Päätöslauselmaesitys - B6-0046/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0046/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

23.1.2008

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission lausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marco Cappato
ALDE-ryhmän puolesta
Iranista

Menettely : 2007/2683(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0046/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0046/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0046/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, erityisesti ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmat ja aivan erityisesti 25. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman;

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen, joissa kaikissa Iran on sopimuspuolena;

–  ottaa huomioon EU:n ja Iranin ihmisoikeusvuoropuhelun, joka on ollut keskeytyksissä kesäkuusta 2004 lähtien,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 hyväksymän päätöslauselman Iranin ihmisoikeustilanteesta A/RES/62/168,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1696, 1737 ja 1747,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan 15. marraskuuta 2007 esittelemän kertomuksen Iranin ydinalan toimista,

–  ottaa huomioon Brysselissä 14. joulukuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät,

–  ottaa huomioon Teheranissa 8.–9. joulukuuta 2007 pidetyn Euroopan parlamentin ja Iranin toisen parlamenttien välisen kokouksen puheenjohtajien yhteisen julkilausuman;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kansalaisoikeuksien ja poliittisten vapauksien käyttöä koskeva tilanne Iranin islamilaisessa tasavallassa on huonontunut kahden viime vuoden aikana, erityisesti kesäkuussa 2005 järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen, vaikka Iran on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia useissa tällä alalla tehdyissä kansainvälisissä sopimuksissa,

B.  ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin mukaan teloitusten, myös alaikäisten ja homoseksuaalien teloitusten, määrä on lisääntynyt Iranissa merkittävästi ja teloitukset pannaan usein toimeen julkisesti hirttämällä tai kivittämällä ja että teloituksia on tehty vuoden 2007 alusta lähtien ainakin 244, mikä on enemmän kuin vuonna 2006, jolloin niitä tehtiin 177,

C.  ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2007 pidetyssä 62. istunnossaan päätöslauselman, jossa kehotettiin keskeyttämään teloitusten täytäntöönpano kaikkialla maailmassa, mikä olisi edistysaskel kohti kuolemanrangaistuksen poistamista, ja panee tyytyväisenä merkille, että Nobelin rauhanpalkinnon saaja Shirin Ebadi on kehottanut Iranin hallitusta panemaan täytäntöön kyseisen päätöslauselman,

D.  ottaa huomioon, että vankien kiduttamisen ja huonon kohtelun käytännöt, eristäminen, mielivaltaiset pidättämiset sekä julmien, epäinhimillisten ja alentavien rangaistusten käyttö ja järjestysvallan edustajien rankaisematta jääminen ovat edelleen yleinen ilmiö,

E.  ottaa huomioon, että pidätettyinä on yhä enemmän älymystön edustajia ja tukahduttamisen aalto on viime aikoina ulotettu kaksoiskansalaisiin, joita syytetään yhteistyöstä ulkovaltojen kanssa tai vakoilusta,

F.  ottaa huomioon, että useita naisten oikeuksia ajavaan liikkeeseen kuuluvia aktivisteja vainotaan tai on vainottu osallistumisesta "miljoonan allekirjoituksen" kampanjaan, jonka tarkoituksena on kumota naisia syrjivät lait ja luovuttaa allekirjoitukset kansalliselle parlamentille Majlisille,

G.  ottaa huomioon, että Iran ei ole vieläkään liittynyt kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen,

H.  ottaa huomioon, että sen jälkeen kun Iranin kulttuurin ja islamilaisen valvonnan ministeriön laatimat julkaisua koskevat menettelyohjeet otettiin käyttöön, sensuuria on kiristetty, toimittajien häirintä ja vangitsemiset ovat lisääntyneet ja samaan aikaan viranomaiset sulkevat säännöllisin väliajoin tiedotusvälineiden toimituksia,

I.  ottaa huomioon, että uskonnolliseen tai etniseen taustaan perustuva vähemmistöjen syrjintä ja häirintä ovat lisääntyneet erityisesti raja-alueilla (Kurdistan, Khuzestan, Sistan-Baluchestan, Azerbaidžan), mukaan lukien joidenkin jäsenten jatkuvat pidätykset ja kuolemantuomiot,

J.  ottaa huomioon, että baha'i-uskon uskonnollisen yhteisön jäsenet eivät voi harjoittaa uskoaan ja heitä vainotaan ja heiltä evätään kaikki kansalaisoikeudet (esimerkiksi omistusoikeus, korkeakoulutukseen pääsy) ja heidän uskonnollisia kohteitaan tuhotaan,

K.  pitää valitettavana, että Iran ei ole vieläkään täyttänyt kansainvälisiä velvoitteitaan keskeyttää kaikki uraanin rikastamiseen liittyvät ja jälleenkäsittelytoimet, jotta voitaisiin palauttaa luottamus siihen, että sen ydinohjelma on puhtaasti rauhanomainen,

L.  pitää valitettavana, että sen enempää Iranin ydinalan neuvottelijan kanssa keskustelleella EU:n korkealla edustajalla kuin IAEA:n pääjohtajallakaan ei ollut kerrottavanaan hyviä uutisia, että Iran täyttää YK:n turvallisuusneuvoston vaatimukset,

M.  katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä karkottamasta iranilaisia turvapaikanhakijoita, myöskään henkilöitä, joita vainotaan seksuaalisen suuntautumisensa tai uskonnollisen vakaumuksen takia, esimerkiksi kristittyjä, ja katsoo, että Kreikan olisi pidättäydyttävä karkottamasta Mohammad Hassan Talebia, Mohammad Hossein Jaafaria ja Vahid Shokorrhi Niaa Iraniin;

Ihmisoikeudet

1.  ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Iranin ihmisoikeustilanteen heikentymisestä viime vuosina; vetoaa Iranin viranomaisiin, että niiden olisi kunnioitettava velvollisuuksiaan Iranin ratifioimien kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja -sopimusten mukaisesti ja edistettävä yleismaailmallisia arvoja ja taattava kaikille ihmisille oikeus käyttää kansalaisoikeuksiaan ja poliittisia vapauksiaan;

2.  on erittäin huolestunut siitä, että kansalaisyhteiskunnan liikkeiden tukahduttaminen on lisääntynyt Iranissa merkittävästi kuluneen vuoden aikana; kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan naisten oikeuksien puolustajiin, "miljoonan allekirjoituksen" kampanjan ja opiskelijaliikkeiden aktivisteihin, vähemmistöjen oikeuksien puolustajiin, älymystön edustajiin, opettajiin, toimittajiin, verkkopäiväkirjojen pitäjiin ja ammattiyhdistysaktivisteihin kohdistuvan kovaotteisen tukahduttamisen;

3.  muistuttaa Iranin hallitusta siitä, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen allekirjoittaneena Iran on velvollinen turvaamaan perusihmisoikeudet, erityisesti mielipiteenvapauden, ja kehottaa vapauttamaan kaikki mielipidevangit;

4.  on järkyttynyt siitä, että teloitusten määrä on kasvanut huimasti ja monet niistä pannaan täytäntöön ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä;

5.  kehottaa Irania noudattamaan kaikilta osin rikosprosessilakia ja takaamaan yksilöille oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, erityisesti antamaan heille mahdollisuuden käyttää asianajajaa oikeusmenettelyn alusta alkaen; vaatii, että vangeille, joiden terveydentila on heikko, on annettava ehdoitta asianmukaista lääkinnällistä hoitoa;

6.  tuomitsee voimakkaasti kuolemantuomiot ja teloitukset Iranissa, erityisesti nuorille rikoksentekijöille ja alaikäisille langetetut kuolemantuomiot ja/tai niiden täytäntöönpanon, ja vaatii Iranin viranomaisia noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia turvatakeita, kuten lapsen oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta;

7.  kehottaa Iranin viranomaisia panemaan täytäntöön kidutuskiellon, josta tuomarikunnan johtaja ilmoitti huhtikuussa 2004;

8.  pyytää Iranin parlamenttia tarkistamaan Iranin lehdistölainsäädäntöä ja rikoslainsäädäntöä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen huomioon ottamiseksi ja erityisesti kumoamaan kaikki rikosoikeudelliset säännökset, jotka koskevat mielipiteen rauhanomaista ilmaisua, lehdistö mukaan lukien;

9.  vaatii, että lukuisten suljettujen tai sensuurin hampaisiin joutuneiden toimitusten olisi voitava toimia lehdistönvapautta koskevien vakiintuneiden sääntöjen mukaisesti;

10.  kehottaa Iranin viranomaisia nopeuttamaan älymystön edustajien ja poliittisten aktivistien epäilyttävien kuolemien ja tappamisten tutkintamenettelyä, jotta syyllisiksi epäillyt saadaan oikeuden eteen;

11.  vetoaa Majlisin jäseniin rikoslain tarkistamiseksi kiireesti siten, että kivittämistuomioiden täytäntöönpanon keskeyttäminen muutetaan lopulliseksi kielloksi, ja sellaisen lainsäädännön hyväksymiseksi, jolla kielletään alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset ja homoseksuaalisista teoista tai aviorikoksesta langetettavien kuolemantuomioiden täytäntöönpano;

12.  kehottaa Iranin viranomaisia panemaan täytäntöön kaikki turvatakeet, joita kuolemanrangaistustapauksissa edellytetään, ja karsimaan niitä rikoksia, joista voidaan rangaista kuolemantuomiolla, mikä on ensimmäinen askel kohti kuolemanrangaistuksen poistamista kokonaan; kehottaa iranilaisia tukemaan kuolemanrangaistuksen vastaisen maailmanliiton ja muiden kansalaisjärjestöjen aloitteesta käynnistettyä kampanjaa, joka kulkee nimellä "Stop the Death Penalty: the World decides";

13.  kehottaa viranomaisia noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia takeita, jotka koskevat uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvia henkilöitä, riippumatta siitä, onko kyseiset vähemmistöt tunnustettu virallisesti vai ei; tuomitsee nykyisen vähemmistöoikeuksien loukkaamisen ja vaatii, että kaikkien vähemmistöjen on saatava harjoittaa Iranin perustuslaissa ja kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja oikeuksia; kehottaa edelleen viranomaisia poistamaan kaikentyyppisen uskontoon tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän ja vähemmistöjen, kuten kurdien, azerien, arabien, balutšien ja baha'i-uskon kannattajien, syrjinnän; vaatii erityisesti, että baha'i-uskon harjoittamista koskeva kielto on kumottava;

14.  panee tyytyväisenä merkille Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen äänestyksen päätöslauselmasta, joka tuomitsee selvästi ja päättäväisesti Iranissa tapahtuvat perusihmisoikeuksien loukkaukset, ja kehottaa Iranin hallitusta hyväksymään kiireesti toimia viimeaikaisen teloitusaallon pysäyttämiseksi Iranissa;

15.  kehottaa neuvostoa ja komissiota seuraamaan tiiviisti tilanteen kehittymistä Iranissa ja lisäksi ottamaan esille konkreettisia ihmisoikeusloukkaustapauksia; kehottaa neuvostoa ja komissiota raportoimaan Iranin tilanteen seurannasta;

16.  kehottaa jatkamaan EU:n ja Iranin ihmisoikeusvuoropuhelua, joka on ollut keskeytyksissä kesäkuusta 2004 lähtien;

17.  vahvistaa tukensa kaikille niille Iranissa toimiville riippumattomille kansalaisjärjestöille, jotka pyrkivät vuoropuheluun demokraattisia oikeuksia ajaessaan;

18.  kehottaa komissiota tekemään parhaansa tukeakseen kansalaisyhteiskunta-, yliopisto-, yhteiskunnallis-taloudellista ja kulttuurivaihtoa Euroopan ja Iranin välillä avoimen vuoropuhelun edistämiseksi, erityisesti uuden demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen (EIDHR) avulla;

Ydinohjelma

19.  korostaa, että sen olisi mahdotonta hyväksyä Iranille ydinasetta, ja pyytää Iranin hallitusta toimittamaan IAEA:lle täydelliset, selkeät ja uskottavat vastaukset kaikkien Iranin ydinalan toimiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön Iranin turvavalvontasopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan ja panemaan kaikilta osin täytäntöön liitännäisjärjestelyjä koskevat määräykset;

20.  katsoo, että näiden toimien ja IAEA:n vaatimien avoimuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen olisi myönteinen askel, joka lisäisi EU:n ja kansainvälisen yhteisön luottamusta Iranin ydinohjelmaan;

21.  vahvistaa tukevansa täysin neuvoston ponnisteluja löytää pitkän aikavälin neuvotteluratkaisu Iranin ydinkysymykseen ja korostaa, että EU:n ehdotukset antaisivat Iranille kaiken, minkä se tarvitsee siviiliydinenergiasektorinsa kehittämiseksi, ja niissä otetaan samalla huomioon kansainväliset huolenaiheet;

22.  toistaa täyden tukensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle, joka hyväksyttiin YK:n peruskirjan VII luvun 41 artiklan mukaisesti, ja pyytää seuraavaa yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostoa päättämään, mihin toimiin EU ryhtyy valmistautuakseen YK:n turvallisuusneuvostossa lähiaikoina tehtäviin päätöksiin;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n YUTP:n korkealle edustajalle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle, Iranin korkeimman oikeuden presidentille sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.