Postup : 2008/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0055/2008

Předložené texty :

B6-0055/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 7

Hlasování :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0035

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 107kWORD 62k
23. 1. 2008
PE401.036v01-00
 
B6‑0055/2007
který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 a B6‑0005/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL,
o evropské strategii pro romskou menšinu

Usnesení Evropského parlamentu o evropské strategii pro romskou menšinu 
B6‑0055/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, na jehož základě může Evropské společenství přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. ledna 2005 o holokaustu, antisemitismu a rasismu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 29. listopadu 2007 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie podle trestního práva,

–  s ohledem na články 6, 7 a 29 Smlouvy o Evropské unii a článek 13 Smlouvy o ES, které EU a její členské státy zavazují k dodržování lidských práv a základních svobod a které poskytují nástroje k boji proti rasismu, xenofobii a diskriminaci na evropské úrovni, a na Listinu základních práv EU a stanovy Agentury Evropské unie pro základní práva,

–  s ohledem na mezinárodní úmluvy o lidských právech, které zakazují diskriminaci na základě rasového a etnického původu, a zejména na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, jež podepsaly všechny členské státy,

–  s ohledem na směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a na rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii,

–  s ohledem na Zprávu o rasismu a xenofobii v členských státech EU za rok 2007, kterou zveřejnila Agentura Evropské unie pro základní práva,

–  s ohledem na nedávné zahájení iniciativy „Desetiletí začleňování Romů“ a zřízení fondu pro vzdělávání Romů, jejichž cílem je zvýšit účinnost politiky a financování věcí týkajících se Romů a které se v současné době zaměřují na celou řadu evropských zemí včetně některých členských států EU, kandidátských a dalších zemí s výraznou přítomností institucí Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 13 Smlouvy o ES zakazuje všechny formy diskriminace, zejména diskriminaci založenou na rasovém nebo etnickém původu, náboženském vyznání či přesvědčení,

B.   vzhledem k tomu, že Romové žijící v Evropské unii se potýkají s rasovou diskriminaci a v mnoha případech musí rovněž čelit závažné strukturální diskriminaci, chudobě a sociálnímu vyloučení,

C.  poukazuje na nedostatečný pokrok v boji proti rasové diskriminaci Romů při uplatňování jejich práva na vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení v členských státech i v kandidátských zemích,

D.  vzhledem k tomu, že členské státy EU nadále tolerují segregaci ve vzdělávání, a uznávaje, že zlepšení přístupu Romů ke vzdělání a příležitostem v akademické oblasti je klíčové pro zlepšení vyhlídek romských společenství; vzhledem k tomu, že většina romské populace má omezený přístup ke vzdělání a je ohroženo její právo na užitek z kulturní svobody a vědeckého pokroku,

E.  vzhledem k tomu, že romská menšina musí čelit soustavné diskriminaci na pracovním trhu a její právo na práci není plně respektováno,

F.  vzhledem k tomu, že většina romské populace žije v chudobě a sociálním vyloučení a v některých členských státech EU musí čelit závažným omezením nároků plynoucích ze sociálního zabezpečení,

G.  vzhledem k tomu, že EU má k dispozici celou řadu mechanismů a nástrojů, jejichž prostřednictvím lze přístup Romů ke kvalitnímu vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotnictví zlepšit, a to zejména politiku sociálního začleňování, regionální politiku a politiku zaměstnanosti,

H.  uznávaje, že sociální začlenění romských společenství je úkol, jenž se dosud nepodařilo splnit, a že pro dosažení účinné a viditelné změny v této oblasti je zapotřebí použít nástroje EU,

I.  vyjadřuje politování nad tím, že se romští občané Evropské unie často potýkají s rasovou diskriminací, když jakožto občané EU uplatňují svá základní práva na volný pohyb a usazování,

J.  uznávaje, že je zapotřebí zajistit účinné zapojení Romů do politického života, zejména pokud jde o rozhodnutí ovlivňující život a pohodu romských společenství,

K.  zaznamenávaje zejména mezní situaci mnohých Romů a romských společenství v nových členských státech a rovněž akutní ohrožení romských přistěhovalců z nových členských států ve státech, které k EU přistoupily dříve,

L.  vzhledem k tomu, že Kosovo i nadále zůstává nebezpečným místem pro všechny příslušníky nealbánských etnických skupin včetně Romů a že některé členské státy provádějí násilné navracení uprchlíků, z nichž mnozí jsou romského původu, do Kosova, přestože nejsou pro takový návrat zaručeny podmínky,

1.  vítá závěry zasedání Evropské rady ze dne 14. prosince 2007, v nichž Evropská rada „která si je vědoma velmi specifické situace Romů v celé Unii, vyzývá členské státy a Unii, aby využily všech prostředků pro jejich lepší začlenění“ a „vyzývá Komisi, aby posoudila stávající politiky a nástroje a aby do konce června roku 2008 předložila Radě zprávu o dosaženém pokroku“;

2.  důrazně odsuzuje jakékoli formy systematické diskriminace Romů v řadě klíčových oblastí – jako je vzdělávání, pracovní uplatnění, přístup ke zdravotní péči a bydlení – v mnoha členských státech EU a v kandidátských zemích; zdůrazňuje, že veškerá opatření na odstranění diskriminace Romů by měla být plánována, prováděna i vyhodnocována za co nejvyšší přímé účasti romských komunit, kterých se týkají;

3.  znovu zdůrazňuje, že EU hraje důležitou úlohu v boji proti diskriminaci Romů, jež má často strukturální povahu, a proto vyžaduje celkový přístup na úrovni EU, ačkoli uznává, že prvotní vklad v podobě politické vůle, času a prostředků věnovaných na ochranu, podporu a posílení Romů by měly učinit vlády jednotlivých členských států;

4.  naléhavě žádá Evropskou komisi, aby vyvinula evropskou rámcovou strategii pro začleňování Romů, jež by zajistila koherentní politiku sociálního začleňování Romů na úrovni EU;

5.  naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala možnosti posílení právních předpisů zaměřených proti diskriminaci v oblasti vzdělávání a soustředila se přitom na desegregaci, a aby do jednoho kalendářního roku ode dne přijetí tohoto usnesení informovala o svých zjištěních Parlament;

6.  vyzývá vlády, aby podnikly příslušné kroky na zvýšení počtu romských učitelů a výchovných asistentů a zajistily, aby učební texty zahrnovaly materiály o romské historii a kultuře, zejména v regionech a místech se zvýšenou hustotou romského obyvatelstva;

7.  vyzývá členské státy a kandidátské země, aby zajistily romské menšině právo na práci a přístup na pracovní trh založený na rovných a uspokojivých podmínkách a právo na využívání systému sociálního zabezpečení, jenž by jim zajistil odpovídající životní úroveň;

8.  naléhavě žádá Komisi, aby podpořila integraci Romů na trhu práce prostřednictvím opatření zahrnujících finanční podporu na odbornou přípravu a rekvalifikaci, opatření na posílení pozitivního vývoje na trhu práce, důrazné vymáhání antidiskiminačních právních předpisů v oblasti zaměstnání;

9.  vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby podporovaly systematické národní programy zaměřené na zlepšení zdravotního stavu romských komunit;

10.  vyzývá členské státy, aby při diskusích o nové zdravotní strategii EU vnímaly jako prioritu, že je nutno zlepšit podmínky zdravotní péče o Romy v členských státech, současných a výhledových kandidátských zemích. Nová strategie EU v oblasti zdraví by si měla vytyčit jako klíčovou prioritu poskytování odpovídající zdravotní péče Romům a zajištění přístupu Romů k týmž službám zdravotní péče, jaké využívá většinová populace;

11.  naléhavě žádá členské státy, aby bezodkladně ukončily a odpovídajícím způsobem napravily: (i) systematické vylučování některých romských komunit ze zdravotní péče a zahrnuly sem mimo jiné romské komunity v izolovaných geografických oblastech; (ii) extrémní případy pošlapávání lidských práv v systémech zdravotní péče, k nimž docházelo či stále dochází, včetně rasové segregace ve zdravotnických zařízeních a nucené sterilizace romských žen;

12.  naléhavě žádá členské státy, aby se při diskusích o integrované urbanistické politice zabývaly problematikou zlepšení podmínek bydlení Romů – plány rozvoje zaostávajících oblastí, v nichž žijí Romové, by měly být komplexní a zahrnovat stránku vzdělávání a odborné přípravy, zdraví, zaměstnání a trávení volného času – a aby braly v úvahu možnost přestěhování, tak aby se Romům zajistily odpovídající bytové podmínky, přičemž bytové politiky, zejména opatření spojená s přestěhováním, by měly být prováděny po konzultaci a za spolupráce s romskými komunitami, jichž se to týká;

13.  požaduje, aby členské státy ukončily ničení romských sídlišť pod záminkou provádění programů městské modernizace. Takové programy by měly být prováděny pouze po řádném zohlednění situace obyvatelstva, jehož se to týká. Rodiny by se měly přestěhovat a obdržet odpovídající bydlení. Pro dotčené rodiny by měly být rovněž zavedeny kompenzační programy;

14.  vítá vybudování základních zařízení pro kočující Romy v EU a vybízí členské státy, aby v tomto směru pokračovaly;

15.  vyzývá Evropskou komisi, aby zřídila pracovní skupinu pro koordinaci provádění evropské rámcové strategie pro začleňování Romů, pro usnadnění spolupráce mezi členskými státy, pro koordinaci společných kroků členských států a zajištění zohledňování romské problematiky všemi příslušnými subjekty;

16.  vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala návrh na zřízení akčního plánu Společenství pro začlenění Romů s cílem poskytnout finanční podporu na realizaci cíle evropské rámcové strategie pro začleňování Romů;

17.  vyzývá členské státy, aby vytvořily národní strategie integrace Romů, pokud tak dosud neučinily, a všechny členské státy Unie, aby zajistily, že bude existovat vhodný institucionální rámec pro zajištění úspěšného provádění těchto národních strategií a že tyto instituce a strategie budou náležitě financovány;

18.  naléhavě žádá členské státy, aby neprováděly žádnou násilnou repatriaci Romů pocházejících z Kosova, dokud nebude bezpečnostní situace v Kosovu jejich návrat umožňovat; romští uprchlíci z Kosova by měli obdržet záruku bezpečné repatriace. Rovněž by měli mít možnost zůstat v hostitelské zemi, pokud si to přejí, a měly by být zřízeny prostředky na jejich integraci do společnosti hostitelské země;

19.  důrazně žádá, aby nová Agentura Evropské unie pro základní práva přistupovala k začleňování Romů a boji proti rasismu a rasové diskriminaci namířené proti Romům jako k hlavním prioritám svého pracovního programu;

20.  naléhavě žádá Komisi a Radu, aby využily stávajících iniciativ jako např. Desetiletí začleňování Romů nebo fondu pro vzdělávání Romů pro zvýšení účinnosti svého úsilí v této oblasti;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a Radě Evropy.

Právní upozornění - Ochrana soukromí