Návrh uznesenia - B6-0052/2008Návrh uznesenia
B6-0052/2008

NÁVRH UZNESENIA

23.1.2008

ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 a B6‑0005/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček a Gisela Kallenbach
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Postup : 2008/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0052/2008
Predkladané texty :
B6-0052/2008
Prijaté texty :

B6‑0052/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 3, 6, 7, 29 a 149 Zmluvy o ES, ktorými sa členské štáty zaväzujú k zabezpečeniu rovnakých príležitostí pre všetkých občanov,

–  so zreteľom na článok 13 Amsterdamskej zmluvy, ktorý umožňuje Európskemu spoločenstvu prijať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na rasovom alebo etnickom pôvode;

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. januára 2005 o pamiatke na holokaust, antisemitizme a rasizme,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 29. novembra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva,

–  so zreteľom na smernicu 43/2000 ES – smernicu o rasovej rovnosti, ktorou sa zakazuje diskriminácia na etnickom základe,

–  so zreteľom na článok 4 Rámcového dohovoru Rady Európy o národnostných menšinách a Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách,

–  so zreteľom na článok 3 odporúčania 1557/2002 Výboru ministrov Rady Európy, v ktorom sa zdôrazňuje rozsiahla diskriminácia Rómov a potreba zlepšiť systém monitorovania ich diskriminácie,

–  so zreteľom na Chartu európskych strán za spoločnosť bez rasizmu,

–  so zreteľom na založenie skupiny splnomocnencov pre základné práva, antidiskrimináciu a rovnaké príležitosti a v očakávaní predloženia jej agendy,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1035/97, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC), na svoje výročné a tematické správy o rasizme v EÚ a na Zelenú knihu Komisie o rovnosti a nediskriminácii v rozšírenej Európskej únii (KOM(2004)0379),

–  so zreteľom na správu, ktorú nedávno zverejnila Európska komisia a ktorá upozornila na veľmi znepokojivý stupeň nepriateľstva a porušovania ľudských práv voči Rómom, Cigánom a kočovníkom v Európe,

–  so zreteľom na súčasnú správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o ochrane menšín a boji proti diskriminácii (2005/2008 (INI)),

–  so zreteľom na medzinárodné orgány a právne nástroje, napríklad Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie (CERD), jeho všeobecné odporúčanie č. 27: Diskriminácia Rómov a Európsku komisiu proti rasizmu a intolerancii (ECRI),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže počet Rómov v EÚ predstavuje 7 – 9 miliónov a v celej Európe 12 – 15 miliónov; keďže veľká väčšina Rómov čelí rasovej diskriminácii, ktorá sa prejavuje v nedostatku prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti, v dôsledku čoho sú vo výraznej miere vytláčaní na okraj spoločnosti,

B.  keďže neznášanlivosť voči Cigánom alebo Rómom je v Európe naďalej veľmi rozšírený jav, podnecujú a využívajú ju ultranacionalistické a pravicové politické strany a vrchol dosahuje v podobe rasistických útokov, nenávistných prejavov, fyzických útokov, nezákonného vysťahovávania a politického prenasledovania,

C.  keďže rómsky holokaust si zasluhuje, aby bol v plnej miere uznaný úmerne k závažnosti nacistických zločinov, ktorých cieľom bola fyzická likvidácia európskych Rómov, ako aj Židov; keďže v tomto ohľade by Komisia a ostatné orgány mali prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie výkrmne ošípaných z areálu bývalého koncentračného tábora v obci Lety (Česká republika) a postaviť primerane dôstojný pamätník,

D.  so zreteľom na rasovú segregáciu školských systémov existujúcich v niektorých členských štátoch EÚ a potenciálnych kandidátskych krajinách a na vysoký počet rómskych detí s neukončenou školskou dochádzkou,

E.  keďže budúce rozširovanie EÚ smerom na západný Balkán, ktoré by zahŕňalo Albánsko, Bosnu Hercegovinu, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Kosovo, Čiernu Horu a Srbsko, ako aj Turecko, povedie k výraznému zvýšeniu počtu Rómov v EÚ,

F.  keďže Rómovia sú v štátnych inštitúciách a inštitúciách EÚ, členských štátoch a potenciálnych kandidátskych krajinách naďalej neviditeľní a nie sú dostatočne zastúpení napriek tomu, že z percentuálneho hľadiska tvoria výraznú časť obyvateľstva EÚ,

G.  keďže v niektorých členských štátoch a potenciálnych kandidátskych krajinách sa v tlačovom spravodajstve a spravodajstve ostatných masmédií naďalej používa diskriminačný jazyk, ktorý úspešne prispieva k stereotypnému obrazu Rómov v Európe,

1.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala celoeurópsku politiku týkajúcu sa Rómov v súlade s právom EÚ a Lisabonskou zmluvou;

2.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúca európska politika týkajúca sa Rómov, formulovaná v rámci dialógu a spolupráce s rómskymi občanmi, povedie k trvalo udržateľnej stratégii, ktorá prinesie nástroje na boj proti ďalšej neznášanlivosti voči Cigánom a podporí integráciu Rómov v Európe;

3.  vyzýva Komisiu, aby ako súčasť európskej stratégie riešenia rómskej otázky vypracovala akčné plány na zlepšenie podmienok v oblasti bývania, vytvorila pracovné príležitosti a zaručila cenovo dostupnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie pre Rómov,

4.  vyzýva Komisiu na inštitucionalizáciu európskej politiky pre Rómov tým, že v rámci svojej štruktúry zriadi rómsku sekciu, ktorá bude skúmať spôsoby efektívneho využívania jednotlivých fondov EÚ s cieľom bezprostrednejšie sa zamerať na rómske politiky s vyššou prioritou a vytvoriť, zhodnotiť a podporiť vykonávanie európskej stratégie riešenia rómskej otázky;

5.  naliehavo žiada Komisiu, aby v rómskej sekcii zamestnala pracovníkov rómskeho pôvodu, a vyzýva vlády členských štátov, aby menovali svojich zástupcov s cieľom sledovať pokrok v oblasti európskej politiky pre Rómov;

6.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula iniciatívu a zorganizovala výročnú konferenciu EÚ o Rómoch;

7.  domnieva sa, že európska stratégia riešenia rómskej otázky by mala zohľadňovať odporúčania Rady Európy, akčný plán Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu týkajúci sa Rómov a programy Dekády začleňovania rómskej populácie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a Rade Európy.