Predlog resolucije - B6-0053/2008Predlog resolucije
B6-0053/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

23.1.2008

k vprašanjem za ustni odgovor B6-0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 in B6‑0005/2008
v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
ki ga predlagajo Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin in Jan Anderson
v imenu skupine PSE
o evropski strategiji za Rome

Postopek : 2008/2502(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0053/2008
Predložena besedila :
B6-0053/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0053/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski strategiji za Rome

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 3, 6, 7, 29 in 149 Pogodbe ES, v skladu s katerimi so države članice zavezane zagotavljati enake možnosti za vse državljane,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe ES, ki Evropski skupnosti omogoča, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o položaju Romov v Evropski uniji, svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o položaju romskih žensk v Evropski uniji in svoje resolucije z dne 15. novembra 2007 o uporabi Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic,

–  ob upoštevanju Direktive 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost in Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu ter ob upoštevanju okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji,

–  ob upoštevanju poročila o rasizmu in ksenofobiji v državah članicah EU za leto 2007, ki ga je objavila agencija za temeljne pravice,

–  ob upoštevanju dejstva, da so države članice EU, države kandidatke in druge države, kjer imajo institucije Evropske unije zelo pomembno vlogo, leta 2005 oblikovale politično zavezo Desetletje vključevanja Romov in ustanovile sklad za izobraževanje Romov,

–  ob upoštevanju člena 108(5) Poslovnika,

A.  ker je od 12 do 15 milijonov evropskih Romov še vedno žrtev resne strukturne diskriminacije in se v mnogih primerih srečuje s hudo revščino in socialno izključenostjo; ker je večina evropskih Romov po širitvah leta 2004 in 2007 pridobila državljanstvo EU in s tem pravico državljanov EU in njihovih družin do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic,

B.  ker je položaj evropskih Romov, ki so tradicionalno prisotni v številnih evropskih državah, drugačen od položaja evropskih narodnih manjšin, kar upravičuje posebne ukrepe na evropski ravni,

C.  ker so številni Romi in romske skupnosti, ki so se odločili za naselitev v državi članici EU, ki ni država članica njihovega državljanstva, v posebno ranljivem položaju,

D.  ker EU razpolaga s celo vrsto instrumentov, ki jih je mogoče uporabiti za boj proti izključenosti Romov,

E.  ker smo bili v preteklem letu priče znatnemu povečanju protiromstva v množičnih medijih in političnih razpravah v nekaterih državah članicah EU ter naraščajočemu številu primerov rasnega nasilja proti Romom,

F.  ker je napredek v boju proti diskriminaciji Romov glede uveljavljanja njihovih pravic do izobraževanja, zaposlitve, zdravja in stanovanja tako v državah članicah kot državah kandidatkah neenakomeren in počasen,

G.  ker se večina romskih žensk sooča z dvojno diskriminacijo – kot Rominje in kot ženske,

1.  ostro in nedvoumno obsoja vse oblike rasizma in diskriminacije, s katerimi se soočajo Romi in drugi, ki se jih obravnava kot „cigane“;

2.  pozdravlja sklep predsedstva Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007, ki „se v zvezi s tem zaveda posebnih razmer, s katerimi se soočajo Romi po vsej Uniji, ter poziva države članice in Unijo, naj uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za izboljšanje njihovega vključevanja“ in „poziva Komisijo, naj preuči obstoječe politike in instrumente ter Svetu pred koncem junija 2008 poroča o doseženem napredku“;

3.  meni, da so EU in države članice skupaj odgovorne za spodbujanje vključevanja Romov in zagovarjanje njihovih temeljnih pravic, ki jih imajo kot evropski državljani, ter da morajo nujno povečati svoja prizadevanja za dosego vidnih rezultatov na tem področju; poziva države članice in institucije EU, da odobrijo potrebne ukrepe za vzpostavitev primernega družbenega in političnega okolja za izvajanje vključevanja Romov, npr. s podporo kampanjam za javno izobraževanje neromskega prebivalstva o romski kulturi in vključevanju tako v državo državljanstva kot v državo, kjer prebivajo kot evropski državljani;

4.  opozarja, da so se vse države kandidatke zavezale, da bodo v pogajalskem in pristopnem procesu izboljšale vključevanje romskih skupnosti in podpirale njihove pravice do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanja; poziva Evropsko komisijo, naj oceni uresničevanje teh zavez in trenutni položaj Romov v vseh državah članicah EU;

5.  obžaluje, da se Evropska komisija zaenkrat še ni odzvala na poziv Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2005, da naj v sporočilu obrazloži, kako bi lahko EU v sodelovanju z državami članicami na najboljši način uskladila in pospešila prizadevanja za izboljšanje položaja Romov;

6.  z veseljem pričakuje poročilo Evropske komisije Evropskemu Svetu pred koncem junija 2008 o preučitvi obstoječih politik in instrumentov za izboljšanje vključevanja Romov in dejavnikov za nezadovoljiv dosedanji uspeh;

7.  pozdravlja pobude, ki jih je napovedala Evropska komisija, vključno z napovedjo sporočila o revidirani strategiji za boj proti diskriminaciji, prihajajočo zeleno knjigo o izobraževanju učencev s priseljenskim ozadjem ali učencev, ki pripadajo prikrajšani manjšini, in namero, da bo sprejela dodatne ukrepe za zagotovitev izvrševanja Direktive 2004/43/ES; pozdravlja zlasti predlog za ustanovitev romskega foruma na visoki ravni, ki bo služil kot struktura za razvoj učinkovitih politik za obravnavo vprašanj, povezanih z Romi;

8.  pozdravlja namero Komisije, da se bo posvetila vprašanju priznanja Romov kot posebne transnacionalne manjšine;

9.  meni, da je za boj proti diskriminaciji Romov, ki so vseevropska kulturna skupnost, potreben celovit pristop na evropski ravni, hkrati pa priznava, da so za varstvo temeljnih pravic romskih državljanov in spodbujanje njihovega socialnega, ekonomskega in političnega vključevanja v prvi vrsti odgovorne vlade držav članic; poziva Komisijo, naj pri romskih vprašanjih uporabi horizontalni pristop in pripravi dodatne predloge za dosego skladnosti politik na evropski ravni glede socialnega vključevanja Romov ter države članice spodbudi k večjemu prizadevanju za dosego vidnih rezultatov in pospešuje izmenjavo najboljših praks med državami članicami;

10.  poziva Komisijo, naj do konca leta 2008 predstavi konkretne predloge za izboljšanje vključevanja Romov, npr. okvirno strategijo za Rome in akcijski načrt Skupnosti o Romih, pri čemer mora biti prednostna naloga razvoj romskih človeških virov;

11.  poziva Komisijo, naj enega od svojih komisarjev določi za pristojnega za usklajevanje romske politike; poziva Komisijo, naj v okviru svojih služb zagotovi dovolj administrativnih človeških virov za usklajevanje pobud, in sicer z ustanovitvijo stalne enote, ki jo bo vodil evropski koordinator za Rome;

12.  poziva Komisijo in Svet, naj obstoječe pobude, kot sta Desetletje vključevanja Romov in sklad za izobraževanje Romov, uporabita za povečanje učinkovitosti svojih prizadevanj na tem področju;

13.  poudarja, da ima sodelovanje lokalnih organov velik pomen za zagotovitev učinkovitega izvajanja prizadevanj za spodbujanje vključevanja Romov in boj proti diskriminaciji;

14.  poudarja potrebo po dejavnem sodelovanju predstavnikov Romov in po dolgoročnih strategijah za izgradnjo njihove strokovne sposobnosti v vseh pobudah, ki so namenjene podpiranju njihovih pravic in vključevanju njihovih skupnosti;

15.  meni, da bi se moral Evropski parlament bolj podrobno posvetiti različnim vidikom izzivov evropske politike glede vključevanja Romov;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in Svetu Evrope.