Förslag till resolution - B6-0545/2007Förslag till resolution
B6-0545/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

11.12.2007

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle och Ewa Tomaszewska
för UEN-gruppen
om dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina

Förfarande : 2007/2678(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0545/2007
Ingivna texter :
B6-0545/2007
Antagna texter :

B6‑0545/2007

Europaparlamentets resolution om dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det tionde toppmötet mellan Kina och EU som hölls i Peking den 28 november 2007,

–  med beaktande av den offentliga utfrågning som anordnades av underutskottet för mänskliga rättigheter den 26 november 2007 inför de olympiska spelen,

–  med beaktande av de förhandlingsrundor inom ramen för människorättsdialogen som EU och Kina höll i Peking den 17 oktober 2007 och i Berlin den 15–16 maj 2007,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 september 2007 om hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2007 om dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om förbindelserna mellan EU och Kina och sina tidigare resolutioner om Kina,

–  med beaktande av FN:s ”Olympic Truce” (olympisk vapenvila) som antogs av FN:s generalförsamling den 31 oktober 2007 (GA/10650), i vilken FN:s medlemsstater uppmanas att respektera och främja fred under de olympiska spelen,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Alla beslut om att inleda en människorättsdialog fattas på grundval av kriterier som antagits av rådet, som särskilt beaktar den stora oro som EU hyser över den konkreta människorättssituationen i det berörda landet, huruvida myndigheterna i det berörda landet har gjort ett genuint åtagande med avseende på en sådan dialog i syfte att förbättra den konkreta människorättssituationen, och den positiva effekt som en människorättsdialog kan ha på människorättssituationen.

B.  De olympiska spelen i Peking bör innebära en historisk möjlighet att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina.

C.  Internationella olympiska kommittén har beslutat att anordna olympiska spel i Peking 2008. Samtidigt har Kinas regering ingått internationella åtaganden i dokumentet ”Beijing's Promises” där man nämner viktiga aspekter på en förbättring av människorättssituationen i Kina genom en utvidgning av det oberoende civila området och ökad tillgång till information och stöd för nationella reformer och verksamheter samt övervakning av hur människorättssituationen utvecklas.

D.  Trots den kinesiska regeringens upprepade försäkran om att landet har för avsikt att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har detta tyvärr ännu inte skett.

E.  EU:s och Kinas strategiska partnerskap har stor betydelse för förbindelserna mellan EU och Kina, och ett äkta partnerskap bör baseras på delade gemensamma värden, men handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina har överskuggat frågan om demokratiska reformer, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

F.  Vid sidan av demokratiska värderingar bör trovärdighet, stabilitet och ansvar utgöra grundvalarna för förbindelserna mellan EU och Kina.

G.  I mars 2004 införde Kina en bestämmelse i sin konstitution om att staten skulle respektera och garantera de mänskliga rättigheterna. Kina har undertecknat men inte ratificerat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

H.  Internationella olympiska kommitténs beslut om att anordna de olympiska spelen 2008 i Peking byggde delvis på löftet om en förbättring av människorättssituationen och framför allt pressfriheten i Kina.

I.  Det förekommer hela tiden oroväckande rapporter om politiska fängslanden, i synnerhet av journalister, människorättsaktivister, medlemmar av religiösa och etniska minoriteter, påståenden om att tortyr förekommer, omfattande utnyttjande av tvångsarbete, tillämpning av dödsstraffet i många situationer och systematisk inskränkning av religionsfriheten, yttrandefriheten och pressfriheten, inbegripet Internet.

J.  Internetportalerna ”Google” och ”Yahoo” och ett ökande antal övriga har underkastat sig begränsningar som de kinesiska myndigheterna infört och som innebär nekat tillträde till webbplatser som innehåller kritiska aspekter eller ord, såsom ”Taiwan”, "självständighet", ”Tibet” eller ”Tiananmen” (Himmelska fridens torg).

K.  Flera cyberdissidenter, inbegripet kandidaterna till Europaparlamentets Sacharovpris, Zeng Jinyan och Hu Jia, har under de senaste månaderna dömts till fängelse eller husarrest.

L.  Kina intar 163:e platsen av 168 länder i det femte internationella pressfrihetsindex som utarbetas årligen av Reportrar utan gränser. Landet föll därmed från den 159:e plats som det innehade 2005. Kina är för åttonde året i rad världsetta då det gäller att fängsla journalister, med 31 fängslade journalister under 2006.

M.  På grund av den kinesiska regeringens stränga kontroller av information om och tillträde till de tibetanska delarna av Kina är det svårt att korrekt fastställa hur omfattande brotten mot de mänskliga rättigheterna är.

Toppmötet mellan EU och Kina

1.  Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att man inte tillmätte människorättsfrågor större betydelse vid toppmötet mellan EU och Kina för att på så sätt ge dem ökad politisk tyngd, och beklagar att EU inte utnyttjade den möjlighet som de kommande olympiaderna ger att ta upp allvarliga frågor om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina.

2.  Europaparlamentet efterlyser samtidigt större enhetlighet och konsekvens i hanteringen av frågor som rör mänskliga rättigheter, handel och säkerhet, och uppmanar därför EU att se till att dess handelsförbindelser med Kina är kopplade till krav på människorättsreformer. Rådet uppmanas i detta sammanhang att göra en omfattande utvärdering av människorättssituationen innan ett nytt ramavtal om partnerskap och samarbete slutförs.

3.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s vapenembargo mot Kina ska behållas intakt tills större framsteg gjorts i människorättsfrågor. Parlamentet påminner EU:s medlemsstater om att EU:s uppförandekod för vapenexport innehåller kriterier om respekt för mänskliga rättigheter i slutdestinationslandet för sådan export.

Mänskliga rättigheter i Kina inför de olympiska spelen i Peking 2008

4.  Europaparlamentet understryker att regeringen måste hålla löftena om att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina såsom en nödvändig förutsättning för framgångsrika olympiska spel – ett evenemang som högtidlighåller fred, kulturell, folklig och religiös mångfald samt även idrott – och garantera att olympiaden skall lägga grunden för en större öppenhet för lång tid framåt.

5.  Europaparlamentet anser att problemen kring de mänskliga rättigheterna bör få större uppmärksamhet i samband med uppbyggnaden av de olympiska spelen i Peking. Parlamentet upprepar betydelsen av respekt för allmänna grundläggande etiska principer och främjande av ett fredligt samhälle som är angeläget om att bevara den mänskliga värdighet som avses i artiklarna 1 och 2 i den olympiska stadgan.

6.  Europaparlamentet betonar EU:s ansvar att tala med en röst och arbeta tillsammans med nationella olympiska kommittéer och EU-baserade olympiska sponsorer för att skapa en bas för ansvarigt beteende inför, under och efter olympiaden.

7.  Europaparlamentet är mycket oroat över den senaste ökningen av politisk förföljelse i samband med olympiaden av människorättsaktivister, journalister, advokater, människor som lämnar in framställningar, civilsamhällsaktivister och Falun Gong-utövare, vilka spärras in i läger eller mentalsjukhus, eller är i husarrest, och uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med dessa brott mot de mänskliga rättigheterna.

8.  Europaparlamentet uppmanar Kina att vidta konkreta åtgärder för att tillåta yttrandefrihet och att respektera pressfriheten, både för kinesiska och utländska journalister. Parlamentet är särskilt oroligt över den bristande tillämpningen av de nya reglerna för internationella journalister som verkar i Kina och uppmanar kraftfullt de kinesiska myndigheterna att omedelbart upphöra med att censurera och blockera tusentals webbplatser för nyheter och information som är baserade utomlands. Parlamentet begär att samtliga journalister, Internetanvändare och cyberdissidenterna som internerats i Kina för att de utövat sin rätt till information, friges.

9.  Europaparlamentet uppmanar Internationella olympiska kommittén att garantera att Kina lever upp till sina löften tillåta frihet för medierna och att snarast göra ett politiskt uttalande om situationen i Kina.

10.  Europaparlamentet insisterar på att Kina måste respektera sina åtaganden och skyldigheter som värdland för olympiaden och att det offentliggör sitt avtal som värdstad för de olympiska spelen.

11.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med att kränka den lagligt garanterade arbetsrätten för ungefär en miljon invandrade byggnadsarbetare som arbetar med byggen i Peking, vilka direkt eller indirekt hör samman med förberedelserna för de olympiska spelen 2008.

12.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med att kränka de grundläggande rättigheterna till bostäder genom rivning av bostadsområden i Peking och den påtvingade omflyttningen av de boende i samband med byggandet av arenor och infrastruktur för olympiaden 2008.

13.  Europaparlamentet fördömer de fakta som tillhandahållits av Human Rights Watch om gripandet av två reportrar från ”Agence France Presse” den 12 september, vilka visar att de mindre strikta reglerna för utländska journalister som infördes i januari 2007 och som garanterar rörelsefrihet och frihet att intervjua, tillämpas på ett nyckfullt sätt. Reportern Dan Griffiths från BBC World Service och sju utländska journalister hindrades från att bege sig till vissa platser och de registrerades på lokala polisstationer.

14.  Europaparlamentet begär att samma villkor för att skaffa information och uttrycka åsikter skall gälla för både kinesiska journalister och deras utländska kollegor.

15.  Europaparlamentet fördömer svartlistningen av 42 förbjudna människokategorier som Dalai Lama och hans följeslagare, journalister och människorättsaktivister, vilket hindrar dem från att besöka Kina under olympiaden.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att i synnerhet ta upp fallen med följande människor som försvarar de mänskliga rättigheterna: Hu Jia och Zeng Jinyan, kandidater till Europaparlamentets Sacharovpris för 2007 för tankefrihet, Niu Jinping, Zhang Lianying, Cao Dong, Chen Guangcheng, Li Heping, Guo Feixiong, Lu Gengsong Yang Chunlin, Gao Zhisheng och Gong Haoming.

17.  Europaparlamentet beklagar att inga betydande framsteg har gjorts när det gäller frisläppandet av politiska fångar som fängslats för sin inblandning i demonstrationerna på Himmelska Fridens Torg och beklagar likaledes att de kinesiska myndigheterna fortsätter att strunta i uppmaningar om en fullständig och objektiv undersökning av händelserna 1989. Parlamentet efterfrågar en officiell omprövning av myndigheterna av händelserna på Himmelska Fridens Torg.

18.  Europaparlamentet uppmanar Kina att tillförsäkra att dess säkerhetsutrustning inte kommer att användas mot civilsamhällets aktivister och medlemmar.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och det internationella samfundet och rikta särskild uppmärksamhet och övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna inför, under och efter de olympiska spelen.

20.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att reformera det insynsskyddade systemet för statshemligheter, vilket möjliggör brott mot yttrandefrihet och mot rätten att få tillgång till information samt underminerar grunderna för goda styrelseformer och rättsstaten.

21.  Europaparlamentet uppmanar Kina att ratificera ILO-konventionerna nr 29 och 105 om tvångsarbete och obligatoriskt rekrytering. Parlamentet uppmanar Kina att lämna ett skriftligt löfte när en vara exporteras att den inte producerats av tvångsarbetskraft i ett Laogai-läger, och betonar att kommissionen ska förbjuda import av denna vara till EU i det fall att en sådan försäkran inte kan ges.

22.  Europaparlamentet uttrycker djup oro den nuvarande skärpta kontrollen i Folkrepubliken Kina när det gäller yttrandefrihet och fri tillgång till Internet. Parlamentet upprepar sina uppmaningar till Peking att avstå från att trakassera, klämma åt eller fängsla dem som förespråkar yttrandefrihet, oavsett om förtrycket riktas mot journalister eller människorättsaktivister eller om det gör att information blir omöjlig att använda till följd av stängning av webbsidor som inte är förenliga med den statliga censuren. Parlamentet fördömer därför den lag om censur på Internet som röstats igenom i den nationella folkkongressen och existensen av system för Internetcensur som allmänt kallas den ”kinesiska brandmuren”.

23.  Parlamentet uppmanar de stora Internetföretagen ”Yahoo” och ”Google”, som direkt eller indirekt böjt sig för den kinesiska regeringens krav på censur, att återkalla restriktionerna för spridande av information i Kina.

24.  Europaparlamentet uppmanar Internationella olympiska kommittén (IOC) att uttrycka sin uppfattning om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina, eftersom det var en nyckelfråga när IOC beslutade att hålla de olympiska spelen 2008 i Peking.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas, anslutningsländernas och kandidatländernas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och den kinesiska nationella folkkongressen samt till Internationella olympiska kommittén.