Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0033/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0033/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.1.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Valdis Dombrovskis, Colm Burke, Maria Martens, Filip Kaczmarek ir Horst Posdorf
PPE-DE frakcijos vardu
dėl padėties Kenijoje

Procedūra : 2008/2503(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0033/2008
Pateikti tekstai :
B6-0033/2008
Priimti tekstai :

B6‑0033/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kenijoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą), kuris 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge buvo iš dalies pakeistas, o ypač į jo 8 ir 9 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijoje išdėstytas demokratinių rinkimų eigos gaires,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. paskelbtą Afrikos Sąjungos pareiškimą dėl principų, kuriais vadovaujantis rengiami demokratiniai rinkimai Afrikoje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio rinkimų stebėjimo principų deklaraciją ir Tarptautinių rinkimų stebėtojų elgesio kodeksą, patvirtintus 2005 m. spalio 27 d. Jungtinėje Tautose,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos (angl. EUEOM) Kenijoje 2008 m. sausio 1 d. paskelbtą preliminarų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į ES Tarybai pirmininkaujančios šalies 2008 m. sausio 8 d. Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl prezidento rinkimų Kenijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio nuostatomis, „pagarba visoms žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant pagarbą pagrindinėms socialinėms teisėms, demokratija, grindžiama teisinės valstybės principais, ir skaidrus bei atskaitingas valdymas yra neatsiejama tvarios plėtros dalis“,

B  kadangi per 2007 m. visuotinius rinkimus Kenijoje nebuvo laikomasi pagrindinių tarptautinių ir regioninių standartų, taikomų demokratiniams rinkimams, o po rinkimų vyko riaušės bei buvo įtempti tautiniai santykiai ir todėl žuvo beveik 500 žmonių,

C.  kadangi dėl neramumų keliems šimtams tūkstančių žmonių teko bėgti iš savo namų, o Kenijos Raudonojo kryžiaus duomenimis dėl neramumų daugiau kaip 250 000 žmonių buvo priversti palikti namus, ypač Eldoret, Kericho ir Kisumu miestuose,

D.  kadangi šie rinkimai nepateisino Kenijos žmonių, kurie noriai įsitraukė į rinkimų procesą ir aktyviai, taikiai ir kantriai dalyvavo balsavime, vilčių ir lūkesčių,

E.  kadangi apskritai rinkimų kampanijos metu susivienijimų, žodžio ir susirinkimų laisvė buvo gerbiama; tačiau kadangi kampanijai taip pat buvo būdingas susiskaldymas etniniu ir politiniu pagrindu, o tai didino nestabilumą prieš rinkimus,

F.  kadangi tarptautinė bendruomenė neskyrė pakankamai dėmesio šiai bendrai etninei įtampai, todėl ji turi į tai atsižvelgti imdamasi bet kokių tarpininkavimo dėl dabartinės krizės Kenijoje pastangų,

G.  kadangi Kenijos rinkimų komisija (angl. ECK), kuri buvo atsakinga už rinkimų logistinių ir techninių aspektų priežiūrą, pagerino patekimo į rinkėjų registravimo centrus galimybes ir apmokė balsavimo vietose dirbantį personalą,

H.  kadangi Kenijos rinkimų komisija vis dėlto nepademonstravo deramo nešališkumo, skaidrumo ir konfidencialumo, kurie yra demokratinių rinkimų būtinomis sąlygomis, ir kadangi tai atspindėjo ydinga Kenijos rinkimų komisijos narių skyrimo procedūra,

I.  kadangi Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos stebėtojus balsavimo punktuose, kuriuose balsavimas vyko tvarkingai, nuoširdžiai priėmė atitinkami pareigūnai,

J.  kadangi Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos stebėtojams vis dėlto nebuvo suteikta panaši galimybė būti balsų skaičiavimo patalpose ir jie padarė išvadą, kad dėl skaidrumo ir tinkamų saugumo procedūrų trūkumo kilo rimtų abejonių dėl prezidento rinkimų rezultatų patikimumo,

K.  kadangi kai kuriuose balsavimo punktuose užregistruotas didesnis nei 90 proc. rinkėjų aktyvumas ir kadangi Kenijos rinkimų komisija pareiškė abejonių dėl šių netikroviškai didelių skaičių,

L.  kadangi žurnalistai, dalyvavę 2007 m. gruodžio 30 d. prezidento rinkimų rezultatų paskelbimo ceremonijoje, buvo vėliau išprašyti iš salės,

M.  kadangi Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misija padarė išvadą, kad apskritai rinkimai iki rezultatų suvedimo buvo gerai organizuoti ir kad prezidento rinkimus galima laikyti gana sėkmingais,

N.  kadangi Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos stebėtojai visgi padarė išvadą, kad skaičiuojant prezidento rinkimų balsus trūko patikimumo, ir todėl išreiškė abejonių dėl rezultatų tikslumo,

O.  kadangi finansų ministras Amos Kimunyu paskaičiavo, kad dėl politinių neramumų Kenijos ekonomika patirs 1 mlrd. JAV dolerių nuostolių,

P.  kadangi Ganos prezidentas John Kufuor siekdamas politinio susitarimo sausio 8 d. nuvyko į Keniją tarpininkauti tarp prezidento Mwai Kibaki ir opozicijos lyderio Raila Odinga,

Q.  kadangi dabartinis prezidentas Mwai Kibaki sausio 8 d. paskyrė 17 savo kabineto narių ir taip iš esmės užkirto kelią trišalėms deryboms,

R.  kadangi dabartinis prezidentas Mwai Kibaki pasiūlė opozicijai pradėti dvišales derybas, tačiau Raila Odinga šį pasiūlymą atmetė,

S.  kadangi keturi buvę Afrikos valstybių prezidentai (Botsvanos, Mozambiko, Tanzanijos ir Zambijos) nuvyko į Keniją ir kvietė Kenijos gyventojus nutraukti kovas ir susivienyti siekiant išsaugoti šalies vienybę,

T.  kadangi Kenija, laikydamasi Kotonu partnerystės susitarimo nuostatų, įsipareigojo laikytis gero valdymo, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų,

U.  kadangi į 2002 m. Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas, įskaitant rekomendacijas dėl parlamento rinkimams sudarytų rinkiminių apygardų dydžio ir ribų, taip pat dėl to, kad Kenijos rinkimų komisijos narių mandatas turi galioti dar šešis mėnesius po visuotinių rinkimų, siekiant sustiprinti rinkimų institucijos nepriklausomumą ir profesionalumą, nebuvo tinkamai atsižvelgta,

1.  smerkia tragišką gyvybių netektį ir kritinę humanitarinę padėtį, todėl primygtinai ragina atitinkamas valdžios institucijas ir suinteresuotus subjektus dėti visas pastangas siekiant sukurti taiką savo šalyje ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams;

2.  pritaria Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos preliminariame pareiškime pateiktoms išvadoms;

3.  apgailestauja, kad, nors parlamento rinkimai buvo iš esmės sėkmingi, prezidento rinkimų rezultatais pasitikėti negalima dėl daugelio pranešimų apie rinkimų pažeidimus;

4.  apgailestauja, kad dabartinis prezidentas Mwai Kibaki, nepaisydamas šių rezultatų trūkumų, atmetė prezidento Johno Kufuoros tarpininkavimo pasiūlymą ir sudarė savo kabinetą;

5.  atsižvelgdamas į tai, ragina dabartinį prezidentą Mwai Kibaki gerbti savo šalies demokratinius įsipareigojimus, numatytus Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos gairėse dėl laisvų ir sąžiningų rinkimų;

6.  ragina abi konflikto šalis nedelsiant ieškoti imtis veiksmų susiklosčiusiai padėčiai taisyti ir pradėti derybas dalyvaujant tarptautiniams tarpininkams;

7.  taigi teigiamai vertina sausio 9 d. įvykusias dvišales diskusijas tarp prezidento Johno Kufuoro ir abiejų politinių lyderių, tačiau pabrėžia, kad to nepakanka ir kad abi konflikto šalys turi nedelsdamos pradėti konstruktyvų dialogą;

8.  be to, ragina Kenijos valdžios institucijas skubiai, išsamiai ir skaidriai ištirti rinkimų pažeidimus ir nedelsiant imtis veiksmų padėčiai ištaisyti bei užtikrinti, kad šių pažeidimų kaltininkai atsakytų už savo veiksmus;

9.  ragina imtis konkrečių priemonių sudarant iš tiesų nešališką rinkimų komisiją tam, kad ji galėtų ateityje geriau vykdyti laisvus ir sąžiningus rinkimus;

10.  apgailestauja, kad 2007 m. visuotinių rinkimų metu nebuvo pasinaudota galimybe stiprinti ir toliau plėtoti rinkimų ir platesnio masto demokratinį procesą;

11.  ragina politinių partijų vadovus prisiimti atsakomybę siekiant užkirsti kelią tolesniam smurtui šalyje, parodyti ištikimybę teisinės valstybės principams ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms;

12.  yra itin susirūpinęs dėl dabartinės ekonominės krizės socialinių pasekmių ir jų neigiamo poveikio šalies socialiniam ir ekonominiam vystimuisi;

13.  ragina atitinkamas valdžios institucijas nedelsiant atnaujinti tiesiogines transliacijas;

14.  ragina Kenijos vyriausybę imtis iš esmės spręsti korupcijos problemą, dėl kurios didelėje šalies dalyje, ypač valstybės ir vietos lygmeniu, atsirado valdymo sunkumų;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Kenijos vyriausybei, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Afrikos Sąjungos Komisijos Pirmininkui ir Vykdomajai Tarybai.