Návrh uznesenia - B6-0523/2007Návrh uznesenia
B6-0523/2007

NÁVRH UZNESENIA

10.12.2007

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan
v mene Skupiny Únie za Európu národov
o 10. výročí Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení

Postup : 2007/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0523/2007
Predkladané texty :
B6-0523/2007
Prijaté texty :

B6‑0523/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o 10. výročí Ottawského dohovoru z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o nášľapných mínach a najmä uznesenie o svete bez mín zo 7. júla 2005,

–  so zreteľom na Ottawský dohovor z roku 1997 o všeobecnom a úplnom zákaze výroby, používania, uskladňovania a transferu protipechotných mín a o ich zničení,

–  so zreteľom na 8. stretnutie zmluvných strán Ottawského dohovoru, ktoré sa konalo v Jordánsku v novembri 2007, 9. stretnutie zmluvných strán v roku 2008, a na prvú hodnotiacu konferenciu v roku 2009,

–  so zreteľom na nairobský akčný plán, ktorý bol prijatý v decembri 2004,

–  so zreteľom na nariadenia Európskej rady (ES) č. 1724/2001 a 1725/2001,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v novembra 2007 bolo evidovaných zmluvných štátov Ottawského dohovoru 156 štátov;

B.  keďže niekoľko národných parlamentov a Európsky parlament začali iniciatívy podporujúce ďalší rozvoj akcií s cieľom kontroly a zákazu protipechotných mín;

C.  keďže v období od roku 1999 do roku 2004 sa odstránili 4 milióny protipechotných mín z vyše 2,000 km² (rozloha Luxemburska) kontaminovaného územia sa odstránili protipechotné míny,

D.  keďže iba málo krajín stále vyrába protipechotné míny (PPM) a obchod s PPM sa prakticky zastavil; a keďže od roku 1999 bolo zničených približne 41,8 milióna PPM;

E.  keďže napriek tomu sa odhaduje, že vyše 200 000 km² je stále kontaminovaných mínami a nevybuchnutou muníciou (čo zodpovedá veľkosti územia Senegalu),

F.  keďže to znamená, že viac ako 90 krajín je stále kontaminovaných mínami a nevybuchnutou muníciou;

G.  keďže počet oznámených prípadov obetí klesol z 11 700 (v roku 2002) na 5 751 (v roku 2006);

H.  keďže okrem toho sa počet neoznámených prípadov obetí protipechotných mín a nevybuchnutej munície stále odhaduje na 15 000 až 20 000 ročne,

I.  keďže po prvý krát dochádza k zničeniu a odstráneniu väčšieho počtu mín, ako je ich položených;

J.  keďže používanie protipechotných mín zo strany vlád, ktoré ďalej odsudzuje, pričom iba Mjanmarsko/Barma a Rusko pokračujú v kladení nových mín a keďže ozbrojení neštátni činitelia obmedzili používanie protipechotných mín alebo iných improvizovaných výbušných zariadení, hoci ich stále používajú aspoň v ôsmich štátoch;

K.  keďže v decembri 2007 sa 35 ozbrojených neštátnych činiteľov zaviazalo k úplnému zákazu protipechotných mín prostredníctvom záväzku v rámci Ženevskej výzvy k dodržiavaniu úplného zákazu protipechotných mín a k spolupráci pri odstraňovaní mín,

L.  keďže sa odhaduje, že 78 krajín má stále zásoby 250 miliónov protipechotných mín a že 13 štátov, ktoré nie sú stranami Ottawského dohovoru stále vyrába protipechotné míny alebo si ponecháva právo na ich výrobu;

M.  keďže skladované protipechotné míny sa musia čo možno najskôr zničiť, najlepšie pred skončením štvorročného termínu ustanoveného Ottawským dohovorom,

N.  keďže ešte deväť zmluvných štátov Ottawského dohovoru o zákaze mín musí do štyroch rokov od pristúpenia k zmluve zničiť svoje zásoby mín,

O.  keďže sa musia osobitne podporovať štáty, zmluvné strany Ottawského dohovoru, aby sa povzbudil čo najväčší počet zmluvných štátov k plneniu ich povinností odstrániť všetky míny do 10 rokov od pristúpenia k zmluve;

P.  keďže od začiatku deväťdesiatych rokov vyčlenilo medzinárodné spoločenstvo vyše 3,4 mld. dolárov na programy činností spojených s bojom proti mínam (odstraňovanie mín a pomoc obetiam) a Európska únia uvoľnila takmer 335 miliónov EUR,

Q.  keďže však výdavky na tieto programy klesli v roku 2005 v celosvetovom meradle na 250 mil. EUR a aj keď v roku 2006 stúpli na 316 mil. EUR, je tento proces príliš pomalý,

R.  keďže Európska únia sa zaviazala k tomu, že bude dlhodobo lídrom v činnostiach spojených s bojom proti mínam a v ich financovaní s cieľom dosiahnuť úplnú univerzalitu a uplatňovanie dohovoru;

S.  keďže Komisia prijala v roku 2007 záväzok vyčleniť 33 mil. EUR na činnosti spojené s bojom proti mínam v 10 krajinách (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Kambodža, Cyprus, Etiópia, Guinea-Bissau, Jordánsko, Libanon, Senegal a Sudán),

T.  keďže strategický dokument 2005 – 2007 zdôrazňuje výhody osobitnej rozpočtovej položky APL, aby sa zabezpečili kapacity na „reakciu na naliehavé a neplánované potreby“; „posilnila efektívnosť a účinnosť činností zameraných proti mínam, ktoré sa vykonávajú v rámci dlhodobých humanitárnych a sociálno-ekonomických rozvojových programov“ v prípadoch, v ktorých „národné strategické dokumenty (CSP), viacročné orientačné programy (NIP) alebo zodpovedajúce nástroje nemôžu právne podporovať činnosti spojené s protipechotnými mínami (APL)“ alebo v prípadoch citlivých z politického hľadiska alebo záujmu ES“ a podporili mimovládne organizácie, a podporuje mimovládne organizácie,

U.  keďže rozpočtová položka APL Komisie bola zrušená prostredníctvom nástroja stability koncom roka 2006, stratégia a programovanie činností EÚ v oblasti mín sa ukončia v tomto roku a programovanie budú takmer úplne vykonávať delegácie Európskej komisie na základe usmernení, ktoré navrhne Komisia, a formou zahrnutia činností v oblasti mín do národných a regionálnych strategických dokumentov, keďže okrem toho závisí od partnerských krajín EÚ, ktorých územie je zasiahnuté mínami, aby rozhodli o miere významu, ktorý sa má prideliť činnosti v rámci boja proti mínam v celkovom zozname priorít pomoci v rámci ich požiadaviek na finančnú pomoc Komisie,

V.  keďže napriek tomu, že Komisia uviedla, že bude naďalej pevne podporovať Ottawský dohovor, môžu byť a boli vyjadrené obavy o výšku budúcej finančnej podpory EÚ pre činnosti v oblasti mín;

W.  keďže pomoc obetiam a sociálno-ekonomická reintegrácia obetí mín, ku ktorým vyzýva článok 6 Ottawského dohovoru, sa musí zlepšiť, keďže sa odhaduje, že vo svete je 450 000 až -500 000 ľudí, ktorí prežili výbuch mín, a rastie počet ľudí, ktorí prežili úraz spôsobený pozemnou mínou alebo nevybuchnutou muníciou a potrebujú starostlivosť a rehabilitáciu, keďže tri štvrtiny zaznamenaných úrazov utrpeli civilní obyvatelia a 34 % z nich boli deti,

X.  je znepokojený, že sa pre 29 krajín kráti čas na dodržanie zmluvne stanovených termínov na odstránenia mín v roku 2009 alebo 2010, a zdôrazňuje najmä skutočnosť, že jeden členský štát EÚ dokonca ani nezačal odstraňovať míny, napriek zmluvnému záväzku dokončiť všetky činnosti na odstraňovaní mín do roku 2009 a ďalší členský štát začal tieto činnosti iba v októbri tohto roka,

Y.  poznamenávajúc so znepokojením, že financovanie pomoci tým, ktorí prežili výbuch mín, predstavuje iba 1 % z celkového financovania činností v oblasti mín a že pokrok v napĺňaní potrieb a uplatňovaní práv týchto osôb sa musí pokladať za nedostatočný, keďže prinajmenšom 13 krajín naliehavo potrebuje nové alebo doplnkové vzdelávacie programy o rizikách, ktoré vyplývajú z mín,

1.  nalieha na všetky štáty, aby podpísali a ratifikovali Ottawský dohovor s cieľom dosiahnuť univerzalitu dohovoru a svet bez protipechotných mín;

2.  osobitne zdôrazňuje význam podpísania a ratifikácie Ottawského dohovoru USA, Ruskom, Čínou, Pakistanom a Indiou;

3.  povzbudzuje dva členské štáty EÚ, ktoré ešte nepristúpili k dohovoru alebo neukončili ratifikačný proces, aby tak urobili pred nasledujúcou hodnotiacou konferenciou Ottawského dohovoru v roku 2009;

4.  nalieha na všetkých ozbrojené neštátne subjekty, aby ukázali, že dodržiavajú humanitárnu normu ustanovenú Ottawským dohovorom tým, že zastavia výrobu a používanie protipechotných pozemných mín a podpíšu záväzok v rámci Ženevskej výzvy;

5.  vyzýva Radu, členské štáty EÚ, aby okamžite začali s prípravami hodnotiacej konferencie Ottawského dohovoru v roku 2009 a aby v tejto súvislosti predložili návrh plánovanej jednotnej akcie;

6.  vyzýva všetky zmluvné štáty, aby v plnej miere a rýchlo plnili svoje záväzky, ktoré pre nich vyplývajú z Ottawského dohovoru;

7.  vyzýva Komisiu, aby plne zabezpečila svoje odhodlanie a kontinuitu úsilia o finančnú podporu spoločenstiev a jednotlivcov postihnutých protipechotnými mínami prostredníctvom všetkých dostupných nástrojov, a to aj na územiach pod kontrolou alebo vplyvom ozbrojených neštátnych subjektov a vyzýva Komisiu, aby predstúpila pred Parlament začiatkom roku 2008 a objasnila svoju činnosť v tejto súvislosti;

8.  vyzýva Komisiu, aby znovu zaviedla osobitnú rozpočtovú položku týkajúcu sa protipechotných mín na financovanie požiadaviek zmluvných štátov na činnosti v oblasti mín, pomoc obetiam a zničenie skladovaných mín, ktoré nemožno financovať prostredníctvom nových finančných nástrojov; naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila sprístupnenie dostatočných zdrojov po roku 2007;

9.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočný počet pracovných miest s cieľom efektívneho vykonávania jej politiky zákazu protipechotných mín, vrátane zabezpečenia, že činnosť v oblasti mín bude výslovne začlenené do strategických dokumentov a národných orientačných programov zmluvných štátov, v ktorých sa nachádzajú zamínované územia, a aby prostredníctvom rozličných finančných nástrojov v plnej miere zaručila financovanie činností v oblasti mín;

10.  vyzýva zmluvné štáty, najmä členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že ich financovanie odstraňovania mín prispeje k rozvoju vnútroštátnych odmínovacích kapacít s cieľom zaručiť, že odmínovacie činnosti budú pokračovať, kým sa odmínujú všetky známe alebo podozrivé zamínované oblasti,

11.  vyzýva Radu a Komisiu, aby pokračovali v podpore úsilí o zaviazanie ozbrojených neštátnych subjektov k zákazu protipechotných mín, čo neznamená podporu alebo uznanie legitimity ozbrojených neštátnych subjektov alebo ich činností;

12.  vyzýva krajiny, v ktorých sa nachádzajú mínové polia, a medzinárodných darcov, aby pokladali za väčšiu prioritu fyzickú a hospodársku rehabilitáciu ľudí, ktorí prežili, pretože ich potreby sa náležite neriešia,

13.  vyzýva príslušné výbory, aby podrobnejšie monitorovali schôdze konventu pre konvenčné zbrane a zúčastňovali sa na nich s cieľom podávať správy o iniciatívach členských štátov v súvislosti s protipechotnými mínami a správy o ostatných medzinárodných opatreniach týkajúcich sa týchto zbraní,

14.  pripomína, že každý zmluvný štát Ottawského dohovoru sa zaväzuje, že za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom nebude podporovať, povzbudzovať ani podnecovať nikoho s cieľom zapojiť sa do akékoľvek činnosti, ktorú zmluvnému štátu zakazuje tento dohovor;

15.  vyzýva zmluvné štáty, aby sa ubezpečili, že neumožňujú finančným spoločnostiam pôsobiacim na ich území a/alebo spoločnostiam, na ktoré sa vzťahujú ich právne predpisy, aby investovali do podnikov zapojených do výroby protipechotných mín, ich skladovania alebo transferu;

16.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby zakázali každý spôsob priamej alebo nepriamej finančnej podpory zo strany súkromných alebo verejných finančných spoločností, ktoré pôsobia na ich území a/alebo rozhodujú podľa ich právnych predpisov podnikom zapojeným do výroby, skladovania alebo transferu protipechotných mín; domnieva sa, že tento zákaz by mal byť začlenený do európskych a vnútroštátnych právnych predpisov;

17.  vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi OBSE, medzinárodnému výboru Červeného kríža, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, vládam Spojených štátov amerických, Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republike, Pakistanu a Indii a dezignovaným predsedom 9. schôdze zmluvných štátov dohovoru a prvej hodnotiacej konferencie.