Návrh usnesení - B6-0053/2008Návrh usnesení
B6-0053/2008

NÁVRH USNESENÍ,

23. 1. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6–0004/2008 a B6–0005/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson
za skupinu PSE
o evropské strategii pro romskou menšinu

Postup : 2008/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0053/2008
Předložené texty :
B6-0053/2008
Přijaté texty :

B6‑0053/2008

Usnesení Evropského parlamentu o evropské strategii pro romskou menšinu

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 3, 6, 7, 29 a 149 Smlouvy o ES, které členské státy zavazují k zajištění rovných příležitostí pro všechny občany,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, na jehož základě může Evropské společenství přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii, usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii a usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

–  s ohledem na směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a na rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii,

–  s ohledem na Zprávu o rasismu a xenofobii v členských státech EU za rok 2007, kterou zveřejnila Agentura Evropské unie pro základní práva,

–  s ohledem na skutečnost, že v roce 2005 zahájila řada členských států EU, kandidátských zemí a dalších zemí, ve kterých mají orgány EU výrazné zastoupení, iniciativu „Desetiletí začleňování Romů“ a zřídily fond pro vzdělávání Romů,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 12–15 milionů evropských Romů je nadále vystaveno závažné strukturální diskriminaci a že v mnoha případech žijí v chudobě a sociálním vyloučení; vzhledem k tomu, že po rozšíření Unie v roce 2004 a 2007 se většina evropských Romů stala občany EU a že tedy požívají práva občanů EU a jejich rodin volně se stěhovat a usazovat na území členských států,

B.  vzhledem k tomu, že situace evropských Romů, kteří jsou tradičně přítomni v mnoha evropských zemích, se liší od situace jiných evropských národnostních menšin, což zdůvodňuje specifická opatření na evropské úrovni,

C.  vzhledem k tomu, že postavení mnoha romských občanů a komunit, kteří se rozhodli usadit se v jiném členském státě EU, než je stát, jehož jsou občany, je obzvláště nejisté,

D.  vzhledem k tomu, že EU má k dispozici řadu nástrojů, které je možno použít v boji proti sociálnímu vyloučení Romů,

E.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech EU během loňského roku výrazně vzrostla nesnášenlivost vůči Romům v hromadných sdělovacích prostředcích a politickém diskurzu a že vzrostl i počet případů rasově motivovaného násilí na Romech,

F.  vzhledem k tomu, že pokrok členských států i kandidátských zemí v boji proti diskriminaci Romů v oblasti jejich práva na vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení byl nerovnoměrný a pomalý,

G.  vzhledem k tomu, že romské ženy čelí dvojnásobné diskriminaci jako Romky a ženy,

1.  zcela a bez výjimky odsuzuje všechny podoby rasismu a diskriminace, jimž jsou vystaveni Romové a další lidé označovaní za „Cikány“;

2.  vítá závěry předsednictví Evropské rady ze dne 14. prosince 2007, v nichž „s vědomím velmi specifické situace Romů v celé Unii vyzývá členské státy a Unii, aby využily všech prostředků ke zlepšení jejich začlenění“ a „vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající politiky a nástroje a aby Radu informovala o pokroku, jehož bude dosaženo do konce června 2008“;

3.  domnívá se, že EU a členské státy sdílejí odpovědnost za podporu začlenění Romů a dodržování jejich základních práv jako práv evropských občanů, a že musí okamžitě zvýšit své úsilí o dosažení viditelných výsledků v této oblasti; vyzývá členské státy a orgány EU, aby přijaly potřebná opatření s cílem vytvořit adekvátní sociální a politické prostředí pro realizaci začleňování Romů, například podporou vzdělávacích kampaní o romské kultuře a integraci pro neromské obyvatelstvo, a to jak v zemi původu, tak i v evropské zemi pobytu;

4.  připomíná, že se všechny kandidátské země v procesu vyjednávání a přistoupení zavázaly zlepšit začleňování romských komunit a podporovat jejich práva na vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení; vyzývá Evropskou komisi, aby zhodnotila plnění těchto závazků a současnou situaci Romů ve všech členských státech EU;

5.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Evropská komise doposud nereagovala na žádost Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2005, ve kterém ji Parlament vyzývá, aby připravila sdělení o způsobu, jakým může EU ve spolupráci s členskými státy nejlépe zkoordinovat a podpořit úsilí o zlepšení situace Romů;

6.  očekává do konce června 2008 zprávu Evropské komise pro Evropskou radu, která prozkoumá stávající politiky a nástroje pro zlepšení začlenění Romů a příčiny dosavadního neuspokojivého pokroku;

7.  vítá iniciativy oznámené Evropskou komisí, včetně oznámení o sdělení týkajícího se revidované strategie boje proti diskriminaci, budoucí zelenou knihu o vzdělávání žáků přistěhovaleckého původu nebo žáků, kteří jsou příslušníky znevýhodněné menšiny, a záměr přijmout dodatečná opatření k zajištění prosazování směrnice 2004/43/ES; vítá zejména návrh na zřízení romského fóra na vysoké úrovni, které by mělo vytvářet efektivní politiky pro řešení záležitostí týkajících se Romů;

8.  vítá záměr Komise zabývat se otázkou uznání Romů jako zvláštní menšiny nadnárodního charakteru;

9.  domnívá se, že boj proti diskriminaci Romů, kteří představují celoevropskou kulturní komunitu, vyžaduje komplexní přístup na evropské úrovni a uznání, že prvotní odpovědnost za ochranu základních práv romských občanů a podporu jejich sociálního, ekonomického a politického začlenění spočívá v rukou vlád členských států; vyzývá Komisi, aby k romským záležitostem zaujala horizontální přístup a vytvořila další návrhy pro soudržnost politik na evropské úrovni s ohledem na sociální začlenění Romů, aby pobídla členské státy k většímu úsilí o dosažení viditelných výsledků a usnadnění výměny osvědčených postupů mezi členskými státy;

10.  vyzývá Komisi, aby do konce roku 2008 předložila konkrétní návrhy na zlepšení začlenění Romů, např. rámcovou strategii pro romskou menšinu a akční plán Společenství pro Romy, v nichž bude rozvoj romských lidských zdrojů prioritou;

11.  vyzývá Komisi, aby vybrala jednoho ze svých komisařů a svěřila mu do odpovědnosti koordinaci romské politiky; naléhavě vyzývá Komisi, aby ve své organizaci zajistila přiměřené správní zdroje pro koordinaci iniciativ tak, že vytvoří stálý služební útvar, v jehož čele bude stát koordinátor pro evropské romské záležitosti;

12.  naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby využily existujících iniciativ jako např. Desetiletí začleňování Romů nebo fondu pro vzdělávání Romů ke zvýšení účinnosti jejich úsilí v této oblasti;

13.  zdůrazňuje, že k zajištění efektivní realizace úsilí o podporu začleňování Romů a boje proti diskriminaci je důležité, aby se angažovaly místní orgány;

14.  zdůrazňuje nutnost aktivního zapojení romských představitelů a dlouhodobých strategií pro budování jejich profesionálních schopností ve všech iniciativách, jejichž cílem je podpora práv Romů a začlenění jejich komunit;

15.  domnívá se, že Evropský parlament by se měl podrobněji zabývat různými aspekty problémů evropské politiky týkající se začleňování Romů;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a Radě Evropy.