Förslag till resolution - B6-0547/2007Förslag till resolution
B6-0547/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

11.12.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger och Milan Horáček
för Verts/ALE-gruppen
om människorättsdialogen mellan EU och Kina (toppmötet mellan EU och Kina)

Förfarande : 2007/2678(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0547/2007
Ingivna texter :
B6-0547/2007
Antagna texter :

B6‑0547/2007

Europaparlamentets resolution om människorättsdialogen mellan EU och Kina (toppmötet mellan EU och Kina)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för dialoger om mänskliga rättigheter, antagna den 13 december 2001, och utvärderingen av genomförandet av dessa riktlinjer, antagen den 9 december 2004,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Tibet, särskilt resolutionen av den 15 februari 2007 om dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud,

–  med beaktande av sina tidigare årliga resolutioner om de mänskliga rättigheterna i världen,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 september 2007 om hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om förbindelserna mellan EU och Kina och sina tidigare resolutioner om Kina,

–  med beaktande av FN:s ”Olympic Truce” (olympisk vapenvila) som antogs av FN:s generalförsamling den 31 oktober 2007 (GA/10650), i vilken FN:s medlemsstater uppmanas att respektera och främja fred under de olympiska spelen,

–  med beaktande av de förhandlingsrundor inom ramen för människorättsdialogen som EU och Kina höll i Peking den 17 oktober 2007 och i Berlin den 15–16 maj 2007,

–  med beaktande av den offentliga utfrågning som anordnades av underutskottet för mänskliga rättigheter den 26 november 2007 inför de olympiska spelen,

–  med beaktande av den gemensamma förklaring som antogs vid det tionde toppmötet mellan Kina och EU som hölls i Peking den 28 november 2007,

–  med beaktande av artikel 103.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU grundas på och präglas av sin bindning till principerna om frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen. EU anser samtidigt att ett engagemang för dessa principer utgör en förutsättning för fred och stabilitet i alla samhällen.

B.  Alla beslut om att inleda en människorättsdialog fattas på grundval av vissa kriterier som antagits av rådet, som särskilt beaktar den stora oro som EU hyser över den konkreta människorättssituationen i det berörda landet, huruvida myndigheterna i det berörda landet har gjort ett genuint åtagande med avseende på en sådan dialog i syfte att förbättra den konkreta människorättssituationen, och den positiva effekt som en människorättsdialog kan ha på människorättssituationen.

C.  De olympiska spelen i Peking bör innebära en viktig historisk möjlighet att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina.

D.  Europaparlamentet beklagar att Kina ännu inte har ratificerat Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, trots den kinesiska regeringens upprepade uttalanden om att den har för avsikt att göra så.

E.  EU strävar efter att bygga upp ett omfattande strategiskt partnerskap med Kina som ska grundas på gemensamma värderingar. EU förhandlar med Kina om ett mer ambitiöst ramavtal som ska ersätta 1985 års avtal om handelsmässigt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kina.

1.  Europaparlamentet upprepar sin synpunkt att förbindelserna med Kina endast kan vara av pragmatisk natur. Parlamentet anser icke desto mindre att allt måste göras för att involvera och utmana Kina på ett konstruktivt och öppet sätt, särskilt i syfte att inleda förhandlingar om ett nytt och vittgående avtal grundat på genuint gemensamma värderingar och intressen.

2.  Europaparlamentet anser att demokrati och mänskliga rättigheter måste vara kärnfrågan i varje framtida avtal, med särskild hänvisning till definition och införlivande av en effektiv och operationell människorättsklausul och att kvaliteten och djupet i de framtida förbindelserna beror på hur dessa värden respekteras och stöds.

3.  Europaparlamentet beklagar att det saknas en sammanhängande och samordnad politik gentemot Kina från medlemsstaternas sida. Detta undergräver unionens trovärdighet och försvagar ofta EU:s övergripande politik gentemot Kina.

Toppmötet mellan EU och Kina

4.  Europaparlamentet beklagar återigen att rådet och kommissionen inte på ett kraftfullt och korrekt sätt tog upp människorättsfrågorna vid toppmötet mellan EU och Kina i syfte att ge mer politisk tyngd åt människorättsproblemen och att EU inte utnyttjande tillfället som ges av de kommande olympiska spelen för att ta upp allvarliga människorättsproblem i Kina.

5.  Europaparlamentet efterlyser större enhetlighet och konsekvens när det gäller mänskliga rättigheter, handel och säkerhet. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att dess handelsförbindelser med Kina är kopplade till krav på människorättsreformer och uppmanar rådet att göra en omfattande utvärdering av människorättssituationen innan något nytt partnerskaps- och samarbetsavtal förs i hamn.

6.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s vapenembargo mot Kina ska behållas intakt tills större framsteg gjorts i människorättsfrågor och särskilt i samband med händelserna på Himmelska fridens torg. Europaparlamentet påminner EU:s medlemsstater om att EU:s uppförandekod för vapenexport innehåller respekt för mänskliga rättigheter i slutdestinationslandet som ett kriterium för sådan export.

Mänskliga rättigheter i Kina inför de olympiska spelen i Peking 2008

7.  Europaparlamentet anser att människorättsproblemen bör få större uppmärksamhet inför de olympiska spelen i Peking. Parlamentet upprepar betydelsen av respekt för allmänna grundläggande etiska principer och främjande av ett fredligt samhälle som är angeläget om att bevara den mänskliga värdighet som avses i artiklarna 1 och 2 i den olympiska stadgan.

8.  Europaparlamentet betonar EU:s ansvar att tala med en röst och arbeta tillsammans med nationella olympiska kommittéer och EU-baserade olympiska sponsorer för att skapa en bas för ansvarigt beteende inför, under och efter olympiaden.

9.  Europaparlamentet är mycket oroat över den senaste och till olympiaden relaterade ökningen av politisk förföljelse av människorättsaktivister, journalister, advokater, människor som lämnar in framställningar, det civila samhällets aktivister och Falun Gong‑utövare som spärras in i läger eller mentalsjukhus, eller sitter i husarrest, och uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar Kina att vidta konkreta åtgärder för att erkänna yttrandefriheten och att respektera pressfriheten, både för kinesiska och utländska journalister. Särskilt oroande är den bristande tillämpningen av de nya bestämmelserna avseende internationella journalister som är verksamma i Kina.

11.  Europaparlamentet beklagar de nuvarande angreppen mot yttrandefriheten och den fria tillgången till Internet. Kinesiska myndigheter uppmanas att genast upphöra med censur och spärrningen av tusentals utlandsbaserade webbplatser med nyheter och information. Parlamentet upprepar sina uppmaningar till Peking att avstå från att trakassera, klämma åt eller fängsla dem som förespråkar yttrandefrihet. Parlamentet fördömer därför den lag om censur på Internet som röstats igenom Nationella folkkongressen och förekomsten av system för Internetcensur som allmänt kallas den ”kinesiska brandmuren”. Parlamentet begär att man ska frige alla journalister, Internetanvändare och cyberdissidenter som hålls fängslade i Kina på grund av att de utövat sin rätt till information. Parlamentet uppmanar stora Internetföretag såsom Yahoo, MSN och Google att sluta att vika sig för den kinesiska regeringens krav på censur, såväl direkt som indirekt.

12.  Europaparlamentet uppmanar Internationella olympiska kommittén att garantera att Kina lever upp till sina löften att tillåta frihet för medierna och att snarast göra ett politiskt uttalande om situationen i Kina.

13.  Europaparlamentet insisterar på att Kina måste respektera sina åtaganden och skyldigheter som värdland för olympiaden och att avtalet som värdstad för de olympiska spelen därmed offentliggörs.

14.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med att kränka den lagligt garanterade arbetsrätten för ungefär en miljon invandrade byggnadsarbetare som arbetar med byggen i Peking, vilka direkt eller indirekt hör samman med förberedelserna för de olympiska spelen 2008.

15.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med att kränka de grundläggande rättigheterna till bostäder genom rivning av bostadsområden i Peking och den påtvingade omflyttningen av de boende i samband med byggandet av arenor och infrastruktur för olympiaden 2008.

16.  Europaparlamentet fördömer svartlistningen av 42 förbjudna människokategorier som Dalai Lama och hans följeslagare, journalister och människorättsaktivister, vilket hindrar dem från att besöka Kina under olympiaden.

17.  Europaparlamentet uppmanar kinesiska myndigheter att tillförsäkra att dess säkerhetsutrustning inte kommer att användas mot civilsamhällets aktivister och medlemmar. Det är oroande att Pekings högsta säkerhetstjänsteman har utsetts som ansvarig för olympiaden.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och det internationella samfundet att särskilt uppmärksamma och övervaka människorättssituationen inför, under och efter de olympiska spelen. Europaparlamentet välkomnar beslutet att sända en delegation från underutskottet för mänskliga rättigheter till Kina.

Människorättsdialogen mellan EU och Kina

19.  Kinas människorättssituation ger fortfarande anledning till stor oro. Europaparlamentet understryker därför behovet av att avsevärt stärka och förbättra människorättsdialogen mellan EU och Kina. Parlamentet uppmanar rådet att avge en mer detaljerad rapport vid parlamentets sammanträde, då diskussioner ägt rum.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU-trojkan att inom ramen för dialogen fortsätta de intensiva diskussionerna om aktuella ämnen, såsom ratificeringen av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, reformen av de straffrättsliga systemen, inklusive dödsstraff och ”omskolning genom arbete”, yttrandefrihet (särskilt på Internet), pressfrihet, samvetsfrihet, åsikts- och religionsfrihet, minoriteters situation i Tibet och Xinjiang, frigivande av fångar efter händelserna på Himmelska fridens torg, samt arbetares rättigheter och andra sociala och ekonomiska rättigheter. Rådet och kommissionen uppmanas att fästa särskild uppmärksamhet vid respekten för ILO:s konventioner, särskilt när det gäller oberoende fackföreningar och barnarbete.

21.  Europaparlamentet beklagar att inga betydande framsteg har gjorts när det gäller frisläppandet av politiska fångar som fängslats för sin inblandning i demonstrationerna på Himmelska fridens torg och beklagar likaledes att de kinesiska myndigheterna fortsätter att ignorera uppmaningar om en fullständig och objektiv undersökning av händelserna 1989. Parlamentet önskar att kinesiska myndigheter återigen ser över händelserna på Himmelska fridens torg, och att en förteckning offentliggörs över de politiska fångarna och att dessa villkorslöst friges.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att framför allt ta upp fallen med följande försvarare av de mänskliga rättigheterna: Hu Jia och Zeng Jinyan, kandidater till Europaparlamentets Sacharovpris för 2007 för tankefrihet, Niu Jinping, Zhang Lianying, Cao Dong, Chen Guangcheng, Li Heping, Guo Feixiong, Lu Gengsong Yang Chunlin, Gao Zhisheng och Gong Haoming.

23.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att reformera det insynsskyddade systemet för statshemligheter, vilket möjliggör brott mot yttrandefriheten och mot rätten att få tillgång till information och underminerar grunderna för goda styrelseformer och rättsstaten.

24.  Europaparlamentet betonar behovet av även fortsättningsvis anordna det rättsliga människorättsseminarium mellan EU och Kina som tidigare föregick dialogen och där företrädare för både den akademiska världen och det civila samhället deltar. I detta sammanhang noterar parlamentet att det akademiska nätverket för mänskliga rättigheter mellan EU och Kina har upprättats inom ramen för mål 3-området i det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter. Kommissionen uppmanas att se till att detta nätverk fungerar effektivt i samarbete med Europaparlamentet, särskilt genom att inbjuda det att delta i dessa seminarier.

25.  Europaparlamentet påminner kommissionen och rådet om frågan om deltagande från företrädare för Nationella folkkongressen och Europaparlamentet måste tas upp i alla förhandlingar med de kinesiska myndigheterna om sammansättningen av de delegationer som är parter i dialogen, på samma sätt som sker för dialogen mellan EU och Iran.

26.  Europaparlamentet uppmanar Kina, som medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter, att följa de särskilda förfarandena genom att tillämpa rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör för tortyr och genom att ge FN-experter en stående inbjudan till Kina. Parlamentet betonar i detta sammanhang att rekommendationerna från den särskilde rapportören för tortyrfrågor fortfarande måste genomföras av de kinesiska myndigheterna.

27.  Europaparlamentet anser att människorättsdialogen mellan EU och Kina bör omfatta kränkningar av mänskliga rättigheter och massakrer i Darfur och bör förmå Kina att utöva sitt betydande inflytande för att skapa en bestående fred i Darfur, till exempel genom att få den sudanesiska regeringen och rebellrörelsen att närma sig och ingå ett omfattande fredsavtal.

Tibet

28.  Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sin oro över rapporterna om fortsatta människorättskränkningar i Tibet och andra provinser med tibetansk befolkning, såsom tortyr, godtyckliga arresteringar och fängslanden, undertryckande av religionsfriheten, godtyckliga inskränkningar av den fria rörligheten och omskolning genom tvångsarbete. Europaparlamentet beklagar den allt intensivare så kallade patriotiska utbildningskampanjen i Tibets kloster sedan oktober 2005. Tibetaner tvingas underteckna deklarationer där Dalai Lama utges för att vara en farlig separatist och Tibet proklameras vara ”en del av Kina”. Kina uppmanas att tillåta ett oberoende organ att få tillträde till Gedhun Choekyi Nyima, Tibets Panchen lama, och hans föräldrar, något som FN:s kommitté för barnets rättigheter begärt.

29.  Europaparlamentet beklagar att den sjätte kinesisk-tibetanska samtalsomgången inte lett till några resultat. Europaparlamentet uppmanar parterna att göra alla ansträngningar för att fortsätta dialogen och uppmanar den kinesiska regeringen att inleda ordentliga förhandlingar med vederbörligt beaktande av Dalai Lamas krav på autonomi för Tibet. Parlamentet upprepar sitt krav på att ett särskilt EU-sändebud för Tibet utses. Europaparlamentet uppmanar Kina att avstå från att utöva påtryckningar på stater som har vänskapliga förbindelser med Dalai Lama.

Hongkong

30.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över Kinas ökande påtryckningar på Hongkongs myndigheter, något som förhindrar denna speciella administrativa region från att utveckla ett fullvärdigt demokratiskt system baserat på allmän rösträtt.

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Folkrepubliken Kinas president och regering samt Nationella folkkongressen.