Rezolūcijas priekšlikums - B6-0050/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0050/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

23.1.2008

Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 un B6‑0005/2008,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Lívia Járóka
PPE-DE grupas vārdā
par Eiropas stratēģiju romu jautājumā

Procedūra : 2008/2502(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0050/2008

B6‑0050/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas stratēģiju romu jautājumā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā EK līguma 3., 6., 7., 29. un 149. pantu, ar kuru dalībvalstīm uzliek par pienākumu nodrošināt visiem pilsoņiem vienlīdzīgas iespējas,

–  ņemot vērā EK līguma 13. pantu, ar ko Eiropas Kopienai tiek dotas iespējas veikt attiecīgas darbības, lai cīnītos pret diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes dēļ,

–  ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar kuru ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības un ar kuru aizliedz diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Nacionālo minoritāšu aizsardzības pamatkonvencijas 4. pantu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–  ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar kuru nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju,

–  ņemot vērā EDSO dalībvalstu, tostarp ES dalībvalstu un kandidātvalstu, pieņemto visaptverošo rīcības plānu, kurā uzmanība pievērsta romu un sintu stāvokļa uzlabošanai EDSO dalībvalstu teritorijā un kurā šīs valstis, inter alia, apņemas pastiprināt centienus, lai romu un sintu tauta mūsu sabiedrībā varētu baudīt pilntiesību un vienlīdzību un lai izbeigtu šo tautu diskrimināciju,

–  ņemot vērā 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par romu stāvokli Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par romu sieviešu stāvokli Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā 2007. gada 14. novembra rezolūciju par Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu, ar ko nosaka ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā,

–  ņemot vērā Lisabonas stratēģiju un tās mērķus attiecībā uz sociālo kohēziju un sociālo integrāciju, kā arī daudzos mehānismus, kurus ir izveidojušas Eiropas Savienības iestādes, lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu,

–  ņemot vērā Eiropas Pamattiesību hartu un Pamattiesību aģentūras statūtus,

   ņemot vērā 2007. gadā Komisijas publicēto augsta līmeņa padomdevējas ekspertu grupas ziņojumu par etnisko minoritāšu sociālo integrāciju un par to pilntiesīgu dalību darba tirgū (ziņojuma nosaukums ir “Etnisko minoritāšu iespējas darba tirgū — steidzama nepieciešamība uzlabot sociālo iekļaušanu”),

A.  tā kā Eiropā dzīvojošie 12–15 miljoni romu, no kuriem 7–9 miljoni dzīvo Eiropas Savienībā, cieš no rasu diskriminācijas un daudzos gadījumos saskaras ar nesaudzīgu strukturālo diskrimināciju, nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī dažādām diskriminācijas izpausmēm dzimuma, vecuma, invaliditātes un dzimumorientācijas dēļ;

B.  atzīstot, ka vairākumā dalībvalstu un kandidātvalstu nav panākts progress pret romiem vērstās rasu diskriminācijas novēršanā izglītības, nodarbinātības, veselības aizsardzības un mājokļu jomā, lai gan Eiropas Parlaments 2005. gada 28. aprīļa rezolūcijā ir paudis nepārprotamu prasību sagatavot paziņojumu par to, kā ES sadarbībā ar dalībvalstīm var vislabāk koordinēt un sekmēt romu stāvokļa uzlabošanas centienus;

C.  ņemot vērā vairāku dalībvalstu izglītības sistēmas, kurās pastāv rasu segregācija, jo romu bērni mācās vai nu nošķirtās klasēs ar zemākiem standartiem, vai klasēs, kas paredzētas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem; apzinoties, ka izglītības pieejamības uzlabošana un studiju iespēju nodrošināšana augstskolās romiem ir būtiska, lai veicinātu romu kopienu turpmākās izredzes;

D.  tā kā ir plaši izplatīti standartam neatbilstīgi un antisanitāri dzīves apstākļi un ir liecības par geto rajonu izveidošanu, regulāri atturot romus no šādu apdzīvotu vietu pamešanas;

E.  tā kā kopumā romu kopienās ir nepieņemami augsts bezdarba līmenis un līdz ar to ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai atvieglotu darba vietu pieejamību; uzsverot to, ka gan Eiropas darba tirgus, gan Eiropas sabiedrība kopumā tikai iegūs, integrējot romus,

1.  atzinīgi vērtē Eiropadomes 2007. gada 14. decembra sanāksmes secinājumus, kuros tā apzinās īpašo situāciju, kādā atrodas romi Eiropas Savienībā, aicina dalībvalstis un Eiropas Savienību izmantot visus līdzekļus, lai uzlabotu romu integrāciju, aicina Komisiju pārskatīt pašreizējo politiku un tās rīcībā esošos instrumentus un līdz 2008. gada jūnija beigām ziņot Padomei par sasniegto progresu;

2.  uzsver Eiropas Savienības un tās iestāžu būtisko lomu cīņā pret augsta līmeņa strukturālu un/vai institucionālu diskrimināciju, tomēr atzīst, ka romu kopienu integrācijā izšķiroša nozīme ir kompetencei, kas ietilpst dalībvalstu suverēnajā varā;

3.  mudina Komisiju veidot visaptverošu Kopienas rīcības plānu romu integrēšanai, atzīmējot, ka:

 • oplāns jāsagatavo un jāizstrādā tādu komisāru grupai, kuri tieši vai netieši ir atbildīgi par etnisko minoritāšu integrāciju, izmantojot nodarbinātības, sociālo lietu, līdztiesīgu iespēju, tiesiskuma, brīvības, izglītības, kultūras un reģionu politikas pamatnostādnes;
 • oplāns jāizstrādā, īstenojot plašu sadarbību gan starp jau uzsāktajiem valdību projektiem, gan attiecīgām NVO, kā arī īstenojot akadēmisko aprindu pārstāvju, uzņēmēju, romu pilsoniskās sabiedrības un politisko partiju pārstāvju sadarbību;
 • oplānā jāietver ilgtspējīgas, ilgtermiņa pamatnostādnes, izmantojot mērķtiecīgu pieeju, nevis tādu, kura pamatojas uz etnisko segregāciju;
 • oplāns jāizstrādā, pamatojoties uz analīzi, kas veikta kopā ar romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;
 • oplānā jānosaka un efektīvi jārisina praktiskie šķēršļi, ar kuriem romi sastopas, īstenojot neatņemamās pamattiesības nodarbinātības, veselības aprūpes un izglītības jomā un attiecībā uz dzīvesvietas izvēli;
 • oplānā jānosaka skaidri un nepārprotami patieso apstākļu novērtēšanas kritēriji, rādītāji un termiņi;
 • oplānā jānosaka piemēroti pārraudzības mehānismi, piemēram, dalībvalstu valdību un Komisijas īstenoto pasākumu novērtējumi, lai nodrošinātu finanšu instrumentu, darbaspēka un laika racionālu, efektīvu un labticīgu izmantošanu;

4.  atgādina, ka ES līmeņa politikā vienādas piekļuves nodrošināšana, lai saņemtu kvalitatīvu izglītību, jānosaka par prioritāti; mudina Komisiju pastiprināt centienus, lai finansētu un atbalstītu pasākumus, kuri dalībvalstīm uzliek par pienākumu integrēt romu bērnus tradicionālajā izglītībā pēc iespējas agrīnā vecumā;

5.  aicina Komisiju uzņemties vadošo lomu un piedalīties visos procesa aspektos, sākot no plānošanas līdz pat novērtēšanai, saistībā ar:

 • oromu pirmsskolas izglītību;
 • oromu klašu/vispārējās izglītības iestāžu pilnīgu desegregāciju;
 • onelikumīgu darbību pārraudzīšanu un novēršanu sakarā ar romu bērnu ievietošanu klasēs, kurās mācības paredzētas personām ar garīgo spēju traucējumiem;
 • opiekļuves uzlabošanu romiem arodizglītībai un studijām augstākās izglītības iestādēs;
 • opiemērotu stipendiju shēmu izstrādāšanu nolūkā izglītot romu jauniešus atbilstoši visaugstākajiem standartiem, lai sekmētu jaunas paaudzes līderu veidošanos romu pilsoniskajā sabiedrībā;

6.  aicina dalībvalstis iesaistīt romu kopienas, sākot no viszemākā līmeņa, lai romu tautai piešķirtu lielākas tiesības pilnībā izmantot ES nodrošinātos stimulus gan izglītības, gan nodarbinātības, gan pilsoniskās līdzdalības jomā, ņemot vērā, ka jāizmanto augšupēja pieeja un jābūt kopējai atbildībai, lai integrācija būtu veiksmīga;

7.  aicina Komisiju uzsvērt, ka privātie ieguldījumi saistībā ar līdztiesīgu iespēju nodrošināšanu ir svarīgs un nozīmīgs faktors ES finansējuma piešķiršanā, mudinot fiziskas personas un/vai juridiskas personas iesniegt piedāvājumus konkursiem, kas izsludināti par ES finansētiem projektiem, lai sagatavotu un īstenotu gan analīzi, gan rīcības plānu attiecībā uz līdztiesīgām iespējām;

8.  mudina Komisiju izveidot Eiropas krīžu karti, novērtējot un apsekojot tās ES teritorijas, kurās romu kopienas ir visnabadzīgākās un sociāli atstumtākās;

9.  aicina Komisiju apsvērt iespēju veidot mikrokredītu shēmu, kā to ierosina darīt augsta līmeņa padomdevēja grupa savā 2007. gada ziņojumā, lai mudinātu veidot mazos uzņēmumus un aizstātu augļošanu, kas kropļo lielāko daļu nelabvēlīgo kopienu;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.