Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0523/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0523/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

10.12.2007

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska ir Adam Bielan
UEN frakcijos vardu,
dėl 1997 m. Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo 10-ųjų metinių

Procedūra : 2007/2676(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0523/2007
Pateikti tekstai :
B6-0523/2007
Priimti tekstai :

B6‑0523/2007

dėl 1997 m. Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo 10-ųjų metinių

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į anksčiau priimtas rezoliucijas dėl žemės minų, ypač į savo 2005 m. liepos 7 d. rezoliuciją „Pasaulis be minų“,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo (Minų draudimo sutartis),

–  atsižvelgdamas į valstybių Otavos konvencijos šalių 8-ąjį posėdį, vykusį 2007 m. lapkričio mėnesį Jordanijoje, ir valstybių konvencijos šalių 9-ąjį posėdį, vykusį 2008 m. ir 2009 m. pirmąją persvarstymo konferenciją,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio mėnesį priimtą Nairobio veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos reglamentus Nr. (EB) 1724/2001 ir (EB) 1725/2001,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nuo 2007 m. lapkričio mėnesio prie Otavos konvencijos prisijungusios 156 valstybės konvencijos šalys,

B.   kadangi daugelis nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamentas pradėjo iniciatyvas dėl tolesnio priešpėstinių minų kontrolės ir perdavimo uždraudimo,

C.   kadangi nuo 1999 m. iki 2004 m. buvo nukenksminta 4 milijonai priešpėstinių minų ir išminuota daugiau kaip 2000 km2 žemės (plotas lygus Liuksemburgo plotui),

D.   kadangi nedaug valstybių tebegamina priešpėstines minas ir prekybos šiomis minomis beveik nebevyksta ir kadangi nuo 1999 m. apie 41,8 milijono priešpėstinių minų buvo sunaikinta,

E.   kadangi nepaisant to, manoma, kad daugiau kaip 2000 000 km2 pasaulio teritorijos (lygu Senegalo plotui) užteršta minomis ir nesprogusiais šoviniais,

F.   kadangi tai rodo, kad daugiau kaip 90 valstybių teritorija yra užteršta minomis ir nesprogusiais šoviniais,

G.   kadangi registruotų aukų skaičius sumažėjo nuo 11 700 (2002 m.) iki 5 751 (2006 m.),

H.   kadangi neatsižvelgiant į tai, manoma, kad neregistruotų aukų, nukentėjusių nuo minų ir nesprogusių šovinių, skaičius kas met tebesiekia nuo 15 000 iki 20 000,

I.   kadangi pirmą kartą daugiau minų sunaikinama ir nukenksminama nei padedama,

J.   kadangi priešpėstines minas vis mažiau naudoja vyriausybės, išskyrus Mianmarą ir Rusiją, kuriose ir toliau naudojamos naujos žemės minos ir kadangi nevyriausybiniai junginiai mažiau naudoja minų ir savos gamybos sprogmenų, nors bent aštuoniose valstybėse jie tebėra naudojami,

K.   kadangi nuo 2007 m. gruodžio mėnesio 35 ginkluoti nevyriausybiniai junginiai pagal įsipareigojimo aktą pagal Ženevos raginimą prisijungti prie visiško priešpėstinių minų ir bendradarbiavimo įgyvcendinant kovos su minomis veiksmų programas įsipareigojo visiškai uždrausti priešpėstines minas,

L.   kadangi manoma, kad 78 valstybėse dar sukaupta apie 250 milijonų priešpėstinių minų, o 13 valstybių, nepasirašiusių Otavos konvencijos, tebegamina arba tebeturi teisę gaminti priešpėstines minas,

M.   kadangi priešpėstinių minų atsargos turi būti sunaikintos kuo greičiau, pageidautina prieš pasibaigiant Otavos konvencijoje numatytam ketverių metų laikotarpiui,

N.   kadangi devynios valstybės Otavos konvencijos šalys dar turi ketverių metų laikotarpį minų atsargoms sunaikinti ir taikomą prisijungus prie konvencijos,

O.   kadangi valstybėms Otavos konvencijos šalims reikia papildomos pagalbos siekiant, kad kuo daugiau valstybių konvencijos šalių įvykdytų įsipareigojimus nukenksminti visas minas per dešimt metų nuo prisijungimo prie konvencijos,

P.   kadangi nuo devintojo dešimtmečio pradžios tarptautinė visuomenė minų veiklos programoms (minų nukenksminimo ir pagalbos aukoms) paskyrė daugiau kaip 3,4 milijardus JAV dolerių, o Europos Sąjunga išleido 335 milijonus eurų,

Q.   kadangi, neatsižvelgiant į tai, kad 2005 m. viso pasaulio išlaidos šioms programoms sumažėjo iki 250 milijonų eurų, o 2006 m. išaugo iki 316 milijonų eurų, procesas vyksta per lėtai,

R.   kadangi Europos Sąjunga, siekdama, kad konvencija būtų visuotinė ir įgyendinama, įsipareigojo būti ilgalaikė kovos su minomis veiksmų lyderė ir juos finansuoti,

S.   kadangi 2007 m. Komisija kovos su minomis veiksmams 10 šalių (Baltarusijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kambodžoje, Kipre, Etiopijoje, Bisau Gvinėjoje, Jordanijoje, Libane, Senegale ir Sudane) skyrė 33 milijonus eurų,

T.   kadangi 2005–2007 m. Strateginiame dokumente pabrėžiama konkrečios, priešpėstinių minų, biudžeto eilutės svarba, siekiant sudaryti galimybes reaguoti į neatidėliotinus ir neplanuotus poreikius, stiprinti ir plėsti kovos su minomis veiksmų, kurių buvo imtasi pagal ilgalaikes humanitarines ir socialines bei ekonomines programas, efektyvumu, tais atvejais, kai įgyvendinant bendrąją saugumo politiką, nacionalines orientacines programas ar atitinkamas priemones teisėtai negalima remti veiksmų, susijusių su priešpėstinėmis minomis arba EB politiškai jautriais ir svarbiais atvejais, ir nevyriausybines organizacijas remti,

U.   kadangi, nors ir Komisijos biudžeto eilutė, skirta kovos su minomis veiksmams, susijusiems su priešpėstinėmis minomis, 2006 m. pabaigoje buvo panaikinta pagal Stabilumo priemonę, o ES kovos su minomis veiksmų strategijos ir programos galiojimo laikas baigiasi šiais metais ir programas įgyvendins beveik vien tiktai ES delegacijos pagal Komisijos paruoštas taisykles ir integruodamos šiuos veiksmus į šalių strateginius dokumentus ir regioninius strateginius dokumentus; kadangi toliau teks ES partneriams, kurių teritorijose yra minų, nuspręsti, kokią svarbą skirti kovos su minomis veiksmams bendrame pagalbos prioritetų ir finansinės pagalbos prašymo Komisijai sąraše,

V.   kadangi, nors Komisija teigia, kad ji ir toliau tvirtai pasiryžusi remti Otavos konvenciją, gali būti ir jau buvo pareikšta abejonių dėl finansinio ES dalyvavimo kovos su minomis veiksmuose,

W.  kadangi reikia pagerinti pagalbą minų aukoms ir jų socialinę ir ekonominę integraciją, numatytą Otavos konvencijos 6 straipsnyje; kadangi manoma, kad pasaulyje yra nuo 450 000 iki 500 000 žmonių, išlikusių gyvų po nelaimingų atsitikimų, dėl žemės minų arba nesprogusių šovinių, jiems reikia slaugos ir reabilitacijos, ir jų skaičius auga; kadangi trys ketvirčiai registruotų, nuo nelaimingų atsitikimų nukentėjusių asmenų buvo civiliai, o 34 proc. – vaikai,

X.   yra susirūpinęs, kad 29 valstybės turi mažai laiko sutartyje numatytam minų nukenksminimui įvykdyti iki laikotarpio pabaigos, (jis baigiasi 2009  arba 2010 m.), ypač viena ES valstybė narė nesugebėjo net pradėti nukenksminimo procedūrų, nors pagal sutarties įsipareigojimus turi baigti nukenksminimą iki 2009 m., o kita valstybė narė pradėjo nukenksminimo operacijas šių metų spalio mėnesį,

Y.   ypač susirūpinęs, kad išgyvenusiųjų finansavimą sudaro tik 1 proc. bendros kovos su minomis veiksmų sumos ir, pažanga, siekiant patenkinti išgyvenusiųjų poreikius ir gerbti jų teises, yra nepakankama; kadangi bent 13 šalių turi įdiegti naujas arba papildomas minų grėsmės švietimo programas,

1.   ragina visas valstybes pasirašyti Otavos konvenciją, kad ji būtų visuotinė, ir siekti bendro tikslo – pasaulio be minų;

2.   pabrėžia, jog ypač svarbu, kad konvenciją pasirašytų ir ratifikuotų JAV, Rusija, Kinija, Pakistanas ir Indija;

3.   ragina dvi ES nares, dar neprisijungusias prie konvencijos arba nebaigusias jos ratifikavimo proceso, tai atlikti dar prieš 2009 m. vyksiančią Otavos konvencijos persvarstymo konferencijos;

4.   ragina visus ginkluotus nevalstybinius junginius parodyti pagarbą humanitarinės teisės normoms, įvardytoms Otavos konvencijoje, ir nustoti gaminti bei naudoti priešpėstines žemės minas ir pasirašyti Ženevos raginimo Įsipareigojimo aktą;

5.   ragina Tarybą ir ES valstybes nares nedelsiant pradėti ruoštis 2009 m. Otavos konvencijos persvarstymo konferencijai ir pateikti šiuo tikslu parengtus pasiūlymus dėl bendrų veiksmų ;

6.   ragina visas valstybes konvencijos šalis visapusiškai ir greitai įgyvendinti visus įsipareigojimus pagal Otavos konvenciją;

7.   ragina Komisiją visiškai užtikrinti pasiryžimą ir pastangų tęstinumą, finansiškai padedant bendrijoms ir asmenims, kurie nukentėjo nuo nelaimingų atsitikimų dėl priešpėstinių minų, naudojantis visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant tas teritorijas, kurias valdo arba kurioms įtaką daro ginkluoti nevalstybiniai junginiai ir ragina Komisiją 2008 m. pradžioje atsiskaityti Parlamentui ir paaiškinti savo veiksmus šioje srityje;

8.   ragina Komisiją naujai įrašyti konkrečią biudžeto eilutę, skirtą kovos su minomis veiksmams, susijusiems su priešpėstinėmis minomis , iš kurios būtų finansuojami kovos su minomis veiksmai, pagalba aukoms ir atsargų naikinimui valstybėse konvencijos Šalyse, kurių negalima finansuoti pagal naująsias finansavimo priemones; ragina Komisiją užtikrinti, kad 2007 m. jai būtų skirta pakankamai lėšų;

9.   ragina Komisiją išlaikyti pakankamai personalo vietų, siekiant užtikrinti veiksmingą priešpėstinių minų uždraudimo politikos įgyvendinimą, taip pat užtikrinti, kad kovos su minomis veiksmai būtų aiškiai įtraukti į tų valstybių konvencijos Šalių, kuriose yra minų, šalių strateginius dokumentus ir nacionalines preliminarias programas, ir stebėti visą, pagal skirtingas finansines priemones, teikiamą kovos su minomis veiksmų finansavimą;

10.  ragina valstybes konvencijos šalis, ypač ES nares, užtikrinti, kad minų nukenksminimo finansavimas prisidėtų prie nacionalinių minų nukenksminimo gebėjimų, užtikrinant, kad minų nukenksminimo priemonių taikymas būtų tęsiamas kol visos žinomos arba įtariamos minos bus nukenksmintos;

11.  ragina Tarybą ir Komisiją toliau remti pastangas įpareigoti ginkluotus nevalstybinius junginius uždrausti priešpėstines minas, tačiau tai nereiškia paramos jiems, jų veiklai ar jų pripažinimo;

12.  ragina valstybes, kuriose yra minų, ir tarptautinius rėmėjus teikti pirmenybę fizinei ir ekonominei aukų reabilitacijai, kadangi nepakankamai atsižvelgiama į jų poreikius;

13.  ragina atitinkamus komitetus artimai stebėti Konvencijos dėl įprastinių ginklų posėdžius ir dalyvauti juose, siekiant atsiskaityti už valstybių narių iniciatyvas dėl priešpėstinių minų ir tarptautines šių ginklų naikinimo priemones;

14.  primena, kad visos valstybės Otavos konvencijos šalys įsipareigoja niekada, jokiomis aplinkybėmis nepadėti, jo neskatinti užsiimti jokia veikla, kuri draudžiama valstybėms konvencijos šalims ar jokių būdų neremti;

15.  ragina valstybes konvencijos šalis užtikrinti, kad finansinėms institucijoms, kurios yra jų teritorijoje ir (arba) kurioms taikomi jų teisės aktai, nebūtų leidžiama investuoti į įmones, kurios dalyvauja priešpėstinių minų kaupimo, gamybos arba perdavimo veikloje;

16.  ragina ES ir valstybes nares uždrausti bet kokią tiesioginę ar netiesioginę finansinę paramą, teikiamą privačių ar viešųjų finansinių institucijų, kurios veikia jų teritorijoje ir (arba) kurioms taikomi jų teisės aktai, įmonėms, kurios dalyvauja priešpėstinių minų kaupimo, gamybos arba perdavimo veikloje; mano, kad šis draudimas turėtų būti įtrauktas į Europos ir nacionalinius teisės aktus;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, JT Generaliniam Sekretoriui, ESBO generaliniam sekretoriui, Raudonojo kryžiaus tarptautiniam komitetui, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos Federacijos, Kinijos Liaudies Respublikos, Pakistano ir Indijos vyriausybėms ir valstybių konvencijos šalių 9-ojo posėdžio ir 2009 m. ir pirmosios persvarstymo konferencijos paskirtajam pirmininkui.