Resolutsiooni ettepanek - B6-0053/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0053/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

23.1.2008

suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6–0004/2008 ja B6–0005/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson
fraktsiooni PSE nimel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia

Menetlus : 2008/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0053/2008
Esitatud tekstid :
B6-0053/2008
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0053/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 3, 6, 7, 29 ja 149, milles kohustatakse liikmesriike tagama võrdsed võimalused kõigile kodanikele;

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13, mis annab Euroopa Ühendusele võimaluse astuda vajalikke samme, et võidelda diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu alusel;

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus, 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus, 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta;

–  võttes arvesse direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, ja direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, ning rassismi ja ksenofoobiaga võitlemise raamotsuse projekti;

–  võttes arvesse Põhiõiguste ameti poolt avaldatud aruannet rassismi ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides 2007. aastal;

–  võttes arvesse 2005. aasta romide kaasamise kümnendi ja romi haridusfondi algatusi paljude ELi liikmesriikide, kandidaatriikide ja teiste riikide poolt, kus Euroopa Liidu institutsioonid on väga olulisel määral esindatud;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et paljud 12–15 miljonist Euroopas elavast romist kannatavad tõsise struktuurilise diskrimineerimise pärast ning paljudel juhtudel kannatavad nad tõsise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tõttu; arvestades, et enamik Euroopa romisid said ELi kodanikuks pärast 2004. ja 2007. aasta laienemist ning nad saavad kasutada Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil;

B.  arvestades, et Euroopa romide, kes elavad traditsiooniliselt paljudes Euroopa riikides, olukord erineb Euroopa rahvusvähemuste omast, mis õigustab Euroopa tasandil erimeetmete võtmist;

C.  arvestades, et paljud romid ja romi kogukonnad, kes on otsustanud asuda elama ELi liikmesriiki, mille kodakondsus neil puudub, on eriti kaitsetus olukorras;

D.  arvestades, et ELil on mitmeid vahendeid, mida saab kasutada romide tõrjutusega võitlemisel;

E.  arvestades, et viimastel aastatel on toimunud oluline romivastasuse suurenemine mõnede ELi liikmesriikide massimeedias ning poliitilises diskursuses, samuti romide vastu suunatud rassivägivalla suurenemine;

F.  arvestades, et nii liikmes- kui ka kandidaatriikides toimunud edasiminek romide diskrimineerimise vastases võitluses ning nende õiguste tagamises hariduse, tööhõive, tervishoiu ja eluaseme valdkonnas on olnud ebaühtlane ja aeglane;

G.  arvestades, et enamus romi naisi kannatavad nii romiks kui ka naiseks olemise tõttu kahekordse diskrimineerimise all;

1.  mõistab jäägitult ja ühemõtteliselt hukka kõik rassismi ja diskrimineerimise vormid, mis on suunatud romidele ja teistele „mustlasteks” peetavatele isikutele;

2.  väljendab rahuolu Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007. aasta kohtumise eesistuja järelduse üle, milles teadvustatakse romide väga erilist olukorda Euroopa Liidus ning kutsutakse liikmesriike ja liitu üles kasutama kõiki vahendeid nende kaasatuse suurendamiseks, ning kutsutakse komisjoni üles olemasolevaid poliitikaid ja vahendeid läbi vaatama ning esitama nõukogule aruande tehtud edusammude kohta enne 2008. aasta juuni lõppu;

3.  on seisukohal, et EL ja liikmesriigid vastutavad ühiselt romide kaasamise edendamise eest ja romide kui Euroopa kodanike põhiõiguste kaitsmise eest, ning nad peavad kiiresti suurendama oma jõupingutusi selles valdkonnas reaalsete tulemuste saavutamiseks; kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles kiitma heaks vajalikke meetmeid, et luua asjakohane sotsiaalne ja poliitiline keskkond romide kaasamise rakendamiseks, näiteks toetades romide kultuuri ja integratsiooni käsitlevaid avalikke koolituskampaaniaid mitteromidest elanikkonnale nii kodakondsusriigis kui ka Euroopa Liidus asuvas elukohariigis;

4.  tuletab meelde, et kõik kandidaatriigid on võtnud endale läbirääkimis- ja ühinemisprotsessis kohustuse parandada romi kogukondade kaasamist ning edendada nende õigusi haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele; kutsub Euroopa Komisjoni üles hindama nende kohustuste täitmist ning romide praegust olukorda kõikides liikmesriikides;

5.  tunneb kahetsust, et Euroopa Komisjon pole seni reageerinud Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2005. aasta nõudmisele koostada teatis selle kohta, kuidas EL saab koostöös liikmesriikidega kõige paremini koordineerida ja edendada jõupingutusi romide olukorra parandamiseks;

6.  ootab enne 2008. aasta juuni lõppu Euroopa Komisjoni aruannet Euroopa Ülemkogule, kus vaadataks läbi olemasolevad romide kaasamise parandamise poliitikad ja õigusaktid ning senist mitterahuldavat arengut tinginud tegurid;

7.  tervitab Euroopa Komisjoni algatusi, sealhulgas teatist diskrimineerimise vastase võitluse muudetud strateegia kohta, tulevast rohelist raamatut rändetaustaga või ebasoodsas olukorras oleva vähemuse hulka kuuluvatele õpilastele hariduse andmise kohta ning kavatsust võtta täiendavaid meetmeid direktiivi 2004/43/EÜ jõustamise tagamiseks; tervitab eriti ettepanekut kõrgetasemelise romide foorumi kokkukutsumiseks, mis oleks romide probleemidega tegelemiseks tõhusa poliitika arendamise koht;

8.  tervitab komisjoni kavatsust tegeleda romide kui riikidevahelise ulatusega erivähemuse tunnustamise küsimusega;

9.  on seisukohal, et romide kui üleeuroopalise kultuurikogukonna diskrimineerimise vastane võitlus vajab terviklikku lähenemisviisi ELi tasandil, samal ajal tunnistades, et romide põhiõiguste kaitse ning nende sotsiaalse, majandusliku ja poliitilise kaasamise edendamine peaks olema eelkõige liikmesriikide valitsuste ülesanne; palub komisjonil kasutada romide küsimuses horisontaalset lähenemisviisi ning töötada välja täiendavad ettepanekud Euroopa tasandil romide sotsiaalse kaasatuse küsimuses poliitilise sidususe saavutamiseks, et ärgitada liikmesriike suuremate jõupingutuste tegemisele, saavutamaks reaalseid tulemusi ning lihtsustamaks liikmesriikide vahel parimate tavade vahetamist;

10.  kutsub komisjoni üles esitama 2008. aasta lõpuks konkreetsed ettepanekud romide kaasatuse parandamiseks, näiteks romide raamstrateegia ja ühenduse romisid käsitlev tegevuskava, seades prioriteediks romide inimressursside arendamise;

11.  kutsub komisjoni üles määrama ühe oma volinikest vastutama romide poliitika koordineerimise eest; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks oma teenistustes algatuste koordineerimiseks piisavad haldusalased vahendid, luues alalise üksuse, mida juhib Euroopa Liidu romide koordinaator;

12.  nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu kasutaksid olemasolevaid algatusi nagu romide kaasamise kümnend ja romi haridusfond, et suurendada antud valdkonnas tehtavate pingutuste tulemuslikkust;

13.  rõhutab kohalike ametivõimude kaasamise olulisust, et tagada tõhusad jõupingutused romide kaasatuse ja diskrimineerimise vastu võitlemise edendamisel;

14.  rõhutab romide esindajate aktiivse kaasamise ning pikaajalise strateegia vajadust nende kutsealase suutlikkuse tõstmisel kõikides algatustes, mille eesmärk on edendada nende õigusi ja nende kogukondade kaasatust;

15.  on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks üksikasjalikumalt tegelema Euroopa Liidu romide kaasatust käsitlevate poliitiliste probleemide erinevate aspektidega;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Nõukogule.