Návrh usnesení - B6-0523/2007Návrh usnesení
B6-0523/2007

NÁVRH USNESENÍ,

10. 12. 2007

který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan
za skupinu UEN,
u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Postup : 2007/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0523/2007
Předložené texty :
B6-0523/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0523/2007

Usnesení Evropského parlamentu u příležitosti 10. výročí Ottawské úmluvy z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, obzvláště na své usnesení o světě bez min ze dne 7. července 2005,

–  s ohledem na Ottawskou úmluvu z roku 1997 o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení (dále jen „Smlouva o zákazu min“),

–  s ohledem na 8. schůzku signatářů Ottawské úmluvy, která proběhla v listopadu 2007 v Jordánsku, na jejich 9. schůzku plánovanou na rok 2008 a na první konferenci o přezkumu, která se má uskutečnit v roce 2009,

–  s ohledem na akční plán z Nairobi, který byl přijat v prosinci 2004,

–  s ohledem na nařízení Evropské rady (ES) č. 1724/2001 a 1725/2001,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že k listopadu 2007 podepsalo Ottawskou úmluvu 156 států;

B.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i řada vnitrostátních parlamentů zahájila iniciativy podporující pokračování akcí, jejichž cílem je zavedení kontroly a zákazu protipěchotních nášlapných min (dále jen „APM“);

C.  vzhledem k tomu, že v letech 1999 až 2004 byly odstraněny 4 miliony APM a bylo vyčištěno více než 2 000 km² (což odpovídá rozloze Lucemburska) území zaminovaného APM;

D.  vzhledem k tomu, že APM dosud vyrábí pouze několik zemí a že obchodování s APM se prakticky zastavilo; a vzhledem k tomu, že od roku 1999 bylo přibližně 41,8 milionů APM zničeno;

E.  vzhledem k tomu, že podle odhadů se miny a nevybuchlá munice celosvětově vyskytují na území o rozloze více než 200 000 km² (což odpovídá rozloze Senegalu);

F.  vzhledem k tomu, že miny a nevybuchlá munice se tedy stále nacházejí ve více než 90 zemích;

G.  vzhledem k tomu, že počet hlášených obětí klesl z 11 700 (v roce 2002) na 5 751 (v roce 2006);

H.  vzhledem k tomu, že odhadovaný počet nehlášených obětí nášlapných min a nevybuchlé munice se nicméně stále pohybuje mezi 15 000 a 20 000 případů ročně;

I.  vzhledem k tomu, že poprvé se nyní více min odstraňuje než klade;

J.   vzhledem k tomu, že státní jednotky používají protipěchotní nášlapné miny méně s tím, že pouze vojska Myanmaru čili Barmy a Ruska miny stále kladou, a vzhledem k tomu, že využívání protipěchotních min či amatérsky vyrobených výbušných zařízení omezily i nestátní ozbrojené skupiny, ačkoliv přinejmenším v osmi státech s nimi dosud operují;

K.  vzhledem k tomu, že v závazku o přistoupení k úplnému zákazu protipěchotních min a ke spolupráci při odminovávání pod záštitou Ženevské výzvy se 35 nestátních ozbrojených skupin zavázalo dodržovat od prosince 2007 úplný zákaz protipěchotních min;

L.  vzhledem k tomu, že se odhaduje, že se v 78 zemích stále nacházejí zásoby asi 250 milionů protipěchotních min, a že 13 států, které nejsou smluvními stranami Ottawské úmluvy, dosud protipěchotní miny vyrábí nebo je oprávněno je vyrábět;

M.  vzhledem k tomu, že zásoby APM musejí být co nejdříve zničeny, a to pokud možno před koncem čtyřletého období stanoveného v Ottawské úmluvě;

N.   vzhledem k tomu, že devět ze signatářských států Ottawské úmluvy dosud nezničilo své zásoby min, což musí učinit do čtyř let od podpisu smlouvy;

O.  vzhledem k tomu, že signatářským státům Ottawské úmluvy je zapotřebí poskytnout zvláštní podporu, a to s cílem vybídnout co největší počet smluvních stran ke splnění jejich povinnosti odstranit do 10 let od přistoupení k úmluvě všechny miny;

P.  vzhledem k tomu, že od počátku 90. let přispělo mezinárodní společenství na akční programy boje proti minám (odminování a pomoc obětem) více než 3,4 miliardami dolarů a Evropská unie za tímto účelem vynaložila přibližně 335 milionů eur;

Q.  vzhledem k tomu, že výdaje na tyto programy klesly v roce 2005 na 250 milionů eur, a ačkoliv v roce 2006 stouply na 316 milionů eur, proces financování je stále příliš pomalý;

R.  vzhledem k tomu, že s cílem dosáhnout univerzálního rozšíření a uplatňování úmluvy se Evropská unie zavázala k dlouhodobému vedení a financování akcí boje proti minám;

S.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 vyčlenila Komise 33 milionů eur na akce boje proti minám v deseti zemích (v Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kambodži, na Kypru, v Etiopii, Guiney-Bissau, Jordánsku, Libanonu, Senegalu a Súdánu);

T.  vzhledem k tomu, že ve strategickém dokumentu na období 2005–2007 jsou zdůrazněny výhody zvláštní rozpočtové položky APL, aby bylo možné zajistit dostatečné kapacity k „reakci na naléhavé a neplánované potřeby“, „k posílení a zvýšení účinnosti a účelnosti akcí boje proti minám, které jsou organizovány v rámci dlouhodobých humanitárních a socioekonomických rozvojových programů“ v případech, kdy „činnosti související s APL nemohou být právně zakotveny ve strategických dokumentech pro jednotlivé země, v národních orientačních programech ani v odpovídajících nástrojích, nebo v případech politicky citlivých či v případech, které jsou v zájmu ES“; a k podpoře nevládních organizací;

U.  vzhledem k tomu, že rozpočtová položka APL Komise byla koncem roku 2006 prostřednictvím nástroje stability zrušena a že strategie a programování EU pro boj proti minám letos končí a téměř celé programování budou provádět delegace EU na základě hlavních směrů, které vypracuje Komise, a na základě začlenění boje proti minám do strategických dokumentů pro jednotlivé země a regionálních strategických dokumentů; vzhledem k tomu, že dále bude na partnerech EU, jichž se otázka min týká, aby rozhodli o stupni důležitosti, který bude určité akci boje proti minám figurující na celkových seznamech priorit pomoci přisouzen při podávání jejich žádostí o finanční pomoc Komise;

V.  vzhledem k tomu, že ačkoliv Komise je nadále pevně odhodlána podporovat Ottawskou úmluvu, mohou se vyskytnout a již se také vyskytly obavy o výši finančních prostředků věnovaných ze strany EU na boj proti minám v budoucnosti;

W.  vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit pomoc obětem min a sociálně-ekonomickou integraci těchto obětí, jak k tomu vyzývá článek 6 Ottawské úmluvy; vzhledem k tomu, že počet žijících obětí na celém světě se odhaduje na 450 000–500 000 a že roste počet lidí, kteří přežili výbuch nášlapné miny nebo nevybuchlé munice a potřebují péči a rehabilitaci; vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny zaznamenaných případů tvoří civilisté a že 34 % těchto civilistů jsou děti;

X.  znepokojen skutečností, že 29 zemím, jimž v roce 2009 nebo 2010 uplyne smlouvou stanovená lhůta pro odminování, zbývá již málo času, přičemž zejména zdůrazňuje, že jeden z členských států EU ještě odminování ani nezahájil, přestože je podle smlouvy povinen dokončit odminování do roku 2009; a že jiný členský stát zahájil tyto operace až letos v říjnu;

Y.  znepokojen skutečností, že finanční prostředky na pomoc žijícím obětem představují pouze 1 % celkových finančních prostředků na boj proti minám a že se v uspokojování potřeb a respektování práv žijících obětí dostatečně nepokročilo; vzhledem k tomu, že nejméně 13 zemí naléhavě potřebuje nové nebo dodatečné vzdělávací programy informující o riziku min,

1.   naléhavě vyzývá všechny státy, aby podepsaly a ratifikovaly Ottawskou úmluvu, aby se tato úmluva stala celosvětovou a bylo dosaženo společného cíle, jímž je svět bez APM;

2.   zdůrazňuje zejména, že je důležité, aby Ottawskou úmluvu podepsaly a ratifikovaly USA, Rusko, Čína, Pákistán a Indie;

3.   vybízí oba členské státy EU, které dosud k této úmluvě nepřistoupily nebo nedokončily ratifikační proces, aby tak učinily do příští konference o přezkumu Ottawské úmluvy, jež proběhne v roce 2009;

4.   naléhavě vyzývá všechny ozbrojené nestátní skupiny, aby ukázaly, že respektují humanitární normy stanovené v Ottawské úmluvě tím, že ukončí výrobu a používání protipěchotních nášlapných min a podepíší ženevskou výzvu „Deed of Commitment“;

5.   vyzývá Radu a členské státy EU, aby okamžitě zahájily přípravu na konferenci o přezkumu Ottawské úmluvy v roce 2009 a aby v tomto ohledu předložily návrh plánovaných „společných kroků“;

6.   vyzývá signatářské státy, aby úplně a rychle splnily veškeré své povinnosti vyplývající z Ottawské úmluvy;

7.   vyzývá Komisi, aby plně prokázala své odhodlání a trvalé úsilí o finanční pomoc komunitám nebo jednotlivcům, jež jsou oběťmi APM, všemi dostupnými prostředky, a to i na územích pod kontrolou nebo vlivem ozbrojených nestátních skupin, a vyzývá Komisi, aby na počátku roku 2008 vystoupila v Parlamentu s cílem objasnit, jak hodlá v této souvislosti postupovat;

8.   vyzývá Komisi, aby znovu zavedla zvláštní rozpočtovou položku na financování boje proti protipěchotním minám, pomoci obětem a na ničení zásob min požadované po signatářských státech, které nemohou být financovány prostřednictvím nových finančních nástrojů; naléhavě vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že budou po roce 2007 k dispozici dostatečné zdroje;

9.   vyzývá Komisi, aby udržovala dostatečný počet pracovníků pro zajištění účinného provádění své politiky v oblasti zákazu protipěchotních min, včetně zajištění toho, že je boj proti minám výslovně zahrnut do strategických dokumentů a národních orientačních programů jednotlivých signatářských států, kterých se boj proti minám dotýká, a aby celkové financování boje proti minám sledovala prostřednictvím různých nástrojů financování;

10.  vyzývá signatářské státy, a zejména členské státy EU, aby zajistily, že financování odminování z jejich strany přispěje k rozvoji odminovávacích kapacit daného státu, aby bylo zajištěno, že odminovávání bude pokračovat, dokud nebudou miny odstraněny ze všech známých nebo předpokládaných oblastí výskytu;

11.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly v podpoře úsilí o to, aby se k zákazu APM připojily rovněž nestátní skupiny; což však neznamená podporu ozbrojených nestátních skupin a jejich činnosti nebo uznání jejich legitimity;

12.  vyzývá země postižené minami a mezinárodní dárce, aby více upřednostňovali fyzickou a ekonomickou rehabilitaci žijících obětí, protože jejich potřebám není věnována odpovídající pozornost;

13.  vyzývá příslušné výbory, aby pečlivě monitorovaly zasedání CCW a účastnily se jich a aby podávaly zprávy o iniciativách členských států ohledně APM a dále zprávy o dalších mezinárodních opatřeních týkajících se těchto zbraní;

14.  připomíná, že se všechny státy Ottawské úmluvy zavázaly nikdy a za žádných okolností a žádným způsobem nenapomáhat nikomu v žádné činnosti, která je touto úmluvou signatářům zakázána, a nikoho k takovéto činnosti nepodněcovat či nevést;

15.  žádá signatářské státy, aby zajistily, že soukromým nebo veřejným finančním institucím působícím na jejich území anebo podléhajícím jejich právním předpisům nepovolí investovat do společností, které se zabývají výrobou, skladováním nebo přepravou APM;

16.  vyzývá EU a členské státy, aby soukromým nebo veřejným finančním institucím působícím na jejich území anebo podléhajícím jejich právním předpisům zakázaly jakkoli přímo či nepřímo finančně podporovat společnosti, které se zabývají výrobou, skladováním nebo přepravou APM; domnívá se, že tento zákaz by měl být začleněn do právních předpisů Společenství a do vnitrostátních právních předpisů;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, vládám Spojených států amerických, Ruské federace, Čínské lidové republiky, Pákistánu a Indie a nominovanému předsedovi 9. schůzky signatářských států a první konference o přezkumu.