Förslag till resolution - B6-0548/2007Förslag till resolution
B6-0548/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

11.12.2007

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Marco Cappato
för ALDE-gruppen
om toppmötet mellan EU och Kina

Förfarande : 2007/2678(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0548/2007
Ingivna texter :
B6-0548/2007
Antagna texter :

B6‑0548/2007

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Kina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina som inleddes 2003,

–  med beaktande av det tionde toppmötet mellan EU och Kina som ägde rum i Beijing den 28 november 2007 och slutsatserna från detta möte,

–  med beaktande av EU:s vapenembargo som infördes efter ingripandena på Himmelska Fridens Torg i juni 1989 och som Europaparlamentet understött i sin resolution av den 2 februari 2006,

–  med beaktande av sin resolution om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Tibet och människorättssituationen i Kina,

–  med beaktande av utplaceringen av robotar norr om Taiwansundet,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan Kina och EU har utvecklats mycket på det politiska och ekonomiska planet sedan det första toppmötet mellan EU och Kina 1998.

B.  Förstärkta och fördjupade förbindelser mellan EU och Kina kommer att bidra till att skapa en samstämmig uppfattning om vilka åtgärder som bör vidtas för att ta itu med globala problem som klimatförändringar, säkerhet, terrorism och icke-spridning.

C.  Kina har haft en anmärkningsvärd ekonomisk tillväxt, vilken ytterligare ökat sedan Kina anslutit sig till WTO.

D.  WTO-medlemskapet innebär emellertid rättigheter och skyldigheter. WTO:s bestämmelser tillämpas inte fullt ut och helt korrekt av de kinesiska myndigheterna när det gäller skyddet av immateriella rättigheter, nationell behandling och insyn.

E.  Mer än 70 procent av alla varumärkesförfalskade varor som kommer in på den europeiska marknaden är från Kina vilket väcker stark oro inte minst när det gäller importerade varors säkerhet.

F.  Den marknadsekonomiska ställning som tilldelas Kina bör grundas på ekonomiska och inte politiska faktorer.

1.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att förbindelserna mellan EU och Kina ytterligare utvecklas och att ett närmare samarbete skapas inom ett stort antal områden.

2.  Europaparlamentet konstaterar att Kina blivit EU:s viktigaste ekonomiska partner och handelspartner och att det samma gäller omvänt för Kina.

3.  Europaparlamentet uppmanar båda parterna att skapa en bättre balans i handeln och i det ekonomiska partnerskapet, vilket bör leda till hållbar tillväxt och social utveckling särskilt när det gäller klimatförändringar, miljöfrågor och energifrågor.

4.  Europaparlamentet uppmanar båda parterna att stärka samarbetet särskilt när det gäller klimatförändringar, miljöfrågor och energifrågor.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU:s instanser med ansvar för penningpolitiken att inleda diskussioner med sina kinesiska kolleger för att vida åtgärder som skapar balans i valutakurserna mellan euron och yuanen och i EU:s växande handelsunderskott.

6.  Europaparlamentet är oroat över de systematiska kränkningarna av immaterialrätten. De kinesiska myndigheterna uppmanas att ta itu med dessa överträdelser, framför allt förfalskningar och piratkopior, som utgör ett allvarligt hot mot EU:s ekonomi och inte sällan mot konsumenternas säkerhet.

7.  Europaparlamentet är väl medvetet om hur viktig frågan om Kinas ställning som marknadsekonomi är för Kina men vidhåller trots allt att ställningen som marknadsekonomi ska tilldelas Kina enbart på ekonomiska och inte på politiska grunder.

8.  Europaparlamentet välkomnar att människorättsdialogen mellan EU och Kina intensifieras.

9.  Europaparlamentet är medvetet om att Kina beslutat att alla dödsstraff ska tas upp i högsta domstolen, men är oroat över att det största antalet avrättningar i världen fortfarande äger rum i Kina.

10.  Europaparlamentet betonar att när det gäller kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna ger Kina fortfarande anledning till stor oro och rådet uppmanas därför att i samband med offentliga sammanträden informera parlamentet mer utförligt efter varje möte som rör dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina.

11.  Europaparlamentet beklagar att medborgerliga, politiska och mänskliga rättigheter fortfarande systematiskt kränks. Framför allt efterlyses konkreta och brådskande förbättringar – och på längre sikt total avveckling – när det gäller fängslanden av politiska skäl, tvångsarbete och kränkningar av yttrandefriheten och religionsfriheten, och i synnerhet religiösa och etniska minoriteters rättigheter som uigurerna. Problemen kring sådana överträdelser bör få större uppmärksamhet i samband med uppbyggnaden av de olympiska spelen i Beijing. EU bör därför övervaka i vad mån som Kina efterlever kontrakten om värdskapet för OS.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU att se till att dess handelsförbindelser med Kina är kopplade till krav på människorättsreformer och uppmanar rådet att göra en omfattande utvärdering av människorättssituationen innan något nytt partnerskaps- och samarbetsavtal slutförs.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta upp Tibetfrågan och att aktivt stödja Dalai Lamas ansträngningar att få till stånd en dialog med de kinesiska myndigheterna, något som fram tills nu inte lyckats.

14.  Europaparlamentet beklagar att inga betydande framsteg gjorts när det gäller frisläppandet av politiska fångar som fängslats för sin inblandning i demonstrationerna på Himmelska Fridens Torg och beklagar likaledes att de kinesiska myndigheterna fortsätter att strunta i uppmaningar om en fullständig och objektiv undersökning av händelserna 1989. Parlamentet önskar att kinesiska myndigheter återigen ser över händelserna på Himmelska Fridens Torg, och att en förteckning offentliggörs över de politiska fångarna och att dessa villkorslöst friges.

15.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att införa ett moratorium för avrättningar under de olympiska spelen 2008.

16.  Europaparlamentet påpekar att omvärlden och framför allt Beijings närmaste grannar i regionen, är oroade över den mycket stora årliga ökningen av Kinas militära utgifter sedan mitten av 1990-talet.

17.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s vapenembargo mot Kina ska behållas intakt tills framsteg gjorts i människorättsfrågor. Det är därför viktigt att man i samband med kommande förhandlingar om EU:s grannskapspolitik samt partnerskaps- och samarbetsavtal kräver att Kina efterlever EU:s vapenembargo.

18.  Europaparlamentet beklagar att förbindelserna med Kina endast framskridit på handelns och ekonomins område, utan några som helst landvinningar av större betydelse när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet upprepar sitt krav på en bindande EU-uppförandekod om vapenexport, och uppmanar i detta sammanhang rådet att inte häva vapenembargot och att finna vägar som underlättar dialog, löser upp spänning och främjar nedrustning i förbindelserna över sundet och att lyfta fram Taiwan som en demokratisk förebild för hela Kina.

19.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över det stora antalet missiler som placerats i södra Kina och som är avsedda att avfyras över Taiwansundet. Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina och myndigheterna i Taiwan att återuppta den politiska dialogen. Båda parterna bör ta ytterligare initiativ för att förbättra dialogen, det praktiska samarbetet och skapa förtroende på grundval av ömsesidig förståelse och ömsesidigt erkännande i syfte att främja stabilitet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen i östra Asien.

20.  Europaparlamentet är övertygat om att Taiwan styrs enligt rättstatsprincipen och att landets efterlevnad av de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, frihet och fred uppfyller FN:s krav för medlemskap och att Taiwan därför bör ha rätt att göra en ansökan under den beteckning som man själv valt.

21.  Europaparlamentet välkomnar de uttalanden som EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken gjort när det gäller Taiwans ansökan om FN-medlemskap men beklagar kommissionen svala reaktion i denna fråga.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Folkrepubliken Kinas regering, Förenta nationernas generalsekreterare och till styrelsen för Internationella olympiska kommittén.