Návrh uznesenia - B6-0027/2008Návrh uznesenia
B6-0027/2008

NÁVRH UZNESENIA

14.1.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Jan Mulder, Johan Van Hecke, Marco Cappato, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marios Matsakis
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
o všeobecných voľbách v Keni

Postup : 2008/2503(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0027/2008
Predkladané texty :
B6-0027/2008
Prijaté texty :

B6‑0027/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o všeobecných voľbách v Keni

Európsky parlament,

-  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohodu z Cotonou) a zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 2005, a najmä na jej články 8 a 9,

-  so zreteľom na usmernenia na vykonanie demokratických volieb uvedené v Africkej charte o ľudských právach a právach národov,

-  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb (2002),

-  so zreteľom na Deklaráciu zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií a na Kódex správania sa medzinárodných volebných pozorovateľov, ktoré boli 27. októbra 2005 slávnostne predstavené na pôde OSN,

-  so zreteľom na predbežné vyhlásenie misie volebných pozorovateľov Európskej únie (EUEOM) v Keni z 1.  januára 2008,

-  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Európskej únie v mene Európskej únie o prezidentských voľbách v Keni z 8. januára 2008,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 9 dohody o partnerstve AKT – EÚ je dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd vrátane dodržiavania základných občianskych práv, demokracie založenej na princípoch právneho štátu a transparentnej a zodpovednej správy verejných vecí, neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja,

B.  keďže všeobecné voľby v Keni nesplnili najzákladnejšie medzinárodné a regionálne štandardy demokratických volieb a nasledovali po nich nepokoje a etnické napätie, ktoré si vyžiadali smrť približne 1 000 občanov,

C.  keďže politické a etnické násilie viedlo podľa informácií úradu OSN pre koordináciu humanitárnych vecí (OGHA) k vysídleniu 250 000 ľudí a ovplyvnilo 400 000 až 500 000 Keňanov, konkrétne v mestách Eldoret, Kericho a Kisumu,

D.  keďže tieto voľby zborili nádeje a očakávania kenského ľudu, ktorý sa plný túžby zúčastnil na volebnom procese, a to vo veľkom počte, pokojne a trpezlivo,

E.  keďže počas predvolebnej kampane sa všeobecne dodržiavali slobody združovania sa, prejavu a zhromažďovania; keďže kampaň však sprevádzali aj etnicko-politické napätia, ktoré prispeli k nestabilite po voľbách,

F.  keďže medzinárodné spoločenstvo nevenovalo dostatočnú pozornosť tomuto na prvý pohľad skrytému etnickému napätiu a musí ho zohľadniť vo všetkých budúcich snahách o sprostredkovanie pri riešení súčasnej krízy v Keni,

G.  keďže Kenská volebná komisia (KVK) dohliadala nad logistickými a technickými aspektmi volieb, zlepšila prístup k centrám na registráciu voličov a vyškolila pracovníkov vykonávajúcich voľby,

H.  keďže KVK však nepreukázala nestrannosť, transparentnosť a dôvernosť, ktoré sú predpokladom demokratických volieb, čo sa prejavilo nedostatkami v postupe nominovania komisárov KVK,

I.  keďže pozorovateľov EUEOM privítali príslušné orgány na volebných miestach, v ktorých sa voľby uskutočnili bez nezrovnalostí,

J.  keďže pozorovateľom EUEOM však nebol povolený prístup tohto druhu do priestorov, v ktorých sa sčítavali hlasy, a nedostatočná transparentnosť a bezpečnosť výrazne narušili dôveryhodnosť výsledkov prezidentských volieb,

K.  keďže na niektorých volebných miestach bola zaznamenaná účasť až 90 % voličov a keďže KVK spochybnila tieto nerealisticky vysoké čísla,

L.  keďže novinári, ktorí sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb 30. decembra 2007, boli vylúčení zo zasadacej miestnosti a živý prenos bol v tej chvíli náhle a predčasne ukončený,

M.  keďže EUEOM dospela k záveru, že volebný proces bol vedený dobre až do sčítania výsledkov, a že parlamentné voľby možno považovať z veľkej časti za úspešné,

N.  keďže EUEOM však dospela k záveru, že proces sčítania hlasov z prezidentských volieb bol nedôveryhodný, a preto vyslovila pochybnosti o presnosti výsledkov,

O.  keďže minister financií Amos Kimunyu odhaduje, že politické nepokoje spôsobia kenskému hospodárstvu škody vo výške 1 miliardy USD,

P.  keďže 8. januára 2008 vymenoval úradujúci prezident Mwai Kibaki 17 členov svojho kabinetu a tým zmaril trojstranné rokovania,

Q.  keďže úradujúci prezident Mwai Kibaki navrhol dvojstranné rokovania s opozíciou, pričom Raila Odinga tento návrh zamietol,

R.  keďže bývalí prezidenti Botswany, Mozambiku, Tanzánie a Zambie pricestovali do Kene a vyzvali Keňanov na zastavenie bojov a na zjednotenie sa, aby zabránili rozpadu krajiny,

S.  keďže Keňa sa v rámci dohody o partnerstve z Cotonou zaviazala k dobrej správe verejných vecí, ľudským právam a právnemu štátu,

T.  keďže odporúčania monitorovacej misie EÚ z roku 2002 neboli dostatočne zohľadnené, okrem iného v otázke veľkosti a hraníc volebných okrskov pri parlamentných voľbách a toho, že funkčné obdobie komisárov KVK by malo trvať šesť mesiacov od uskutočnenia všeobecných volieb, čo by zvýšilo nezávislosť a profesionalizmus volebného orgánu,

1.  odsudzuje tragické straty na životoch a kritickú humanitárnu situáciu a preto naliehavo vyzýva príslušné orgány a zainteresované strany, aby vykonali všetko pre upokojenie situácie v Kenskej republike a na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a právneho štátu; vyzýva vedúcich predstaviteľov politických strán na prevzatie zodpovednosti za zabránenie ďalšiemu násiliu v krajine;

2.  podporuje závery EUEOM uvedené v predbežnom vyhlásení;

3.  ľutuje, že napriek celkovo úspešným parlamentným voľbám nie je možné považovať výsledky prezidentských volieb za dôveryhodné vzhľadom na mnohé správy o volebných nezrovnalostiach;

4.  ľutuje, že napriek týmto výsledkom zamietol úradujúci prezident Mwai Kibaki ponuku ghanského prezidenta Johna Kufuara na sprostredkovanie a vymenoval svoj kabinet;

5.  v tejto súvislosti vyzýva úradujúceho prezidenta Mwaia Kibakiho, aby dodržaval demokratické záväzky svojej krajiny, ktoré sú ustanovené v kenskej ústave a v usmerneniach o slobodných a spravodlivých voľbách uvedených v Africkej charte o ľudských právach a právach národov;

6.  víta že prezident Kibaki a pán Odinga prijali ponuku na sprostredkovanie, ktoré by mala uskutočniť pracovná skupina zástupcov afrických krajín pod vedením bývalého generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana;

7.  v tejto súvislosti víta bilaterálne rozhovory ghanského prezidenta Johna Kufuora s oboma politickými lídrami, ktoré sa uskutočnili 9. januára 2008, ale zdôrazňuje, že tieto rozhovory nestačia, a že obe strany sa musia čo najskôr viesť konštruktívny dialóg na žiadosť niektorej z oboch strán, ktorým by vypomáhali zástupcovia medzinárodného spoločenstva;

8.  ďalej naliehavo vyzýva, aby kenské orgány bezodkladne, dôkladne a transparentne vyšetrili volebné nezrovnalosti a učinili okamžité kroky na nápravu situácie, a aby pre páchateľov týchto nezrovnalostí vyvodili zodpovednosť za ich činy;

9.  vyzýva na konkrétne opatrenia na ustanovenie volebnej komisie, ktorá by bola skutočne nestranná a v budúcnosti by dokázala uskutočniť slobodné a spravodlivé voľby lepšie;

10.  upozorňuje na vyhlásenie predsedu Kenskej volebnej komisie Samuela Kiviuta, ktorý sa dištancoval od výsledkov prezidentských volieb zverejnených v médiách a vyzval na nezávislé vyšetrovanie obvinení z podvodu;

11.  vyzýva na rozpustenie volebnej komisie a na zriadenie novej, skutočne nestrannej volebnej komisie (ktorú by zriadil novozvolený kenský parlament), ktorá by mala pod medzinárodným dozorom posúdiť možnosť nového, dôveryhodného a spravodlivého sčítania hlasov z prezidentských volieb na základe výsledkov zaznamenaných na volebných miestach;

12.  očakáva od kenských orgánov, že budú v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek podmienok z ich strany spolupracovať s novozriadenou volebnou komisiou;

13.  ľutuje premrhanie príležitosti na upevnenie a ďalší rozvoj volebného a širšieho demokratického procesu, ktorou boli všeobecné voľby v roku 2007;

14.  žiada o vykonanie nových prezidentských volieb v prípade, ak nebude možné zorganizovať dôveryhodné a spravodlivé nové sčítanie hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách prostredníctvom nezávislého orgánu;

15.  vyzýva vedúcich predstaviteľov politických strán, aby prevzali zodpovednosť za zabránenie ďalšiemu násiliu v krajine a aby prejavili odhodlanie k zásadám právneho štátu a zabezpečili dodržiavanie ľudských práv;

16.  je hlboko znepokojený sociálnymi dôsledkami prebiehajúcej hospodárskej krízy a neblahými následkami na sociálno–ekonomický vývoj krajiny a hospodárskymi dôsledkami pre susedné krajiny, ktoré sú z veľkej časti závislé od kenskej infraštruktúry a ktorých humanitárnu situáciu súčasná kríza narušuje;

17.  vyzýva príslušné orgány na zabezpečenie slobodného a nezávislého informovania médiami a na okamžité obnovenie živého vysielania;

18.  naliehavo vyzýva kenskú vládu, aby predovšetkým na štátnej a miestnej úrovni od základov riešila príčiny korupcie, ktorá narušila správu verejných vecí vo veľkej časti krajiny;

19.  vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament o výhodách a nevýhodách pokračovania rozpočtovej a inej pomoci kenskej vláde za týchto okolností;

20.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Kene, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a predsedom Komisie a Výkonnej rady Africkej únie.