Πρόταση ψηφίσματος - B6-0024/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0024/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.1.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Feleknas Uca και Gabriele Zimmer
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα

Διαδικασία : 2008/2503(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0024/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0024/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0024/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών AKE (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) αφενός και της Ευρωπαϊκής Kοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (“συμφωνία του Κοτονού”) και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, και ιδιαίτερα τα άρθρα 8 και 9 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με τις αρχές που διέπουν τις δημοκρατικές εκλογές (2002),

–  έχοντας υπόψη τη «δήλωση αρχών για την αποστολή διεθνών παρατηρητών για τις εκλογές» και τον «κώδικα συμπεριφοράς των διεθνών παρατηρητών για τις εκλογές», που τιμήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την από 1ης Ιανουαρίου 2008 προκαταρκτική δήλωση της αποστολής παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές (EUEOM) στην Κένυα,

–  έχοντας υπόψη την από 8 Ιανουαρίου 2008 δήλωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στην Κένυα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ «ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου και της διαφάνειας και υπεύθυνης διαχείρισης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενικές εκλογές του 2007 στην Κένυα για πολύ καιρό υπόσχονταν τις πιο δημοκρατικές εκλογές στην ιστορία του τόπου, και ότι κατά την προεκλογική περίοδο η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι έγιναν ευρέως σεβαστές αλλά, κάποιοι υποψήφιοι προσπάθησαν να επενδύσουν στις εθνοτικοπολιτικές διαιρέσεις, πράγμα που συνέβαλε στην τεταμένη ατμόσφαιρα μετά τις εκλογές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές, η διαδικασία διαλογής δεν κάλυψε τις βασικές διεθνείς και περιφερειακές προδιαγραφές για δημοκρατικές εκλογές και ότι η EUEOM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία διαλογής των προεδρικών εκλογών δεν ήταν αξιόπιστη και, κατά συνέπεια, εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια των αποτελεσμάτων,

Δ.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι παρατηρητές της EUEOM δεν είχαν παρόμοια πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα και συνεπέραναν ότι η έλλειψη διαφάνειας και επαρκών διαδικασιών ασφαλείας υπονόμευσαν σοβαρά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσια εκφρασθείσες υποψίες περί εκλογικής νοθείας συνοδεύθηκαν από ταραχές και φόνους οφειλόμενους σε εθνοτικά αίτια που προκάλεσαν το θάνατο πάνω από 500 ατόμων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ταυτόχρονα με τη μετεκλογική βία αναφέρθηκαν και πολλές περιπτώσεις εγκλημάτων βιασμού γυναικών και κοριτσιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεγόμενοι Mungiki εμφανίζονται να είναι από τους πρώτους σε αριθμό που διέπραξαν εγκλήματα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως συνέπεια της αναταραχής αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και παραμένουν σε απελπιστική κατάσταση χωρίς νερό, χωρίς τροφή και χωρίς καμία βασική παροχή,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εκλογική Επιτροπή της Κένυας (ΕΕΚ) είχε την εποπτεία των υλικοτεχνικών και τεχνικών πτυχών των εκλογών, βελτίωσε την πρόσβαση στα εκλογικά κέντρα και εκπαίδευσε το προσωπικό που διενήργησε τις εκλογές,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΚ δεν επέδειξε την αμεροληψία, τη διαφάνεια και την εχεμύθεια που αποτελούν προϋπόθεση για μια δημοκρατική εκλογή, και ότι τούτο αντικατοπτρίσθηκε στις ελαττωματικές διαδικασίες διορισμού των μελών της ΕΕΚ,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης Γκανέζος Πρόεδρος John Kufuor μετέβη στην Κένυα στις 8 Ιανουαρίου για να μεσολαβήσει μεταξύ του σημερινού Προέδρου Mwai Kibaki και του αρχηγού της αντιπολίτεθσης Raila Odinga, με σκοπό την ανεύρεση πολιτικής λύσης,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου, ο σημερινός Πρόεδρος κ. Mwai Kibaki διόρισε 17 μέλη στην «Κυβέρνησή του Εθνικής Ενότητας»

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 4 πρώην πρόεδροι από τη Μποτσουάνα, τη Μοζαμβίκη, την Τανζανία και τη Ζάμπια, μετέβησαν στην Κένυα και ζήτησαν από τους Κενυάτες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ενωθούν με σκοπό τη διατήρηση της ενότητας της χώρας τους,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα ξεκίνησε μια μεσολαβητική διαδικασία από τον πρώην Γ.Γ. του ΟΗΕ Kofi Annan,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα έχει αναλάβει δεσμεύσεις για χρηστή διαχείριση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική πρόοδος της Κένυας τα τελευταία χρόνια δεν κατόρθωσε να ωφελήσει όλες τις περιφέρειες και όλες τις πληθυσμιακές κατηγορίες της χώρας,

1.  καταδικάζει την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και την κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση και γι΄ αυτό καλεί επειγόντως τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους να κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν την ειρήνη στη χώρα και να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου·

2.  καλεί την Κενυατική Κυβέρνηση και τους ηγέτες των κενυατικών πολιτικών κομμάτων να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτύχουν την άμεση παύση της βίας·

3.  καλεί την Κενυατική Κυβέρνηση να διεξαγάγει μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για τους φόνους και τα άλλα εγκλήματα σε όλες τις περιφέρειες και περιοχές όπου άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν στο πλαίσιο της μετεκλογικής βίας·

4.   θεωρεί λυπηρό το ότι παρά τις υπάρχουσες αμφιβολίες για τα εκλογικά αποτελέσματα, ο σημερινός Πρόεδρος Mwai Kibaki διόρισε την κυβέρνησή του αγνοώντας την υπό εξέλιξη μεσολαβητική διαδικασία·

5.  καλεί σε αυτό το πλαίσιο τον σημερινό Πρόεδρο Mwai Kibaki να σεβασθεί τις δημοκρατικές υποχρεώσεις της χώρας του που απορρέουν από τις περί ελεύθερων και τίμιων εκλογών κατευθυντήριες γραμμές του Αφρικανικού Καταστατικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών·

6.  καλεί και τις δυο πλευρές να ξεκινήσουν επειγόντως τις κατάλληλες ενέργειες και επικροτεί, σε σχέση με αυτό, την προσφορά του πρώην Γ.Γ. του ΟΗΕ Kofi Annan να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο· τονίζει ότι και οι δυο πλευρές έχουν ανάγκη να ξεκινήσουν επειγόντως έναν εποικοδομητικό διάλογο· τονίζει ότι όλες οι μεσολαβητικές προσπάθειες αξίζουν πλήρους υποστήριξης·

7.   καλεί επί πλέον τις Κενυατικές αρχές να ερευνήσουν επειγόντως, επισταμένως και με διαφάνεια τις εκλογικές παρατυπίες και να προβούν σε άμεσες ενέργειες για να διορθώσουν την κατάσταση και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτών των παρατυπιών·

8.   ζητεί τη συγκρότηση μιας πραγματικά αμερόληπτης Εκλογικής Επιτροπής πριν από τις επόμενες εκλογές·

9.   θεωρεί λυπηρή την απώλεια της ευκαιρίας που προσέφεραν οι γενικές εκλογές του 2007 για την παγίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εκλογικών και των γενικότερων δημοκρατικών διεργασιών·

10.  καλεί τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιοδήποτε σχόλιο που θα προκαλούσε περαιτέρω βία, να δείξουν προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου και να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  ανησυχεί έντονα ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και ως προς τις αρνητικές συνέπειες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας·

12.  καλεί την Κενυατική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχουν ταχέως ανθρωπιστική βοήθεια στους εσωτερικούς πρόσφυγες και να προσφέρουν όλο το αναγκαίο ανθρωπιστικό προσωπικό·

13.  καλεί την Κενυατική Κυβέρνηση να θεραπεύσει τα αίτια της διαφθοράς που υπονόμευσε τη διακυβέρνηση της χώρας σε πολλά επίπεδα και ειδικότερα σε κρατικό και τοπικό επίπεδο·

14.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει το ρόλο που οι κοινωνικές ανισότητες έπαιξαν στην Κένυα μέχρι που να καταλήξουμε στη σημερινή τραγωδία, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπροσαρμόσουν την αναπτυξιακή συνεργασία με την Κένυα δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση των ανισοτήτων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, στην Κενυατική Κυβέρνηση, στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στους Προέδρους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης.