Návrh uznesenia - B6-0053/2008Návrh uznesenia
B6-0053/2008

NÁVRH UZNESENIA

23.1.2008

ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 a B6‑0005/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Postup : 2008/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0053/2008
Predkladané texty :
B6-0053/2008
Prijaté texty :

B6‑0053/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 3, 6, 7, 29 a 149 Zmluvy o ES, ktorou sa členské štáty zaväzujú k zabezpečeniu rovnakých príležitostí pre všetkých občanov,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES, ktorý umožňuje Európskemu spoločenstvu prijať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na rasovom alebo etnickom pôvode,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii, svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii a svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,

–  so zreteľom na smernicu 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a smernicu 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a na rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii,

–  so zreteľom na Správu o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ za rok 2007, ktorú vydala Agentúra pre základné práva,

–  so zreteľom na vytvorenie Dekády začleňovania Rómskej populácie a Rómskeho vzdelávacieho fondu v roku 2005 z iniciatívy mnohých členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a iných krajín, v ktorých sú významne prítomné inštitúcie Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 12 až 15 miliónov európskych Rómov aj naďalej zažíva vážnu štrukturálnu diskrimináciu a vo viacerých prípadoch trpí značnou chudobou a sociálnym vylúčením; keďže väčšina európskych Rómov sa po rozšírení v roku 2004 a v roku 2007 stala občanmi EÚ s právom občanov EÚ a ich rodín voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov,

B.  keďže situácia európskych Rómov, ktorí sú historicky prítomní vo viacerých európskych krajinách, je odlišná od situácie európskych národnostných menšín a preto oprávňuje na prijatie osobitných opatrení na európskej úrovni,

C.  keďže viacerí Rómovia a rómske komunity, ktoré sa rozhodli usadiť v inom členskom štáte EÚ ako v tom, ktorého sú občanmi, sú vo výnimočne citlivej situácii,

D.  keďže EÚ má množstvo nástrojov, ktoré je možné v boji proti vylúčeniu Rómov využiť,

E.  keďže v minulom roku sme boli svedkami výrazného nárastu odporu voči Cigánom v masmédiách a v politických prejavoch v niektorých členských štátoch EÚ ako aj nárastu prípadov rasovo motivovaného násilia voči Rómom,

F.  keďže pokrok v boji proti diskriminácii Rómov v otázke uplatňovania práva na vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie bol v členských štátoch aj kandidátskych krajinách nerovnomerný a pomalý,

G.  keďže väčšina rómskych žien čelí dvojnásobnej diskriminácii – ako Rómky aj ako ženy,

1.  bezvýhradne a jednoznačne odsudzuje všetky formy rasizmu a diskriminácie, ktorým čelia Rómovia a ostatní považovaní za „Cigánov“;

2.  víta závery Predsedníctva Európskej rady zo 14. decembra 2007, ktorá „ vedomá si veľmi osobitej situácie Rómov v celej Únii, vyzýva členské štáty a Úniu, aby využili všetky prostriedky na zlepšenie ich začlenenia“ a „vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúce politiky a nástroje a do konca júna 2008 podala Rade správu o dosiahnutom pokroku“;

3.  domnieva sa, že EÚ a členské štáty spoločne zodpovedajú za podporu začlenenia Rómov a dodržiavanie ich základných práv ako európskych občanov a že musia urýchlene zvýšiť úsilie na dosiahnutie viditeľných výsledkov v tejto oblasti; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom vytvoriť vhodné sociálne a politické prostredie pre začlenenie Rómov, napríklad prostredníctvom podporných kampaní verejného vzdelávania o rómskej kultúre a o začleňovaní pre nerómske obyvateľstvo v krajine, ktorej sú občanmi aj v krajine európskeho pobytu;

4.  pripomína, že všetky kandidátske krajiny sa v negociačnom a prístupovom procese zaviazali, že zlepšia začlenenie rómskych komunít a podporia ich právo na vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie; žiada Európsku komisiu, aby vyhodnotila plnenie týchto záväzkov a súčasnú situáciu Rómov vo všetkých členských štátoch EÚ;

5.  s poľutovaním konštatuje, že Európska komisia doteraz nereagovala na požiadavku Európskeho parlamentu z 28. apríla 2005 vypracovať oznámenie o tom, ako môže EÚ v spolupráci s členskými štátmi najlepšie koordinovať a podporovať úsilie o zlepšenie situácie Rómov;

6.  teší sa na správu Európskej komisie určenú Európskej rade, ktorú má Komisia vypracovať do konca júna 2008 a ktorá skúma existujúce politiky a nástroje na zlepšenie začleňovania Rómov a činitele, ktoré spôsobili doterajší neuspokojivý postup;

7.  víta iniciatívy, ktoré oznámila Európska komisia vrátane oznámenia o revidovanej stratégii boja proti diskriminácii, očakávanej zelenej knihy o vzdelávaní žiakov so skúsenosťami s migráciou alebo patriacich k znevýhodnenej menšine, a úmyslu prijať doplňujúce opatrenia na zabezpečenie uplatňovania smernice 2004/43/ES; víta najmä návrh na zriadenie rómskeho fóra na vysokej úrovni ako štruktúry na rozvoj účinných politík na riešenie rómskych otázok;

8.  víta úmysel Komisie zaoberať sa otázkou uznania Rómov ako osobitnej menšiny s transnárodným charakterom;

9.  domnieva sa, že boj proti diskriminácii Rómov, ktorí tvoria paneurópske kultúrne spoločenstvo, si vyžaduje komplexný prístup na európskej úrovni, pričom prvotnú zodpovednosť za ochranu základných práv rómskych občanov a podporu ich sociálneho, hospodárskeho a politického začlenenia majú vlády členských štátov; žiada Komisiu o horizontálny prístup k rómskej otázke a o vypracovanie ďalších návrhov na zabezpečenie politickej súdržnosti na európskej úrovni v súvislosti so sociálnym začlenením Rómov s cieľom podnietiť členské štáty k výraznejšiemu úsiliu o dosiahnutie viditeľných výsledkov a o zjednodušenie výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi;

10.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2008 predložila konkrétne návrhy na zlepšenie začleňovania Rómov, napríklad rámcovú stratégiu riešenia rómskej otázky a akčný plán Spoločenstva pre riešenie rómskej otázky s dôrazom na vytvorenie rómskych ľudských zdrojov;

11.  vyzýva Komisiu, aby určila jedného z Komisárov, ktorý bude zodpovedný za koordináciu rómskej politiky; naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci svojej štruktúry vytvorením stáleho oddelenia pod vedením európskeho koordinátora pre rómske otázky zabezpečila primerané administratívne zdroje na koordináciu iniciatív;

12.  naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby na zvýšenie účinnosti svojho úsilia v tejto oblasti využili existujúce iniciatívy ako Dekádu začleňovania rómskej populácie a Rómsky vzdelávací fond;

13.  zdôrazňuje význam účasti miestnych orgánov pre zabezpečenie účinného vynakladania úsilia o podporu začlenenia Rómov a boj proti diskriminácii;

14.  zdôrazňuje potrebu aktívnej účasti rómskych zástupcov a potrebu dlhodobých stratégií pre vytváranie ich profesijných schopností vo všetkých iniciatívach, ktorých cieľom je podpora práv Rómov a začlenenie rómskych komunít;

15.  domnieva sa, že Európsky parlament by sa mal detailnejšie venovať rôznym aspektom výziev európskej politiky týkajúcich sa začlenenia Rómov;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a Rade Európy.