Návrh usnesení - B6-0050/2008Návrh usnesení
B6-0050/2008

NÁVRH USNESENÍ,

23. 1. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 a B6‑0005/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládá Lívia Járóka
za skupinu PPE-DE,
o evropské strategii pro romskou menšinu

Postup : 2008/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0050/2008

B6‑0050/2008

Usnesení Evropského parlamentu o evropské strategii pro romskou menšinu

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 3, 6, 7, 29 a 149 Smlouvy o ES, které členské státy zavazují k zajištění rovných příležitostí pro všechny občany,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, na jehož základě může Evropské společenství přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a která zakazuje diskriminaci na základě etnického původu,

–  s ohledem na článek 4 Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,

–  s ohledem na komplexní akční plán přijatý státy OBSE, včetně členských a kandidátských států EU, a zaměřený na zlepšení situace Romů a Sintiů na území států OBSE, v němž se tyto státy mimo jiné zavazují posílit své snahy o zajištění toho, aby Romové a Sintiové mohli ve společnosti zastávat plnohodnotné a rovnocenné místo, a o odstranění jejich diskriminace,

–  s ohledem na své usnesení o situaci Romů v Evropské unii ze dne 28. dubna 2005,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

–  s ohledem na Lisabonskou strategii a její cíle v oblasti sociální soudržnosti a sociálního začlenění i na mnohé mechanismy, které k zabezpečení lisabonských cílů vytvořily orgány Unie,

–  s ohledem na Evropskou listinu základních práv a statut Agentury pro základní práva,

   s ohledem na zprávu poradní skupiny odborníků na vysoké úrovni pro sociální integraci etnických menšin a jejich plné zapojení na pracovním trhu „Etnické menšiny na pracovním trhu – naléhavá výzva k lepšímu sociálnímu začlenění“, kterou Komise zveřejnila v roce 2007,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 12–15 milionů Romů žijících v Evropě, z nichž 7–9 milionů v Evropské unii, trpí rasovou diskriminací a v mnoha případech musí rovněž čelit závažné strukturální diskriminaci, chudobě, sociálnímu vyloučení, stejně jako vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace,

B.  konstatuje nedostatečný pokrok v boji proti rasové diskriminaci Romů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení ve většině členských a kandidátských států, přestože v usnesení ze dne 28. dubna 2005 Parlament jednoznačně požadoval přípravu sdělení o tom, jak může EU ve spolupráci s členskými státy nejlépe koordinovat a podporovat úsilí o zlepšení situace Romů,

C.  s ohledem na rasově oddělené školské systémy v několika členských státech, v nichž jsou romské děti vzdělávány v oddělených třídách nižší úrovně nebo ve třídách pro duševně zaostalé; uznávaje, že zlepšení přístupu Romů ke vzdělání a příležitostem v akademické oblasti je klíčové pro zlepšení vyhlídek romských komunit;

D.  vzhledem k tomu, že mnoho Romů bydlí v podmínkách neodpovídajících normám a hygienickým požadavkům a že existují četné důkazy o jejich uzavírání do ghett, přičemž je jim pravidelně bráněno, aby se z takových oblastí vystěhovali,

E.  vzhledem k tomu, že průměrné romské komunity se potýkají s nepřijatelně vysokými mírami nezaměstnanosti, a že jsou tudíž zapotřebí zvláštní opatření k usnadnění přístupu k pracovním místům; zdůrazňuje, že pro evropský pracovní trh, stejně jako pro evropskou společnost jako celek, by začlenění Romů bylo velmi přínosné,

1.  vítá závěry zasedání Evropské rady konané dne 14. prosince 2007, v nichž Evropská rada „s vědomím velmi specifické situace Romů v celé Unii vyzývá členské státy a Unii, aby využily všech prostředků ke zlepšení jejich sociálního začlenění“, a „vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající politiky a nástroje a aby Radu informovala o pokroku, jehož bude dosaženo do konce června 2008“;

2.  zdůrazňuje význam, který má Evropská unie a její instituce při boji proti strukturální a/nebo institucionální diskriminaci na nejvyšší úrovni, avšak konstatuje, že nejdůležitější kompetence v oblasti začleňování romských komunit mají ve svých rukou členské státy;

3.  naléhavě vyzývá Komisi, aby akční plán Společenství o začlenění Romů utvářela komplexně, přičemž plán musí:

 • obýt vypracován a rozvíjen skupinou komisařů, kteří jsou přímo či nepřímo odpovědní za začleňování etnických menšin, a to prostřednictvím řízení zaměstnanosti, sociálních věcí, rovných příležitostí, spravedlnosti, svobody, vzdělávání, kultury a regionální politiky,
 • obýt zhotoven na základě široké spolupráce mezi stávajícími mezivládními projekty a souvisejícími nevládními organizacemi, stejně jako představiteli akademické obce, podnikateli, romskou občanskou společností a politickými stranami,
 • ostanovit trvale udržitelné dlouhodobé politiky za použití cíleného přístupu, avšak bez etnické segregace,
 • ovycházet z analýz vypracovaných společně s představiteli romské občanské společnosti,
 • ourčit praktické bariéry, s nimiž se Romové potýkají při uplatňování svých nezcizitelných základních práv v oblasti bydlení, zaměstnanosti, zdravotní péče a vzdělávání, a účinně se těmito bariérami zabývat,
 • ostanovit jasná a jednoznačná měřítka, ukazatele a termíny hodnověrného hodnocení,
 • ovytvořit vhodné mechanismy dohledu, jako je následné hodnocení ze strany Komise a vlád členských států, aby bylo zajištěno racionální a efektivní využívání finančních nástrojů, pracovních sil a času, vynakládaných v dobré víře;

4.  znovu opakuje, že rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání by měl být jako základní cíl zahrnut do politik na úrovni EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí při finanční i jiné podpoře akcí, které po členských státech vyžadují, aby byly romské děti od útlého věku integrovány do hlavního proudu vzdělávání;

5.  vyzývá Komisi, aby se ujala vedoucí úlohy a účastnila se všech aspektů tohoto procesu od plánování po hodnocení, a to s ohledem na:

 • opředškolní vzdělávání Romů;
 • oúplnou desegregaci romských tříd/institucí v základním vzdělávání;
 • odohled nad nezákonnou praxí umísťování romských dětí do tříd pro duševně zaostalé a na její zákaz;
 • ozlepšení přístupu Romů k odbornému vzdělávání a vysokoškolskému studiu;
 • ovytvoření přiměřených stipendijních programů za účelem vzdělávání mladých Romů podle nejvyšších standardů tak, aby byla pro romskou občanskou společnost pěstována nová generace vůdců;

6.  vyzývá členské státy, aby zapojily romskou komunitu na místní úrovni tak, aby Romům umožnily plně využívat pobídek poskytovaných EU, ať už v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti či účasti občanů, a to vzhledem k tomu, že k úspěšnému začlenění je potřeba přístup zdola nahoru a společná odpovědnost;

7.  vyzývá Komisi, aby při uvolňování financování EU učinila z dopadu soukromých investic na rovné příležitosti významný a závazný faktor tím způsobem, že uloží jednotlivcům a/nebo právním osobám, které předkládají nabídky na projekty financované EU, povinnost připravit a uskutečnit analýzu a akční plán týkající se rovných příležitostí;

8.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila krizovou mapu pro celou Evropu, která bude měřit a zkoumat ty z oblastí EU, v nichž jsou romské komunity nejvíce zasaženy chudobou a sociálním vyloučením;

9.  vyzývá Komisi, aby zvážila možnost programu poskytování mikroúvěru, jak bylo navrženo ve zprávě za rok 2007 vypracované poradní skupinou na vysoké úrovni, s cílem podpořit vznik malých podniků a nahradit lichvářské praktiky, které na mnohé z těchto znevýhodněných komunit těžce dopadají;

   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí.