Forslag til beslutning - B6-0050/2008Forslag til beslutning
B6-0050/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

23.1.2008

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 og B6‑0005/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Lívia Járóka
for PPE-DE-Gruppen
om en europæisk roma-strategi

Procedure : 2008/2502(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0050/2008
Indgivne tekster :
B6-0050/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0050/2008

Europa-Parlamentets beslutning om en europæisk roma-strategi

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 3, 6, 7, 29 og 149, hvor medlemsstaterne forpligter sig til at sikre alle borgere lige muligheder,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 13, der gør det muligt for Det Europæiske Fællesskab at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, som forbyder forskelsbehandling af etniske årsager,

–  der henviser til artikel 4 i Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal samt den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv,

–  der henviser til den generelle handlingsplan, som OSCE-medlemsstaterne, herunder EU-medlemsstater og -kandidatlande, har vedtaget med henblik på at forbedre situationen for roma- og sinti-folk på OSCE's område, og hvori staterne bl.a. lover at intensivere deres bestræbelser på dels at sikre, at roma- og sinti-folk på lige vilkår kan spille deres fulde rolle i vore samfund, dels at udrydde forskelsbehandlingen af dem,

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 14. november 2007 om gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

–  der henviser til Lissabon-strategien og dens mål at opnå social samhørighed og social integration, samt de mange mekanismer, EU-institutionerne har indført for at sikre, at Lissabon-målene opfyldes,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og statutten for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder,

–  der henviser til den rapport fra den rådgivende Højtstående Ekspertgruppe om Etniske Mindretals Integration i Samfundet og på Arbejdsmarkedet, der med titlen "Etniske mindretal på arbejdsmarkedet - En indtrængende opfordring til bedre social integration" offentliggjordes af Kommissionen i 2007,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at de 12-15 millioner romaer, der lever i Europa, heraf 7-9 millioner i EU, lider under racediskrimination og i mange tilfælde er genstand for alvorlig strukturel diskrimination, fattigdom og social udelukkelse, samt multidiskrimination på grund af køn, alder, handicap, alder og seksuel orientering,

B.  der erkender, at der i de fleste medlemsstater og kandidatlande ikke sker nogen fremskridt i bekæmpelsen af racediskrimination af romaer inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhedsvæsen og boligforhold, til trods for opfordringen i Parlamentets beslutning af 28. april 2005 til udarbejdelse af en meddelelse om, hvorledes EU i samarbejde med medlemsstaterne bedst kan koordinere og fremme bestræbelser på at forbedre romaernes situation,

C.  der henviser til, at der i flere medlemsstater findes raceadskilte skolesystemer, hvor roma-børn undervises enten i separate klasser med lavere standarder eller i klasser for mentalt handicappede, og erkender, at det er helt afgørende for at forbedre roma-samfundenes videre perspektiver, at der gives romaerne bedre adgang til uddannelse og muligheder for akademiske karrierer,

D.  der henviser til, at der i vid udstrækning er tale om usunde boligforhold under normal standard og tydelig ghettodannelse, hvor romaer hele tiden hindres i at flytte fra sådanne kvarterer,

E.  der henviser til, at der i roma-samfundene gennemsnitligt er en uacceptabelt høj arbejdsløshed, således at der er behov for specifikke foranstaltninger for at lette adgangen til at få arbejde, og understreger, at det europæiske arbejdsmarked, og det europæiske samfund som helhed, ville drage stor nytte af at få inddraget romaerne,

1.  glæder sig over konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 14. december 2007, hvor Det Europæiske Råd erklærer, at det "er klar over, at romaerne i hele EU står i en helt speciel situation," samt "opfordrer medlemsstaterne og EU til at anvende alle midler i arbejdet for at forbedre deres inklusion" og samtidig "opfordrer Kommissionen til at gennemgå de eksisterende politikker og instrumenter og forelægge Rådet en fremskridtsrapport inden udgangen af juni 2008";

2.  understreger, hvor vigtigt det er, at EU og dens institutioner på højeste niveau går ind i kampen mod strukturel og/eller institutionel diskrimination, men erkender samtidig, at den afgørende kompetence til at integrere roma-samfundene er en del af den enkelte medlemsstats suverænitet;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til generelt at udforme en fælles handlingsplan for roma-integration og mener, at planen skal

  • oudarbejdes og videreføres af de kommissærer, der har det direkte eller indirekte ansvar for integration af etniske mindretal i kraft af deres arbejdsområder, såsom beskæftigelse, sociale anliggender, ligestilling, retlige anliggender, frihed, uddannelse, kultur og regionalpolitik,
  • oudarbejdes som led i et vidtspændende samarbejde mellem eksisterende mellemstatslige projekter og relevante ngo'er samt repræsentanter for akademikerkredse, forretningslivet, romaernes civilsamfund og politiske partier,
  • ofastlægge bæredygtig langsigtet politik med udgangspunkt i en målrettet, men ikke etnisk separat strategi,
  • obygge på analyser, der er gennemført sammen med repræsentanter for romaernes civilsamfund,
  • oidentificere og effektivt søge at fjerne de praktiske hindringer, som romaer står over for, når det drejer sig om at nyde deres umistelige grundlæggende rettigheder med hensyn til boligforhold, beskæftigelse, sundhedsvæsen og uddannelse,
  • oopstille klare og utvetydige referenceværdier, indikatorer og frister for autentisk evaluering,
  • oindføre fyldestgørende overvågningsmekanismer, såsom efterfølgende evalueringer fra medlemsstatsregeringers og Kommissionens side, for at sikre en rationel, effektiv og ægte udnyttelse af finansielle redskaber, arbejdskraft og tid;

4.  understreger på ny, at lige adgang til kvalitetsuddannelse bør indgå som et grundlæggende mål i politik på EU-plan; opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge sine bestræbelser på finansielt og på anden vis at støtte aktioner, hvor det kræves af medlemsstaterne, at de integrerer roma-børn i den normale undervisning, helt fra de er små;

5.  opfordrer Kommissionen til at påtage sig lederfunktionen og deltage i alle procesetaper lige fra planlægning til evaluering på følgende områder:

o  førskoleundervisning af romaer,

o  fuldstændig afskaffelse af adskilte roma-klasser/institutioner i grundundervisningen,

o  kontrol med og afskaffelse af den ulovlige praksis at placere roma-børn i klasser for mentalt handicappede,

o  udvidelse af romaers adgang til faglig uddannelse og universitetsstudier,

o  udarbejdelse af passende stipendieordninger med det formål at give unge romaer en uddannelse af højeste standard, således at der udklækkes en ny ledergeneration til romaernes civilsamfund;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at inddrage roma-samfundet på græsrodsplan med henblik på at sætte roma-folket i stand til fuldt ud at drage nytte af impulser fra EU, hvad enten der er tale om uddannelse, beskæftigelse eller borgerdeltagelse, eftersom vellykket integration forudsætter en bottom-up indstilling og fælles ansvar;

7.  opfordrer Kommissionen til at gøre private investeringers indvirkning på lige muligheder til en relevant og kontrollerbar faktor ved frigivelse af EU-støttemidler ved at gøre det obligatorisk for de enkeltpersoner og/eller juridiske personer, der deltager i udbud vedrørende EU-finansierede projekter, at indføre og gennemføre såvel en analyse som en handlingsplan vedrørende lige muligheder;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde et europadækkende krisekort, hvorpå der skabes oversigt over og angives størrelsen på de områder i EU, hvor roma-samfund er hårdest ramt af fattigdom og social udelukkelse;

9.  opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for en mikrokreditplan som foreslået i 2007-rapporten fra den rådgivende højtstående ekspertgruppe med henblik på at tilskynde til iværksættelse af små virksomheder og erstatte den ågerpraksis, der virker lammende på mange af de ugunstigt stillede samfund;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og kandidatlandene.