Procedure : 2008/2502(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0051/2008

Indgivne tekster :

B6-0051/2008

Forhandlinger :

PV 30/01/2008 - 7

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0035

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 51k
23.1.2008
PE401.032v01-00
 
B6‑0051/2008
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 og B6‑0005/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Viktória Mohácsi og Alfonso Andria
for ALDE-Gruppen
om en europæisk roma-strategi

Europa-Parlamentets beslutning om en europæisk roma-strategi 
B6‑0051/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 13, der gør det muligt for Det Europæiske Fællesskab at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse,

–  der henviser til sin beslutning af 27. januar 2005 om bevarelse af erindringen om holocaust og om antisemitisme og racisme,

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2007 om forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 6, 7 og 29 og til EF-traktatens artikel 13, der forpligter EU og medlemsstaterne til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og giver EU et retsgrundlag for at bekæmpe racisme, fremmedhad og forskelsbehandling, samt til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og statutten for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder,

–   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv samt til rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad,

–  der henviser til "Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU", som Agenturet for Grundlæggende Rettigheder offentliggjorde i 2007,

–  der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols nylige afgørelse i sagen "D.H. m.fl. mod Den Tjekkiske Republik",

–  der henviser til, at der i de seneste år er indført et årti for integration af romaer og oprettet en uddannelsesfond for romaer med henblik på at øge effektiviteten af politikker og bevillinger vedrørende romaer, og at indsatsen for tiden er fokuseret på en række europæiske lande, herunder visse EU-medlemsstater, kandidatlande og andre lande, hvor EU-institutionerne har en betydelig tilstedeværelse,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 15,

A.  der henviser til, at de mellem otte og tolv millioner romaer, der lever i EU, udsættes for racediskrimination og i mange tilfælde lider under alvorlig strukturel diskrimination, fattigdom og social udstødelse samt multidiskrimination på grund af køn, alder, handicap, alder og seksuel orientering,

B.  der erkender, at der i såvel medlemsstater som kandidatlande ikke sker nogen fremskridt i bekæmpelsen af racediskrimination mod romaer for så vidt angår deres ret til uddannelse, beskæftigelse samt forsvarlige sundheds- og boligforhold,

C.  der beklager det faktum, at roma-unionsborgere ofte udsættes for racediskrimination under udøvelsen af den grundlæggende ret til fri bevægelighed og etableringsfrihed, de nyder som unionsborgere,

D.  der henviser til, at diskriminationen på uddannelsesområdet fortsat tolereres i alle EU's medlemsstater; der erkender, at en sådan forskelsbehandling i adgangen til kvalitetsundervisning til stadighed berører roma-børns muligheder for at udvikle og gør brug af deres ret til uddannelsesmæssig udvikling,

E.  der henviser til, at romaer fortsat udsættes for diskrimination på arbejdsmarkedet,

F.  der henviser til, at romaer i vid udstrækning er henvist til at bo i sundhedsfarlige slumboliger, at de efter alt at dømme i stigende omfang er ofre for tvangsudsættelser, og at de ofte nægtes ret til genhusning,

G.  der henviser til, at EU råder over en række mekanismer og værktøjer, der kan anvendes til at forbedre romaers adgang til kvalitetsundervisning, beskæftigelse, boliger og sundhedspleje, herunder navnlig politikkerne for social integration, regionaludvikling og beskæftigelse,

H.  der erkender, at målsætningen om social integration af roma-samfund stadig ikke er opfyldt, og at man bør tage EU-instrumenter i brug for at opnå reelle og synlige forandringer på dette område,

I.  der erkender behovet for at sikre romaernes faktiske deltagelse i det politiske liv, navnlig med hensyn til beslutninger, der berører roma-samfundenes tilværelse og velfærd,

J.  der især henviser til de ekstreme forhold, mange romaer og roma-samfund lever under i de nye medlemsstater, samt til den meget udsatte situation, migranter fra de nye medlemsstater befinder sig i,

1.  glæder sig over konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 14. december 2007, hvori det erklærer, at det "er klar over, at romaerne i hele EU står i en helt speciel situation," og "opfordrer medlemsstaterne og EU til at anvende alle midler i arbejdet for at forbedre deres inklusion" og samtidig "opfordrer Kommissionen til at gennemgå de eksisterende politikker og instrumenter og forelægge Rådet en fremskridtsrapport inden udgangen af juni 2008";

2.  fordømmer på det kraftigste alle de former for racisme og diskrimination, som romaer og andre, der betragtes som "sigøjnere", udsættes for;

3.  opfordrer indtrængende EU's nye Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at sørge for, at integrationen af romaer samt bekæmpelsen af racisme og racediskrimination mod romaer får en høj prioritering i dets arbejdsprogram;

En samlet tilgang

4.  fremhæver på ny EU's vigtige rolle i bekæmpelsen af diskriminationen mod romaer, som ofte er strukturel og derfor kræver en samlet tilgang på EU-plan, samtidig med at det først og fremmest er medlemsstaterne nationale regeringer, der skal udvise den politiske vilje til at afsætte den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til beskyttelse, fremme og styrkelse af romaer;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udforme en EU-rammestrategi for integration af romaer med sigte på at skabe politisk sammenhæng på EU-plan med hensyn til den sociale integration af romaer; finder, at en EU-rammestrategi for integration af romaer bør:

   -prioritere integrationen af romaer via EU's politik for social integration og beskæftigelse og gennem de relevante strukturfonde ved at støtte bæredygtige programmer på EU- og medlemsstatsplan, der sigter på at hævde romaernes ret til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger såvel i medlemsstaterne som kandidatlandene
   -bidrage til bekæmpelsen af strukturel og institutionel diskrimination inden for uddannelse, beskæftigelse, adgang til sundhedstjenester og boliger samt indføre positiv særbehandling som et vigtigt instrument til bekæmpelse af rodfæstede uligheder
   -sigte på at bekæmpe diskriminationen af romaer ved at inkorporere den tematisk i EU's kampagner og initiativer mod racisme
   -etablere overvågningsmekanismer med henblik på at evaluere programmerne for social integration og beskæftigelse, fastsætte benchmarks og andre indikatorer og sikre den fornødne støtte til forskning og evaluering af implementerede programmer
   -sikre en holistisk tilgang til roma-spørgsmål og bringe EU-politikken for integration af romaer på linje med de eksisterende mellemstatslige initiativer såsom årtiet for integration af romer samt OSCE's og Europarådets strategier for forbedring af romaernes situation;

6.  opfordrer Kommissionen til at oprette en roma-enhed eller et organ med tilsvarende beføjelser, der kan koordinere gennemførelsen af en EU-rammestrategi for integration af romaer, lette samarbejdet mellem medlemsstaterne, samordne fælles tiltag for medlemsstaterne og sikre, at roma-spørgsmål rutinemæssigt tages op i alle relevante organer;

7.  anmoder Kommissionen om at udforme et forslag til indførelse af en EU-handlingsplan for integration af romaer med sigte på at yde finansiel støtte til gennemførelsen af målsætningen om en EU-rammestrategi for integration af romaer;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at udforme nationale strategier for integration af romaer, i det omfang sådanne ikke allerede eksisterer, samt sikre, at disse hviler på et tilstrækkeligt institutionelt og finansielt grundlag til at kunne gennemføres med held;

Uddannelse

9.  anmoder indtrængende Kommissionen om at undersøge mulighederne for at styrke lovgivningen mod forskelsbehandling på uddannelsesområdet med særligt sigte på ophævelse af raceadskillelsen og rapportere til Parlamentet om resultaterne heraf inden for et år fra vedtagelsen af denne beslutning;

10.  understreger på ny, at lige adgang til kvalitetsuddannelse bør prioriteres højt i en EU-strategi for romaer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forstærke sin indsats for finansielt og på anden vis at støtte aktioner i medlemsstaterne, der sigter på at integrere roma-børn i den normale undervisning fra et tidligt alderstrin; opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte programmer for positiv særbehandling af romaer på gymnasietrinnet og i de videregående uddannelser; opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte andre programmer med positive og succesrige modeller for ophævelse af raceadskillelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at afsætte særlige bevillinger til støtte for (i) førskoleundervisning af romaer, (ii) afskaffelse af særlige klasseværelser/skoler for romaer på grundskoleniveauet, (iii) overvågning og ændring af metoderne med ulovlig behandling af roma-børn i institutioner for mentalt handicappede, (iv) undervisning på roma-sproget, (v) unge romaers adgang til videregående uddannelse, (vi) universitetsstøtte til romaer og (vii) fyldestgørende information om forfølgelsen af romaer under 2. verdenskrig som led i holocaust-undervisningsprogrammerne;

11.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at prioritere (i) finansieringen af førskoleundervisningen af romaer, (ii) ophævelsen af raceadskillelsen, således at roma-elever kan deltage i den almindelige undervisning, (iii) overvågning og ændring af den ulovlige behandling af mentalt handicappede, (iv) tiltag til støtte for inddragelse af romaernes sprog, historie og kultur og de positive bidrag, de har ydet til de europæiske samfund, i undervisningen af alle børn og (v) økonomisk støtte til roma-studerende på gymnasietrinnet og i de videregående uddannelser, om nødvendigt ved hjælp af en tutorordning;

Beskæftigelse

12.  opfordrer Kommissionen til at støtte integrationen af romaerne på arbejdsmarkedet via foranstaltninger, der omfatter økonomisk støtte til uddannelse og omskoling, foranstaltninger til fremme af positiv særbehandling på arbejdsmarkedet og streng håndhævelse af antidiskriminationslovgivningen inden for beskæftigelse samt foranstaltninger til fremme af romaers muligheder for at blive selvstændige og oprette små virksomheder;

13.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at (i) fortsætte med at udforme instrumenter af lovmæssig og anden art til bekæmpelse af racediskriminationen på arbejdsmarkedet samt sikre, at foranstaltninger truffet af arbejdsgivere til fremme af mangfoldighed nyder fremme, (ii) yde økonomisk støtte til fremme af uafhængige antidiskriminationsorganer, (iii) bygge på de positive eksempler fra visse medlemsstater med henblik på at sikre, at de ansatte i store og mellemstore virksomheder i tilstrækkelig grad afspejler samfundets etniske sammensætning og (iv) tage skridt til at støtte små roma-virksomheder og styrke romaernes iværksætterkapacitet;

Sundhedspleje

14.  opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte systemiske nationale programmer, der sigter på at forbedre sundhedssituationen i roma-samfundene;

15.  opfordrer indtrængende alle medlemsstater til straks at sætte en stopper for og afhjælpe (i) den systematiske udelukkelse af visse roma-samfund fra sundhedspleje, herunder bl.a. samfund i isolerede geografiske områder, og (ii) de ekstreme menneskerettighedskrænkelser, som har fundet sted og finder sted i sundhedssektoren, herunder i form af raceadskillelse på sundhedscentre og tvungen sterilisering af roma-kvinder;

Boliger

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at bygge på de eksisterende positive modeller med henblik på at (i) støtte programmer til afskaffelse af roma-slumkvarterer i de medlemsstater, hvor de findes, og (ii) støtte andre programmer, der indeholder positive og succesrige modeller for boliger til romaer, herunder roma-migranter;

17.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at (i) vedtage og implementere politikker for slumsanering, (ii) sikre en streng håndhævelse af antidiskriminationslove på boligområdet, (iii) indføre positive lovmæssige forpligtelser til afskaffelse af hjemløshed baseret på de positive modeller, der findes i nogle medlemsstater, (iv) tage alle relevante skridt til bekæmpelse af raceadskillelse på boligområdet og (v) forstærke deres indsats for at modvirke undergravningen af standarderne for boligrettigheder inden for EU;

18.  opfordrer medlemsstaterne til at inddrage roma-samfundet på græsrodsplan med henblik på at sætte roma-folket i stand til fuldt ud at drage nytte af impulser fra EU, hvad enten der er tale om uddannelse, beskæftigelse eller borgerdeltagelse, eftersom vellykket integration forudsætter en bottom-up-tilgang og fælles ansvar;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at benytte sig af eksisterende initiativer såsom årtiet for integration af romaer og roma-uddannelsesfonden for at øge effektiviteten af deres indsats på dette område;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og Europarådet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik