Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0047/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0047/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

23.1.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler ir Struan Stevenson
PPE-DE frakcijos vardu
dėl Irano

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0047/2008
Pateikti tekstai :
B6-0047/2008
Priimti tekstai :

B6‑0047/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JT visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ir Vaiko teisių konvenciją, kuriuos Iranas yra pasirašęs,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 28 d. JT Saugumo Tarybos penkių nuolatinių narių ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą pareiškimą dėl Irano branduolinės veiklos, kurį remia Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 16 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Irano,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano ir į rezoliuciją dėl Žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje, kurią 2007 m. gruodžio 18 d. priėmė JT Generalinė Asamblėja,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi per pastaruosius dvejus su puse metų, ypač po 2005 m. prezidento rinkimų, itin pablogėjo Irano piliečių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėtis,

B.  kadangi būta patvirtintų mirties bausmės, dažnai įvykdytos viešai pakariant ar užmėtant akmenimis, kalinių kankinimo ir netinkamo elgesio su jais, nuolatinio ir savavališko ilgai trunkančio kalinimo vienutėje, slapto sulaikymo, žiauraus, nežmoniško ir žeminamo elgesio ar taikomų bausmių, įskaitant plakimą ir galūnių nupjovimą, ir nebaudžiamumo už žmogaus teisių pažeidimus atvejų,

C.  kadangi padažnėjo prievartinės politinių oponentų, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, internetinių dienoraščių autorių, mokytojų, intelektualų, moterų, studentų, profesinių sąjungų atstovų ir asmenų, priklausančių religinėms, etninėms, kalbinėms arba kitoms mažumoms, represijos,

D.  kadangi 2007 m. gruodžio 3 d. JAV paskelbė naują nacionalinės žvalgybos vertinimą, kuriame sakoma, kad „mes tvirtai įsitikinę, jog baigiantis 2003 m. Teheranas sustabdė savo branduolinių ginklų programą ir Teherano sprendimas sustabdyti savo branduolinių ginklų programą reiškia, kad jo pasiryžimas sukurti branduolinį ginklą mažesnis, nei mes manėme nuo 2005 m.“,

E.  kadangi dėl šio paskelbto nacionalinės žvalgybos vertinimo iki JAV prezidento G. Bušo kadencijos pabaigos atmetama galimybė taikyti prevencinius karinius veiksmus prieš Iraną,

F.   kadangi 2007 m. gruodžio 14 d. Irano reformų šalininkų koalicija kritikavo prezidento Mahmoudo Ahmadinejado branduolinę politiką kaltindama jį JT sankcijų taikymu ir padidėjusia šalies izoliacija; kadangi reformų grupių koalicija planuoja iškelti kandidatų 2008 m. islamo valstybės parlamento rinkimuose,

G.  kadangi 2008 m. sausio 13 d. Teherane vykusiose derybose su TATENA vadovu Mohamedu El Baradei Irano vadovai sutiko per keturias savaites atsakyti į visus likusius klausimus apie savo šalies anksčiau vykdytą branduolinę veiklą,

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl itin pablogėjusios žmogaus teisių padėties Irane ir nuolatinių jo piliečių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimų; ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad jos visiškai laikytųsi įsipareigojimų žmogaus teisių srityje;

2.  labai smerkia tai, kad Irane skiriama ir vykdoma mirties bausmė, ypač tai, kad ji skiriama ir (arba) vykdoma nepilnamečiams teisės pažeidėjams, ir ragina Irano valdžios institucijas laikytis tarptautiniu mastu pripažintų teisinių saugumo priemonių nepilnamečių atžvilgiu, pvz., JT vaiko teisių konvencijos;

3.  griežtai smerkia kalinių kankinimą ir netinkamą elgesį su jais, nuolatinį ir savavališką ilgai trunkantį kalinimą vienutėje, slaptą sulaikymą, žiaurų, nežmonišką ir žeminamą elgesį ar taikomas bausmes ir nebaudžiamumą už žmogaus teisių pažeidimus; ragina Irano valdžios institucijas teisiškai ir praktiškai pašalinti visų rūšių kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminamą elgesį ir taikomas bausmes siekiant užtikrinti tinkamą teisminių procesų vykdymą ir sustabdyti nebaudžiamumą už žmogaus teisių pažeidimus;

4.  griežtai smerkia prievartines politinių oponentų, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, internetinių dienoraščių autorių, mokytojų, intelektualų, moterų, studentų, profesinių sąjungų atstovų ir asmenų, priklausančių religinėms, etninėms, kalbinėms arba kitoms mažumoms, represijas; ragina Irano valdžios institucijas sustabdyti priekabiavimą prie šių piliečių ir jų bauginimus bei persekiojimą ir besąlygiškai paleisti visus sąžinės kalinius;

5.  atkreipia dėmesį į Britų apeliacinės komisijos dėl uždraustų organizacijų 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimą, kuriame Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministras raginamas nedelsiant išbraukti Irano liaudies modžahedų organizaciją (angl. PMOI) iš uždraustų organizacijų sąrašo;

6.  ragina Komisiją ir Tarybą gerbti Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. sprendimą, kuriame primygtinai reikalaujama išbraukti Irano liaudies modžahedų organizaciją iš ES vadinamojo teroristų sąrašo ir įgyvendinti šį sprendimą;

7.  ragina Irano valdžios institucijas laikytis tarptautiniu mastu pripažintų teisinės apsaugos priemonių religinėms, tautinėms, kalbinėms ar kitoms pripažįstamoms ar nepripažįstamoms mažumoms priklausančių asmenų atžvilgiu; griežtai smerkia tai, kad šiuo metu negerbiamos mažumų teisės, ir ragina užtikrinti, kad mažumų atstovai galėtų naudotis visomis teisėmis, kurios numatytos Irano konstitucijoje ir tarptautinėje teisėje; ragina Irano valdžios institucijas teisiškai ir praktiškai panaikinti visų rūšių diskriminaciją ir kitus žmogaus teisių pažeidimus asmenų, priklausančių religinėms, tautinėms, kalbinėms ir kitoms mažumoms, įskaitant inter alia arabus, azerus, beludžius, kurdus, bahajus, krikščionis, žydus, sufijus ir musulmonus sunitus, atžvilgiu; ypač ragina panaikinti de facto draudimą praktikuoti bahajų tikėjimą;

8.  ragina Tarybą ir Komisiją toliau nagrinėti žmogaus teisių padėtį Irane ir per pirmą 2008 m. pusmetį pateikti Parlamentui išsamią šio klausimo ataskaitą, įskaitant pasiūlymus dėl projektų, kurie galėtų būti finansuojami pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

9.  dar kartą patvirtina, kad Irano branduolinės programos plėtimo pavojus vis dar išlieka didelis ES ir tarptautinės bendruomenės rūpestis, kaip tai labai aiškiai išdėstyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijose Nr. 1696, 1737 ir 1747; taigi apgailestauja, kad Iranas vis dar nesilaiko savo tarptautinių įsipareigojimų sustabdyti visą su sodrinimu ir perdirbimu susijusią veiklą;

10.  pakartoja savo raginimą Iranui atkurti branduolinės programos skaidrumą ir pateikti išsamius, aiškius ir įtikinamus atsakymus TATENA, išspręsti visus su šia programa susijusius klausimus ir reikalus, įskaitant tuos, kurie galėtų turėti karinį aspektą, visiškai įgyvendinti Susitarimo dėl visapusiškų saugos garantijų nuostatas, įskaitant šio susitarimo papildomas priemones, ir ratifikuoti bei įgyvendinti Papildomą protokolą;

11.  dar kartą patvirtina, kad remia pastangas dvišalių derybų būdu rasti ilgalaikį branduolinių technologijų naudojimo Irane problemos sprendimą, ir visiškai palaiko vyriausiojo įgaliotinio ir tarptautinės bendruomenės pastangas skatinti Iraną atnaujinti derybas dėl ilgalaikio sprendimo, pagal kurį šis gautų viską, kad galėtų vystyti civilinės branduolinės energijos pramonę, išsklaidyti tarptautinės bendruomenės įtarimus ir susigrąžinti pasitikėjimą savo branduoline programa;

12.  dar kartą patvirtina, kad visiškai remia trečiąją JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl sankcijų pagal VII skyriaus 41 straipsnį siekiant remti JT procesą ir bendrus tarptautinės bendruomenės tikslus, nebent būtų aiškių Irano visiško bendradarbiavimo su TATENA įrodymų, jo branduolinė programa būtų visiškai skaidri ir būtų sustabdyta sodrinimo veikla;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajam įgaliotiniui BUSP, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai, Irano Aukščiausiojo Teismo pirmininkui ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei bei parlamentui.