Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0046/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0046/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

23.1.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Marco Cappato
ALDE frakcijos vardu,
dėl Irano

Procedūra : 2007/2683(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0046/2008

B6‑0046/08

Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių, o labiausiai į savo 2007 m. spalio 25 d. rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir Vaiko teisių konvenciją, kuriuos visus Iranas yra pasirašęs,

–  atsižvelgdamas į ES ir Irano dialogą žmogaus teisių klausimais, nutrūkusį 2004 m. birželio mėn.,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2007 m. gruodžio 19 d. rezoliuciją A/RES/62/168 dėl žmogaus teisių padėties Irane,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1696, 1737 ir 1747,

–  atsižvelgdamas į Irano atominės veiklos ataskaitą, pateiktą Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinio direktoriaus 2007 m. lapkričio 15 d.,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Briuselyje išvadas, pateiktas pirmininkavusios šalies,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 8 ir 9 d. antrojo Europos Parlamento ir Irano tarpparlamentinio susitikimo pirmininkų bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pilietinių teisių ir politinių laisvių įgyvendinimo padėtis Irano Islamo Respublikoje per pastaruosius dvejus metus, ypač po 2005 m. birželio mėn. įvykusių prezidento rinkimų, pablogėjo, nepaisant to, kad Iranas pagal įvairius tarptautinius dokumentus įsipareigojo skatinti ir ginti žmogaus teises ir pagrindines laisves,

B.  kadangi organizacijos Amnesty International duomenimis itin padaugėjo mirties bausmės, įskaitant nepilnamečiams ir homoseksualiems asmenims, įvykdymo atvejų dažnai viešumoje pakariant ar užmėtant akmenimis ir nuo 2007 m. pradžios užregistruoti 244 mirties bausmės įvykdymo atvejai, t. y. daugiau nei 2006 m., kuomet buvo užregistruoti 177 mirties bausmės įvykdymo atvejai,

C.  kadangi 2007 m. įvykusioje JT Generalinės Asamblėjos 62-ojoje sesijoje buvo priimta rezoliucija, kuria raginama pradėti visuotinį mirties bausmių įvykdymo moratoriumą ir kuri turi būti pradėta įgyvendinti siekiant panaikinti mirties bausmę, bei kurioje džiaugiamasi dėl to, kad Shirin Ebadi, Nobelio premijos laureatas, paragino Irano vyriausybę šią rezoliuciją įgyvendinti,

D.  kadangi ir toliau klesti kalinių kankinimas ir netinkamas elgesys su jais, kalinimas vienutėje, slaptas sulaikymas, taikomos žiaurios, nežmoniškos ir žeminančios bausmės, o valstybės veikėjai nebaudžiami,

E.  kadangi sulaikoma vis daugiau intelektualų ir kadangi neseniai represijos pradėtos taikyti ir dvigubą pilietybę turintiems asmenims, kurie sulaukė rimčiausių kaltinimų dėl bendradarbiavimo su užsienio valdžios atstovais ir šnipinėjimo,

F.  kadangi keletas moterų teisių judėjimui priklausiančių aktyvistų yra ar buvo patrauktos baudžiamojon atsakomybėn dėl to, kad dalyvavo vieno milijono parašų rinkimo kampanijoje, kuria buvo siekiama, kad būtų panaikinti moteris diskriminuojantys įstatymai, ir planuojama šį milijoną parašų pateikti nacionaliniam parlamentui (Majlis),

G.  kadangi Iranas vis dar nepasirašė Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

H.  kadangi Kultūros ir islamo orientavimo ministerijai nustačius procedūrines publikavimo gaires buvo dar labiau sustiprinta cenzūra, žurnalistai dar labiau persekiojami ir įkalinami, o žiniasklaidos priemones nuolat uždaro valdžios institucijos,

I.  kadangi vis dažniau dėl religinių įsitikinimų ar priklausymo etninei grupei diskriminuojamos ir persekiojamos mažumos, ypač pasienio regionuose (Kurdistane, Chuzistane, Sistane ir Baludžistane, Azerbaidžane), įskaitant nuolatinius mažumų atstovų sulaikymus ir nuteisimus mirties bausme,

J.  kadangi bahajų religinės bendruomenės nariai negali praktikuoti savo tikėjimo bei yra smarkiai persekiojami ir jiems neleidžiama naudotis beveik jokiomis pilietinėmis teisėmis (pvz., nuosavybės teisėmis, galimybėmis gauti aukštąjį išsilavinimą), o jų religinės vietos niekinamos vandalų,

K.  apgailestaudamas, kad Iranas vis dar nesilaiko savo tarptautinių įsipareigojimų sustabdyti bet kokią veiklą, susijusią su urano sodrinimui ir kuro perdirbimu, kad būtų atkurtas pasitikėjimas, kad Irano branduolinė programa yra visiškai taikaus pobūdžio,

L.  apgailestaudamas, kad nei ES vyriausiajam įgaliotiniui diskusijose su Irano derybininku branduoliniais klausimais, nei TATENA generaliniam direktoriui nepavyko pasiekti konstruktyvių rezultatų – įtikinti Iraną vykdyti JT Saugumo Tarybos reikalavimus,

M.  kadangi ES valstybės narės turėtų susilaikyti nuo prieglobsčio prašytojų iraniečių, įskaitant tuos, kurie persekiojami dėl jų seksualinės orientacijos ar religinių įsitikinimų, pvz. krikščionių, grąžinimo ir kadangi Graikiją turėtų neperduoti Iranui Mohammado Hassano Talebi, Mohammado Hosseino Jaafari ir Vahido Shokorrhi Nia,

Žmogaus teisės

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties pablogėjimo Irane per pastaruosius metus; kreipiasi į Irano valdžios institucijas prašydamas laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinius žmogaus teisių reikalavimus ir Irano ratifikuotus dokumentus remiant visuotines vertybes ir suteikiant visiems asmenims teisę naudotis savo pilietinėmis teisėmis ir politinėmis laisvėmis;

2.  labai susirūpinęs dėl pastaraisiais metais itin padidėjusių Irane represijų pilietinės visuomenės judėjimų atžvilgiu; ragina Irano valdžios institucijas baigti negailestingas represijas prieš moterų teisių gynėjus, vieno milijono parašų rinkimo kampanijos aktyvistus, studentų judėjimus, mažumų teisių gynėjus, intelektualus, mokytojus, žurnalistus, internetinių dienoraščių autorius ir profesinių sąjungų atstovus;

3.  primena Irano vyriausybei jos kaip Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto šalies įsipareigojimus ginti pagrindines žmogaus teises, ypač nuomonės laisvę, ir ragina paleisti visus sąžinės kalinius;

4.  pasibaisėjęs tuo, kad sparčiai daugėja mirties bausmės įvykdymų ir kad daugelis nuteisiami mirties bausme po nesąžiningo proceso;

5.  ragina Iraną visiškai laikytis savo Baudžiamojo proceso kodekso ir visiems asmenims suteikti teisę į sąžiningą teismo procesą, visų pirma nuo teisminio proceso pradžios suteikiant jiems galimybę turėti advokatą; ragina besąlygiškai teikti reikalingą medicininę pagalbą kaliniams, kurių sveikata prasta;

6.  labai smerkia tai, kad Irane skiriama ir vykdoma mirties bausmė, ypač tai, kad ji skiriama ir vykdoma nepilnamečiams teisės pažeidėjams, ir ragina Irano valdžios institucijas laikytis tarptautiniu mastu pripažintų teisinių saugumo priemonių nepilnamečių atžvilgiu, pvz., JT vaiko teisių konvencijos;

7.  ragina Irano valdžios institucijas praktikoje uždrausti kankinimus, kaip 2004 m. balandžio mėn. paskelbė teismų sistemos vadovas;

8.  ragina Irano parlamentą pakeisti Irano spaudos įstatymą ir Baudžiamąjį kodeksą ir suderinti jį su Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu, ypač ragina išbraukti visas baudžiamąsias nuostatas, taikomas taikiai reiškiantiems nuomonę, taip pat ir spaudoje;

9.  ragina, kad daugeliui žiniasklaidos priemonių, kurios buvo uždarytos ar cenzūruojamos, būtų leidžiama veikti pagal nustatytas spaudos laisvės taisykles;

10.  ragina Irano valdžios institucijas paspartinti intelektualų ir politinių aktyvistų įtartinų mirties ir nužudymo atvejų tyrimo procesą, ir kad būtų įvykdytas teisingumas įtariamų nusikaltėlių atžvilgiu;

11.  kreipiasi į nacionalinio parlamento (Majlis) narius prašydamas skubiai pataisyti Baudžiamąjį kodeksą ir visiškai uždrausti mirties bausmę užmėtant akmenimis, taip pat priimti teisės aktus, kuriuose būtų numatyta, kad neteisėta vykdyti mirties bausmę nepilnamečiams teisės pažeidėjams, taikyti mirties bausmę už homoseksualią veiklą ar neištikimybę;

12.  ragina Irano valdžios institucijas įgyvendinti visas būtinas saugumo priemones bylose dėl mirties bausmės ir apriboti nusikaltimų, už kuriuos baudžiama mirties bausme, skaičių siekiant visiškai uždrausti mirties bausmę; ragina Irano žmones remti Pasaulio koalicijos prieš mirties bausmę ir kitų nevyriausybinių organizacijų pradėtą kampaniją „Uždrauskime mirties bausmę, tegul sprendžia pasaulis“;

13.  ragina valdžios institucijas laikytis tarptautiniu mastu pripažintų teisinės apsaugos priemonių oficialiai pripažintoms arba nepripažintoms religinėms mažumoms priklausančių asmenų atžvilgiu; smerkia tai, kad šiuo metu negerbiamos mažumų teisės, ir ragina užtikrinti, kad mažumų atstovai galėtų naudotis visomis teisėmis, kurios numatytos Irano konstitucijoje ir tarptautinėje teisėje; taip pat ragina valdžios institucijas panaikinti visų formų diskriminaciją dėl religijos ar priklausymo etninei grupei ar mažumoms priklausančių asmenų, pvz., kurdų, azerų, arabų, beludžių ir bahajų, diskriminaciją; ypač ragina panaikinti de facto draudimą praktikuoti bahajų tikėjimą;

14.  džiaugiasi, kad Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja balsavo dėl rezoliucijos, kurioje aiškiai ir ryžtingai pasmerktas pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas Irane, ir ragina Irano vyriausybę patvirtinti skubias priemones, kuriomis būtų siekiama sustabdyti pastaruoju metui padažnėjusį mirties bausmės vykdymą Irane;

15.  ragina Tarybą ir Komisiją atidžiai stebėti įvykius Irane ir taip pat iškelti į viešumą konkrečius žmogaus teisių pažeidimų atvejus; ragina Tarybą ir Komisiją pranešti apie Irano padėties stebėjimą;

16.  siūlo, kad ES ir Irano dialogas žmogaus teisių klausimais, nutrūkęs 2004 m. birželio mėn., vėl būtų pradėtas vykdyti;

17.  dar kartą patvirtina savo paramą visoms Irano nepriklausomoms nevyriausybinėms organizacijoms, siekiančioms dialogo ir kovojančioms už demokratines teises;

18.  ragina Komisiją dėti visas įmanomas pastangas ir remti pilietinę visuomenę, Europos ir Irano akademinius, socialinius, ekonominius ir kultūrinius mainus siekiant atviro dialogo, ypač taikant naująją demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimo priemonę (angl. EIDHR);

Branduolinė programa

19.  pabrėžia, kad būtų nepriimtina, jei Iranas įsigytų branduolinių karinių pajėgumų ir ragina Irano vyriausybę pateikti TATENA išsamius, aiškius ir įtikinamus atsakymus, kad būtų galima išspręsti visus klausimus, susijusius su Irano branduoline veikla, ratifikuoti ir įgyvendinti Saugos garantijų susitarimo Papildomą protokolą bei visiškai įgyvendinti šio susitarimo papildomas priemones;

20.  mano, kad šių veiksmų ir skaidrumo priemonių įgyvendinimas, kaip reikalauja TATENA, būtų konstruktyvus žingsnis siekiant, kad ES ir tarptautinė bendruomenė pasitikėtų Irano branduoline programa;

21.  dar kartą patvirtina, kad visiškai remia Tarybos pastangas derybų keliu rasti ilgalaikį branduolinių technologijų naudojimo Irane problemos sprendimą ir pabrėžia, kad ES pasirengusi Iranui pateikti bet kokius pasiūlymus, kad šis galėtų vystyti civilinės branduolinės energijos pramonę atsižvelgiant į tarptautinį susirūpinimą;

22.  dar kartą pabrėžia, kad visiškai remia JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, priimtą pagal JT Chartijos VII skyriaus 41 straipsnį, ir ragina kito Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos susitikimo metu nuspręsti, kokių veiksmų imsis ES, atsižvelgdama į sprendimus, kuriuos priims JT Saugumo Taryba;

23.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui BUSP, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai, Irano Aukščiausiojo Teismo pirmininkui ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei bei parlamentui.