Resolutsiooni ettepanek - B6-0052/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0052/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

23.1.2008

suuliselt vastatava küsimuste B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6–0004/2008 ja B6–0005/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gisela Kallenbach
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia

Menetlus : 2008/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0052/2008
Esitatud tekstid :
B6-0052/2008
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0052/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 3, 6, 7, 29 ja 149, milles kohustatakse liikmesriike tagama võrdsed võimalused kõigile kodanikele;

–  võttes arvesse Amsterdami lepingu artiklit 13, mis annab Euroopa Ühendusele võimaluse astuda vajalikke samme, et võidelda diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu alusel;

–  võttes arvesse oma 27. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni holokausti mälestamise, antisemitismi ja rassismi kohta;

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta;

–  võttes arvesse oma 29. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega;

–  võttes arvesse rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi 43/2000/EÜ, mis keelab diskrimineerimise etnilistel põhjustel;

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste raamkonventsiooni artiklit 4 ning inimõiguste ja põhivabaduste Euroopa konventsiooni;

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituse 1557/2002 artiklit 3, milles rõhutatakse romide laialt levinud diskrimineerimist ja vajadust tugevdada nende diskrimineerimise järelevalve süsteemi;

–  võttes arvesse rassismivaba ühiskonna Euroopa erakondade hartat;

–  võttes arvesse põhiõiguste, diskrimineerimisvastase võitluse ja võrdsete võimaluste eest vastutavate volinike rühma moodustamist ning oodates rühma tegevuskava esitlemist;

–  võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 1035/97, millega luuakse Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus, järelevalvekeskuse aasta- ja temaatilisi aruandeid rassismi kohta Euroopa Liidus ning komisjoni rohelist raamatut võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise kohta laienenud Euroopa Liidus (KOM(2004)0379);

–  võttes arvesse komisjoni poolt hiljuti avaldatud aruannet, milles juhitakse tähelepanu romide, mustlaste ja rändajate vastu suunatud vaenulikkuse ja inimõiguste rikkumise väga murettekitavale tasemele Euroopas;

–  võttes arvesse praegust raportit kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimise kohta (2005/2008 (INI));

–   võttes arvesse rahvusvaheliste organeid ja õigusakte, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rassilise diskrimineerimise likvideerimise komiteed (CERD), selle XXVII üldist soovitust "Romide diskrimineerimine" ning rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et ELis on romisid 7–9 miljonit ja Euroopas tervikuna 12–15 miljonit; arvestades, et valdavat osa romidest diskrimineeritakse rassiliselt, mis väljendub juurdepääsu puudumises haridusele, tööhõivele, eluasemele ja tervishoiule ning mis tõrjub neid oluliselt ühiskonnas kõrvale;

B.   arvestades, et romivastasus või romifoobia on endiselt Euroopas laialt levinud ning seda edendavad ja kasutavad ultrarahvuslikud ja paremäärmuslikud erakonnad, kulmineerudes rassistlike rünnakute, vihkamiskõnede, füüsiliste rünnakute, õigusvastaste väljatõstmiste ja politseipoolse ahistamisega;

C.   arvestades, et romide holokaust väärib täielikku tunnustamist, kuna selle eesmärk oli samaulatuslikult natsistlike kuritegude raskusega Euroopa romid ja juudid füüsiliselt likvideerida; arvestades, et komisjon ja teised ametiasutused peaksid astuma kõik vajalikud sammud, et kõrvaldada nuumseafarm endise koonduslaagri asukohast Letys (Tšehhi Vabariigis) ning luua sobivalt väärikas mälestusmärk;

D.   arvestades teatavates ELi liikmesriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides kehtivat rassiliselt eraldavat koolisüsteemi ja romi laste suurt koolist väljalangevust;

E.   arvestades, et ELi edasine laienemine Lääne-Balkani riikidesse, sealhulgas Albaaniasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Kosovosse, Montenegrosse ja Serbiasse ning Türgisse, suurendab oluliselt romide arvu ELis;

F.   arvestades, et romid on jätkuvalt märkamatud ja alaesindatud riiklikes ja ELi institutsioonides liikmes- ja potentsiaalsetes kandidaatriikides, kuigi nad moodustavad olulise osa ELi elanikkonnast;

G.   arvestades, et mõnedes liikmes- ja potentsiaalsetes kandidaatriikides kasutatakse ajakirjanduses ja meedias jätkuvalt diskrimineerivat kõnepruuki, mis aitab edukalt kaasa romidest stereotüüpse mulje kujundamisele Euroopas,

1.   nõuab tungivalt, et komisjon töötaks vastavalt ELi õigusele ja Lissaboni lepingule välja üleeuroopalise romisid käsitleva poliitika;

2.   nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et tulevane romisid käsitlev Euroopa poliitika, mis koostatakse dialoogis ja koostöös romidega, tooks kaasa püsiva strateegia, mis tagab vahendid võitluseks edasise romivastasusega ja edendab romide kaasamist Euroopas;

3.   palub komisjonil romisid käsitleva Euroopa strateegia osana koostada tegevuskavad, et parandada romide elamistingimusi, luua neile töövõimalused ja tagada tasukohane tervishoid ja haridus;

4.   kutsub komisjoni üles institutsionaliseerima romisid käsitleva Euroopa poliitika, luues oma struktuuris romide üksuse, mis uurib võimalusi erinevate ELi fondide tõhusaks kasutamiseks, et suunata neid otsesemalt prioriteetsetesse romisid käsitlevatesse poliitikavaldkondadesse ning luua, hinnata ja aidata romisid käsitleva Euroopa strateegia rakendamist;

5.   nõuab tungivalt, et komisjon võtaks romide üksusesse tööle romidest töötajaid, ja kutsub liikmesriikide valitsusi üles määrama oma esindaja jälgima romisid käsitleva Euroopa poliitika edusamme;

6.   palub komisjonil algatada iga-aastase romisid käsitleva ELi konverentsi korraldamise;

7.   on seisukohal, et romisid käsitlev Euroopa strateegia peaks võtma arvesse Euroopa Nõukogu soovitusi, romisid käsitlevat OSCE tegevuskava ning romide kaasamise aastakümne programme;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Nõukogule.