Návrh usnesení - B6-0046/2008Návrh usnesení
B6-0046/2008

NÁVRH USNESENÍ,

23. 1. 2008

který na základě prohlášení vysokého představitele pro SZBP a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marco Cappato
za skupinu ALDE
o Íránu

Postup : 2007/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0046/2008

B6‑0046/2008

Usnesení Evropského parlamentu o Íránu

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv, a především na své usnesení ze dne 25. října 2007,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na dialog mezi EU a Íránem o lidských právech, přerušený v červnu 2004,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/62/168 ze dne 18. prosince 2007 o stavu lidských práv v Íránu,

–  s ohledem na rezoluce RB OSN č. 1696, 1737 a 1747,

–  s ohledem na zprávu o činnosti Íránu v oblasti jaderného výzkumu, kterou předložil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 15. listopadu 2007,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu dne 14. prosince 2007,

–  s ohledem na společné prohlášení předsedajících 2. meziparlamentnímu setkání EP a parlamentu Íránu, které proběhlo v Teheránu ve dnech 8. a 9. prosince 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v Íránské islámské republice, pokud jde o uplatňování občanských práv a politických svobod, se v posledních dvou letech, zejména od prezidentských voleb v červnu 2005, zhoršila, a to navzdory skutečnosti, že se Írán v rámci různých mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv a základních svobod zavázal k jejich podpoře a ochraně,

B.  vzhledem k tomu, že podle Amnesty International počet poprav v Íránu, včetně poprav nezletilých osob a homosexuálů, jež jsou často vykonávány veřejně oběšením či ukamenováním, dramaticky vzrostl, přičemž od začátku roku 2007 bylo zaznamenáno nejméně 244 poprav, což překračuje celkový počet 177 poprav zaznamenaných v roce 2006,

C.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN na svém 62. zasedání v roce 2007 přijalo rezoluci požadující všeobecné moratorium na vykonávání poprav, které by mělo být vyhlášeno jako krok ke zrušení trestu smrti, a vítaje skutečnost, že nositelka Nobelovy ceny míru Širín Ebadíová vyzvala íránskou vládu k provedení této rezoluce,

D.  vzhledem k tomu, že mučení a špatné zacházení s vězni, držení v izolaci, nezákonné věznění, používání krutých, nelidských a ponižujících trestů a beztrestnost státních orgánů jsou nadále velice rozšířeny,

E.  vzhledem k rostoucímu počtu zadržovaných intelektuálů a k nedávnému rozšíření vlny represí vůči občanům s dvojí státní příslušností, kterým hrozí, že budou obviněni z nejtěžších zločinů kolaborace se zahraničními mocnostmi či špionáže,

F.  vzhledem k tomu, že několik aktivistek z hnutí pro ženská práva je nebo bylo stíháno za účast v kampani „milion podpisů“, jejímž cílem je dosáhnout zrušení zákonů diskriminujících ženy a předat těchto milion podpisů národnímu parlamentu (Madžlisu),

G.  vzhledem k tomu, že se Írán dosud nepřipojil k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

H.  vzhledem k tomu, že poté, co ministerstvo pro kulturu a otázky islámu zavedlo pokyny pro postup při vydávání publikaci, zesílila cenzura, a vzhledem k tomu, že vzrostlo pronásledování a věznění novinářů, přičemž úřady zároveň pravidelně uzavírají pobočky sdělovacích prostředků,

I.  vzhledem k tomu, že menšiny jsou stále více diskriminovány a pronásledovány kvůli svému náboženskému vyznání nebo etnickému původu, zejména v pohraničních oblastech (Kurdistán, Chúzestán, Sístán-Balúčistán, Ázerbájdžán), a vzhledem k tomu, že to znamená pokračující zatýkání a odsuzování některých jejich příslušníků k trestu smrti,

J.  vzhledem k tomu, že členové náboženské komunity Bahá´í nemohou praktikovat svou víru, jsou vystaveni krutému pronásledování, zbaveni prakticky všech občanských práv (např. majetkových práv, přístupu k vyššímu vzdělání) a jejich posvátná místa jsou ničena,

K.  lituje skutečnosti, že Írán doposud nedodržel své mezinárodní závazky týkající se pozastavení všech činností souvisejících s obohacováním uranu a zpracováním vyhořelého paliva, aby byla obnovena důvěra ve zcela mírovou povahu jeho jaderného programu,

L.  lituje, že ani vysoký představitel EU po jednáních s íránským vyjednavačem o jaderných otázkách ani ředitel MAAE (Mezinárodní agentury pro atomovou energii) nedospěli k pozitivnímu výsledku, pokud jde o splnění požadavků Rady bezpečnosti OSN ze strany Íránu,

M.  vzhledem k tomu, že členské státy EU by měly upustit od vyhošťování íránských žadatelů o azyl, včetně těch, již jsou pronásledováni kvůli své sexuální orientaci nebo náboženskému vyznání, jako např. křesťané, a Řecko by nemělo Íránu vydat Muhammada Hasana Tálebího, Muhammada Husajna Džaafarího a Vahída Šokúhíniu,

Lidská práva

1.  je vážně znepokojen zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Íránu v posledních letech; vyzývá íránské orgány, aby plnily své závazky v souladu s mezinárodními standardy pro lidská práva a úmluvami, které Írán ratifikoval, tj. aby podporovaly univerzální hodnoty a všem lidem poskytly právo využívat jejich občanská práva a politické svobody;

2.  je vážně znepokojen dramatickým nárůstem represí vůči hnutím občanské společnosti, k němuž v Íránu došlo za poslední rok; vyzývá íránské orgány, aby zastavily kruté represe zastánců práv žen, aktivistů kampaně „milion podpisů“, studentských hnutí, zastánců práv menšin, intelektuálů, učitelů, novinářů, autorů internetových blogů a odborářů;

3.  připomíná íránské vládě jako signatáři Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech její závazky, pokud jde o ochranu základních lidských práv, zejména svobody přesvědčení, a požaduje propuštění všech „vězňů svědomí“;

4.  je zděšen rychle rostoucím počtem zaznamenaných poprav, přičemž mnoho popravených bylo odsouzeno na základě nespravedlivého procesu;

5.  vyzývá Írán, aby plně dodržoval íránský trestní zákoník a aby všem jednotlivcům zaručil právo na spravedlivý proces, zejména tím, že jim umožní konzultovat právníka již od samého začátku soudního řízení; naléhavě žádá bezpodmínečné poskytnutí náležité lékařské péče vězňům, kteří mají zdravotní problémy;

6.  ostře odsuzuje rozsudky trestu smrti a popravy v Íránu, zejména popravy, k nimž byli odsouzeni mladiství a nezletilí pachatelé a/nebo které na nich byly vykonány, a naléhavě žádá íránské orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní nástroje ochrany nezletilých osob, jako je například Úmluva OSN o právech dítěte;

7.  vyzývá íránské orgány, aby v praxi dodržovaly zákaz mučení, oznámený nejvyšším představitelem soudních orgánů v dubnu roku 2004;

8.  vyzývá íránský parlament, aby upravil íránský tiskový zákon a trestní zákoník a uvedl je v soulad s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, a zejména aby zrušil veškerá ustanovení o trestním postihu za pokojné vyjádření názoru, včetně jeho vyjádření v tisku;

9.  žádá, aby početným tiskovým orgánům, které byly zavřeny nebo podrobeny cenzuře, bylo dovoleno fungovat v souladu se zavedenými pravidly svobody tisku;

10.  vyzývá íránské orgány, aby urychlily vyšetřování nevyjasněných úmrtí a případů zabití intelektuálů a politických aktivistů, a aby postavily údajné pachatele před soud;

11.  apeluje na členy Madžlisu, aby co nejrychleji provedli úpravy v trestním zákoníku a moratorium, jež bylo uvaleno na kamenování, změnili na definitivní zákaz této praktiky, a dále aby přijali právní předpisy, jež postaví mimo zákon popravy mladistvých pachatelů a uplatňování trestu smrti za homosexuální chování či cizoložství;

12.  vyzývá íránské orgány, aby učinily první krok k úplnému zrušení trestu smrti v podobě uplatňování všech požadovaných právních záruk v případech odsouzení k trestu smrti v podobě omezení počtu trestných činů, za jejichž spáchání je možné tento trest udělit; vyzývá íránský lid, aby podpořil kampaň nazvanou „Zastavte trest smrti: svět rozhoduje“, kterou zahájila Světová koalice proti trestu smrti (WCADP) a jiné nevládní organizace;

13.  vyzývá státní orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní nástroje ochrany osob patřícím k náboženským menšinám, ať už jsou úředně uznány, či ne; odsuzuje současné pohrdání právy menšin a požaduje, aby měly menšiny možnost požívat všech práv, které jim jsou zaručeny íránskou ústavou a mezinárodním právem; dále vyzývá státní orgány, aby odstranily všechny formy diskriminace na základě náboženství nebo etnického původu nebo diskriminace osob patřících k menšinám, jako jsou Kurdové, Ázerbájdžánci, Arabové, Balúčové a baháisté; vyzývá zejména ke zrušení faktického zákazu praktikování baháismu;

14.  vítá hlasování valné shromáždění Organizace Spojených národů o rezoluci, jež explicitně a rozhodným způsobem odsuzuje porušování základních lidských práv v Íránu, a vyzývá íránskou vládu, aby přijala naléhavá opatření s cílem zastavit v této zemi nedávnou vlnu poprav;

15.  vyzývá Radu a Komisi, aby pozorně sledovaly vývoj v Íránu a upozorňovaly na konkrétní případy porušování lidských práv; vyzývá Radu a Komisi, aby o sledování situace v Íránu podávaly zprávy;

16.  navrhuje, aby byl opět zahájen dialog o lidských právech mezi Íránem a EU, přerušený v červnu 2004;

17.  opětovně vyjadřuje svou podporu všem nezávislým nevládním organizacím v Íránu, jež ve svém boji za demokratická práva postupují cestou dialogu;

18.  vyzývá Komisi, aby se v zájmu otevřeného dialogu co nejvíce zasadila o podporu výměn v oblasti občanské společnosti a akademických, socioekonomických a kulturních výměn mezi Evropou a Íránem, a to zejména prostřednictvím nového nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR);

Jaderný program

19.  zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby Írán získal jaderný vojenský potenciál, a vyzývá íránskou vládu, aby MAAE poskytla úplné, jasné a důvěryhodné odpovědi, které by vyjasnily všechny otázky týkající se jaderných aktivit Íránu, aby ratifikovala a uplatňovala Dodatkový protokol k Dohodě o uplatňování záruk a plně dodržovala ustanovení jejích doplňkových ujednání;

20.  je přesvědčen, že provedení těchto kroků a transparentních opatření, která požaduje MAAE, by znamenalo pozitivní pokrok směrem k budování důvěry EU a mezinárodního společenství v íránský jaderný program;

21.  opětovně stvrzuje svoji podporu úsilí, které Rada vynaložila k vyjednání dlouhodobého řešení íránské jaderné otázky, a zdůrazňuje, že návrhy EU by Íránu poskytly všechno, co potřebuje, k rozvoji jaderného průmyslu pro civilní účely při současném rozptýlení obav na mezinárodní úrovni;

22.  znovu potvrzuje svoji plnou podporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN přijaté podle hlavy VII, článku 41 Charty OSN a vyzývá příští Radu pro obecné záležitosti a vnější vztahy, aby na základě rozhodnutí, která přijme Rada bezpečnosti OSN, rozhodla, jaké kroky uskuteční EU;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro SZBP, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Výboru OSN pro lidská práva, předsedovi Nejvyššího soudu Íránu a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.