Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0052/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0052/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

23.1.2008

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 ir B6‑0005/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ir Gisela Kallenbach
Verts/ALE frakcijos vardu,
dėl Europos strategijos romų klausimais

Procedūra : 2008/2502(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0052/2008
Pateikti tekstai :
B6-0052/2008
Priimti tekstai :

B6‑0052/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos strategijos romų klausimais

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 3, 6, 29 ir 149 straipsnius, kuriais valstybės narės įpareigojamos užtikrinti lygias galimybes visiems piliečiams,

–  atsižvelgdamas į Amsterdamo sutarties 13 straipsnį, kuriuo Europos bendrijai leidžiama „imtis atitinkamų veiksmų kovojant su diskriminacija rasiniu arba etniniu pagrindu“;

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 27 d. rezoliuciją dėl holokausto, antisemitizmo ir rasizmo atminimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl romų padėties Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl romų tautybės moterų padėties Europos Sąjungoje,,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 29 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su tam tikrų formų rasizmu ir ksenofobija bei jų apraiškomis naudojant baudžiamosios teisės priemones,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 43/2000/EB, žinomą kaip Rasių lygybės direktyvą, kuria draudžiama diskriminacija etniniais pagrindais;

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos pagrindų konvencijos dėl tautinių mažumų 4 straipsnį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos Nr. 1557/2002 3 straipsnį, kuriame pabrėžiama plačiai paplitusi romų diskriminacija ir poreikis stiprinti jų atžvilgiu vykdomos diskriminacijos stebėjimo sistemą;

–  atsižvelgdamas į Europos partijų chartiją už nerasistinę visuomenę,

–  atsižvelgdamas į Komisijos narių grupės, atsakingos už pagrindines teises, kovą su diskriminacija ir už lygias galimybes, įkūrimą bei laukdamas grupės darbotvarkės paskelbimo;

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą Nr. (EB) 1035/97, kuriuo įsteigiamas Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras (angl. EUMC) ir į jo metinius bei teminius pranešimus apie rasizmą Europos Sąjungoje bei Komisijos Žaliąją knygą dėl lygybės ir kovos su diskriminacija išsiplėtusioje Europos Sąjungoje (COM(2004)0379);

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos paskelbtą pranešimą, kuriame atspindimas sukrečiantis priešiškumo romams, čigonams ir keliautojams bei jų žmogaus teisių pažeidimo lygis Europoje,

–  atsižvelgdamas į dabartinį Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija (2005/2008 (INI));

–  atsižvelgdamas į tarptautines institucijas ir teisines priemones, pvz., Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetą (angl. CERD), jo Visuotinę rekomendaciją Nr. 27 „Romų diskriminacija“ ir Europos komisiją kovai su rasizmu ir netolerancija (angl. ECRI),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Europoje gyvena 12–15 mln. romų, iš kurių 7–9 mln. – Europos Sąjungoje.kadangi didžioji dauguma romų kenčia nuo rasinės diskriminacijos, kuri pasireiškia nepakankamai suteikiamomis galimybėmis gauti išsilavinimą, darbą, būstą ir sveikatos apsaugos paslaugas, kas sumenkina jų padėtį visuomenėje,

B.  kadangi priešiškas nusiteikimas čigonų ir romų atžvilgiu Europoje vis dar plačiai paplitęs ir skatinamas bei naudojamas įvairių ultranacionalistinių bei dešiniųjų partijų, kas baigiasi rasistiniais išpuoliais, neapykantą kurstančiais pasisakymais, fizinės jėgos panaudojimu, neteisėtais iškraustymais arba policijos vykdomu persekiojimu,

C.   kadangi būtina visapusiškai pripažinti vykdytą romų holokaustą, kuris tolygus nacių nusikaltimams, skirtiems fiziškai Europoje išnaikinti romus bei žydus; kadangi šiuo klausimu Komisija bei kitos institucijos turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad iš buvusios koncentracijos stovyklos teritorijos Lety vietovėje (Čekija) būtų iškeldinta kiaulių ferma ir sukurtas tinkamas memorialas,

D.  atsižvelgdamas į tam tikrose ES valstybėse narėse ir potencialiose šalyse kandidatėse egzistuojančias rasiniu pagrindu suskirstytas mokymo sistemas ir didelį romų vaikų pašalinimo iš mokyklos atvejų skaičių,

E.  kadangi būsima ES plėtra Vakarų Balkanų šalių link, įskaitant Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Kosovą, Juodkalniją, Serbiją ir Turkiją, žymiai padidins romų skaičių Europos Sąjungoje,

F.  kadangi romai vis dar yra nepastebimi ir jiems nepakankamai atstovaujama valstybinėse ir ES institucijose, valstybėse narėse ir potencialiose šalyse kandidatėse, nors jie ir sudaro nemažą Europos Sąjungos gyventojų dalį;

G.  kadangi kai kuriose valstybėse narėse ir potencialiose šalyse kandidatėse spauda ir žiniasklaida, vartodama diskriminuojančią kalbą, toliau sėkmingai prisideda kuriant stereotipinį romų įvaizdį Europoje,

1.  ragina Komisiją vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais bei Lisabonos sutartimi sukurti visos Europos masto politiką romų atžvilgiu;

2.  ragina Komisiją užtikrinti, kad vykdant Europos politiką romų atžvilgiu, kuri būtų pagrįsta dialogu ir bendradarbiavimu su romais, būtų sukurta patvari strategija, kurioje būtų numatytos priemonės tolimesnei kovai su priešišku nusiteikimu čigonų atžvilgiu ir padėtų integruoti romus Europoje.

3.  ragina Komisiją vykdant Europos strategiją romų atžvilgiu sukurti veiksmų planus, skirtus aprūpinimo būstu sąlygoms gerinti; sukurti užimtumo galimybes, užtikrinti romams prieinamą sveikatos apsaugą ir švietimą;

4.  ragina Komisiją įtvirtinti institucijose Europos politiką romų atžvilgiu, sukuriant romų padalinį, kuris ieškotų būdų kaip veiksmingai panaudoti įvairias ES lėšas tiesiogiai nukreipiant jas į prioritetinius politikos romų atžvilgiu tikslus ir sukurti, vertinti bei padėti įgyvendinti Europos strategiją romų atžvilgiu;

5.  ragina Komisiją romų padalinyje įdarbinti romų tautybės asmenis bei ragina valstybių narių vyriausybes paskirti savo atstovus, kurie stebėtų, kaip vykdoma Europos politika romų atžvilgiu;

6.  ragina Komisiją imtis iniciatyvos organizuojant metinę ES konferenciją romų klausimais;

7.  mano, kad vykdant Europos strategiją romų atžvilgiu reikia atsižvelgti į Europos Tarybos rekomendacijas, ESBO veiksmų planą dėl romų, taip pat į romų integracijos dešimtmečio programas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir Europos Tarybai.