Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0052/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0052/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

23.1.2008

a B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 és B6‑0005/2008 számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček és Gisela Kallenbach
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
a romákkal kapcsolatos európai stratégiáról

Eljárás : 2008/2502(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0052/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0052/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0052/2008

az Európai Parlament állásfoglalása a romákkal kapcsolatos európai stratégiáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EK-Szerződés 3., 6., 7., 29. és 149. cikkére, amely szerint a tagállamok kötelesek egyenlő jogokat biztosítani minden állampolgáruk számára,

–  tekintettel az Amszterdami Szerződés 13. cikkére, amely alapján az Európai Közösség megfelelő intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy fellépjen a faji vagy etnikai alapú megkülönböztetés ellen,

–  tekintettel 2005. január 27-i, a holokausztról való megemlékezésről, az antiszemitizmusról és a rasszizmusról szóló állásfoglalására,

–  tekintettel a romák európai unióbeli helyzetéről szóló, 2005. április 28-i állásfoglalására,

–  tekintettel a roma nők európai unióbeli helyzetéről szóló, 2006. június 1-i állásfoglalására,

–  tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról szóló 2007. november 15-i állásfoglalására,

–  tekintettel az Európai Parlament 2007. november 29-i, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel a 2000/43/EK irányelvre – a faji egyenlőségi irányelvre – , amely tiltja az etnikai alapon történő megkülönböztetést,

–  tekintettel az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének 4. cikkére és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményre,

–  tekintettel az Európa Tanácson belüli Miniszterek Tanácsának 1557/2002. ajánlása 3. cikkére, amely hangsúlyozza a romák elleni széles körű hátrányos megkülönböztetést és az ellenük elkövetett hátrányos megkülönböztetéseket figyelő rendszer tökéletesítésének szükségességét,

–  tekintettel az európai pártok „fajgyűlöletmentes társadalomért” chartájára,

–  tekintettel az alapvető jogokért, a hátrányos megkülönböztetés felszámolásáért és az esélyegyenlőségért felelős biztosok csoportjának megalakulására, és várva e csoport munkatervének bemutatását,

–  tekintettel a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló 1035/97/EK tanácsi rendeletre, valamint a Megfigyelőközpont által közzétett éves jelentésekre és az Unión belül előforduló fajgyűlöletről szóló jelentésekre, valamint a kibővült Európai Unióban megvalósuló esélyegyenlőségről és diszkrimináció-mentességről szóló bizottsági zöld könyvre (COM (2004)0379),

–  tekintettel a közelmúltban kiadott bizottsági közleményre, amelynek témája egy jelentés, amely a romákat, cigányokat és vándorló népeket Európában ért emberi jogi visszaélések és ellenségesség kellemetlenül magas szintjére hívja fel a figyelmet,

–  tekintettel a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak a kisebbségvédelemről és a diszkrimináció elleni küzdelemről szóló legújabb belső jelentésére (2005/2008/(INI)),

–  tekintettel a nemzetközi testületekre és az olyan jogi eszközökre, mint például a faji diszkrimináció felszámolásáról szóló ENSZ-bizottság (CERD) és ennek 27. sz. általános ajánlása a romák elleni hátrányos megkülönböztetésről, illetve az ECRI (az Európai Bizottság a Rasszizmus és az Intolerancia Ellen),

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a roma lakosság teljes száma az EU-n belül 7–9 millió, Európán belül pedig 12–15 millió főre tehető; mivel a roma lakosság túlnyomó többségét éri hátrányos faji megkülönböztetés, ami abban tükröződik, hogy nem juthatnak oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz és egészségügyi ellátáshoz, ez pedig jelentős mértékben a társadalom perifériájára szorítja őket,

B.  mivel a cigányellenesség és a romafóbia még mindig széles körben elterjedt Európában, és a szélsőségesen nacionalista, és jobboldali politikai pártok által propagált és kiaknázott jelenség, ami rasszista támadások, uszító beszédek, fizikai bántalmazás, jogtalan kilakoltatások és rendőrségi zaklatások formájában csúcsosodik ki,

C.  mivel a roma holokauszt az európai romák, akárcsak a zsidók fizikai megsemmisítésére irányuló náci bűnök súlyosságának megfelelő módon teljes elismerést érdemel, mivel e tekintetben a Bizottságnak és a többi hatóságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a Csek Köztársaságban, Lety településen található egykori koncentrációs tábor helyszínéről eltávolítsák a disznóhizlaldát és az eseményeknek kellő tisztelettel adózó emlékművet építsenek oda,

D.  tekintettel a számos uniós tagállam és potenciális tagjelölt állam iskolarendszerében kialakult faji szegregációra, és az iskolából kimaradó roma gyermekek magas számára,

E.  mivel az Európai Unió a nyugat-balkáni országokkal (többek között Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, Koszovóval, Szerbiával és Montenegróval), illetve Törökországgal való jövőbeli bővülése által az Unióban élő romák száma jelentősen növekedni fog,

F.  mivel a romák továbbra sincsenek jelen, vagy nincsenek eléggé képviselve a potenciális tagjelölt országok és a tagállamok állami és uniós intézményeiben, annak ellenére, hogy az Unió lakosságának jelentős százalékát teszik ki,

G.  mivel egyes tagjelölt országok és tagállamok sajtója és más médiaszervei hátrányosan megkülönböztető nyelvezetet használnak, ami sikeresen hozzájárul a romákról Európában kialakult sztereotípiákhoz,

1.  sürgeti a Bizottságot, hogy az uniós törvényekkel és a lisszaboni szerződéssel összhangban dolgozzon ki páneurópai romapolitikát;

2.  sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa: a jövő – a roma néppel folytatott párbeszéd és együttműködés szellemében kialakított – romákkal kapcsolatos európai politikája fenntartható stratégiát eredményez, amely megteremti a cigányellenesség elleni küzdelem eszközeit és elősegíti a romák európai integrációját;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy az európai romastratégia részeként készítsen cselekvési terveket a romák lakhatási körülményeinek javítása, foglalkoztatottságának növelése és megfizethető egészségügyi ellátásának illetve oktatásának biztosítása érdekében;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy intézményesítse a romákkal kapcsolatos európai politikát létrehozva saját szervezeti felépítésén belül egy romákkal foglalkozó egységet, amely kidolgozná a különféle uniós alapok hatékony felhasználásának módjait az elsőbbséget élvező roma politikák célzottabb érvényesítése és az európai romastratégia kialakítása, értékelése és végrehajtásának elősegítése érdekében;

5.  sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazzon roma személyzetet a romákkal foglalkozó egységében, és felszólítja a tagállam kormányait, hogy nevezzenek ki képviselőket, akik a romákkal kapcsolatos európai politika fejlődését követik szemmel;

6.  felszólítja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen évenként tartandó konferenciát a romákról;

7.  úgy véli, hogy az európai romastratégiának figyelembe kell vennie az Európa Tanács, az EBESZ romákkal foglalkozó cselekvési terve és a „romák bevonását célzó programok évtizede” által kibocsátott ajánlásokat;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és az Európa Tanácsnak,