Πρόταση ψηφίσματος - B6-0548/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0548/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

11.12.2007

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Marco Cappato
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας

Διαδικασία : 2007/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0548/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0548/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0548/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Κίνας που ξεκίνησε το 2003,

–  έχοντας υπόψη τη Δέκατη Διάσκεψη Κορυφής Κίνας/ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2007 στο Πεκίνο και τα συμπεράσματά της,

–  έχοντας υπόψη το εμπάργκο όπλων που επέβαλε η ΕΕ μετά τα γεγονότα της Τιενανμεν τον Ιούνιο του 1989 όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ, Κίνας και Ταϊβάν και την ασφάλεια στην Άπω Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Θιβέτ και την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα,

–  έχοντας υπόψη την εγκατάσταση πυραύλων Βορείως των Στενών της Ταϊβάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την καθιέρωση του μηχανισμού Διασκέψεων Κορυφής το 1998, οι σχέσεις Κίνας - ΕΕ παρουσίασαν μεγάλη ανάπτυξη από πολιτικής και οικονομικής πλευράς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ/Κίνας θα συμβάλλει στην επίτευξη συγκλινουσών απόψεων σε σχέση με ενέργειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο όπως η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια, η τρομοκρατία και η μη διασπορά όπλων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κίνα σημειώνεται μια εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη η οποία επιταχύνθηκε μετά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στον ΠΟΕ δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις· ότι όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την εθνική μεταχείριση και τη διαφάνεια, οι κινεζικές αρχές δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως και κατά τον δέοντα τρόπο τους κανόνες του ΠΟΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του συνόλου των παραποιημένων προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από την Κίνα και ότι τούτο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ασφάλεια των εισαγομένων προϊόντων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καθεστώς Οικονομίας της Αγοράς θα έπρεπε να αναγνωριστεί στην Κίνα βάσει οικονομικών μάλλον παρά πολιτικών κριτηρίων,

1.  χαιρετίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ/Κίνας και τη στενότερη συνεργασία των μερών για την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος θεμάτων·

2.  επισημαίνει ότι η Κίνα και η ΕΕ έχουν καταστεί αμοιβαία οι σημαντικότεροι οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι·

3.  ζητεί από αμφότερα τα μέρη να εξασφαλίσουν μια περισσότερο ισορροπημένη εμπορική και οικονομική εταιρική σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει στη βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, του περιβάλλοντος και της ενέργειας·

4.  καλεί αμφότερες τις πλευρές να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, ιδίως στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, του περιβάλλοντος και της ενέργειας·

5.  καλεί τις νομισματικές αρχές της ΕΕ να αρχίσουν μια συζήτηση με τους κινέζους ομολόγους τους προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την επανεξισορρόπηση της ισοτιμίας ευρώ και γιουάν και το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· καλεί επειγόντως τις κινεζικές αρχές να κλιμακώσουν τα μέτρα τους κατά των παραβιάσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά την παραποίηση και την πειρατεία που θίγουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της ΕΕ και αποτελούν συχνά απειλή για την ασφάλεια των καταναλωτών·

7.  έχει επίγνωση της σημασίας του Καθεστώτος Οικονομίας της Αγοράς (ΚΟΑ) για την Κίνα· επιμένει ωστόσο ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να αναγνωριστεί στην Κίνα μόνο με οικονομικά και όχι πολιτικά κριτήρια·

8.  χαιρετίζει την ενίσχυση του διαλόγου ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  αναγνωρίζει ότι η Κίνα έχει αποφασίσει σήμερα την επανεξέταση όλων των υποθέσεων επιβολής της θανατικής ποινής από το Ανώτατο Δικαστήριο, εξακολουθεί όμως να ανησυχεί για το γεγονός ότι στην Κίνα πραγματοποιούνται οι περισσότερες εκτελέσεις παγκοσμίως·

10.  τονίζει ότι η κατάσταση στην Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει λεπτομερέστερα το Κοινοβούλιο σε δημόσια σύνοδο μετά από κάθε συνάντηση στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  εκφράζει τη λύπη του γιατί εξακολουθούν να σημειώνονται συστηματικές παραβιάσεις των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των δικαιωμάτων του πολίτη· ζητεί ιδιαίτερα να σημειωθούν συγκεκριμένες και επείγουσες βελτιώσεις όσον αφορά τη μείωση των κρατήσεων για πολιτικούς λόγους - με προοπτική την κατάργησή τους - της καταναγκαστικής εργασίας και παραβίασης της ελευθερίας έκφρασης και θρησκείας και συγκεκριμένα των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων όπως η Ουϊγκούρ· επισημαίνει ότι θα έπρεπε να τονιστούν περισσότερο οι ανησυχίες για τις παραβιάσεις αυτές στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τους ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου και καλεί την ΕΕ να ελέγξει τη συμμόρφωση της ΛΔΚ με τη Σύμβαση της φιλοξενούσας πόλης·

12.  καλεί επειγόντως την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι η εμπορική της σχέση με την Κίνα θα εξαρτάται από τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί σχετικά το Συμβούλιο να προβεί σε μια αξιολόγηση της κατάστασης σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά προτού λάβει την τελική μορφή της η οποιαδήποτε νέα Συμφωνία Πλαίσιο για Εταιρική Σχέση και Συνεργασία·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θίξουν το θέμα του Θιβέτ και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Δαλάϊ Λάμα στο πλαίσιο του διαλόγου με τις κινεζικές αρχές δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί συγκεκριμένες βελτιώσεις·΄

14.  εκφράζει τη λύπη του γιατί ουδεμία ουσιαστική πρόοδος έχει επιτελεσθεί σε σχέση με την ελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που έχουν φυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις της Πλατείας Τιενανμέν όπως επίσης και για το γεγονός ότι οι κινεζικές αρχές εξακολουθούν να αγνοούν τις εκκλήσεις για μια πλήρη και αμερόληπτη έρευνα για τα γεγονότα του 1989· ζητεί μια επίσημη επανεκτίμηση του ατυχούς συμβάντος της Πλατείας Τιενανμέν εκ μέρους των κινεζικών αρχών, τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πολιτικών κρατουμένων και την άνευ όρων ελευθέρωσή τους·

15.  καλεί τις κινεζικές αρχές να θεσπίσουν ένα μορατόριουμ σχετικά με τις εκτελέσεις κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών αγώνων το 2008·

16.  εφιστά την προσοχή στις ανησυχίες του υπολοίπου κόσμου, ιδίως των περιφερειακών γειτόνων του Πεκίνου, σχετικά με την αύξηση κατά διψήφιο ποσοστό των στρατιωτικών δαπανών της Κίνας σε ετήσια βάση από τα μέσα της δεκαετίας του '90·

17.  συνιστά θερμά να παραμείνει σε ισχύ το εμπάργκο όπλων της ΕΕ έναντι της Κίνας μέχρις ότου σημειωθεί κάποια πρόοδος στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να συμπεριληφθεί στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας η αποδοχή του εμπάργκο στο εμπόριο όπλων της ΕΕ με την ΛΔΚ·

18.  εκφράζει τη λύπη του γιατί οι σχέσεις με την Κίνα έχουν σημειώσει πρόοδο μόνο στους τομείς του εμπορίου και της οικονομίας, χωρίς κάποιο ουσιαστικό επίτευγμα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επαναλαμβάνει το αίτημά του για έναν δεσμευτικό κώδικα της ΕΕ που θα διέπει τις εξαγωγές όπλων και καλεί σχετικά το Συμβούλιο να μην άρει το εμπάργκο για τα όπλα και να εξεύρει τρόπους για τη διευκόλυνση του διαλόγου τη μείωση της έντασης και την ενθάρρυνση του αφοπλισμού στις διακρατικές σχέσεις, υποστηρίζοντας την Ταϊβάν ως πρότυπο δημοκρατίας για το σύνολο της Κίνας·

19.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό πυραύλων στη Νότια Κίνα κατά μήκος των στενών της Ταϊβάν· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας και την Ταϊβάν να επανέλθουν στις πολιτικές συνομιλίες και ενθαρρύνει αμφότερα τα μέρη να αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του διαλόγου, την πρακτική συνεργασία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με βάση την αμοιβαία κατανόηση και αναγνώριση προκειμένου να προωθηθούν η σταθερότητα, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στην Ανατολική Ασία·

20.  είναι πεπεισμένο ότι στην Ταϊβάν επικρατεί το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία και ειρήνη και πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή στα Ηνωμένα Έθνη και ότι στη χώρα αυτή θα έπρεπε να δοθεί το δικαίωμα να φέρει το όνομα της επιλογής της·

21.  χαιρετίζει σχετικά τα σχόλια του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ σε σχέση με την αίτηση της Ταϊβάν προκειμένου να καταστεί μέλος του ΟΗΕ, εκφράζει όμως τη λύπη του για τη χλιαρή αντίδραση της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κίνας, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.