Resolutsiooni ettepanek - B6-0523/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0523/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

10.12.2007

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan
fraktsiooni UEN nimel
Jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäev

Menetlus : 2007/2676(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0523/2007
Esitatud tekstid :
B6-0523/2007
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0523/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta Ottawa konventsiooni 10. aastapäeva kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse varasemaid resolutsioone maamiinide kohta, eelkõige 7. juuli 2005. aasta resolutsiooni „miinivaba maailma kohta”;

–  võttes arvesse 1997. aasta Ottawa konventsiooni jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta (miinide keelustamise leping);

–  võttes arvesse Ottawa konventsiooni osalisriikide kaheksandat kohtumist, mis toimus 2007. aasta novembris Jordaanias ja osalisriikide üheksandat kohtumist 2008. aastal ja esimest ülevaatekonverentsi 2009. aastal;

–  võttes arvesse 2004. aasta detsembris vastu võetud Nairobi tegevuskava;

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu määruseid (EÜ) nr 1724/2001 ja nr 1725/2001;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et 2007. aasta novembri seisuga on Ottawa konventsioonil 156 osalisriiki;

B.   arvestades, et mitmed liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament on algatanud tegevusi, mis soodustavad jätkuvat jalaväemiinide kontrollimist ja keelustamist;

C.   arvestades, et ajavahemikul 1999–2004 eemaldati 4 miljonit jalaväemiini ja 2000 km² (vastab Luksemburgi pindalale) on jalaväemiinidest puhtaks tehtud;

D.   arvestades, et ainult vähesed riigid toodavad siiani jalaväemiine ning kauplemine jalaväemiinidega on praktiliselt seiskunud ja arvestades, et alates 1999. aastast on hävitatud umbes 41,8 miljonit jalaväemiini;

E.   arvestades, et oletatavalt on siiski terves maailmas veel 200 000 ruutkilomeetrit (see vastab Senegali pindalale) kaetud miinide ja lõhkemata lõhkemitega;

F.   arvestades, et enam kui 90 riigis on endiselt miine ja lõhkemata lõhkemeid;

G.   arvestades, et registreeritud ohvrite arv on langenud 2002. aasta 11 700 pealt 2006. aastal 5751-ni;

H.   arvestades, et igal juhul on maamiinide ja lõhkemata lõhkemite registreerimata ohvrite arv siiani aastas 15 000–20 000;

I.   arvestades, et esimest korda hävitatakse ja eemaldatakse rohkem miine, kui neid laotatakse;

J.   arvestades, et valitsusepoolne jalaväemiinide kasutamine vähenes veelgi, ainult Myanmar/Birma ja Venemaa laotavad jätkuvalt uusi miine ja et relvastatud valitsusvälised osalejad on vähendanud jalaväemiinide või isetehtud lõhkekehade kasutamist, kuigi nad kasutavad neid veel vähemalt kaheksas riigis;

K.   arvestades, et 2007. aasta detsembri seisuga on 35 valitsusvälist osalejat võtnud endale kohustuse loobuda täielikult jalaväemiinide kasutamisest seoses „jalaväemiinide kasutamise täielikust keelust kinnipidamise ja miinivastase tegevuse koostööd käsitleva Genfi üleskutse raames kohustava aktiga”;

L.   arvestades, et oletatavalt on siiski 78 riigil ladustatud umbes 250 miljonit jalaväemiini ja 13 riiki, mis ei osale Ottawa konventsioonis, toodavad või on säilitanud õiguse toota jalaväemiine;

M.   arvestades, et jalaväemiinide varud tuleb hävitada võimalikult kiiresti, eelistatavalt enne Ottawa konventsiooniga tingimuseks seatud nelja aastat;

N.   arvestades, et üheksa Ottawa konventsiooni osalisriiki peavad endiselt hävitama oma varud nelja aasta jooksul pärast konventsiooniga ühinemist;

O.   arvestades, et Ottawa konventsiooni osalisriikidele tuleb pakkuda rohkem tuge, et julgustada võimalikult mitmeid osalisriike täitma oma kohustust eemaldada kõik miinid 10 aasta jooksul pärast konventsiooniga liitumist;

P.   arvestades, et alates üheksakümnendate aastate algusest on rahvusvaheline üldsus annetanud miinidega seotud tegevuskavadele (miinide eemaldamine ja ohvrite abistamine) üle 3,4 miljardi dollari ja Euroopa Liit on kulutanud selleks ligi 335 miljonit eurot;

Q.   arvestades, et kulutused sellistele programmidele vähenesid üle terve maailma 2005. aastal 250 miljoni euroni ja kuigi see summa tõusis 2006. aastaks 316 miljoni euroni, on see protsess liiga aeglane;

R.   arvestades, et Euroopa Liit on võtnud pikaajalise miinidega seotud tegevuse juhtimise ja rahastamise kohustuse, et saavutada konventsiooni terviklik kohaldamine ja rakendamine;

S.   arvestades, et komisjon eraldas 2007. aastal kokku 33 miljonit eurot miinivastaseks tegevuseks 10 riigis (Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kambodža, Küpros, Etioopia, Guinea-Bissau, Jordaania, Liibanon, Senegal ja Sudaan);

T.   arvestades, et 2005–2007. aasta strateegiadokument rõhutab jalaväemiinide eraldi eelarverea eeliseid, et pakkuda võimalust „reageerida teravatele ja planeerimata vajadustele”, „tugevdada pikaajaliste humanitaar- ja sotsiaal-majanduslike arenguprogrammide raames miinivastase tegevuse tõhusust ja tulemuslikkust” juhtumite korral, „kui riigistrateegia dokumentide, näidisprogrammide või vastavate vahendite abil ei saa jalaväemiinidega seotud tegevust õiguslikult toetada või kui tegevus on poliitiliselt tundlik või EÜ huvides”; ja toetada valitsusväliseid organisatsioone;

U.   arvestades, et komisjoni jalaväemiinide eelarverida jäeti stabiliseerimisvahendi tõttu 2006. aasta lõpus välja ning ELi miinivastane strateegia ja kavandamine lõpeb sel aastal ning kavandamisega tegelevad peaaegu eranditult ELi delegatsioonid, kes teevad seda komisjoni koostatud juhiste põhjal ja integreerides miinivastast tegevust riigi ja piirkonna strateegiadokumentidesse; arvestades, et miinide tõttu kannatavad ELi partnerid otsustavad ise, kui suur osakaal antakse miinivastasele tegevusele nende komisjonile saadetud rahalise abi taotluste abiprioriteetide üldistes nimekirjades;

V.   arvestades, et kuigi komisjon kinnitab, et jätkab pühendunult Ottawa konventsiooni toetamist, on muret tekitanud ja väljendatud seoses ELi miinivastase tegevuse finantstasandi pärast tulevikus;

W.  arvestades, et tuleb parandada ohvriabi ja miiniohvrite sotsiaal-majanduslikku reintegratsiooni, mida nõuti Ottawa konventsiooni artiklis 6; arvestades, et maailmas on umbes 450 000–500 000 inimest, kes on üle elanud maamiini või lõhkemata lõhkemiga seotud õnnetuse ning vajavad hooldamist ja taastusravi ning nende arv kasvab; arvestades, et kolm neljandikku registreeritud ohvritest olid tsiviilelanikud ja 34% ohvritest olid lapsed;

X.   on mures, et 29 riigil, kes on saanud lepinguga kohustuse miinide eemaldamiseks 2009. või 2010. aastaks, hakkab aeg otsa lõppema, rõhutades eelkõige seda, et üks ELi liikmesriik ei ole eemaldamist isegi alustanud, kuigi leping seab kohustuse lõpetada kõik eemaldamisoperatsioonid 2009. aastaks, ning üks teine liikmesriik alustas neid operatsioone alles oktoobris;

Y.   märkides murelikult, et ellujäänute rahastamisabi moodustab ainult ühe protsendi kogu miinivastase tegevuse rahastamisest ning edusammud ellujäänute vajaduste rahuldamiseks ja õiguste austamiseks on ebapiisavad; arvestades, et vähemalt 13 riiki vajavad kiiremas korras uusi või täiendavaid hariduskavasid miiniohtude teemal,

1.   nõuab tungivalt kõikidelt riikidelt Ottawa konventsiooni ratifitseerimist konventsiooni kohaldamise nimel, et jõuda ühise eesmärgini, milleks on jalaväemiinivaba maailm;

2.   rõhutab, et kõige olulisem on, et Ottawa konventsioonile kirjutaksid alla ja selle ratifitseeriksid USA, Venemaa, Hiina, Pakistan ja India;

3.   ergutab kahte ELi liikmesriiki, kes pole veel konventsiooniga liitunud või ratifitseerimist lõpetanud, tegema seda enne järgmist Ottawa konventsiooni ülevaatekonverentsi 2009. aastal;

4.   nõuab tungivalt, et kõik relvastatud valitsusvälised osalejad austaksid Ottawa konventsioonil kehtestatud humanitaarnorme, lõpetades jalaväemiinide tootmise ja kasutamise ning allkirjastades Genfi üleskutse kohustava akti;

5.   kutsub nõukogu ja ELi liikmesriike üles alustama viivitamatult ettevalmistusi Ottawa konventsiooni 2009. aasta ülevaatekonverentsiks ja tegema seoses sellega ettepaneku kavandatud „ühismeetmeteks”;

6.   kutsub kõiki osalisriike täielikult ja kiirelt täitma kõiki Ottawa konventsiooniga seoses võetud kohustusi;

7.   kutsub komisjoni üles täielikult tagama, et jätkuvad pingutused abistada rahaliselt kõikide olemasolevate vahendite kaudu kogukondi ja üksikisikuid, kes on jalaväemiinide tõttu kannatada saanud, sealhulgas piirkondi, mis on relvastatud valitsusväliste osalejate kontrolli või mõju all, ning kutsub komisjoni üles esinema 2008. aasta alguses parlamendi ees, et selgitada seoses sellega oma tegevust;

8.   kutsub komisjoni üles taastama eraldi eelarverea jalaväemiinidele, et rahastada osalisriikidelt nõutud miinivastast tegevust, ohvrite abistamist ja varude hävitamist, mida ei saa rahastada uute rahastamisvahendite kaudu; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks piisavate vahendite kättesaadavuse pärast 2007. aastat;

9.   kutsub komisjoni üles säilitama piisaval hulgal ametikohti, et tagada jalaväemiinide keelustamise poliitika tõhus rakendamine, sealhulgas tagades, et miinivastane tegevus hõlmatakse selgesõnaliselt miinide tõttu kannatavate osalisriikide riiklikesse strateegiatesse ja näidisprogrammidesse ning hoides silma peal miinivastase tegevuse rahastamise kogumahul läbi erinevate rahastamisvahendite;

10.  kutsub osalisriike, eriti neid, kes on ELi liikmesriigid, üles tagama, et nende poolt miinide eemaldamiseks suunatud rahalised vahendid läheksid riikliku demineerimisvõime arendamisele, mille abil tagatakse, et miinide eemaldamine kestab kuni kõikide teadaolevate või oletatavate mineeritud alade puhastamiseni;

11.  nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon jätkaksid nende pingutuste toetamist, millega kohustatakse relvastatud valitsusvälised osalejad keelustama jalaväemiine, mis ei tähenda valitsusväliste relvastatud osalejate või nende tegevuse toetamist või legitiimsuse tunnistamist;

12.  kutsub miinide tõttu kannatavaid riike ja rahvusvahelisi abiandjaid tõstma kõrgemale kohale ellujäänute füüsilise ja majandusliku taastusabi, sest nende vajadustega ei tegeleta piisaval määral;

13.  kutsub pädevaid komisjone üles tähelepanelikult jälgima ja osalema CCW kohtumistel, raporteerima seoses liikmesriikide algatustega jalaväemiinide osas ning raporteerima teiste nimetatud relvadega seotud rahvusvaheliste meetmete osas;

14.  tuletab meelde, et mitte ükski Ottawa konventsiooni osalisriik ei tohi mitte mingitel tingimustel abistada, julgustada või sundida kedagi osalema sellises tegevuses, mis on osalisriigile sellest konventsioonist lähtuvalt keelatud;

15.  kutsub osalisriike üles tagama, et nad ei lubaks oma territooriumil tegutsevatel ja/või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatel finantseerimisasutustel investeerida äriühingutesse, mis on seotud jalaväemiinide tootmise, ladustamise või üleandmisega;

16.  kutsub ELi ja liikmesriike üles keelustama igasugust otsest või kaudset rahalist toetust nende territooriumil tegutsevate ja/või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate era- või avalike finantsiinstitutsioonide kaudu nendele äriühingutele, mis on seotud jalaväemiinide tootmise, ladustamise või üleandmisega; on seisukohal, et see keeld tuleks kaasata Euroopa ja siseriiklikesse õigusaktidesse;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE peasekretärile, Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, Ameerika Ühendriikide, Vene Föderatsiooni, Hiina Rahvavabariigi, Pakistani ja India valitsustele, konventsiooni osalisriikide 9. kohtumise ja esimese ülevaatekonverentsi presidendikandidaadile.