Procedure : 2008/2502(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0052/2008

Indgivne tekster :

B6-0052/2008

Forhandlinger :

PV 30/01/2008 - 7

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0035

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 96kWORD 40k
23.1.2008
PE401.033v01-00
 
B6‑0052/2008
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 og B6‑0005/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček og Gisela Kallenbach
for Verts/ALE-Gruppen
om en europæisk roma-strategi

Europa-Parlamentets beslutning om en europæisk roma-strategi  
B6‑0052/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 3, 6, 7, 29 og 149, hvor medlemsstaterne forpligter sig til at sikre alle borgere lige muligheder,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 13, der gør det muligt for Det Europæiske Fællesskab at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse,

–  der henviser til sin beslutning af 27. januar 2005 om bevarelse af erindringen om holocaust og om antisemitisme og racisme,

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2007 om forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen,

–  der henviser til direktiv 2000/43/EF om etnisk ligebehandling, som forbyder forskelsbehandling af etniske årsager,

–  der henviser til artikel 4 i Europarådets rammekonvention om nationale mindretal samt den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til artikel 3 i henstilling 1557/2002 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, hvori understreges den udbredte diskriminering af romaerne og behovet for at styrke det system, der skal overvåge diskrimineringen af dem,

–  der henviser til de europæiske politiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund,

–  der henviser til, at der er nedsat en gruppe af kommissærer med ansvar for de grundlæggende rettigheder, ikke-forskelsbehandling og ligestilling, og afventer fremlæggelsen af denne gruppes arbejdsprogram,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad (EUMC), til observatoriets årlige og tematiske rapporter om racisme i EU og til Kommissionens grønbog om ligestilling og ikke-forskelsbehandling i den udvidede Europæiske Union (KOM(2004)0379),

–  der henviser til, at Kommissionen for nylig udsendte en rapport, hvori opmærksomheden henledes på den meget foruroligende udbredelse af fjendtligheder og menneskerettighedskrænkelser over for romaer, sintier og andre ikke-bofaste personer i Europa,

–  der henviser til den betænkning, der i øjeblikket er til behandling i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og vedrører beskyttelse af minoriteter og antidiskriminationspolitikker (2005/2008 (INI)),

–   der henviser til internationale organer og retsinstrumenter såsom De Forenede Nationers Komité til Bekæmpelse af Racediskrimination (CERD), dens generelle henstilling nr. 27 om forskelsbehandling af romaerne og Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at romabefolkningen udgør 7-9 mio. i EU og 12-15 mio. i det samlede Europa; der henviser til, at et stort flertal af romaer udsættes for racediskrimination, hvilket afspejles i manglende adgang til uddannelse, beskæftigelse, bolig og sundhedspleje, hvilket grundlæggende marginaliserer dem i samfundet,

B.  der henviser til, at fremmedhad over for sigøjnere og romafjendtlighed stadig er udbredt i Europa og tilskyndes og anvendes af ultranationalistiske og højreekstremistiske politiske partier og kulminerer i racistiske overgreb, hadske ytringer, fysiske overgreb, retsstridige udsættelser og chikane fra politiet,

C.  der henviser til, at romaernes holocaust fortjener fuld anerkendelse i betragtning af, at nazisternes frygtelige forbrydelser havde til formål fysisk at udrydde romaerne i Europa såvel som jøder, og som i den forbindelse opfordrer Kommissionen og andre myndigheder til at tage alle nødvendige skridt til at fjerne svinebedriften fra det område, hvor der tidligere lå en koncentrationslejr i Lety (Den Tjekkiske Republik), og oprette et værdigt mindesmærke,

D.  der henviser til, at der i flere visse af EU's medlemsstater og potentielle kandidatlande findes skolesystemer med raceadskillelse, og at et stort antal roma-børn forlader skolen for tidligt,

E.  der henviser til, at den fremtidige udvidelse af EU til det vestlige Balkan med Albanien, Bosnien-Herzegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo, Montenegro og Serbien samt Tyrkiet vil øge antallet af romaer i EU betragteligt,

F.  der henviser til, at romaerne fortsat er usynlige og underrepræsenterede i stat og EU-institutioner, medlemsstater og potentielle kandidatlande, selv om de udgør en væsentlig procentdel af EU's befolkning,

G.   der henviser til, at pressens og andre mediers dækning i nogle medlemsstater og potentielle kandidatlande fortsat anvender diskriminerende sprogbrug, som med held bidrager til det stereotype billede af romaer i Europa,

1.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en paneuropæisk roma-politik i overensstemmelse med EU-lovgivningen og Lissabontraktaten;

2.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at en fremtidig europæisk roma-politik, som er formuleret i dialog og samarbejde med roma-folket, fører til en bæredygtig strategi, som indeholder værktøjer til yderligere bekæmpelse af sigøjnerfjendtlighed og fremmer integrationen af romaerne i Europa;

3.   opfordrer Kommissionen til, som en del af den europæiske roma-strategi, at udarbejde handlingsplaner til at forbedre boligforhold, skabe muligheder for beskæftigelse og sikre sundhedspleje og uddannelse for romaer til overkommelige priser;

4.   opfordrer Kommissionen til at institutionalisere europæisk roma-politik ved at oprette en roma-enhed inden for sin struktur, som skal undersøge mulighederne for at anvende de forskellige EU-midler mere effektivt, så de i højere grad direkte målrettes prioriterede roma-politikker, og udarbejde, vurdere samt hjælpe med at gennemføre den europæiske roma-strategi;

5.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at ansætte roma-personale i sin roma-enhed og opfordrer medlemsstaternes regeringer til at udpege repræsentanter, der skal følge den europæiske roma-politiks udvikling;

6.   opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at organisere en årlig EU-konference om romaer:

7.   mener, at den europæiske roma-strategi bør tage hensyn til Europarådets henstillinger, OSCE's handlingsplan for romaer og programmerne i forbindelse med årtiet for integration af romaer;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og Europarådet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik