Resolutsiooni ettepanek - B6-0051/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0051/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

23.1.2008

suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6–0004/2008 ja B6–0005/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Viktória Mohácsi ja Alfonso Andria
fraktsiooni ALDE nimel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia

Menetlus : 2008/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0051/2008
Esitatud tekstid :
B6-0051/2008
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0051/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13, mis annab Euroopa Ühendusele võimaluse astuda vajalikke samme, et võidelda diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu alusel;

–  võttes arvesse oma 27. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni holokausti, antisemitismi ja rassismi kohta;

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta;

–  võttes arvesse oma 29. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 6, 7 ja 29 ning EÜ asutamislepingu artiklit 13, milles kohustatakse ELi ja selle liikmesriike austama inimõigusi ja põhivabadusi ning nähakse Euroopa Liidule ette õiguslikud vahendid, et võidelda rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, ning Euroopa põhiõiguste hartat ja Põhiõiguste ameti põhikirja;

–   võttes arvesse direktiive 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, ja 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, samuti raamotsust rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta;

–  võttes arvesse Põhiõiguste ameti poolt avaldatud aruannet rassismi ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides 2007. aastal;

–  võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoja hiljutist otsust kohtuasjas D.H. ja teised versus Tšehhi;

–  võttes arvesse, et viimastel aastatel on loodud romide kaasamise kümnend ja romide haridusfond, mille eesmärk on suurendada romidele suunatud poliitika ja romidega seonduvate rahastamisküsimuste mõjusust ning mille tähelepanu keskmes on käesoleval ajal paljud Euroopa riigid, sealhulgas mitmed ELi liikmesriigid, kandidaatriigid ja teised riigid, kus liidu institutsioonid on esindatud olulisel määral;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et 8–12 miljonit Euroopa Liidus elavat romi diskrimineeritakse rassiliselt ja paljudel juhtudel kannatavad nad tõsise struktuurilise diskrimineerimise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all, samuti mitmekordse diskrimineerimise all soo, vanuse, puuete või seksuaalse sättumuse alusel;

B.   tunnistades, et liikmes- ja kandidaatriikides ei ole toimunud edasiminekut romide rassilise diskrimineerimise vastases võitluses ega nende õiguste kaitsmisel hariduse, tööhõive, tervishoiu ja eluaseme valdkonnas;

C.   mõistes hukka tõsiasja, et romi päritolu ELi kodanikud peavad sageli taluma rassilist diskrimineerimist oma põhiõiguste kasutamisel ELi kodanikena vaba liikumise ja asutamisvabaduse osas;

D.   arvestades, et ELi liikmesriikides sallitakse endiselt rassieraldust hariduse valdkonnas; tunnistades, et säärane diskrimineerimine kvaliteetsele haridusele juurdepääsul halvendab pidevalt romi laste võimet areneda ja kasutada nende õigust hariduse täiendamisele;

E.   arvestades, et romisid diskrimineeritakse endiselt tööhõive sektoris;

F.   arvestades, et standarditele mittevastavad ja ebasanitaarsed eluasemed ning sunniviisilise väljatõstmise kasvav trend on laialt levinud, ja et romide õigust alternatiivsele eluasemele ei austata püsivalt;

G.   arvestades, et ELil on mitmeid mehhanisme ja vahendeid, mida saab kasutada, et parandada romide juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, tööhõivele, eluasemele ja tervishoiule, eelkõige sotsiaalse kaasatuse, regionaal- ja tööhõivepoliitika abil;

H.   tunnistades, et romi kogukondade sotsiaalne kaasatus on ikka veel saavutamata eesmärk, ning et ELi õigusakte tuleb kasutada selleks, et kõnealust valdkonda tulemuslikult ja nähtavalt muuta;

I.   tunnistades, et on vaja tagada romide tulemuslik osalemine poliitikas, eelkõige nende otsuste tegemisel, mis mõjutavad romi kogukondade elu ja heaolu;

J.   märkides eelkõige paljude romide ja nende kogukondade äärmuslikku olukorda uutes liikmesriikides, nagu ka uutest liikmesriikidest pärit romi ümberasujate äärmist haavatavust,

1.   väljendab rahuolu Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007. aasta kohtumise järeldusega, milles teadvustatakse romide väga erilist olukorda Euroopa Liidus ning kutsutakse liikmesriike ja liitu üles kasutama kõiki vahendeid nende kaasatuse suurendamiseks, ning kutsutakse komisjoni üles olemasolevaid poliitikaid ja vahendeid läbi vaatama ning esitama nõukogule aruande tehtud edusammude kohta enne 2008. aasta juuni lõppu;

2.  mõistab jäägitult ja ühemõtteliselt hukka kõik rassismi ja diskrimineerimise vormid, mis on suunatud romidele ja teistele „mustlasteks” peetavatele isikutele;

3.   nõuab tungivalt, et uus Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet võtaks romide kaasatuse ning romide vastu suunatud rassismiga ja rassilise diskrimineerimisega võitlemise oma tööprogrammi esmatähtsaks eesmärgiks;

Terviklik lähenemisviis

4.   kinnitab veel kord ELi olulist rolli võitluses romide diskrimineerimise vastu, mis toimub sageli struktureeritult ja vajab seetõttu terviklikku lähenemisviisi ELi tasandil, tunnistades ühtlasi, et poliitilise tahte, aja ja vahendite investeerimine romide kaitsesse, edendamisse ja õigustesse on liikmesriikide valitsuste kohustus;

5.   nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja romide kaasatust käsitleva Euroopa raamstrateegia, mille eesmärk oleks ELi tasandil tagada poliitiline terviklikkus romide sotsiaalse kaasatuse küsimuses; märgib, et romide kaasatust käsitlevas Euroopa raamstrateegias tuleks:

  • -pidada esmatähtsaks romide kaasatust ELi sotsiaalse kaasatuse ja tööhõivepoliitika abil ning asjakohaste struktuurifondide kaudu, toetades ELi ja riiklikke jätkusuutlikke programme, mille eesmärk on kaitsta romide õigust haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele nii liikmes- kui ka kandidaatriikides;
  • -aidata kaasa struktuurilise ja institutsioonilise diskrimineerimise vastu võitlemisele hariduse, tööhõive, tervishoiuteenustele ja eluasemele juurdepääsu valdkondades; edendada positiivset toimimisviisi kui olulist vahendit juurdunud halvemuste kaotamiseks;
  • -seada eesmärgiks võidelda romivastasusega, integreerides selle temaatiliselt rassismivastaste kampaaniate ja algatustega ELi tasandil;
  • -rajada järelevalvesüsteem, et hinnata programme sotsiaalse kaasatuse ja tööhõive valdkondades; kehtestada kriteeriumid ja näitajad ning tagada hädavajalik toetus uuringuteks ja rakendatud programmide hindamiseks;
  • -tagada terviklik lähenemine romi küsimustele ning viia romide kaasamisele suunatud ELi poliitika kooskõlla selliste olemasolevate valitsustevaheliste algatustega nagu romide kaasamise kümnendiga ning OSCE ja Euroopa Nõukogu strateegiatega, mis käsitlevad romide olukorra parandamist;

6.  kutsub komisjoni üles looma romide üksuse või muu samalaadsete volitustega asutuse, et koordineerida romide kaasatust käsitleva Euroopa raamstrateegia rakendamist, edendada koostööd liikmesriikide vahel, kooskõlastada liikmesriikide ühismeetmeid ja tagada romi küsimuste süvalaiendamine kõikide asjakohaste instantside kaasabil;

7.   kutsub Euroopa Komisjoni üles töötama välja ettepaneku luua romide kaasamiseks ühenduse tegevuskava, mille ülesandeks oleks anda rahalist toetust romide kaasatust käsitleva Euroopa raamstrateegia eesmärkide elluviimisele;

8.   kutsub liikmesriike üles töötama välja riiklikud romide integratsioonistrateegiad juhul, kui neid veel ei ole, ning tagama, et strateegiate edukaks rakendamiseks nähakse ette piisavad institutsioonilised raamistikud ja rahalised vahendid;

Haridus

9.   nõuab tungivalt, et komisjon uuriks võimalusi, kuidas tugevdada diskrimineerimisvastaseid õigusakte hariduse valdkonnas, keskendudes rassieralduse kaotamisele, ning annaks tulemustest parlamendile aru ühe kalendriaasta jooksul alates käesoleva resolutsiooni vastuvõtmisest;

10.   kordab veel kord, et võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele peaks olema romisid käsitleva Euroopa strateegia esmatähtis eesmärk; nõuab tungivalt, et komisjon kahekordistaks oma jõupingutusi liikmesriikide selliste meetmete rahastamisel ja toetamisel, mille eesmärk on integreerida romi lapsed tavapärasesse haridusse varakult; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks programme, millega edendatakse romidele positiivset toimimisviisi kesk- ja kõrghariduse valdkonnas; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks muid programme, mille raames pakutakse rassieralduse kaotamiseks positiivseid ja edukaid mudeleid; nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks erivahendid, millega toetataks (i) romide alusharidust, (ii) romi klasside/õppeasutuste rassieralduse kaotamist alghariduse tasandil, (iii) selle tava järelevalvet ja reformimist, mille kohaselt saadetakse romi lapsi vaimsete puuetega laste asutustesse ebaseaduslikult, (iv) romikeelset haridust, (v) romi noorte juurdepääsu kõrgharidusele, (vi) ülikoolistipendiumeid romidele, ning (vii) holokausti käsitlevatesse õppekavadesse piisava teabe lisamist romide tagakiusamise kohta Teise maailmasõja päevil;

11.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid seaksid prioriteetideks (i) romide alushariduse rahastamise, (ii) romi õppurite rassieralduse kaotamise tavapärases hariduses, (iii) vaimsete puuetega isikute ebaseadusliku kohtlemise järelevalve ja reformimise, (iv) meetmed, millega ergutatakse kõikide laste harimist romi keele, ajaloo ja kultuuri vallas ning positiivse panuse alal, mille romid on andnud Euroopa ühiskondadesse, ning (v) rahalise toetuse romi õppuritele kesk-, kolmanda taseme ja ülikoolihariduse andmiseks, kasutades vajaduse korral juhendajate süsteemi;

Tööhõive

12.   nõuab tungivalt, et komisjon toetaks romide integratsiooni tööjõuturuga, võttes kasutusele meetmed, kaasa arvatud rahaline toetuse välja- ja ümberõppele, tööturul positiivset toimimisviisi soodustavad meetmed, diskrimineerimisvastaste seaduste range jõustamine tööhõive valdkonnas ning meetmed, millega edendatakse romi füüsilisest isikust ettevõtjate ja romi väikeettevõtete tegevust;

13.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid (i) töötaksid järjepidevalt välja õigusakte ja muid vahendeid, millega võidelda rassilise diskrimineerimise vastu tööturul, ning tagaksid, et edendataks meetmeid, mis tööandjad on võtnud mitmekesisuse soodustamiseks, (ii) annaksid rahalist toetust sõltumatute diskrimineerimisvastaste ametite edendamiseks, (iii) kasutaksid teatavate liikmesriikide positiivset eeskuju, et tagada, et suurte ja keskmise suurusega ettevõtjate personal esindaks nõuetekohaselt kogukonna etnilist mitmekesisust, ning (iv) võtaksid meetmed, et toetada romi väikeettevõtteid ning arendada romide suutlikkust ettevõtluse alal;

Tervishoid

14.   palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel toetada süsteemseid riiklikke programme, mis on suunatud terviseseisundi parandamisele romi kogukondades;

15.   nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid lõpetaksid viivitamatult (i) teatavate romi kogukondade süstemaatilise väljaarvamise tervishoiuteenuste osutamisel, kaasa arvatud (kuid mitte üksnes) need kogukonnad, kes asuvad eraldatud geograafilistes piirkondades, ning (ii) äärmusliku inimõiguste rikkumise tervishoiusüsteemides, kus neid on esinenud või esineb praegu, kaasa arvatud rassieraldus tervishoiuasutustes ning romi naiste sunniviisiline steriliseerimine; ning kõik eelmainitu heastaksid;

Eluase

16.   nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks olemasolevaid positiivseid mudeleid eeskujuna, et (i) toetada programme, mille eesmärk on kaotada romide agulid nendes liikmesriikides, kus neid leidub, ning (ii) toetada muid programme, mis pakuvad romide, kaasa arvatud romi ümberasujate eluaseme küsimuste lahendamiseks positiivseid ja edukaid mudeleid;

17.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid (i) võtaksid vastu aguliparenduspoliitika ja seda rakendaksid, (ii) jõustaksid rangelt diskrimineerimisvastaseid seadusi elamumajanduse valdkonnas; (iii) töötaksid välja positiivse kohustuse kaotada kodutus, mis põhineks teatavate liikmesriikide olemasolevatel positiivsetel mudelitel, (iv) võtaksid kõik asjakohased meetmed rassieralduse vastu elamumajanduse valdkonnas, (v) kahekordistaksid jõupingutusi lõpetada eluasemeõiguse standardite allakäik liidus;

18.  kutsub liikmesriike üles kaasama romi kogukonda rohujuure tasandil eesmärgiga anda romidele rohkem mõjuvõimu, et nad saaksid ELi abist täielikku kasu nii hariduse, tööjõu kui ka kodanikuühiskonna aktiivse osaluse valdkonnas, võttes arvesse asjaolu, et eduka integratsiooni tagavad altpool tulev algatus ja ühised kohustused;

 

19.   nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu kasutaksid olemasolevaid algatusi nagu romide kaasamise kümnend ja romi haridusfond, et suurendada antud valdkonnas tehtavate pingutuste tulemuslikkust;

20.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Nõukogule.