Návrh uznesenia - B6-0046/2008Návrh uznesenia
B6-0046/2008

NÁVRH UZNESENIA

23.1.2008

na ukončenie rozpravy o vyhláseniach vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisie
ktoré v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marco Cappato
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
o Iráne

Postup : 2007/2683(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0046/2008

B6‑0046/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, a predovšetkým na svoje z 25. októbra 2007,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a na Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na dialóg medzi EÚ a Iránom o ľudských právach, ktorý je prerušený od júna 2004,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/62/168 z 18. decembra 2007 o situácii ľudských práv v Iráne,

–  so zreteľom na rezolúcie BR OSN č. 1696, 1737 a 1747,

–  so zreteľom na správu o jadrových aktivitách Iránu, ktorú predložil generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 15. novembra 2007,

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli zo 14. decembra 2007,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedov 2. medziparlamentnej schôdze EP/Irán, ktorá sa uskutočnila v Teheráne 8. a 9. decembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v Iránskej islamskej republike v otázke uplatňovania občianskych práv a politických slobôd sa počas ostatných dvoch rokov zhoršila, a to najmä po prezidentských voľbách v júni 2005 a napriek tomu, že sa Irán zaviazal k podpore a ochrane ľudských práv a základných slobôd v rôznych medzinárodných nástrojoch o tejto problematike,

B.  keďže podľa údajov organizácie Amnesty International počet popráv v Iráne vrátane popráv maloletých a homosexuálov, ktoré sa často vykonávajú verejne obesením alebo ukameňovaním, sa dramaticky zvýšil a od začiatku roku 2007 ich bolo zaznamenaných najmenej 244, tento počet tak prekonáva 177 popráv zaznamenaných v roku 2006,

C.  keďže Valné zhromaždenie OSN prijalo na svojej 62. schôdzi v októbri 2007 rezolúciu vyzývajúcu na celosvetové moratórium na popravy, ktoré by sa malo zaviesť ako krok smerom ku zrušeniu trestu smrti, a vítajúc, že laureát Nobelovej ceny Shirin Ebadi vyzval iránsku vládu na uplatnenie tejto rezolúcie,

D.  keďže mučenie a zlé zaobchádzanie s väzňami, samoväzba, tajné väznenie, vykonávanie krutých, neľudských a ponižujúcich trestov a beztrestnosť predstaviteľov štátu sú aj naďalej veľmi rozšírené,

E.  keďže rastie počet zadržiavaných intelektuálov a vlna represií bola nedávno rozšírená na osoby s dvojitým občianstvom, ktoré čelia najvážnejším obvineniam z kolaborácie s cudzími mocnosťami alebo špionáže,

F.  keďže za účasť na kampani Milión podpisov, ktorej cieľom je zrušenie diskriminačných zákonov voči ženám a predloženie milióna podpisov národnému parlamentu (Madžlísu), sú alebo boli prenasledovaní viacerí aktivisti hnutia za práva žien,

G.  keďže Irán ešte stále nie je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

H.  keďže po tom, ako ministerstvo kultúry a islamskej rady zaviedlo procedurálne usmernenia o publikáciách, nasledovala zvýšená cenzúra, a keďže novinári sú stále viac prenasledovaní a väznení a orgány zároveň pravidelne zatvárajú pobočky médií,

I.  keďže menšiny sú stále viac diskriminované a prenasledované na základe ich náboženského alebo etnického pôvodu najmä v hraničných regiónoch (Kurdistan, Khuzestan, Sistan-Balučistan, Azerbajdžan), a keďže niektorí ich predstavitelia sú naďalej zadržiavaní, resp. boli odsúdení na smrť,

J.  keďže členovia Bahájskeho náboženského spoločenstva nemôžu vyznávať svoju vieru a sú vystavení tvrdým perzekúciám, boli im odobraté takmer všetky občianske práva (napr. majetkové práva, prístup k vyššiemu vzdelaniu), a keďže miesta praktizovania ich náboženstva sú terčom vandalizmu,

K.  odsudzujúc, že Irán ešte stále nesplnil svoje medzinárodné záväzky o zastavení všetkých činností súvisiacich s obohacovaním uránu a prepracovaním paliva s cieľom obnoviť dôveru v úplne mierovú povahu svojho jadrového programu,

L.  ľutujúc, že ani vysoký predstaviteľ EÚ po diskusiách s iránskym jadrovým vyjednávačom, ani generálny riaditeľ MAAE neboli schopní podať správu s pozitívnym výsledkom vo forme plnenia požiadaviek Bezpečnostnej rady OSN Iránom.

M.  keďže členské štáty EÚ by nemali vyhosťovať iránskych žiadateľov o azyl vrátane osôb prenasledovaných za ich sexuálnu orientáciu alebo náboženské presvedčenie ako napríklad Kresťanov, a Grécko by nemalo do Iránu navrátiť Mohammada Hassana Talebiho, Mohammada Husseina Džáfariho a Vahída Šokúhiho Niaho;

Ľudské práva

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou ľudských práv v Iráne v ostatných rokoch; vyzýva iránske orgány, aby si plnili svoje záväzky v súlade s medzinárodnými normami ľudských práv a nástrojmi, ktoré ratifikoval Irán, a podporovali všeobecné hodnoty a umožnili všetkým ľuďom vykonávať občianske práva a politické slobody,

2.  je hlboko znepokojený dramatickým nárastom represií voči hnutiam občianskej spoločnosti v Iráne v predchádzajúcom roku; vyzýva iránske orgány, aby ukončili tvrdé represie voči obhajcom práv žien, aktivistom kampane Milión podpisov, študentským hnutiam, obhajcom práv menšín, intelektuálom, učiteľom, novinárom, blogerom a odborárom;

3.  pripomína iránskej vláde jej záväzky ako signatára Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, podľa ktorých musí zabezpečiť dodržiavanie základných ľudských práv a najmä slobody názoru, a vyzýva na prepustenie všetkých väzňov svedomia;

4.  je pobúrený prudkým nárastom počtu zaznamenaných popráv, mnohých z nich vykonaných po nespravodlivých procesoch;

5.  vyzýva Irán, aby plne rešpektoval svoj trestný zákonník a zaručil právo na spravodlivý proces všetkým osobám najmä tým, že im umožní prístup k právnikovi od začiatku súdneho konania; vyzýva na bezpodmienečné poskytovanie zdravotníckej pomoci väzňom, ktorých zdravotný stav je zlý;

6.  dôrazne odsudzuje tresty smrti a popravy v Iráne, najmä tresty uložené mladistvým delikventom a maloletým osobám a/alebo vykonané na nich, a vyzýva iránske orgány na dodržiavanie medzinárodne uznávaných právnych záruk pre maloletých, napríklad Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

7.  vyzýva iránske orgány, aby zaviedli do praxe zákaz mučenia, ktorý v apríli 2004 oznámil iránsky najvyšší sudca;

8.  vyzýva iránsky parlament, aby zmenil a doplnil iránsky tlačový zákon a trestný zákonník tak, aby bol v súlade s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, a konkrétne aby zrušil všetky trestné ustanovenia v súvislosti s nenásilným vyjadrovaním názorov, a to aj v tlači;

9.  vyzýva, aby početné tlačové orgány, ktoré boli zatvorené alebo podliehajú cenzúre, mohli pôsobiť v súlade so zavedenými pravidlami slobody tlače;

10.  žiada iránske orgány o urýchlenie procesu vyšetrovania podozrivých úmrtí a zabití intelektuálov a politických aktivistov, a aby boli osoby podozrivé zo spáchania týchto činov postavené pred súd;

11.  vyzýva členov Madžlísu, aby urýchlene zmenili a doplnili trestný zákonník a zmenili tak moratórium na ukameňovanie na jeho trvalý zákaz, a aby prijali právne predpisy o nezákonnosti popráv mladistvých delikventov a uplatňovania trestu smrti za homosexuálne akty a cudzoložstvo;

12.  žiada iránske orgány o uplatňovanie všetkých záruk v prípade odsúdení na trest smrti, a tiež o obmedzenie počtu trestných činov, za ktoré možno odsúdiť na trest smrti, ktoré by boli prvými krokmi k úplnému zrušeniu trestu smrti; vyzýva iránsky ľud na podporu kampane Stop trestu smrti: Svet rozhoduje, ktorú iniciovala Svetová koalícia proti trestu smrti a ďalšie mimovládne organizácie;

13.  vyzýva iránske orgány, aby dodržiavali medzinárodne uznané právne záruky týkajúce sa príslušníkov náboženských menšín, či už oficiálne uznaných alebo iných; odsudzuje súčasnú neúctu k právam menšín a požaduje, aby ich príslušníci mohli vykonávať všetky práva, ktoré im zaručuje iránska ústava a medzinárodné právne predpisy; ďalej vyzýva orgány, aby odstránili všetky formy diskriminácie z náboženských alebo etnických dôvodov alebo diskriminácie príslušníkov menšín, napríklad Kurdov, Azerov, Arabov, Balukov a Bahájov; vyzýva najmä na zrušenie de facto zákazu vyznávania bahájskej viery;

14.  víta hlasovanie Valného zhromaždenia OSN o rezolúcii, ktorá explicitne a rozhodne odsudzuje porušovanie základných ľudských práv v Iráne, a vyzýva Iránsku vládu, aby prijala súrne opatrenia na zastavenie nedávnej vlny popráv v Iráne;

15.  vyzýva Radu a Komisiu, aby podrobne monitorovali vývoj v Iráne a zaoberali sa konkrétnymi prípadmi porušenia ľudských práv; vyzýva Radu a Komisiu, aby podali správy o monitorovaní situácie v Iráne;

16.  navrhuje, aby bol obnovený dialóg medzi EÚ a Iránom o ľudských právach, ktorý je prerušený od júna 2004;

17.  opäť vyjadruje svoju podporu všetkým nezávislým mimovládnym organizáciám v Iráne, ktoré v boji za demokratické práva uplatňujú dialóg;

18.  vyzýva Komisiu, aby vykonala čo najviac na podporu občiansko-spoločenských, akademických, sociálno-ekonomických a kultúrnych výmen medzi Európou a Iránom v záujme otvoreného dialógu najmä prostredníctvom nového nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

Jadrový program

19.  podčiarkuje skutočnosť, že nadobudnutie jadrovej vojenskej spôsobilosti Iránom by bolo neprijateľné a vyzýva Iránsku vládu, aby MAAE poskytla úplné, jasné a dôveryhodné odpovede, vyriešila všetky otázky týkajúce sa iránskych jadrových činností, ratifikovala a vykonala dodatkový protokol vo svojej dohode o zárukách a plne vykonala ustanovenia jej subsidiárnych opatrení;

20.  domnieva sa, že vykonanie týchto činností a opatrení zabezpečujúcich transparentnosť, ako to požaduje MAAE, by predstavovalo pozitívny krok k budovaniu dôvery EÚ a medzinárodného spoločenstva v iránsky jadrový program;

21.  opäť potvrdzuje svoju plnú podporu úsiliu Rady o rokovanie o dlhodobom riešení iránskej jadrovej problematiky a podčiarkuje fakt, že návrhy EÚ by Iránu poskytli všetko potrebné pre vývoj odvetvia civilnej jadrovej energie za súčasného riešenia medzinárodných obáv;

22.  opätovne vyslovuje plnú podporu pre rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN schválenú v súlade s kapitolou VII, článkom 41 Charty OSN a vyzýva Radu pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, aby na svojom najbližšom zasadnutí rozhodla o najbližších krokoch EÚ v súvislosti s nadchádzajúcimi rozhodnutiami Bezpečnostnej rady OSN;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre SZBP, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva, predsedovi Najvyššieho štátneho súdu v Iráne a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.