Resolutsiooni ettepanek - B6-0050/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0050/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

23.1.2008

suuliselt vastatava küsimuste B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 ja B6–0005/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Lívia Járóka
fraktsiooni PPE-DE nimel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia

Menetlus : 2008/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0050/2008

B6‑0050/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 3, 6, 7, 29 ja 149, milles kohustatakse liikmesriike tagama võrdsed võimalused kõigile kodanikele;

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13, mis annab Euroopa Ühendusele võimaluse võtta asjakohaseid meetmeid, et võidelda rassilisel või etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimisega;

–  võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust;

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni artiklit 4 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni;

–  võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel;

–  võttes arvesse OSCE töös osalevate riikide, sealhulgas ELi liikmes- ja kandidaatriikide poolt vastu võetud laiaulatuslikku tegevuskava, mis keskendub romide ja sintide olukorra parandamisele OSCE piirkonnas ja mis kohustab riike muu hulgas suurendama pingutusi, mille eesmärk on tagada romidele ja sintidele võimalus osaleda täiel määral ja võrdselt meie ühiskondlikus elus ning lõpetada nende diskrimineerimine;

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 14. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta;

–  võttes arvesse Lissaboni strateegiat ning selle sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalse kaasatuse eesmärke ning liidu institutsioonide kehtestatud arvukaid mehhanisme Lissaboni eesmärkide saavutamise tagamiseks;

–  võttes arvesse Euroopa põhiõiguste hartat ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti põhikirja;

   võttes arvesse komisjoni 2007. aastal avaldatud aruannet, mis käsitleb rahvusvähemusi tööturul ning milles kõrgetasemeline nõuandev ekspertrühm, kes tegeleb rahvusvähemuste sotsiaalse integreerimise ja tööturul täieliku osaluse küsimustega, nõuab tungivalt nende paremat sotsiaalset kaasatust;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et 12–15 miljonit Euroopas elavat romi, kellest 7–9 miljonit elavad Euroopa Liidus, diskrimineeritakse rassilise päritolu alusel ning paljudel juhtudel kannatavad nad tõsise struktuurilise diskrimineerimise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tõttu, samuti diskrimineeritakse neid soo, vanuse, puude ja seksuaalse sättumuse alusel;

B.  arvestades, et enamikus liikmesriikides ja kandidaatriikides ei ole romide rassilise diskrimineerimise vastases võitluses hariduse, tööhõive, tervishoiu ja eluaseme valdkonnas toimunud mingit arengut, kuigi parlamendi 28. aprilli 2005. aasta resolutsioonis esitati selge nõudmine koostada teatis selle kohta, kuidas EL saab koostöös liikmesriikidega kõige paremini koordineerida ja edendada pingutusi romide olukorra parandamiseks;

C.  arvestades, et mitmes liikmesriigis kehtivat rassi alusel eraldavat koolisüsteemi, kus romi lapsi õpetatakse kas madalamate standarditega eraldi klassides või vaimse puudega lastele mõeldud klassides; arvestades, et romide haridusele juurdepääsu ja haridusvõimaluste parandamine on olulise tähtsusega romi kogukondade väljavaadete suurendamise seisukohalt;

D.  arvestades, et ebastandardsed ja ebasanitaarsed elutingimused ning getostumise ilmingud on laialt levinud, kusjuures romisid takistatakse pidevalt sellistest piirkondadest ära kolida;

E.  arvestades, et tavapärastes romi kogukondades on lubamatult kõrge tööpuudus, seetõttu on töökohtadele juurdepääsu parandamiseks vaja erimeetmeid; arvestades, et romide kaasamisest saaksid kasu nii Euroopa tööturg kui Euroopa ühiskond tervikuna,

1.  väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007. aasta kohtumise järelduste üle, milles teadvustatakse romide väga erilist olukorda Euroopa Liidus ning kutsutakse liikmesriike ja liitu üles kasutama kõiki vahendeid nende kaasatuse suurendamiseks, ning kutsutakse komisjoni üles olemasolevaid poliitikavaldkondi ja õigusakte läbi vaatama ning teavitama nõukogu tehtud edusammudest enne 2008. aasta juuni lõppu;

2.  rõhutab Euroopa Liidu ja selle institutsioonide olulist rolli võitluses struktuurilise ja/või institutsioonilise diskrimineerimise vastu kõige kõrgemal tasandil, aga tunnistab, et liikmesriikidel on romi kogukondade kaasamise puhul kõige suuremad pädevused;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon koostaks romide kaasamist käsitleva põhjaliku ühenduse tegevuskava, märkides, et:

 • okava peavad koostama ja rakendama volinikud, kes vastutavad otseselt või kaudselt rahvusvähemuste kaasamise eest oma tegevusvaldkondade kaudu, nagu tööhõive, sotsiaalpoliitika, võrdsed võimalused, õigusvaldkond, vabadus, haridus, kultuur ja regionaalpoliitika;
 • okava tuleb koostada laiaulatusliku koostöö alusel olemasolevate valitsustevaheliste projektide ja nendega seotud valitsusväliste organisatsioonide ning akadeemilise ringkonna, majandusvaldkonna, romi kodanikuühiskonna ja erakondade esindajate vahel;
 • okava abil tuleb luua jätkusuutlik pikaajaline poliitika, kasutades eesmärgistatud, aga mitte etniliselt eraldavat lähenemisviisi;
 • okava tuleb üles ehitada vastavalt analüüsidele, mis on tehtud koos romi kodanikuühiskonna esindajatega;
 • okavas tuleb kindlaks määrata tegelikud takistused, millega romid silmitsi seisavad, kui soovivad kasutada võõrandamatuid põhiõigusi eluaseme, tööhõive, tervishoiu ja hariduse valdkonnas, ning leida nendele tõhusad lahendused;
 • okavas tuleb esitada selged võrdlusalused, näitajad ja tähtajad, et neid usaldusväärselt hinnata;
 • okavas tuleb kindlaks määrata piisavad järelevalvemehhanismid, nagu liikmesriikide ja komisjoni poolt teostatavad riiklikud järelhindamised, et tagada rahaliste vahendite, tööjõu ja aja ratsionaalne, tõhus ja aus kasutamine;

4.  rõhutab, et võrdne juurdepääs heale haridusele peaks olema ELi poliitikavaldkondade üks põhilisemaid eesmärke; nõuab tungivalt, et komisjon tõhustaks oma pingutusi, et rahastada ja muul viisil toetada meetmeid, millega kohustatakse liikmesriike romi lapsi varakult tavaharidussüsteemi kaasama;

5.  kutsub komisjoni üles võtma endale juhtrolli ja osalema protsessi kõikides aspektides, alates planeerimisest kuni hindamiseni:

 • oromide alusharidus;
 • oromide rassilise diskrimineerimise täielik kaotamine klassides/õppeasutustes alghariduse tasandil;
 • oromi laste saatmise vaimse puudega lastele mõeldud klassi kui ebaseadusliku tegevuse jälgimine ja lõpetamine;
 • osoodustada romide juurdepääsu kutse- ja ülikooliharidusele;
 • okoostada asjakohased stipendiumikavad eesmärgiga anda noortele romidele haridust kõige kõrgemal tasemel, et kasvatada romi kodanikuühiskonnale uue põlvkonna juhid;

6.  kutsub liikmesriike üles kaasama romi kogukonda rohujuure tasandil eesmärgiga anda romidele rohkem mõjuvõimu, et nad saaksid ELi abist täielikku kasu nii hariduse, tööjõu kui ka kodanikutegevuse aktiivse osaluse valdkonnas, võttes arvesse asjaolu, et eduka integratsiooni tagavad altpool tulev algatus ja ühised kohustused;

7.  kutsub komisjoni üles muutma erainvesteeringute mõju võrdsete võimaluste edendamisele asjakohaseks ja kohustavaks teguriks ELi rahaliste vahendite andmise protsessis, mille raames kohustatakse ELi rahastatavate projektide läbiviimiseks taotlusi esitavaid eraisikuid ja/või juriidilisi isikuid töötama välja ja rakendama võrdseid võimalusi käsitlevat analüüsi ja tegevuskava;

8.  nõuab tungivalt, et komisjon koostaks üleeuroopalise kriisikava, mille järgi hinnata ja jälgida neid Euroopa Liidu piirkondi, kus romi kogukondadel on suurimad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemid;

9.  kutsub komisjoni üles kaaluma mikrokrediidisüsteemi loomise võimalust, mille kohta tegi kõrgetasemeline nõuandev ekspertrühm ettepaneku oma 2007. aasta aruandes, et ergutada väikeettevõtete asutamist ning kaotada liigkasuvõtmine, mis on enamikus ebasoodsates olukordades olevates kogukondades laialt levinud;

   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele.