Návrh uznesenia - B6-0522/2007Návrh uznesenia
B6-0522/2007

NÁVRH UZNESENIA

10.12.2007

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer a André Brie
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
k 10. výročiu Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení

Postup : 2007/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0522/2007
Predkladané texty :
B6-0522/2007
Prijaté texty :

B6‑0522/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu k 10. výročiu Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o pozemných mínach, a najmä uznesenie prijaté 7. júla 2005 o svete bez mín,

–  so zreteľom na Ottawský dohovor z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení,

–  so zreteľom na nairobský akčný plán, ktorý bol prijatý v decembri 2004,

–  so zreteľom na 8. stretnutie zmluvných štátov Ottawského dohovoru, ktoré sa konalo v Jordánsku v novembri 2007, 9. stretnutie zmluvných štátov v roku 2008 a na prvú hodnotiacu konferenciu v roku 2009,

–  so zreteľom na Medzinárodnú kampaň za zákaz pozemných mín, ktorá prebieha vo viac ako 70 krajinách sveta,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1724/2001 a nariadenie Rady 1725/2001,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od novembra 2007 tvorí zmluvné strany Ottawského dohovoru 156 štátov,

B.  keďže viacero národných parlamentov a Európsky parlament začali iniciatívy v prospech ďalšieho rozvoja činností na kontrolu a zákaz pozemných mín,

C.  keďže iba málo krajín stále vyrába protipechotné míny (PPM) a obchod s PPM sa prakticky zastavil, a keďže od roku 1999 bolo zničených približne 41,8 milióna PPM,

D.  keďže v období od roku 1999 do roku 2004 sa odstránili 4 milióny protipechotných mín a z vyše 2 000 km² (zodpovedajúcich rozlohe Luxemburska) kontaminovaného územia sa odstránili pozemné míny,

E.  keďže napriek tomu sa odhaduje, že vyše 200 000 km² je stále kontaminovaných mínami a nevybuchnutou muníciou (čo zodpovedá rozlohe Senegalu),

F.  keďže to znamená, že viac ako 90 krajín je stále zaťažených mínami a nevybuchnutou muníciou, pričom 56 z nich má problémy s protivozidlovými mínami a aspoň 25 krajín má problémy s nevybuchnutou kazetovou muníciou,

G.  keďže počet zaznamenaných obetí klesol z 11 700 (v roku 2002) na 5 751 (v roku 2006),

H.  keďže odhadovaný počet neoznámených prípadov obetí pozemných mín a nevybuchnutej munície je napriek tomu stále v rozmedzí 15 000 až 20 000 ročne,

I.  keďže po prvýkrát je počet zničených a odstránených mín vyšší ako počet položených mín,

J.  keďže využívanie protipechotným mín vládami ďalej klesalo a len veľmi malý počet štátov naďalej kladie nové míny, a keďže ozbrojené neštátne subjekty znížili používanie protipechotných mín alebo improvizovaných výbušných zariadení, hoci sa stále používajú aspoň v ôsmich štátoch,

K.  keďže v decembri 2007 prijalo 35 ozbrojených neštátnych subjektov záväzok úplného zákazu protipechotných mín prostredníctvom záväzku v rámci Ženevskej výzvy na pristúpenie k úplnému zákazu protipechotných mín a na spoluprácu pri činnostiach v oblasti mín,

L.  keďže sa odhaduje, že 78 krajín má stále v zásobe asi 250 miliónov pozemných mín, a keďže je zrejmé, že vo viac ako 15 krajinách sú uskladnené protivozidlové míny a 13 štátov, ktoré netvoria zmluvné strany Ottawského dohovoru, naďalej vyrába alebo si uchováva právo vyrábať protipechotné míny,

M.  keďže skladované protipechotné míny sa musia čo možno najskôr zničiť, najlepšie pred skončením štvorročného termínu ustanoveného Ottawským dohovorom,

N.  keďže ešte deväť zmluvných štátov Ottawského dohovoru o zákaze mín musí do štyroch rokov od pristúpenia k zmluve zničiť svoje zásoby mín,

O.  keďže sa musia osobitne podporovať zmluvné štáty Ottawského dohovoru, aby sa povzbudil čo najväčší počet zmluvných štátov k plneniu ich povinností odstrániť všetky míny do 10 rokov od pristúpenia k dohovoru,

P.  keďže od začiatku deväťdesiatych rokov vyčlenilo medzinárodné spoločenstvo vyše 3,4 mld. dolárov na programy činností zameraných proti mínam (odstraňovanie mín a pomoc obetiam) a Európska únia vyčlenila takmer 335 miliónov EUR,

Q.  keďže výdavky na tieto programy napriek tomu klesli v roku 2005 v celosvetovom meradle na 250 mil. EUR, a aj keď v roku 2006 stúpli na 316 mil. EUR, je tento proces príliš pomalý,

R.  keďže Európska únia sa zaviazala k tomu, že bude dlhodobo lídrom v činnostiach zameraných proti mínam a v ich financovaní s cieľom dosiahnuť univerzalitu a vykonávanie dohovoru,

S.  keďže Komisia vyčlenila v roku 2007 celkovo 33 miliónov EUR na činnosti zamerané proti mínam v 10 krajinách (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Kambodža, Cyprus, Etiópia, Guinea-Bissau, Jordánsko, Libanon, Senegal a Sudán),

T.  keďže dokument o stratégii 2005 – 2007 zdôrazňuje výhody osobitnej rozpočtovej položky týkajúcej sa protipechotných mín, aby sa zabezpečili kapacity na „reakciu na naliehavé a neplánované potreby“,posilnenie účelnosti a účinnosti činností zameraných proti mínam realizovaných v rámci dlhodobých humanitárnych a sociálno-ekonomických rozvojových programov“ v prípadoch, keď „dokumenty o stratégii krajín (CSP), viacročné indikatívne programy (NIP) ani podobné nástroje nemôžu právne podporovať činnosti súvisiace s protipechotnými mínami alebo v prípadoch citlivých z politického hľadiska alebo záujmu ES“ a na podporu mimovládnych organizácií;

U.  keďže rozpočtová položka Komisie týkajúca sa protipechotných mín bola zrušená prostredníctvom nástroja stability koncom roka 2006, stratégia a programovanie činností EK zameraných proti mínam sa skončia v tomto roku a programovanie budú takmer úplne vykonávať delegácie Európskej komisie na základe pokynov, ktoré navrhne Komisia, a formou zahrnutia činností zameraných proti mínam do národných a regionálnych dokumentov o stratégii; keďže okrem toho bude záležať na partneroch EÚ, ktorých územie je zasiahnuté mínami, aby rozhodli o miere významu, ktorý sa má prideliť činnostiam zameraným proti mínam v celkovom zozname priorít pomoci v rámci ich požiadaviek na finančnú pomoc Komisie,

V.  keďže Komisia síce uvádza, že bude naďalej rozhodne podporovať Ottawský dohovor, ale môžu byť a boli vyjadrené obavy o výšku budúcej finančnej podpory EK pre činnosti zamerané proti mínam,

W.  keďže pomoc obetiam a sociálno-ekonomická reintegrácia obetí mín, ktorú požaduje článok 6 Ottawského dohovoru, sa musí zlepšiť; keďže sa odhaduje, že vo svete je 450 000 až 500 000 ľudí, ktorí prežili výbuch mín, a rastie počet ľudí, ktorí prežili úraz spôsobený pozemnou mínou alebo nevybuchnutou muníciou a potrebujú starostlivosť a rehabilitáciu; keďže tri štvrtiny zaznamenaných obetí tvorili civilní obyvatelia a 34 % z nich boli deti;

X.  opätovne zdôrazňujúc potrebu posilnenia medzinárodného humanitárneho práva (MHP), pretože sa vzťahuje na protivozidlové míny, ktoré má vypracovať skupina vládnych odborníkov v rámci dohovoru o určitých konvenčných zbraniach (CCW), zohľadňujúc, že protivozidlové míny vybavené citlivým iniciačným zariadením a citlivým zariadením znemožňujúcim manipuláciu, ktoré môže človek náhodne aktivovať, sú už zakázané zmluvou, pretože predstavujú životu nebezpečnú hrozbu pre slabšie spoločenstvá a pre humanitárnych pracovníkov, ako aj pre osoby, ktoré odstraňujú míny,

Y.  vyjadrujúc obavy nad tým, že sa rýchlo blížia termíny na odstránenie mín stanovené na rok 2009 alebo 2010 v zmluve na základe mandátu pre 29 krajín, a osobitne zdôrazňujúc, že jeden členský štát EÚ dokonca nezačal s odmínovaním napriek zmluvnému záväzku dokončiť všetky činnosti odstraňovania mín do roku 2009 a ďalší členský štát začal túto činnosť iba v októbri,

Z.  so znepokojením poznamenávajúc, že financovanie pomoci tým, ktorí prežili výbuch mín, predstavuje iba 1 % celkového financovania činností v boji proti mínam a že pokrok v napĺňaní potrieb a práv týchto osôb sa musí pokladať za nedostatočný; keďže prinajmenšom 13 krajín naliehavo potrebuje nové alebo doplnkové vzdelávacie programy o rizikách protipechotných mín,

1.  naliehavo žiada všetky štáty, aby ratifikovali Ottawský dohovor a pristúpili k nemu s cieľom dosiahnuť univerzalitu tejto zmluvy a spoločný cieľ, ktorým je svet bez mín;

2.  osobitne zdôrazňuje význam podpísania a ratifikovania Ottawského dohovoru zo strany USA, Ruska, Číny, Pakistanu a Indie;

3.  vyzýva dva členské štáty EÚ, ktoré ešte nepristúpili k dohovoru, prípadne neskončili ratifikačný proces, aby tak urobili pred nasledujúcou hodnotiacou konferenciou o Ottawskom dohovore v roku 2009;

4.  naliehavo žiada všetky štáty, najmä členské štáty EÚ, aby ihneď zastavili výrobu pozemných mín;

5.  naliehavo žiada všetky ozbrojené neštátne subjekty, aby ukázali, že dodržiavajú humanitárnu normu ustanovenú Ottawským dohovorom tým, že zastavia výrobu a používanie protipechotných pozemných mín a podpíšu záväzok v rámci Ženevskej výzvy;

6.  vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby bezodkladne začali s prípravami hodnotiacej konferencie o Ottawskom dohovore v roku 2009 a aby v tejto súvislosti predstavili plánovaný spoločný postup;

7.  vyzýva všetky štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, aby v plnej miere a urýchlene splnili svoje záväzky, ktoré im vyplývajú z dohovoru;

8.  naliehavo žiada všetky členské štáty a zmluvné strany Ottawského dohovoru, aby trvali na tom, že každá mína, ktorá môže vybuchnúť v prítomnosti, blízkosti alebo pri kontakte človeka, je protipechotnou mínou zakázanou dohovorom; konštatuje, že to konkrétne znamená, že nástražné drôty, tyčkové roznecovače, nízkotlakové roznecovače, zariadenia znemožňujúce manipuláciu a podobné roznecovače sú zakázané zmluvným štátom dohovoru;

9.  žiada členské štáty, aby bezodkladne prijali opatrenia na zabezpečenie toho, že protivozidlové míny, ktoré môžu explodovať v prítomnosti, blízkosti alebo pri kontakte človeka, budú zničené v súlade s ustanoveniami Ottawského dohovoru;

10.  pripomína svoju požiadavku, aby jednotky EÚ za žiadnych okolností a za žiadnych podmienok nepoužívali nijaké typy pozemných mín a aby sa jednotky EÚ nezapájali do operácií či už v rámci NATO, alebo mimo neho, v ktorých spojenci, ktorí nie sú členmi EÚ, používajú takéto zbrane;

11.  vyzýva Komisiu, aby plne zaručila svoje odhodlanie a kontinuitu úsilia o finančnú pomoc spoločenstvám a jednotlivcom postihnutým pozemnými mínami prostredníctvom všetkých dostupných nástrojov, a to aj na územiach pod kontrolou alebo vplyvom ozbrojených neštátnych zoskupení, vyzýva Komisiu, aby začiatkom roku 2008 predstúpila pred Parlament a objasnila svoju činnosť v tejto súvislosti;

12.  vyzýva Komisiu, aby znovu zaviedla osobitnú rozpočtovú položku na financovanie povinností zmluvných štátov týkajúcich sa činností v boji proti mínam, pomoci obetiam a požiadavky na zničenie skladovaných mín, ktoré nemožno financovať prostredníctvom nových finančných nástrojov; naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila sprístupnenie dostatočných zdrojov po roku 2007;

13.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočný počet pracovných miest s cieľom účinného vykonávania jej politiky zákazu protipechotných mín, aby zabezpečila aj to, že odstraňovanie mín bude výslovne začlenené do dokumentov o stratégii krajín a národných orientačných programov zmluvných štátov, v ktorých sa nachádzajú zamínované územia, a aby prostredníctvom rozličných finančných nástrojov v plnej miere zaručila financovanie odstraňovania mín;

14.  vyzýva zmluvné štáty dohovoru, najmä členov EÚ, aby zabezpečili, že ich financovanie odstraňovania mín prispieva k rozvoju vnútroštátnych odmínovacích kapacít s cieľom zaručiť, že sa bude pokračovať v činnosti zameranej na odstraňovanie mín, kým sa neodmínujú všetky známe alebo podozrivé zamínované oblasti;

15.  naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby naďalej podporovali úsilie o zaviazanie ozbrojených neštátnych subjektov k zákazu pozemných mín; keďže z toho nevyplýva, že sa vyjadrí podpora alebo uznanie legitimity ozbrojených neštátnych subjektov alebo ich činnosti;

16.  vyzýva krajiny, v ktorých sa nachádzajú zamínované územia, a medzinárodných darcov, aby pokladali za väčšiu prioritu fyzickú a hospodársku rehabilitáciu ľudí, ktorí prežili, keďže ich potreby sa náležite neriešia;

17.  vyzýva príslušné výbory, aby dôkladnejšie monitorovali schôdze dohovoru o určitých konvenčných zbraniach a zúčastňovali sa na nich s cieľom podávať správy o iniciatívach členských štátov v súvislosti s pozemnými mínami a správy o ostatných medzinárodných opatreniach týkajúcich sa týchto zbraní;

18.  pripomína, že každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Ottawského dohovoru, sa zaväzuje, že za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom nebude podporovať, povzbudzovať ani podnecovať nikoho, aby sa zapojil do akejkoľvek činnosti, ktorú zmluvnému štátu zakazuje tento dohovor;

19.  vyzýva štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby sa ubezpečili, že neumožňujú finančným spoločnostiam pôsobiacim na ich území a/alebo spadajúcim pod ich právne predpisy investovanie do podnikov zapojených do výroby pozemných mín, ich skladovania alebo prevozu;

20.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby zakázali každý druh priamej alebo nepriamej finančnej podpory zo strany súkromných alebo verejných finančných inštitúcií, ktoré pôsobia na ich území a/alebo spadajú pod ich právne predpisy, podnikom zapojeným do výroby, skladovania alebo prevozu pozemných mín; domnieva sa, že tento zákaz by mal byť začlenený do európskych a vnútroštátnych právnych predpisov;

21.  vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi OBSE, Medzinárodnému výboru Červeného kríža, Aktionsbündnis Landmine.de, sieti Medzinárodná kampaň na dosiahnutie zákazu pozemných mín, Ženevskej výzve, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, vládam Spojených štátov amerických, Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky, Izraela, Pakistanu a Indie a dezignovaným predsedom 9. schôdze zmluvných štátov dohovoru a prvej hodnotiacej konferencie.