Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0053/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0053/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

23.1.2008

a B6-0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 és B6‑0005/2008 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Lévai Katalin, Adrian Severin, és Jan Andersson
a PSE képviselőcsoportja nevében
az európai romaügyi stratégiáról

Eljárás : 2008/2502(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0053/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0053/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0053/2008

az Európai Parlament állásfoglalása az európai romaügyi stratégiáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3., 6., 7., 29. és 149. cikkére, amely szerint a tagállamok kötelesek egyenlő jogokat biztosítani minden állampolgáruk számára,

– tekintettel az EK-Szerződés 13. cikkére, amely alapján az Európai Közösség megfelelő intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy fellépjen a faji vagy etnikai alapú megkülönböztetés ellen;

– tekintettel az Európai Unióban élő romák helyzetéről szóló 2005. április 28-i, az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről szóló 2006. június 1-jei és az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazására vonatkozó 2007. november 14-i állásfoglalására,

– tekintettel a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK tanácsi irányelvre, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelvre, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet leküzdéséről szóló kerethatározatra,

– tekintettel a „Rasszizmus és idegengyűlölet az EU tagállamaiban 2007-ben” című, az Alapjogi Ügynökség által közzétett jelentésre,

– tekintettel a 2005-ben létrehozott „A romák beilleszkedésének évtizede” programra és a Roma Oktatási Alapra, amelyeket számos uniós tagállam, tagjelölt ország és más olyan ország hívott életre, amelyekben az uniós intézmények meghatározó jelenléttel bírnak,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 12–15 millió európai roma továbbra is jelentős strukturális diszkriminációtól szenved, és sok esetben nagyfokú szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek van kitéve; mivel az európai romák többsége a 2004-es és 2007-es bővítések után uniós állampolgár lett, akik annak előnyeit élvezhetik, hogy családjaikkal szabadon mozoghatnak és tartózkodhatnak a tagállamok területén;

B.  mivel a számos európai országban hagyományosan jelen lévő európai romák helyzete különbözik az európai nemzeti kisebbségekétől, ami indokolja a konkrét európai szintű intézkedések szükségességét;

C.  mivel különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak azok a roma személyek és közösségek, amelyek úgy határoztak, hogy a nemzeti állampolgárságuk szerinti uniós tagállam helyett egy másik uniós tagállamban telepednek le;

D.  mivel az Európai Unió sokféle olyan eszközzel rendelkezik, amellyel leküzdhető a romák kirekesztése;

E.  mivel néhány uniós tagállamban a múlt évben jelentősen fokozódott a cigányellenesség a tömegtájékoztatásban és a politikai diskurzusokban, valamint megnőtt a romákkal szemben megnyilvánuló faji indíttatású erőszak;

F.  mivel az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz való jogok érvényesítése tekintetében a romákkal szembeni megkülönböztetés leküzdésében az előrehaladás egyenlőtlen és lassú mind a tagállamokban, mind pedig a jelölt országokban;

G.  mivel a legtöbb roma nő kettős – egyrészt nemen, másrészt etnikai származáson alapuló – diszkrimináció áldozata,

1.  nyomatékosan és nyíltan elítéli a romákat és az egyéb, „cigánynak” tekintett személyeket érő hátrányos megkülönböztetés valamennyi formáját;

2.  üdvözli a 2007. december 14-i Európai Tanács elnökségi következtetéseit, amelyben „tudatában a romák unióbeli nagyon egyedi helyzetének, felkéri a tagállamokat és az Uniót, hogy minden eszközt vegyenek igénybe a romák társadalmi befogadásának érdekében”, és „felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a meglévő szakpolitikákat és eszközöket, és legkésőbb 2008 júniusáig számoljon be a Tanácsnak az elért eredményekről”;

3.  úgy véli, hogy az EU és tagállamai osztoznak abbéli felelősségükben, hogy előmozdítsák a romák integrációját, és hogy védelmezzék az európai polgárként őket megillető alapvető jogokat, valamint hogy a látható eredmények elérése érdekében sürgősen fokozniuk kell közös erőfeszítéseiket ezen a területen; felhívja a tagállamokat és az Unió intézményeit, hogy támogassák a szükséges intézkedéseket a romák befogadásának megvalósításához szükséges megfelelő társadalmi és politikai környezet megteremtése érdekében, például a roma kultúrával és integrációval kapcsolatos, a nem roma lakosságot megcélzó közoktatási kampányok támogatásával mind az állampolgárságuk szerinti országban, mind pedig az európai tartózkodási helyük szerinti országban.

4.  emlékeztet arra, hogy a tárgyalási és csatlakozási folyamat során minden tagjelölt ország elkötelezte magát a roma közösségek integrációja, valamint az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz való jogaik előmozdítása mellett; felhívja az Európai Bizottságot, hogy értékelje a kötelezettségek teljesítését és a romák jelenlegi helyzetét az összes uniós tagállamban;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Bizottság még nem válaszolt az Európai Parlament 2005. április 28-i kérésére, hogy a Bizottság adjon ki közleményt arról, hogy hogyan tudja az EU a tagállamokkal együttműködésben a legjobban összehangolni és elősegíteni a romák helyzetének javítására irányuló törekvéseket;

6.  örömmel várja az Európai Bizottság 2008. június vége előtt az Európai Tanács számára elküldendő jelentését, amely a romák integrációját előmozdító meglévő politikákat és a nem kielégítő előrehaladás mögött meghúzódó tényezőket vizsgálja meg;

7.  üdvözli az Európai Bizottság által bejelentett kezdeményezéseket, beleértve a megkülönböztetés elleni küzdelem felülvizsgált stratégiájáról szóló közlemény kihirdetését, a bevándorlói háttérrel rendelkező vagy hátrányos helyzetű kisebbséghez tartozó diákok oktatásáról szóló hamarosan megjelenő zöld könyvet, továbbá a 2004/43/EK irányelv végrehajtásának biztosításával kapcsolatos további lépések megtételére vonatkozó szándékot; különösen üdvözli azt a magas szintű roma fórum létrehozására irányuló javaslatot, amely a roma ügyek megoldását célzó hatékony politikák megteremtéséhez nyújtana keretet;

8.  üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy fontolóra veszi a romák mint transznacionális jelleggel rendelkező különleges kisebbség elismerésének kérdését;

9.  úgy véli, hogy a páneurópai kulturális közösséget alkotó romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem európai szintű, átfogó megközelítést igényel, annak elismerése mellett, hogy a roma polgárok alapvető jogainak védelme, valamint társadalmi, gazdasági és politikai integrációjuk előmozdítása elsősorban a tagállamok kormányainak felelőssége; kéri a Bizottságot, hogy alkalmazzon horizontális megközelítést a roma ügyekkel kapcsolatban, és dolgozzon ki további javaslatokat a romák társadalmi integrációjára vonatkozó politikák közötti koherencia megteremtésére európai szinten, valamint hogy sürgesse a tagállamokat még nagyobb erőfeszítés megtételére a látható eredmények elérése érdekében és a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének előmozdítása céljából;

10.  kéri a Bizottságot, hogy 2008 végéig nyújtson be konkrét javaslatokat a romák integrációjának javítására, például egy romákra vonatkozó keretstratégiát és közösségi cselekvési tervet, elsődlegesen a roma emberi erőforrások bővítésére összpontosítva;

11.  kéri a Bizottságot, hogy jelöljön ki egy a roma politika összehangolásáért felelős biztost; sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő adminisztratív forrásokat a Bizottság szolgálatain belül a kezdeményezések összehangolására azáltal, hogy egy európai romaügyi koordinátor vezetése alatt álló állandó csoportot hoz létre;

12.  sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy használják ki a létező kezdeményezéseket, így például a „A romák beilleszkedésének évtizede” programot és a Roma Oktatási Alapot erőfeszítései hatékonyságának e téren történő fokozására érdekében;

13.  hangsúlyozza a helyi hatóságok bevonásának fontosságát a romák integrációjának előmozdítására és a megkülönböztetés leküzdésére tett erőfeszítések hatékony megvalósulásának biztosítása érdekében;

14.  hangsúlyozza, hogy szükség van a romák képviselőinek aktív bevonására, valamint a roma közösségek integrációjának és jogainak előmozdítását célzó mindennemű kezdeményezéssel kapcsolatos szakmai kapacitások kiépítésére vonatkozó hosszú távú stratégiákra;

15.  úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek behatóbban kellene tanulmányoznia a romák integrációjára vonatkozó európai politikai kihívások különböző szempontjait;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, valamint az Európa Tanácsnak.