Návrh uznesenia - B6-0028/2008Návrh uznesenia
B6-0028/2008

NÁVRH UZNESENIA

14.1.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Glenys Kinnock, Thijs Berman a Josep Borrell Fontelles
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
o všeobecných voľbách v Keni

Postup : 2008/2503(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0028/2008
Predkladané texty :
B6-0028/2008
Prijaté texty :

B6‑0028/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o všeobecných voľbách v Keni

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohodu z Cotonou) a zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 2005, najmä na jej články 8 a 9,

–  so zreteľom na usmernenia na vykonanie demokratických volieb uvedené v Africkej charte o ľudských právach a právach národov,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb (2002),

–  so zreteľom na Deklaráciu zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií a na Kódex správania sa medzinárodných volebných pozorovateľov, ktoré boli 27. októbra 2005 slávnostne predstavené na pôde OSN,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie misie volebných pozorovateľov Európskej únie (EUEOM) v Keni z 1  januára 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Európskej únie v mene Európskej únie o prezidentských voľbách v Keni 8. januára 2008,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Keňa sa v rámci dohody o partnerstve AKT – EÚ z Cotonou zaviazala k rešpektovaniu základných občianskych, demokracie založenej na zásadách právneho štátu a transparentného a zodpovedného vládnutia,

B.  keďže prezidentské voľby v Keni v roku 2007 nesplnili najzákladnejšie medzinárodné a regionálne štandardy demokratických volieb a nasledovali po nich nepokoje a etnické napätie, ktoré si vyžiadali smrť takmer 500 ľudí,

C.  keďže následkom nepokojov bolo to, že podľa údajov kenského Červeného kríža muselo približne 250.000 ľudí opustiť svoj domov, najmä z miest Eldoret, Kericho a Kisumu, a keďže mnoho iných hľadá úkryt vo svojich obydliach s čoraz obmedzenejšími zásobami potravín a vody,

D.  keďže intenzívne diplomatické úsilie vrátane sprostredkovateľskej misie predsedu Africkej únie Johna Kufuora medzi Mwaiom Kibakim zo Strany národnej jednoty a vodcom Oranžového demokratického hnutia (ODH) Railom Odingom nevyriešilo politickú krízu,

E.  keďže 8. januára Mwai Kibaki pred ukončením medzinárodného sprostredkovateľského procesu jednostranne vymenoval 17 členov svojho kabinetu, čím účinne predbehol trojstranné rokovania a podnietil ODH, aby pokračovalo v masových protestoch,

F.  keďže Mwai Kibaki požiadal o bilaterálne rozhovory s opozíciou a Raila Odinga odmietol tento návrh s odôvodnením, že prebieha sprostredkovateľské konanie,

G.  keďže počas predvolebnej kampane sa všeobecne dodržiavali slobody združovania sa, prejavu a zhromažďovania; keďže politickú situáciu však poznačili etnicko-politické rozpory, ktoré v súčasnosti prispievajú k nestabilite po voľbách,

H.  keďže v pozadí vypuknutia násilia sú hlboké sociálne a etnické rozdiely; keďže medzinárodné spoločenstvo nevenovalo dostatočnú pozornosť tomuto podstatnému sociálnemu a etnickému napätiu a musí ho zohľadniť vo všetkých budúcich snahách o sprostredkovanie pri riešení súčasnej krízy v Keni, ako aj v jeho budúcich vzťahoch s Keňou,

I.  keďže Kenská volebná komisia (KVK) dohliadala nad logistickými a technickými aspektmi volieb, zlepšila prístup k centrám na registráciu voličov a vyškolila pracovníkov vykonávajúcich voľby,

J.  keďže KVK však nepreukázala požadovanú nestrannosť, transparentnosť a dôvernosť, ktoré sú predpokladom demokratických volieb, čo sa prejavilo v jednostrannom menovaní komisárov KVK Mwaiom Kibakim pred voľbami,

K.  keďže pozorovateľov EUEOM privítali príslušné orgány na volebných miestach, v ktorých sa voľby uskutočnili bez nezrovnalostí;

L.  keďže pozorovateľom EUEOM však nebol povolený prístup tohto druhu do priestorov, v ktorých sa sčítavali hlasy, a nedostatočná transparentnosť a bezpečnosť výrazne narušili dôveryhodnosť výsledkov prezidentských volieb,

M.  keďže na niektorých volebných miestach bola zaznamenaná účasť až 90 % voličov a keďže KVK spochybnila tieto nerealisticky vysoké čísla,

N.  keďže novinári, ktorí sa zúčastnili vyhlásenia prezidentských volieb 30.decembra 2007, boli potom vylúčení zo zasadacej miestnosti,

O.  keďže EUEOM dospela k záveru, že volebný proces bol vedený dobre až do sčítania výsledkov, a že parlamentné voľby možno považovať z veľkej časti za úspešné,

P.  keďže EUEOM však dospela k záveru, že proces sčítania hlasov z prezidentských volieb bol nedôveryhodný, a preto vyslovila pochybnosti o presnosti výsledkov,

Q.  keďže odporúčania monitorovacej misie EÚ (EUEOM) z roku 2002 neboli dostatočne zohľadnené, okrem iného v otázke veľkosti a hraníc volebných okrskov pri parlamentných voľbách a toho, že funkčné obdobie komisárov KVK by malo trvať šesť mesiacov od uskutočnenia všeobecných volieb, čo by zvýšilo nezávislosť a profesionalizmus volebného orgánu,

R.  keďže sa minister financií Amos Kimunyu odhaduje, že politické nepokoje spôsobia kenskému hospodárstvu škody vo výške 1 miliardy USD; keďže cestovný ruch, z ktorého má Keňa najväčšie devízové príjmy a z ktorého žije okolo milióna ľudí, tým utrpí najviac,

S.  keďže politické nepokoje môžu vážne ohroziť záujmy susedných štátov Kene, najmä vnútrozemskej Ugandy, ktorej obchod s okolitým svetom závisí od kenských ciest a prístavu v Mombase,

T.  keďže štyria bývalí africkí prezidenti Botswany, Mozambiku, Tanzánie a Zambie pricestovali do Kene a vyzvali Keňanov na zastavenie bojov a na zjednotenie sa, aby zabránili rozpadu krajiny,

1.  odsudzuje tragickú stratu životov a kritickú humanitárnu situáciu a preto naliehavo vyzýva vládu, opozíciu a ostatné zúčastnené strany, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na nastolenie mieru vo svojej krajine a aby zabezpečili dodržiavanie medzinárodne uznaných ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

2.  podporuje závery EUEOM uvedené v predbežnom vyhlásení;

3.  ľutuje, že napriek celkovo úspešným parlamentným voľbám nie je možné považovať výsledky prezidentských volieb za dôveryhodné a prijateľné vzhľadom na mnohé správy o volebných nezrovnalostiach;

4.  odsudzuje, že úradujúci prezident Mwai Kibaki odmietol ponuku prezidenta Johna Kufuora na riešenie krízy a jednostranne vymenoval svoj kabinet, čo vážne naštrbilo úsilie o sprostredkovanie;

5.  v tejto súvislosti vyzýva úradujúceho prezidenta Mwaia Kibakiho, aby dodržiaval demokratické záväzky svojej krajiny, ktoré sú ustanovené v usmerneniach týkajúcich sa ľudských práv a práv národov uvedených v Africkej charte vzťahujúce sa na slobodné  a spravodlivé voľby, a aby vydal súhlas s nezávislým prieskumom výsledkov prezidentských volieb;

6.  vyzýva obe strany, aby urýchlene vykonali konkrétne nápravné opatrenia prostredníctvom rokovaní za  účasti medzinárodného sprostredkovateľa; podporuje v tejto súvislosti pokračovanie v sprostredkovateľskom úsilí skupiny afrických bývalých štátnikov, na ktorej čele stojí Kofi Annan, bývalý generálny tajomník Organizácie Spojených národov;

7.  nalieha na kenské orgány, aby súhlasili s vytvorením nezávislého a nestranného mechanizmu na urýchlené, dôkladné a transparentné prešetrenie volebných nezrovnalostí; aby podnikli okamžité kroky na nápravu situácie; a aby sa tí, ktorý spôsobili tieto nezrovnalosti, museli za ne zodpovedať;

8.  podporuje návrh, aby sa urýchlene postavila vláda národnej jednoty, kým nebude známe všetko ohľadom výsledkov volieb a aby sa v prípade potreby zorganizovali nové voľby;

9.  silne odsudzuje násilie, ku ktorému došlo po sporných voľbách, a vyzýva všetky strany na spoluprácu pri volaní príslušných ľudí na zodpovednosť; nalieha na opozíciu, aby sa ihneď a jasne dištancovala od tých, ktorí sú zodpovední za zabíjanie;

10.  žiada o dodržiavanie slobody združovania a zhromažďovania a nalieha na to, aby počas protestov nedochádzalo k násilnostiam; nalieha na vládu, aby sa zdržala neprimeraného používania sily proti protestujúcim;

11.  vyzýva vedúcich predstaviteľov politických strán, aby prevzali zodpovednosť za zabránenie ďalšiemu násiliu v krajine a aby prejavili odhodlanie presadzovať zásady právneho štátu a zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv;

12.  žiada o prijatie konkrétnych opatrení na zriadenie volebnej komisie, ktorá by bola skutočne nestranná a v budúcnosti by dokázala uskutočniť slobodné a spravodlivé voľby lepšie;

13.  vyzýva príslušné orgány, aby s okamžitou účinnosťou obnovili živé vysielanie;

14.  ľutuje premrhanie príležitosti, ktorou boli všeobecné voľby v roku 2007, na upevnenie a ďalší rozvoj volebného a širšieho demokratického procesu;

15.  je znepokojený sociálnym a etnickým napätím, ktoré je v pozadí súčasnej krízy, ktorú zhoršujú nevyriešené pôdne konflikty; víta v tejto súvislosti snahy spoločenstva o zmierenie na úrovni vidieckych osád, prostredníctvom medzinárodných a kenských organizácií občianskej spoločnosti; podporuje dialóg medzi komunitami zameraný na riešenie kľúčových otázok spôsobujúcich hlavné sociálne a etnické problémy; zdôrazňuje najmä význam účasti žien a mládeže na týchto snahách;

16.  je hlboko znepokojený sociálnymi a hospodárskymi vplyvmi prebiehajúcich nepokojov a jeho škodlivými následkami na sociálno-ekonomický vývoj krajiny;

17.  nalieha na kenskú vládu, aby predovšetkým na štátnej a miestnej úrovni od základov riešila príčiny korupcie, ktorá narušila správu verejných vecí vo veľkej časti krajiny, najmä na štátnej a miestnej úrovni;

18.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Kene, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a predsedom Komisie a Výkonnej rady Africkej únie.