Päätöslauselmaesitys - B6-0047/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0047/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

23.1.2008

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler ja Struan Stevenson
PPE-DE-ryhmän puolesta
Iranista

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0047/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0047/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0047/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kaikenlaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen sekä lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen, joissa kaikissa Iran on sopimuspuolena,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenvaltion ja Saksan ulkoministereiden antaman ja Euroopan unionin korkean edustajan tukeman julkilausuman Iranin ydinalan toimista 28. syyskuuta 2007,

–  ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 16. lokakuuta 2007 tekemät päätelmät Iranista,

–  ottaa huomioon Brysselissä 14. joulukuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät Iranista,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Iranista ja YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 hyväksymän päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta Iranin islamilaisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että Iranin kansalaisten ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia koskeva tilanne on huonontunut vakavasti viimeksi kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana ja erityisesti kesäkuussa 2005 järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen,

B.  ottaa huomioon vahvistetut teloitustapaukset ja sen, että teloittaminen pannaan usein täytäntöön julkisesti hirttämällä tai kivittämällä, vankien kiduttamisen ja huonon kohtelun, järjestelmälliset ja mielivaltaiset pidennetyt eristystuomiot, salaiset pidätykset, raa’an, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun tai rangaistuksen soveltamisen, ruoskiminen ja amputointi mukaan luettuina, sekä ihmisoikeusrikkomuksista rankaisematta jättämisen,

C.  ottaa huomioon, että poliittisiin vastustajiin, ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin, verkkopäiväkirjan pitäjiin, opettajiin, intellektuelleihin, naisiin, opiskelijoihin, ammattiyhdistysaktiiveihin sekä uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuva väkivaltainen sorto on lisääntynyt,

D.  ottaa huomioon, että 3. joulukuuta 2007 USA julkisti uuden kansallisen tiedusteluraportin (NIE), jossa todetaan, että erittäin luotettavien arvioiden mukaan Iran keskeytti syksyllä 2003 ydinaseohjelmansa ja että Iranin päätös ydinaseohjelmansa keskeyttämisestä viittaa siihen, että maa ei enää niin päättäväisesti pyri kehittämään ydinaseita kuin vuoden 2005 jälkeen tehdyissä arvoissa todettiin,

E.  katsoo, että kyseisen tiedusteluraportin julkaisemisen vuoksi ennalta ehkäiseviä sotilaallisia toimia Irania vastaan ennen USA:n presidentin George W. Bushin valtakauden päättymistä ei pidetä mahdollisina,

F.  ottaa huomioon, että 14. joulukuuta 2007 Iranin uudistusmielisten koalitio arvosteli presidentti Mahmud Ahmadinejadin ydinvoimapolitiikkaa syyttäen häntä YK:n pakotteiden asettamisesta Iranille ja maan lisääntyvästä eristyneisyydestä; ottaa huomioon, että uudistusmielisten ryhmien koalitio aikoo asettaa ehdokkaita Iranin islamilaisen valtion parlamenttivaaleihin vuonna 2008,

G.  ottaa huomioon, että IAEA:n pääjohtajan Muhammad al-Baradein kanssa Teheranissa 12. ja 13. tammikuuta 2008 käydyissä keskusteluissa Iranin johtajat ovat suostuneet vastaamaan kaikkiin jäljellä oleviin kysymyksiin, jotka koskevat maan aikaisempaa ydinalan toimintaa neljän viikon kuluessa,

1.  ilmaisee syvän huolensa Iranin ihmisoikeustilanteen vakavasta huononemisesta ja maan kansalaisten jatkuvista ja järjestelmällisistä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien loukkauksista; kehottaa Iranin viranomaisia varmistamaan ihmisoikeusvelvoitteidensa täyden kunnioittamisen;

2.  tuomitsee voimakkaasti kuolemantuomiot ja teloitukset Iranissa, erityisesti nuorille rikoksentekijöille ja alaikäisille langetetut kuolemantuomiot ja/tai niiden täytäntöönpanon, ja vaatii Iranin viranomaisia noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia turvatakeita, kuten lapsen oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta;

3.  tuomitsee voimakkaasti vankien kiduttamisen ja huonon kohtelun, järjestelmälliset ja mielivaltaiset pidennetyt eristystuomiot, salaiset pidätykset, raa’an, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun tai rangaistuksen soveltamisen sekä ihmisoikeusrikkomuksista rankaisematta jättämisen; kehottaa Iranin viranomaisia poistamaan laista ja käytännöstä kaikki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rankaisemisen muodot, järjestämään asianmukaisia oikeudenkäyntejä ja lopettamaan ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden rankaisematta jättämisen;

4.  tuomitsee voimakkaasti poliittisiin vastustajiin, ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin, verkkopäiväkirjan pitäjiin, opettajiin, intellektuelleihin, naisiin, opiskelijoihin, ammattiyhdistysaktiiveihin sekä uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuvan väkivaltaisen sorron; pyytää Iranin viranomaisia lopettamaan näiden kansalaisten ahdistelun, pelottelun ja vainoamisen ja vapauttamaan ehdoitta kaikki mielipidevangit;

5.  panee merkille Britannian Proscribed Organisations Appeal Commissionin 30. marraskuuta 2007 tekemän päätöksen pyytää Britannian sisäministeriä poistamaan iranilaisen People's Mujahedeen -järjestön (PMOI) kiellettyjen järjestöjen luettelosta välittömästi;

6.  kehottaa komissiota ja neuvostoa kunnioittamaan Euroopan yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 12. joulukuuta antamaa päätöstä, jossa PMOI vaaditaan poistamaan EU:n "terroristiluettelosta" ja panemaan päätös täytäntöön;

7.  kehottaa Iranin viranomaisia noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia takeita, jotka koskevat uskonnolliseen, etniseen, kielelliseen tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, riippumatta siitä, onko kyseiset vähemmistöt tunnustettu vai ei; tuomitsee nykyisen vähemmistöoikeuksien loukkaamisen ja vaatii, että kaikkien vähemmistöjen on saatava harjoittaa Iranin perustuslaissa ja kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja oikeuksia; kehottaa Iranin viranomaisia poistamaan laista ja käytännöstä kaikki syrjinnän muodot ja muunlaiset ihmisoikeusloukkaukset, jotka kohdistuvat uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin, mukaan luettuina arabit, azerit, belutšit, kurdit, baha’it, kristityt, juutalaiset, sufit ja sunnimuslimit; vaatii erityisesti, että baha'i-uskon harjoittamista koskeva kielto on kumottava;

8.  kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan Iranin ihmisoikeustilanteen tarkkailemista ja antamaan asiasta Euroopan parlamentille vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana kattavan kertomuksen, johon sisältyy ehdotuksia hankkeista, joita voitaisiin rahoittaa demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen tarkoitetusta rahoitusvälineestä;

9.  toistaa, että Iranin ydinohjelman leviämisriski on edelleen vakava huolenaihe EU:lle ja kansainväliselle yhteisölle, mikä on ilmaistu hyvin selkeästi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1696, 1737 ja 1747; pahoittelee tämän vuoksi sitä, että Iran ei ole vielä täyttänyt kansainvälisiä velvoitteitaan kaikenlaisten rikastukseen ja uudelleenkäsittelytoimiin liittyvien toimien keskeyttämiseksi;

10.  toistaa Iranille esittämänsä kehotuksensa palauttaa ydinohjelmansa avoimuus antamalla täydellisiä, selkeitä ja uskottavia vastauksia IAEA:lle, ratkaisemaan kaikki tärkeimmät kyseistä ohjelmaa koskevat kysymykset ja huolenaiheet, mukaan luettuina seikat, joilla voisi olla sotilaallinen ulottuvuus, panemaan täysimääräisesti täytäntöön turvavalvontasopimuksen määräykset, mukaan lukien sen liitännäisjärjestelyt, sekä ratifioimaan ja panemaan lisäpöytäkirjan täytäntöön;

11.  toistaa tukensa ponnisteluille, joilla pyritään löytämään neuvoteltu pitkän aikavälin ratkaisu Iranin ydinalan kysymyksille kahtalaisen lähestymistavan avulla, ja antaa täyden tukensa korkean edustajan ja kansainvälisen yhteisön ponnisteluille rohkaista Irania jatkamaan neuvotteluita pitkän aikavälin järjestelyistä, joiden avulla se saisi kaiken, mitä se tarvitsee kehittääkseen ydinvoimateollisuutta siviilikäyttöön samalla ottaen huomioon kansainväliset huolenaiheet ja vahvistaen luottamusta sen ydinenergiaohjelmaan;

12.  toistaa täyden tukensa VII luvun 41 artiklan mukaisesti annetulle kolmannelle YK:n turvallisuusneuvoston pakotteita koskevalle päätöslauselmalle, jolla tuetaan YK:n käynnistämää prosessia ja kansainvälisen yhteisön yhteisiä tavoitteita, ellei saada selkeätä näyttöä siitä, että Iran tekee täysimääräisesti yhteistyötä IAEA:n kanssa, sen ydinohjelma on täysin avoin ja että se lopettaa rikastamistoimet;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n YUTP:n korkealle edustajalle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle, Iranin korkeimman oikeuden presidentille sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.