknák problémájában érintett partnerei saját maguk dönthetik majd el, hogy amikor pénzügyi támogatásért folyamodnak a Bizottsághoz, mekkora jelentőséget tulajdonítanak az aknákkal kapcsolatos tevékenységeknek segítségnyújtási prioritásaik átfogó listáján,

V.  mivel annak ellenére, hogy a Bizottság azt állítja, hogy továbbra is határozottan kiáll az ottawai egyezmény támogatása mellett, aggodalom merülhet és merült fel az EK aknákkal kapcsolatos tevékenységének későbbi pénzügyi keretei tekintetében,

W.  mivel az ottawai egyezmény 6. cikke felhív arra, hogy fejleszteni kell a taposóaknák áldozatainak támogatását és társadalmi-gazdasági beilleszkedését; mivel a becslések szerint világszerte 450 000-500 000 túlélő van, és nő a taposóaknák és fel nem robbant lőszerek által okozott baleseteket túlélők száma, akiknek gondoskodásra és rehabilitációra van szükségük; mivel a nyilvántartott sebesültek háromnegyede civil, és a civil sebesültek 34%-a gyermek,

X.  megismételve, hogy meg kell erősíteni a kormányzati szakértői csoport (GGE) által az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény (CCW) keretében felállítandó, jármű elleni aknákra vonatkozó nemzetközi humanitárius jogot (IHL), figyelembe véve azt, hogy az olyan, érzékelő biztosítékkal és kezelést akadályozó eszközökkel felszerelt jármű elleni aknákat, amelyeket egy személy önkéntelen mozdulatával működésbe hozhat, a szerződés már betiltotta, mivel halálos veszélyt jelentenek a sebezhető közösségekre, a humanitárius szervezetek munkatársaira és az aknamentesítő személyzetre,

Y.  aggódva amiatt, hogy túl rövid az idő annak a 29 országnak, amelyeknek az egyezmény alapján 2009-ben vagy 2010-ben kell befejezniük a felszámolást, kiemelve nevezetesen azt, hogy annak ellenére, hogy az egyezmény szerint 2009-re teljes felszámolási kötelezettséggel tartozik, egy EU tagállam még bele sem fogott a felszámolási műveletekbe, egy másik tagállam pedig csupán ez év októberében kezdte meg a műveleteket,

Z.  aggodalommal jegyezve meg, hogy a túlélők megsegítésének támogatása csupán 1%-át teszi ki az aknákkal kapcsolatos tevékenységek teljes támogatási összegének, és hogy a túlélők szükségleteinek kielégítése és jogaik tiszteletben tartása irányába történő haladás nem kielégítő; mivel legalább 13 országban van sürgősen szükség az aknák veszélyeire figyelmeztető, új vagy kiegészítő oktatási programokra,

1.  minden államot felszólít, hogy ratifikálja és csatlakozzon az ottawai egyezményhez az egyezmény egyetemlegessé tétele és az aknáktól mentes világ közös céljának megvalósítása érdekében;

2.  kiemeli annak különös fontosságát, hogy az USA, Oroszország, Kína, Pakisztán és India aláírja és ratifikálja az ottawai egyezményt;

3.  arra bátorítja a szerződést eddig alá nem író, vagy a ratifikációs folyamatot be nem fejező két uniós tagállamot, hogy még az ottawai egyezmény felülvizsgálatáról szóló, 2009-es konferencia előtt tegyék ezt meg;

4.  sürget minden államot, különösen az EU-tagállamokat, hogy azonnal hagyjanak fel a taposóaknák gyártásával;

5.  felszólítja a nem állami fegyveres szereplőket, hogy tartsák tiszteletben az ottawai egyezmény által bevezetett humanitárius normákat, és ennek megfelelően szüntessék meg a gyalogsági aknák gyártását és használatát, továbbá írják alá a „kötelezettségvállalási nyilatkozat” elnevezésű genfi felhívást;

6.  felhívja a Tanácsot és az EU tagállamait, hogy azonnal kezdjék meg a felkészülést az ottawai egyezmény felülvizsgálatával foglalkozó 2009-es konferenciára, és ezzel összefüggésben tegyenek javaslatot a tervezett közös fellépésre;

7.  felhívja a részes államokat, hogy az ottawai egyezmény alapján rájuk háruló valamennyi kötelezettségüket teljes mértékben és mielőbb teljesítsék;

8.  sürgeti az összes tagállamot és az ottawai egyezmény részes államait, hogy álljanak ki amellett, hogy minden olyan akna, amely egy személy jelenléte, közelsége vagy érintése hatására nagy valószínűséggel felrobban, az egyezmény által betiltott gyalogsági akna; megjegyzi, hogy ez azt jelenti, hogy a botlódrótok, megszakító kioldószerkezetek, döntőpálcás aknák, alacsony nyomású detonátorok, kezelést akadályozó szerkezetek és egyéb robbanószerkezetek tiltottak az egyezmény részes államai számára;

9.  kéri, hogy a tagállamok azonnal tegyenek lépéseket annak biztosítására, hogy azokat a jármű elleni aknákat, amelyek egy személy jelenléte, közelsége vagy érintése hatására nagy valószínűséggel felrobbannak, az ottawai egyezmény rendelkezéseinek megfelelően megsemmisítik;

10.  megismétli azt a felszólítását, hogy az Európai Unió csapatai semmilyen körülmények között vagy feltételek mellett ne alkalmazzanak gyalogsági aknákat, és hogy uniós csapatok sem a NATO keretein belül, sem azon kívül ne működjenek együtt olyan műveletekben, ahol az EU szövetségeseinek ellenfelei ilyen fegyvereket alkalmaznak;

11.  felhívja a Bizottságot, hogy folytassa arra irányuló eltökélt erőfeszítéseit, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel pénzügyileg támogassa a gyalogsági aknák által érintett közösségeket és egyéneket, a nem állami fegyveres szereplők ellenőrzése vagy befolyása alatt álló területeken is, és felkéri a Bizottságot, hogy 2008 elején jelenjen meg az Európai Parlament előtt és számoljon be a kérdéssel kapcsolatos fellépéseiről;

12.  felhívja a Bizottságot, hogy állítsa vissza a gyalogsági aknákra vonatkozó külön költségvetési tételt az új finanszírozási eszközből nem finanszírozható, a részes felek aknákkal kapcsolatos fellépésekre, az áldozatok támogatására és a készletek megsemmisítésére vonatkozó kötelezettségeinek finanszírozására; sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy 2007 után elegendő forrás álljon rendelkezésre;

13.  felhívja a Bizottságot, hogy elegendő számú személyzetet tartson fenn a gyalogsági aknák betiltásával kapcsolatos politikája hatékony végrehajtásának biztosítására, és biztosítsa azt is, hogy az aknákkal kapcsolatos fellépések kifejezetten szerepeljenek az aknák által érintett részes felek országos stratégiai dokumentumaiban és nemzeti indikatív programjaiban, továbbá hogy tartsák nyilván a különböző finanszírozási eszközökön keresztül az aknákkal kapcsolatos fellépésekre fordított teljes finanszírozás összegét;

14.  felhívja a részes államokat – különösen az EU tagállamait – annak biztosítására, hogy aknamentesítési finanszírozásuk járuljon hozzá a nemzeti aknamentesítő kapacitások fejlesztéséhez azért, hogy az aknamentesítés mindaddig folytatódjon, amíg valamennyi ismert vagy feltételezhetően aláaknázott területet meg nem tisztítanak;

15.  sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a nem állami fegyveres szereplőket elkötelezzék a taposóaknák betiltása mellett; ami nem jelenti a nem állami fegyveres szereplők vagy tevékenységeik elismerését vagy támogatását;

16.  felhívja az aknaproblémákkal küzdő országokat és nemzetközi adományozókat, hogy adjanak nagyobb prioritást a túlélők fizikai és gazdasági rehabilitációjának, mivel szükségleteikkel nem foglalkoznak kellőképpen;

17.  felhívja az illetékes bizottságokat, hogy szorosan kövessék figyelemmel és vegyenek részt a CCW-üléseken, tegyenek jelentést a gyalogsági aknákkal kapcsolatos tagállami kezdeményezésekről és az ilyen fegyverekre vonatkozó nemzetközi intézkedésekről;

18.  emlékeztet arra, hogy az ottawai egyezmény részes államai vállalták, hogy semmilyen körülmények között nem támogatják, bátorítják vagy ösztönzik, hogy bárki bármilyen módon az ezen egyezmény által a részes államok számára tiltott tevékenységben részt vegyen;

19.  felhívja a részes államokat annak biztosítására, hogy nem teszik lehetővé a területükön és/vagy a joghatóságuk alatt működő aktív pénzintézetek számára, hogy taposóaknák gyártásában, raktározásában vagy szállításában részt vevő vállalatokba fektessenek be;

20.  felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy tiltsák meg a területükön és/vagy a joghatóságuk alatt működő aktív állami vagy magán pénzintézetek számára, hogy közvetlen vagy közvetett pénzügyi támogatást nyújtsanak olyan vállalatok számára, amelyek gyalogsági aknák gyártásában, raktározásában vagy szállításában érintettek; úgy véli, hogy ezt a tilalmat be kellene építeni az európai és a nemzeti jogba is;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak, az ENSZ főtitkárának, az EBESZ főtitkárának, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának, a taposóaknák elleni német akciócsoportnak (Aktionsbündnis Landmine.de), a taposóaknák betiltásáért küzdő nemzetközi kampány résztvevőinek (ICBL), a genfi felhívás aláíróinak, az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlésének, az Amerikai Egyesült Államok, az Orosz Föderáció, a Kínai Népköztársaság, Izrael, Pakisztán és India kormányának, valamint az egyezmény részes államai számára tartandó 9. ülés, illetve az első felülvizsgálati konferencia elnökjelöltjének.