Návrh usnesení - B6-0052/2008Návrh usnesení
B6-0052/2008

NÁVRH USNESENÍ,

23. 1. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0389/2007, B6–0003/2008, B6–0004/2008 a B6‑0005/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček a Gisela Kallenbach
za skupinu Verts/ALE
o evropské strategii pro Romy

Postup : 2008/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0052/2008
Předložené texty :
B6-0052/2008
Přijaté texty :

B6‑0052/2008

Usnesení Evropského parlamentu o evropské strategii pro Romy

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 3, 6, 7, 29 a 149 Smlouvy o ES, které členské státy zavazují k zajištění rovných příležitostí pro všechny občany,

–  s ohledem na článek 13 Amsterodamské smlouvy, na jehož základě může Evropské společenství „přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. ledna 2005 o vzpomínce na oběti holocaustu, antisemitismu a rasismu,

–  s ohledem na své usnesení o situaci Romů v Evropské unii ze dne 28. dubna 2005,

–  s ohledem na své usnesení o situaci romských žen v Evropské unii ze dne 1. června 2006,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 29. listopadu 2007 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie podle trestního práva,

–  s ohledem na směrnici 43/2000/ES – směrnici o rasové rovnosti –, jež zakazuje diskriminaci na základě etnického původu,

–  s ohledem na článek 4 Rámcové úmluvy Rady Evropy o národnostních menšinách a Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách,

–  s ohledem na článek 3 doporučení 1557/2002 Výboru ministrů Rady Evropy, který upozorňuje na velmi rozšířenou diskriminaci Romů a nutnost zdokonalení systému ke sledování jejich diskriminace,

–  s ohledem na Chartu nerasistické společnosti přijatou evropskými politickými stranami,

–  s ohledem na ustavení skupiny komisařů odpovídajících za základní práva, nediskriminaci a rovné příležitosti a očekávaje předložení pracovního programu této skupiny,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC), na jeho výroční a tematické zprávy o rasismu v EU a na zelenou knihu Komise o rovnosti a nediskriminaci v rozšířené Evropské unii (KOM(2004)0379),

–  s ohledem na nedávno zveřejněnou zprávu Komise, která upozorňuje na velmi znepokojivou míru nepřátelského chování vůči Romům, Cikánům a kočovníkům v Evropě a na porušování jejich lidských práv,

–  s ohledem na zprávu o ochraně menšin a odstranění diskriminace, kterou v současné době projednává Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (2005/2008 (INI)),

–  s ohledem na mezinárodní organizace a právní nástroje, jako např. Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace (CERD), jeho obecné doporučení č. 27: „Diskriminace Romů“, a Evropskou komisi proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v EU žije 7–9 milionů Romů a v celé Evropě tento počet činí 12–15 milionů; vzhledem k tomu, že velká většina Romů je postižena rasovou diskriminací, jež se projevuje tím, že postrádají dobrý přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči, což je ve značné míře odsouvá na okraj společnosti,

B.  vzhledem k tomu, že nesnášenlivost vůči Romům čili romafobie je v Evropě stále značně rozšířena a přiživují ji a využívají extrémní nacionalisté a pravicové politické strany, a že často přerůstá v rasistické útoky, nenávistné projevy, fyzické útoky, nezákonná vystěhování a zastrašování ze strany policie,

C.  vzhledem k tomu, že romský holocaust by měl být plně uznán s ohledem na závažnost nacistických zločinných plánů, jejichž cílem bylo fyzicky vyhladit evropské Romy, a to stejně jako Židy; vzhledem k tomu, že Komise a další orgány by měly v této souvislosti podniknout veškerá nezbytná opatření k tomu, aby byla odstraněna velkovýkrmna vepřů z místa, kde se nacházel bývalý koncentrační tábor v Letech (Česká republika), a aby zde byl vybudován vhodný pietní památník,

D.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech EU a výhledových kandidátských zemích existují rasově oddělené systémy vzdělávání, a vzhledem k velkému počtu romských dětí, které nedokončí školní docházku,

E.  vzhledem k tomu, že v důsledku budoucího rozšíření EU o země západního Balkánu (včetně Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Kosova, Černé hory a Srbska), a také o Turecko, se značně zvýší počet Romů žijících v EU,

F.  vzhledem k tomu, že Romové i nadále jakoby neexistovali, a že jsou stále slabě zastoupeni ve státních orgánech členských států a výhledových kandidátských zemí a v orgánech EU, i když představují významný podíl obyvatelstva EU,

G.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech a výhledových kandidátských zemích tisk a další sdělovací prostředky užívají ve zpravodajství i nadále diskriminační způsob vyjadřování, který úspěšně přispívá v Evropě k udržování stereotypních představ o Romech,

1.  vyzývá Komisi, aby vypracovala celoevropskou politiku pro Romy v souladu s právními předpisy EU a Lisabonskou smlouvou;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že vyústěním budoucí evropské politiky zaměřené na Romy – a vypracované na základě dialogu a spolupráce s nimi – bude udržitelná strategie, jež poskytne nástroje k dalšímu potírání nesnášenlivosti vůči Romům a bude podporovat začlenění Romů v Evropě;

3.  vyzývá Komisi, aby jako součást evropské strategie pro Romy vypracovala akční plány zaměřené na zlepšení podmínek bydlení, vytváření pracovních příležitostí a zajištění dostupné zdravotní péče a vzdělání pro Romy;

4.  vyzývá Komisi, aby institucionalizovala evropskou politiku pro Romy tím, že zřídí v rámci své organizační struktury útvar pro romskou problematiku, který se bude zabývat efektivním využíváním různých fondů EU tak, aby byly přímo zaměřeny na upřednostňované romské politiky, a který bude vytvářet evropskou strategii pro Romy, vyhodnocovat ji a pomáhat při jejím provádění;

5.  naléhavě žádá Komisi, aby do útvaru pro romskou problematiku přijala romské pracovníky, a vyzývá vlády členských států, aby jmenovaly své zástupce, kteří budou sledovat pokroky evropské politiky pro Romy;

6.  vyzývá Komisi, aby z vlastní iniciativy uspořádala výroční konferenci EU o Romech;

7.  domnívá se, že evropská strategie pro Romy by měla zohlednit doporučení Rady Evropy a programy jako akční plán OBSE pro Romy a Desetiletí začleňování Romů;

8.  pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a Radě Evropy.