Projekt rezolucji - B6-0024/2008Projekt rezolucji
B6-0024/2008

PROJEKT REZOLUCJI

14.1.2008

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Feleknas Uca, Gabriele Zimmer
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie sytuacji w Kenii

Procedura : 2008/2503(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0024/2008

B6‑0024/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Kenii

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (umowę z Kotonu), ze zmianami wprowadzonymi w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., a w szczególności jej art. 8 i 9,

–  uwzględniając wytyczne Afrykańskiej karty praw człowieka i ludów dotyczące przeprowadzania demokratycznych wyborów,

–  uwzględniając Deklarację Unii Afrykańskiej z 2002 r. w sprawie zasad regulujących demokratyczne wybory,

–  uwzględniając Deklarację zasad międzynarodowej obserwacji wyborów oraz Kodeks postępowania międzynarodowych obserwatorów wyborów, upamiętnione przez ONZ 27 października 2005 r.,

–  uwzględniając oświadczenie dotyczące wstępnych wyników misji obserwatorów wyborów Unii Europejskiej (EUEOM) do Kenii z dnia 1 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając oświadczenie prezydencji UE w sprawie wyborów prezydenckich w Kenii, wydane w imieniu Unii Europejskiej w dniu 8 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-UE „poszanowanie wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, w tym podstawowych praw obywatelskich, demokracji opartej na zasadzie państwa prawa oraz przejrzystych i odpowiedzialnych rządów, stanowi integralną część trwałego rozwoju”,

B.  mając na uwadze, że przez długi czas wybory powszechne w Kenii z 2007 r. zapowiadały się jako najbardziej demokratyczne wybory w historii Kenii, a także mając na uwadze, że podczas kampanii wyborczej powszechnie przestrzegano swobody zrzeszeń, wolności słowa i zgromadzeń; mając też jednak na uwadze fakt, że niektórzy uczestnicy kampanii wyborczej starali się wykorzystać podziały etniczno-polityczne, które przyczyniły się do napiętej atmosfery w okresie powyborczym,

C.  mając na uwadze, że w opinii niezależnych obserwatorów międzynarodowych liczenie głosów nie spełniało podstawowych międzynarodowych i regionalnych standardów regulujących demokratyczne wybory oraz że EUEOM stwierdził, iż liczenie głosów w wyborach prezydenckich pozbawione było wiarygodności, przez co wyraża wątpliwości dotyczące dokładności wyników,

D.  mając na uwadze, że obserwatorom EUEOM nie zapewniono podobnego dostępu do punktów liczenia głosów, z czego wywnioskowali oni, że brak przejrzystości i odpowiednich procedur bezpieczeństwa poważnie podważa wiarygodność wyników wyborów prezydenckich,

E.   mając na uwadze, że po zgłoszeniu publicznych podejrzeń dotyczących oszustw wyborczych wybuchły zamieszki i zabójstwa na tle etnicznym, które doprowadziły do śmierci ponad 500 osób,

F.  mając na uwadze, że wśród aktów przemocy, jakie nastąpiły po wyborach, donoszono o licznych przestępstwach gwałcenia kobiet i dziewcząt,

G.  mając na uwadze, że członkowie tzw. Mungiki stoją na czele statystyk dotyczących sprawców przestępstw,

H.  mając na uwadze, że w wyniku rozruchów kilkaset tysięcy ludzi uciekło ze swoich domostw i znajduje się w rozpaczliwej sytuacji, z niewielką ilością wody, pożywienia i artykułów pierwszej potrzeby,

I.  mając na uwadze, że Kenijska Komisja Wyborcza (KKW) nadzorowała logistyczne i techniczne aspekty wyborów, poprawiła dostęp do ośrodków rejestracji wyborców i przeszkoliła personel zapewniający obsługę wyborów,

J.  mając jednak na uwadze, że KKW nie wykazała się bezstronnością, przejrzystością i zachowaniem zasady poufności, które są warunkami wstępnymi demokratycznych wyborów, co znalazło odzwierciedlenie w nieprawidłowych procedurach mianowania komisarzy KKW,

K.  mając na uwadze, że przewodniczący Unii Afrykańskiej, prezydent Ghany John Kufuor przybył do Kenii w dniu 8 stycznia 2008 r. z zamiarem prowadzenia mediacji między obecnym prezydentem Mwaim Kibakim a przywódcą opozycji Railą Odingą, aby znaleźć polityczne rozwiązanie sytuacji,

L.  mając na uwadze, że w dniu 8 stycznia 2008 r. prezydent Mwai Kibaki mianował 17 członków swojego „rządu jedności”,

M.  mając na uwadze, że czterech byłych prezydentów afrykańskich (z Botswany, Mozambiku, Tanzanii i Zambii) udało się do Kenii i wezwało Kenijczyków do zaprzestania walk i zjednoczenia się w celu utrzymania jedności państwa,

N.  mając na uwadze, że obecnie wszczęto proces mediacji pod przewodnictwem byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana,

O.  mając na uwadze, że w ramach Umowy o partnerstwie z Kotonu Kenia zobowiązała się do dobrych rządów, poszanowania praw człowieka oraz rządów prawa,

P.  mając na uwadze, że postępy gospodarcze, jakie nastąpiły w Kenii w ostatnich latach, nie przyniosły korzyści wszystkim regionom i grupom społecznym w kraju,

1.  ubolewa nad tragicznym losem ofiar śmiertelnych i krytyczną sytuacją humanitarną, dlatego też wzywa właściwe organy i zaangażowane strony do niezwłocznego podjęcia wszelkich starań na rzecz zaprowadzenia pokoju w kraju i do zapewnienia poszanowania praw człowieka i zasad państwa prawa;

2.  wzywa rząd kenijski i przywódców partii politycznych do podjęcia wszelkich możliwych środków, żeby natychmiast powstrzymać akty przemocy;

3.  wzywa rząd kenijski, żeby wszczął niezależne i bezstronne śledztwo w sprawie zabójstw i innych przestępstw we wszystkich regionach i okręgach, w których zabijano lub okaleczano ludzi w związku z powyborczymi aktami przemocy;

4.  ubolewa nad faktem, że wbrew istniejącym wątpliwościom co do wyników wyborów urzędujący prezydent Mwai Kibaki mianował swój gabinet, nie zważając na toczący się proces mediacji;

5.  wzywa w związku z tym urzędującego prezydenta Mwaiego Kibakiego do poszanowania demokratycznych zasad zapisanych w Afrykańskiej karcie praw człowieka i ludów, dotyczących wolnych i uczciwych wyborów;

6.  nalega na obie strony, żeby podjęły w trybie pilnym działania zaradcze w postaci rokowań, oraz z zadowoleniem przyjmuje w tym względzie zamiar mediacji ze strony byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana; podkreśla, że obie strony muszą natychmiast podjąć konstruktywny dialog, w którym powinny być wspierane wszelkie starania mediacyjne;

7.  nalega ponadto, by kenijskie władze w trybie pilnym, szczegółowo i z zachowaniem przejrzystości zbadały nieprawidłowości wyborcze i podjęły niezwłocznie działania zmierzające do naprawienia sytuacji i pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych tych nieprawidłowości;

8.   wzywa do powołania przed następnymi wyborami rzeczywiście bezstronnej komisji wyborczej;

9.  ubolewa z powodu zaprzepaszczenia szansy na konsolidację i dalszy rozwój procesów wyborczych i szerzej pojmowanych procesów demokratycznych, jaką dawały wybory powszechne w 2007 r.;

10.  wzywa przywódców partii politycznych, żeby wykazali się jak największą powściągliwością i powstrzymali się od jakichkolwiek działań lub komentarzy, które mogłyby wywołać dalsze akty przemocy, do wykazania się zaangażowaniem w przestrzeganie zasad państwa prawa i zapewnianie przestrzegania praw człowieka;

11.  wyraża głębokie zaniepokojenie społecznymi skutkami obecnego kryzysu gospodarczego i jego niszczącym wpływem na społeczno-gospodarczy rozwój kraju;

12.  wzywa rząd kenijski i Komisję Europejską do szybkiego zorganizowania pomocy humanitarnej dla uchodźców i udziału wszystkich niezbędnych pracowników humanitarnych;

13.  nalega, by rząd Kenii zajął się problemem głębokich przyczyn korupcji, które poważnie utrudniają rządzenie w znacznej części kraju, zwłaszcza na szczeblu państwowym i lokalnym;

14.  wzywa Komisję do zbadania roli, jaką odegrały nierówności społeczne w Kenii w wybuchu obecnej tragedii, oraz wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do przeformułowania współpracy na rzecz rozwoju z Kenią z położeniem nowego akcentu na zmniejszenie nierówności;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządowi Kenii, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz przewodniczącym Komisji i Rady Wykonawczej Unii Afrykańskiej.