Návrh uznesenia - B6-0050/2008Návrh uznesenia
B6-0050/2008

NÁVRH UZNESENIA

23.1.2008

ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 a B6‑0005/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Lívia Járóka
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Postup : 2008/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0050/2008

B6‑0050/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 3, 6, 7, 29 a 149 Zmluvy o ES, v ktorých sa ustanovuje záväzok členských štátov zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých občanov,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES, ktorý umožňuje Európskemu spoločenstvu prijať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na rasovom alebo etnickom pôvode,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe etnického pôvodu,

–  so zreteľom na článok 4 Rámcového dohovoru Rady Európy o ochrane národnostných menšín a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní,

–  so zreteľom na komplexný akčný plán prijatý účastníckymi štátmi OBSE vrátane členských štátov EÚ aj kandidátskych krajín, ktorý je zameraný na zlepšenie situácie Rómov a Sintov v oblasti OBSE, a v ktorom sa štáty okrem iného zaviazali zvýšiť úsilie o zabezpečenie toho, aby Rómovia a Sintovia boli schopní podieľať sa v plnej miere a rovnocenne na živote našich spoločností, a o odstránenie diskriminácie proti nim,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov,

–  so zreteľom na lisabonskú stratégiu a jej ciele sociálnej súdržnosti i sociálneho začlenenia a na mnohé mechanizmy, ktoré ustanovili inštitúcie Únie, aby splnili lisabonské ciele,

–  so zreteľom na európsku chartu základných práv a na štatút agentúry pre základné práva,

   so zreteľom na správu poradnej skupiny odborníkov na vysokej úrovni o sociálnej integrácii etnických menšín a ich plnej účasti na pracovnom trhu s názvom Etnické menšiny na trhu práce – naliehavá výzva na zlepšenie sociálneho začleňovania, ktorá bola uverejnená Komisiou v roku 2007,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže 12 až 15 miliónov Rómov žijúcich v Európe, z ktorých 7 až 9 miliónov žije v Európskej únii, trpí rasovou diskrimináciou a v mnohých prípadoch značnou štrukturálnou diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj viacnásobnou diskrimináciou na základe rodu, veku, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie,

B.  uznáva, že boj proti rasovej diskriminácii Rómov v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bytovej výstavby nepokračuje v dostatočnej miere vo väčšine členských štátov a kandidátskych krajín, napriek jasnej požiadavke uvedenej v uznesení Parlamentu z 28. apríla 2005 pripraviť oznámenie o tom, ako môže EÚ v spolupráci s členskými štátmi čo najlepšie koordinovať a podporovať úsilie o zlepšenie situácie Rómov,

C.  so zreteľom na existenciu rasovo segregovaných školských systémov v niektorých členských štátoch, kde sú rómske deti vzdelávané buď v oddelených triedach s nižšími štandardmi alebo v triedach pre duševne postihnutých; uznáva, že zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu a možnostiam vysokoškolského vzdelania je veľmi dôležité pre rozvoj širších hľadísk rómskych spoločenstiev,

D.  keďže podštandardné a nehygienické životné podmienky a dôkazy o vytváraní giet existujú v rozsiahlej miere, pričom sa Rómom pravidelne kladú prekážky pri odsťahovaní sa z takýchto štvrtí,

E.  keďže rómske spoločenstvá všeobecne čelia neprijateľne vysokému stupňu nezamestnanosti, čo si vyžaduje konkrétne opatrenia na uľahčenie prístupu k zamestnaniu, zdôrazňuje, že európsky pracovný trh a európska spoločnosť ako celok by vo významnej miere získali zo začlenenia Rómov,

1.  víta závery zo stretnutia Európskej rady dňa 14. decembra 2007, ktorá „ vedomá si veľmi osobitej situácie Rómov v celej Únii, vyzýva členské štáty a Úniu, aby využili všetky prostriedky na zlepšenie ich sociálneho začlenenia“ a „vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúce politiky a nástroje a do konca júna 2008 podala Rade správu o dosiahnutom pokroku“;

2.  zdôrazňuje, že úsilie Európskej únie a jej inštitúcií bojovať proti štrukturálnej a/alebo inštitucionálnej diskriminácii na najvyššej úrovni je vhodné, ale uznáva, že rozhodujúce právomoci v otázke sociálneho začlenenia rómskych spoločenstiev patria do oblasti zvrchovanosti členských štátov;

3.  naliehavo žiada Komisiu, aby Akčný plán Spoločenstva pre začlenenie Rómov vypracúvala ucelene a poznamenáva, že plán musí:

 • o byť vypracovaný a predložený skupinou komisárov, ktorí sú priamo alebo nepriamo zodpovední za začlenenie etnických menšín prostredníctvom ich politických portfólií v oblastiach zamestnanosti, sociálnych vecí, rovnakých príležitostí, spravodlivosti, slobody, vzdelávania, kultúry a regionálnej politiky,
 • o byť založený na rozsiahlej spolupráci medzi existujúcimi medzivládnymi projektmi a príslušnými mimovládnymi inštitúciami a tiež zástupcami akademickej obce, podnikateľov, rómskej občianskej spoločnosti a politických strán,
 • o ustanoviť trvalo udržateľné dlhodobo zamerané politiky, pričom využije cielený prístup, ale bez etnickej segregácie,
 • ovychádza z analýz, ktoré boli vypracované spoločne so zástupcami rómskej občianskej spoločnosti,
 • o určiť a účinne odstraňovať praktické prekážky, s ktorými sa Rómovia stretávajú pri uplatňovaní svojich neodňateľných základných práv v oblasti bytovej výstavby, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania,
 • o ustanoviť jasné a jednoznačné ciele, ukazovatele a termíny spoľahlivého posudzovania,
 • o zaviesť primerané mechanizmy monitorovania, ako je posudzovanie ex post zo strany vlád členských štátov a Komisie, aby sa v dobrom úmysle zabezpečilo racionálne a účinné využívanie finančných nástrojov, práce a času;

4.  opakovane zdôrazňuje, že ako základný cieľ by sa mala do politík na úrovni EÚ začleniť rovnosť prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu; nalieha na Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie pri financovaní a inej podpore opatrení, ktoré si vyžadujú, aby členské štáty začlenili rómske deti do hlavného prúdu vzdelávania od útleho veku;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa ujala vedúcej úlohy a zapájala sa do všetkých hľadísk procesu od plánovania až po hodnotenie so zreteľom na:

 • opredškolské vzdelávanie Rómov,
 • o úplnú desegregáciu rómskych tried/inštitúcií v základnom vzdelávaní;
 • odohľad nad nezákonnou praxou umiestňovania rómskych detí do tried pre duševne postihnutých a na jej zákaz;
 • ozlepšenie prístupu Rómov k odbornému vzdelávaniu a vysokoškolskému štúdiu,
 • ovytvorenie náležitých štipendijných programov na účely vzdelávania mladých Rómov podľa najvyšších štandardov, aby sa napomohol rozvoj novej generácie vedúcich osobností pre rómsku občiansku spoločnosť;

6.  vyzýva členské štáty, aby zapojili rómske spoločenstvo na miestnej úrovni s cieľom umožniť Rómom v plnej miere využívať stimuly poskytované Európskou úniou, či v oblasti vzdelávania, zamestnanosti alebo občianskej účasti, za predpokladu, že úspešná integrácia uplatní prístup zdola nahor a spoločnú zodpovednosť;

7.  vyzýva Komisiu, aby pri poskytovaní finančných prostriedkov EÚ pokladala vplyv súkromných investícií na rovnaké príležitosti za náležitý a záväzný faktor tým spôsobom, že od jednotlivcov a/alebo právnych subjektov predkladajúcich ponuky na projekty financované EÚ bude vyžadovať, aby vypracovali a realizovali analýzu a akčný plán, ktoré zohľadňujú rovnaké príležitosti;

8.  naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala celoeurópsku mapu, do ktorej sa na základe prieskumu a merania zaznačia tie oblasti v EÚ, kde sú Rómske spoločenstvá najviac zasiahnuté chudobou a sociálnym vylúčením;

9.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť využitia systému mikropôžičiek, ako to navrhuje správa za rok 2007 poradnej skupiny na vysokej úrovni, aby sa podporilo zakladanie malých podnikov a nahradila prax úžery, ktorá nivočí mnohé zo znevýhodnených spoločenstiev;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.